Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminu oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy.

Zapoznanie z aktualnym stanem prawnym w zakresie ewidencji i rozliczania, dokumentowania wydatków z ZFŚS. Uzyskanie praktycznych wskazówek do podatkowego ujęcia kosztów ZFŚS oparciu o interpretacje indywidualne i orzecznictwo.

Czas trwania szkolenia zamkniętego on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łacznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

 

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Cena szkolenia zamkniętego on-line:

Średnio cena 1 godziny szkolenia grupowego on-line wynosi 290 PLN netto + 23% VAT

Finalna cena szkolenia uzależniona jest od łącznej liczby uzgodnionych godzin.

 


Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ I. PRZEPISY REGULUJĄCE ZASADY TWORZENIA ZFŚS

 

MODUŁ II. PRACODAWCY ZOBOWIĄZANI I DOBROWOLNIE TWORZĄCY ZFŚS

 1. obowiązkowo, nieobowiązkowo
 2. możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS
 3. jak w prawidłowy sposób wprowadzić zapisy do regulaminów wewnątrzzakładowych w sprawie nietworzenia ZFŚS  w danym roku kalendarzowym
 4. w jaki sposób pracodawca powinien poinformować pracowników o niewypłacaniu w danym roku świadczenia urlopowego

 

MODUŁ III. USTAWOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM OSTATNICH ZMIAN

 1. na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS
 2. na jakiej podstawie pracodawca ma możliwość ograniczyć zakres działalności socjalnej

 

MODUŁ IV. UDZIELANIE POŻYCZEK NA CELE MIESZKANIOWE

 1. zasady wyboru celów mieszkaniowych finansowanych z ZFŚS
 2. wniosek o udzielenie pożyczki, oprocentowanie pożyczki
 3. bezzwrotna pomoc na cele mieszkaniowe
 4. zasady udzielania pomocy mieszkaniowej w formie zwrotnej (pożyczek)
 5. warunki zawieszenia i umorzenia pożyczki

 

MODUŁ V. POJĘCIE KRYTERIÓW SOCJALNYCH

 

MODUŁ VI. USTALANIE SYTUACJI DOCHODOWEJ DO CELÓW SOCJALNYCH

 1. na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny
 2. czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS?
 3. czy pracodawca może uzależniać wypłatę świadczeń od stażu pracy, wymiaru etatu czy rodzaju zawartej umowy o pracę?

 

MODUŁ VII. SPOSOBY POZYSKIWANIA PRZEZ PRACODAWCĘ I POTWIERDZENIA SYTUACJI MATERIALNEJ OSÓB UPRAWNIONYCH

 

MODUŁ VIII. Metodyka ustalania liczby zatrudnionych do celów naliczenia odpisu według rozporządzenia MPiPS

 

MODUŁ IX. OSOBY UWZGLĘDNIANE I NIEUWZGLĘDNIANE DO NALICZENIA ODPISU NA ZFŚS

 1. jakie osoby bierzemy pod uwagę dokonując odpisu w danym roku kalendarzowym
 2. co zrobić z osobami przebywającymi na urlopach bezpłatnych

 

MODUŁ X. WYSOKOŚĆ ODPISÓW NA ZFŚS W 2017 ROKU

 1. wysokość odpisów dla poszczególnych grup zawodowych
 2. wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS
 3. o jakie dodatkowe środki pracodawca może zwiększyć środki na ZFŚS

 

MODUŁ XI. KOREKTA ROCZNEGO ODPISU NA ZFŚS

 1. w jaki sposób pracodawca ustala przeciętną liczbę zatrudnionych w danym roku kalendarzowym
 2. metody statystyczne stosowane do ustalenia przeciętnego zatrudnienia w danym miesiącu

 

MODUŁ XII. ŚWIADCZENIA URLOPOWE

 1. kiedy pracodawca będzie zobowiązany wypłacić pracownikowi świadczenia urlopowe?
 2. możliwość odstąpienia od wypłaty świadczenia urlopowego
 3. warunki jakie musi spełnić pracownik aby otrzyma dane świadczenia
 4. świadczenia urlopowe a przychód pracownika

 

MODUŁ XIII. PRZEJŚCIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI ZAKŁADU NA INNEGO PRACODAWCĘ

 1. środki pieniężne przekazywane w momencie przejścia całości lub części zakładu na nowego pracodawcę
 2. w jaki sposób ustalić wysokość przekazywanych środków
 3. termin na przekazanie środków

 

MODUŁ XIV. CZEGO NIE MOŻNA FINANSOWAĆ Z ZFŚS

 

MODUŁ XV. OSOBY UPRAWNIONE DO POMOCY Z ZFŚS

 1. jakie osoby są uprawnione z mocy ustawy do pomocy z funduszu
 2. objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu
 3. osoby przebywające na urlopach bezpłatnych

 

MODUŁ XVI. KORZYSTANIE Z ZFŚS PRZEZ EMERYTÓW I RENCISTÓW

 1. ograniczenie pomocy z funduszu dla osób będących emerytami lub rencistami
 2. kogo uważamy za emeryta lub rencistę objętego opieką socjalną
 3. kiedy osoba utraci status emeryta lub rencisty

 

MODUŁ XVII. PROCEDURA WYDANIA, TREŚĆ I WPROWADZANIE ZMIAN DO ZFŚS

 1. obowiązek konsultacji zmian ze związkami zawodowymi
 2. czy pracodawca może wprowadzić jakiekolwiek zmiany do regulaminu w przypadku braku zgody związków zawodowych
 3. wybór przedstawiciela załogi pracowników

 

MODUŁ XVIII. KOMISJE SOCJALNE

 1. zasady tworzenia komisji socjalnych, skład komisji
 2. komisja socjalna jako organ opiniodawczy oraz jako organ przyznający świadczenia

 

MODUŁ XIX. WARUNKI I ZASADY PROWADZENIA PRZEZ PRACODAWCÓW WSPÓLNEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ

 

MODUŁ XX. OSKŁADKOWANIE ŚWIADCZEŃ Z ZFŚS

 

MODUŁ XXI. OPODATKOWANIE ŚWIADCZEŃ Z ZFŚS

 1. paczki dla pracowników, bony towarowe
 2. bilety i karnety dla pracowników
 3. zapomogi dla pracowników, wczasy pod gruszą
 4. świadczenia dla emerytów i rencistów
 5. dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych
 6. dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło 18 lat
 7. wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników
 8. rozliczenie imprezy integracyjnej - po wyroku TK z lipca 2014 r.
 9. koszt udziału pracowników w imprezie sportowej

 

MODUŁ XXII. DOKONYWANIE POTRĄCEŃ Z ZFŚS

 1. wyjaśnienia dotyczą stanowiska Departamentu Prawa Pracy MPiPS z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie możliwości prowadzenia egzekucji komorniczej lub administracyjnej ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 2. co musi zawierać zajęcie od komornika (lub innego organu egzekucyjnego) aby pracodawca bez żadnych konsekwencji mógł dokonać potraceń ze świadczeń socjalnych
 3. czy do potrąceń ze świadczeń socjalnych możemy stosować regulacje Kodeksu pracy

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.