Cel szkolenia:

Szkolenie uwzględnia szczególne zasady powierzania pracy osobom pochodzącym z Ukrainy na podstawie specustawy oraz zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców od 29.01.2022 r.  Celem warsztatu jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień związanych z legalizacją pobytu i zatrudnienia obywateli Ukrainy w Polsce. Szkolenie uwzględnia zagadnienia legalizacji pobytu i zatrudnienia osób z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz zmiany obowiązujące od 29.01.2022 r.

W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Straży Granicznej, Urzędu Wojewódzkiego, Powiatowych Urzędów Pracy oraz orzecznictwo sądowe dotyczące problematyki zatrudnienia cudzoziemców. Szkolenie odpowie na pytania dotyczące formalności ciążących na pracodawcy oraz pracowniku – cudzoziemcy, wyjaśni jak skompletować oraz wypełnić niezbędną dokumentację oraz jak postępować, aby uniknąć konsekwencji wynikających z nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca.

Korzyści dla uczestników warsztatu:

Szkolenie służy nabyciu oraz usystematyzowaniu na poziomie zaawansowanym wiedzy poprzez wskazanie praktycznych rozwiązań. Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań w trakcie całego szkolenia, dzięki czemu otrzymują wiedzę w kwestiach budzących rozbieżności interpretacyjnych. 
Dzięki szkoleniu nabędą praktyczną wiedzę, zweryfikują poprawność zasad i dokumentacji zatrudnienia cudzoziemca, uzupełnią wiedzę o nowe zasady zatrudniania cudzoziemców. 
 


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z zatrudniania cudzoziemców w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.

 


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ I. LEGALIZACJA WJAZDU, POBYTU I ZATRUDNIENIA OSÓB POCHODZĄCYCH Z UKRAINY - NA PODSTAWIE SPECUSTAWY (MODUŁ REALIZOWANY NA PODSTAWIE STANU PRAWNEGO OBOWIĄZUJĄCEGO W DNIU SZKOLENIA)

 1. Szczególne zasady wjazdu i pobytu obywateli Ukrainy - specustawa
 2. Szczególne zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy - specustawa
 3. Cudzoziemiec posiadający status uchodźcy a legalne powierzenie pracy
 4. Udzielenie zwolnienia pracownikowi celem czasowego powrotu na ukrainę
 5. Porozumienie o tymczasowym rozwiązaniu stosunku pracy
 6. Zapomoga losowa dla pracownika (z ZFŚS, z środków obrotowych)
 7. Zbiórka pieniężna w zakładzie pracy – warunki formalne
   

MODUŁ II. ZMIANY W ZATRUDNIENIU CUDZOZIEMCÓW OD 29.01.2022 R. 

 1. Ograniczenie katalogu wymogów udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
 2. Wymóg minimalnego wynagrodzenia za pracę a wymiar zatrudnienia i wykonywanie pracy na rzecz więcej niż jednego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy
 3. Wymóg posiadania przez cudzoziemca ubezpieczenia zdrowotnego
 4. Nowe okoliczności bez konieczności uzyskania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
 5. Zmiany w trybie zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
 6. Nowe terminy załatwiania spraw uregulowanych w ustawie o cudzoziemcach
 7. Inne zmiany proceduralne dotyczące postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy o cudzoziemcach
 8. Wydłużenie okresu pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń 


MODUŁ III. LEGALIZACJA WJAZDU I POBYTU CUDZOZIEMCA W POLSCE 

 1. Warunki wjazdu  na teren Rzeczpospolitej Polskiej
 2. Pobyt czasowy oraz stały: warunki, dokumenty, procedury, terminy
 3. Wydłużenie maksymalnego okresu zezwolenia na pobyt czasowy

  
MODUŁ IV. UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE UMOŻLIWIAJĄCE PRACĘ W POLSCE – OŚWIADCZENIA Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIANY OD 29.01.2022 R.

 1. Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy obywatelowi ukrainy
 2. Praca krótkoterminowa i sezonowa a oświadczenia – zasady


MODUŁ V. LEGALIZACJA ŚWIADCZENIA PRACY PRZEZ CUDZOZIEMCA: ZEZWOLENIE NA PRACĘ

 1. Przypadki zwolnienia cudzoziemca z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę
 2. Warunki uzyskania zezwolenia na pracę: wniosek o wydanie zezwolenia na pracę, wymagania dla cudzoziemca, opłaty z tytułu uzyskania pozytywnej decyzji, procedura, terminy, praktyka
 3. Zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia
 4. Uproszczenie procedury wydawania zezwolenia na pracę i pobyt cudzoziemca
 5. Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca (co to jest praca sezonowa, jakie podmioty mogą ubiegać się o zezwolenia sezonowe; procedura uzyskania zezwolenia; treść, okres, zmiana, przedłużenie, odmowa zezwolenia
 6. Elektroniczne zezwolenie na pracę
 7. „Dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu 
 8. Procedura art. 108 ustawy o cudzoziemcach („stempel”)
   

MODUŁ VI. OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY ZATRUDNIAJĄCEGO CUDZOZIEMCA PO ZALEGALIZOWANIU POBYTU I ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCA

 1. Umowa o pracę z cudzoziemcem: kiedy pracodawca może podpisać z pracownikiem z zagranicy umowę o pracę, a kiedy umowę zlecenia lub o dzieło?
 2. Zgodność sposobu wykonywania pracy przez cudzoziemca (podstawa zatrudnienia, stanowisko pracy, wynagrodzenie za pracę) z zezwoleniem na pracę
 3. Obowiązki informacyjne kierowane do urzędu wydającego zezwolenie
 4. Obowiązki pracodawcy: zmiana pracodawcy, niepodjęcie pracy, brak powrotu do pracy, rezygnacja z pracy

 
MODUŁ VII. PRACODAWCA UŻYTKOWNIK – ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ
 

MODUŁ VIII. NIELEGALNE ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCA: KONSEKWENCJE

 1. Dokumenty wymagane przez organy kontrolujące wykonywanie pracy przez cudzoziemców
 2. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców
 3. Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 4. Pozostałe konsekwencje: wydalenie cudzoziemca z Polski, uchylenie zezwolenia na pobyt i pracę

 
MODUŁ IX. OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW UZYSKANYCH PRZEZ CUDZOZIEMCÓW

 1. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 2. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy (opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym, ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym)
 3. Miejsce zamieszkania i certyfikat rezydencji
 4. Opodatkowanie pracowników najemnych
 5. Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce
 6. Praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu
 7. Obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców
   

MODUŁ X. OSKŁADKOWANIE PRZYCHODÓW UZYSKANYCH PRZEZ CUDZOZIEMCÓW

 
MODUŁ XI. WZORY DOKUMENTÓW (FORMULARZY I WNIOSKÓW) – OMÓWIENIE WZORÓW I ZASAD WYPEŁNIANIA 

 

MODUŁ XII. PRZEPISY ANTYKRYZYSOWE NA OKRES STANU EPIDEMII (STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO) A LEGALIZACJA POBYTU I ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCA

Metoda prowadzenia szkolenia:


Szkolenie ma wymiar praktyczny, trener omawia na wzorach, przykładach oraz kazusach zagadnienia związane z zatrudnianiem cudzoziemców.