Nowe Prawo zamówień publicznych to 3 krotnie większy zbiór przepisów, ale przede wszystkim to nowe zasady udzielania zamówień, nowe regulacje dotyczące trybów postępowań, podmiotowego i przedmiotowego zakresu oceny ofert oraz zawierania i zmiany umów. Dlatego głównym celem szkolenia jest kompleksowe omówienie nowych przepisów oraz analiza porównawcza w kontekście obowiązującej jeszcze ustawy Pzp w zakresie umożliwiającym prześledzenie obowiązków co do ścieżki postępowania dla poszczególnych trybów. To również doskonała okazja do dyskusji i wymiany uwag o nowych przepisach. 

 Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji samorządu terytorialnego, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych publicznych, odpowiedzialnych za zamówienia w jednostce, kierowników zarządzających komórkami zamówień publicznych, kierowników jednostek, członków komisji przetargowych, a także wszystkich zainteresowanych nową ustawą Prawo zamówień publicznych.


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia ze zmian w ustawie Prawo Zamówień Publicznych w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ I. WSTĘP DO NOWEGO PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 1. Objętość nowej ustawy a faktyczny zakres zmian
 2. Słowniczek pojęć w nowym Prawie zamówień publicznych – co nowego
 3. Zasady udzielenia zamówień publicznych
 4. Komunikacja w zamówieniach publicznych

MODUŁ II. PLANOWANIE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

 1. Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego
 2. Polityka zakupowa
 3. Konsultacje rynkowe - udział wykonawców w przygotowaniu postępowania
 4. Plany postępowań - terminy sporządzania, nowe zasady publikacji oraz aktualizacji planów postępowań

MODUŁ III. PRZYGOTOWANIE ORAZ WYBÓR TRYBU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 1. Zasady agregowania potrzeb zakupowych zamawiającego w kontekście szacowania wartości zamówienia:
 • Definiowanie tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej
 • Podział zamówienia a szacowanie wartości zamówienia
 • Szacowanie wartości zamówienia z uwzględnieniem opcji
 • Jak szacować wartość zamówień nieprzewidywalnych (zamówienia nieprzewidywalne a nie przewidziane)
 • Wybór przepisów Pzp w przypadku tzw. zamówień mieszanych
 • Metody szacowania wartości zamówienia
 1. Tryby postępowań w nowej ustawie – przegląd zmian
 • Tryb podstawowy - uproszczone zasady udzielania zamówień poniżej progów unijnych
 • Nowe regulacje w zakresie usług społecznych
 • Przetarg ograniczony i nieograniczony w nowej ustawie
 • Bardziej elastyczne tryby negocjacyjne
 • Pozostałe tryby postępowań
 1. Zasady podmiotowej kwalifikacji wykonawców:
 • Zasady stosowania warunków udziału w postępowaniu
 • Nowy katalog przesłanek wykluczenia z postępowaniu
 • Dokumenty składane przez wykonawców – warunki uzupełniania, termin ważności dokumentów
 • Podmiotowe środki dowodowe
 • Podwykonawstwo, konsorcja oraz podmioty trzecie w nowej ustawie
 1. Opis przedmiotu zamówienia oraz kryteria oceny ofert:
 • Opis przedmiotu zamówienia a opis potrzeb i wymagań
 • Przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, proporcjonalności i przejrzystości
 • Kryteria oceny ofert w nowej ustawie
 • Przedmiotowe środki dowodowe

MODUŁ IV. TRYBY POSTĘPOWAŃ W NOWEJ USTAWIE – SZCZEGÓŁOWA ANALIZA ZMIAN

 1. Zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp:
 • Wartość zamówienia a obowiązek stosowania ustawy – co to oznacza w nowej ustawie
 • Zamówienia bagatelne – czy faktycznie nie stosujemy ustawy
 • Zamówienia wyłączone ze względu na przedmiot zamówienia – analiza porównawcza do obowiązującego Pzp
 • Ścieżka postępowania dla zamówień wyłączonych
 1. Zamówienia poniżej progów unijnych - tryb podstawowy w 3 wariantach:
 • Tryb ofertowy, negocjacyjny, tryb mieszany
 • Procedura krok po kroku
 • Zakres przepisów wyłączonych dla zamówień poniżej progu unijnego
 1. Tryby postępowań dla zamówień powyżej progów unijnych – analiza porównawcza zmian.
 2. Ogłoszenia w postępowaniu wg nowej ustawy Pzp.
 3. Specyfikacja warunków zamówienia – zasady sporządzania i publikacji.

MODUŁ V. BADANIE, OCENA ORAZ ZASADY KLASYFIKOWANIA OFERT

 1. Oferta w postępowaniu – forma, zasady składania
 2. Wadium
 3. Termin związania ofertą - czy możliwy będzie wybór oferty po terminie związania
 4. Otwarcie ofert – nowe podejście do zasady jawności oraz obowiązki informacyjne
 5. Oświadczenie o grupie kapitałowej
 6. Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe
 7. Nowe zasady uzupełniania dokumentów i oświadczeń
 8. Przesłanki odrzucenia oferty
 9. Oferty dodatkowe w postępowaniu
 10. Przesłanki unieważnienia postępowania
 11. Wybór oferty najkorzystniejszej

MODUŁ VI. UMOWA W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

 1. Klauzule niedozwolone
 2. Zaliczki oraz częściowe płatności
 3. Podwykonawstwo w umowie
 4. Waloryzacja wynagrodzeń
 5. Zasady dokonywania zmian w umowie
 6. Unieważnienie oraz odstąpienie od umowy
 7. Obowiązki informacyjne dot. zawarcia, realizacji oraz zakończenia realizacji umowy
 8. Ewaluacja realizacji umowy

MODUŁ VII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ ORAZ POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW.
MODUŁ VIII. NOWE ZASADY DOKUMENTOWANIA ORAZ UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI POSTĘPOWANIA.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • Prezentacja multimedialna
 • Wykład
 • Dyskusje
 • Analiza case study