Przepisy kodeksu post─Öpowania administracyjnego stanowi─ů podstaw─Ö codziennej pracy urz─Ödników administracji pa┼ästwowej i samorz─ůdowej. W zwi─ůzku z tym bardzo dobra znajomo┼Ť─ç procedur administracyjnych pozwala na skuteczniejsze i szybsze podejmowanie kluczowych decyzji, a tak┼╝e usprawnia prac─Ö instytucji jak i poszczególnego urz─Ödnika.

G┼éówne cele szkolenia:

 • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu post─Öpowania administracyjnego, ze szczególnym uwzgl─Ödnieniem zasad post─Öpowania administracyjnego, terminów ustawowych, przepisów reguluj─ůcych kwestie odpowiedzialno┼Ťci i wy┼é─ůczenia pracownika urz─Ödu, przeprowadzenia post─Öpowania wyja┼Ťniaj─ůcego z przedstawieniem zagadnie┼ä zwi─ůzanych z jego dokumentowaniem i zbieraniem dowodów, a tak┼╝e najnowszych przepisów odnosz─ůcych si─Ö do wype┼énienia obowi─ůzków zawartych w RODO.
 • Zaprezentowanie podstaw prawnych odnosz─ůcych si─Ö do problematyki w┼éa┼Ťciwo┼Ťci organu oraz post─Öpowania zwi─ůzanego z przekazaniem sprawy  organowi w┼éa┼Ťciwemu, wskazanie na mo┼╝liwe wyst─Öpowania braków formalnych oraz innych b┼é─Ödów wp┼éywaj─ůcych na mo┼╝liwo┼Ť─ç za┼éatwienia sprawy, a tak┼╝e kwestii dor─Öczania decyzji oraz zawinienia strony w prawie administracyjnym.
 • Wskazanie ró┼╝nic mi─Ödzy przepisami obowi─ůzuj─ůcymi do 1 czerwca 2017 r. a przepisami po 1 czerwca 2017 r., a tak┼╝e wp┼éywu w/w unormowa┼ä na post─Öpowanie administracyjne oraz na prawa i obowi─ůzki stron tego┼╝ post─Öpowania, jak równie┼╝ nowelizacji obowi─ůzuj─ůcej od dnia 4 maja 2019 r.. 
 • Przedstawienie problematyki praktycznego stosowania kodeksu post─Öpowania administracyjnego w oparciu o aktualne orzecznictwo, pogl─ůdy doktryny, jak równie┼╝ prezentowane kazusy. 

 

 

MODU┼ü I.  ┼╣RÓD┼üA I ZAKRES OBOWI─äZYWANIA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

 1. Poj─Öcie sprawy administracyjnej
 2. Strony post─Öpowania na podstawie kodeksu post─Öpowania administracyjnego
 3. Warunki konieczne dla wszcz─Öcia post─Öpowania administracyjnego
 4. Uznanie administracyjne i przypadki jego zastosowania
 5. Przyk┼éady zastosowania zasad ogólnych na etapie post─Öpowania przed organem I  instancji, II instancji i przed s─ůdem administracyjnym

 

MODU┼ü II.  ZASADY POST─śPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 1. Zasada praworz─ůdno┼Ťci (legalno┼Ťci, legalno┼Ťci dzia┼éania)
 2. Zasada prawdy obiektywnej
 3. Zasada pog┼é─Öbiania zaufania do organów Pa┼ästwa
 4. Zasada informowania stron i pozosta┼éych uczestników post─Öpowania
 5. Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu
 6. Zasada przekonywania
 7. Zasada szybko┼Ťci i prostoty post─Öpowania (szybko┼Ťci i ograniczonego formalizmu post─Öpowania)
 8. Zasada ugodowego załatwiania spornych spraw administracyjnych
 9. Zasada pisemno┼Ťci
 10. Zasada dwuinstancyjno┼Ťci
 11. Zasada trwa┼éo┼Ťci ostatecznych decyzji administracyjnych
 12. Zasada s─ůdowej weryfikacji (kontroli) decyzji ostatecznych

 

MODU┼ü III. WY┼ü─äCZENIA Z POST─śPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 1. Pracownika
 2. Konsekwencje uchybie┼ä w zakresie wy┼é─ůcze┼ä
 3. Formy rozstrzygni─Ö─ç w sprawie wy┼é─ůcze┼ä

 

MODUŁ IV CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNE

 1. Udzia┼é pe┼énomocnika w post─Öpowaniu administracyjnym, weryfikacja wa┼╝no┼Ťci pe┼énomocnictwa
 2. Procedura dor─Öcze┼ä w post─Öpowaniu administracyjnym - zasady i rodzaje dor─Öcze┼ä podmiotom nieb─Öd─ůcym osobami fizycznymi
 3. Wezwania oraz inne pisma w post─Öpowaniu administracyjnym
  • tre┼Ť─ç wezwania (wezwanie pilne)
  • obowi─ůzek osobistego stawiennictwa (ograniczenie obowi─ůzku osobistego stawiennictwa)
 4. Terminy w post─Öpowaniu administracyjnym
  • liczenie terminów wraz z uwzgl─Ödnion─ů nowelizacj─ů
  • procedura za┼éatwiania spraw przez organ administracji publicznej (w tym niezw┼éoczna realizacja oraz realizacja sprawy wymagaj─ůcej przeprowadzenia post─Öpowania wyja┼Ťniaj─ůcego, obowi─ůzki organu po up┼éywie terminu, informowanie 
  • nieza┼éatwieniu sprawy w terminie),
  • ┼Ťrodki zwalczania nieterminowego za┼éatwienia spraw przez organ (prawo do sk┼éadania ponaglenia na nieza┼éatwienie sprawy w terminie lub na przewlek┼ée prowadzenie post─Öpowania)

 

MODU┼ü V. PRZEBIEG POST─śPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 1. Inicjatywa wszcz─Öcia post─Öpowania - forma wniesienia podania/wniosku i tre┼Ť─ç podania/wniosku
 2. Data wszcz─Öcia post─Öpowania
 3. Terminy
 4. Kontrola formalna wniosku i uzupe┼énianie braków; braki istotne i nieistotne pism; braki formalne
 5. Odmowa wszcz─Öcia post─Öpowania
 6. Zawieszenie/umorzenie post─Öpowania
 7. Protoko┼éy/adnotacje/notatki urz─Ödowe sporz─ůdzone w toku post─Öpowania, udost─Öpnianie akt stronie/stronom post─Öpowania
 8. Decyzja administracyjna, poj─Öcie decyzji administracyjnej i jej struktura (elementy obligatoryjne i fakultatywne):
  • dor─Öczenie decyzji
  • autokorekta wydanej decyzji
  • odwo┼éanie od decyzji, w tym obowi─ůzki organu, który wyda┼é w pierwszej instancji zaskar┼╝on─ů decyzj─Ö
  • uchybienie terminu odwo┼éania
  • rodzaje decyzji wydawanych w post─Öpowaniu odwo┼éawczym
  • wznowienie oraz odmowa wznowienia post─Öpowania zako┼äczonego decyzj─ů ostateczn─ů (post─Öpowanie nadzwyczajne KPA)
 9. Decyzja administracyjna w oparciu o ustaw─Ö o ordynacji podatkowej
 10. Błędy w postępowaniu i sposoby ich naprawienia (w tym błędy przy redagowaniu decyzji)
 11. Post─Öpowanie dowodowe - dowody i dokumentowanie czynno┼Ťci
 12. Zasady wykonania i wyegzekwowania wykonania decyzji administracyjnej

 

MODU┼ü VI. POST─śPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW

 

MODUŁ VII. UCHYLENIE LUB ZMIANA DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ - ZASADY, SKUTKI

 1. Wzruszenie decyzji, z której nie wynikaj─ů prawa strony
 2. Wzruszenie decyzji, na mocy której strona naby┼éa prawo

 

MODUŁ VIII. STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ - ZASADY, SKUTKI

 1. Przes┼éanki stwierdzenia niewa┼╝no┼Ťci decyzji
 2. Post─Öpowanie w sprawie stwierdzenia niewa┼╝no┼Ťci decyzji
 3. Forma rozstrzygni─Öcia w sprawie stwierdzenia niewa┼╝no┼Ťci decyzji
 4. Dopuszczalno┼Ť─ç wstrzymania wykonania decyzji

 

MODU┼ü IX. ZMIANY PRZEPISÓW KODEKSU POST─śPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W PRZEDMIOCIE PRZEBIEGU POST─śPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO OD 1 CZERWCA 2017 R, Z UWZGL─śDNIENIEM ZMIAN OD 4 MAJA 2019 R. 

 1. Obowi─ůzki informacyjne zgodne z RODO - kiedy i jak je wykonywa─ç
 2. Dor─Öczenia
 3. Procedura informowania stron przez organ administracji publicznej o brakach formalnych pism
 4. Uwierzytelnianie kopii dokumentów
 5. Udział stron w postępowaniu dowodowym
 6. Sposoby rozwi─ůzywania sporów (ugoda, mediacja)
 7. Decyzje administracyjne
 8. Instytucja milcz─ůcego za┼éatwienia sprawy
 9. Prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania
 10. Fakultatywno┼Ť─ç wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
 11. Procedura uzupełnienia postępowania dowodowego
 12. Decyzje administracyjne wydane przez organ II instancji, autokontrola organu
 13. Post─Öpowanie uproszczone

 

MODU┼ü X. NAJCZ─ś┼ÜCIEJ WYST─śPUJ─äCE B┼ü─śDY W INTERPRETACJI PRZEPISÓW W ZAKRESIE PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

 

MODU┼ü XI. ORZECZNICTWO S─äDÓW ADMINISTRACYJNYCH

 

MODU┼ü XII. ROZWI─äZYWANIE KAZUSÓW

Metodyka pracy:

 • Prezentacja Power Point
 • Interaktywny wyk┼éad
 • Warsztaty