25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - RODO, jak również regulacje nowej ustawy o ochronie danych osobowych modyfikującej
w odpowiednim zakresie zapisy RODO, a także wprowadzona została ustawa – przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych, nowelizująca szereg aktów prawnych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.

Wprowadzenie do porządku prawnego powyższych regulacji spowodowała konieczność przeprowadzenia stosownych działań przez każdego administratora danych osobowych oraz podmiotu przetwarzającego – procesora, w zakresie uaktualnienia dotychczasowych procedur ochrony danych osobowych, wykonania audytów bezpieczeństwa oraz operacji przetwarzania danych, jak również stworzenia zupełnie nowych instrumentów i narzędzi, które zagwarantują spełnienie wszystkich obowiązków wynikających z nowo obowiązujących aktów prawnych.


Szkolenie polecamy dla:
Szkolenie niniejsze przeznaczone jest dla przedstawicieli administratorów danych i podmiotów przetwarzających, a w szczególności osób pełniących dotychczas funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, przyszłych Inspektorów Ochrony Danych, pełnomocników ochrony danych osobowych, szefów działów informatycznych, marketingowych, kadrowych, czy też księgowo – finansowych, których codzienne obowiązki zawodowe zostaną w perspektywie kilku następnych miesięcy obciążone szeregiem nowych, obligatoryjnych zadań związanych z wprowadzeniem RODO i zupełnie nowej ustawy dotyczącej ochrony danych.

 


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►


MODUŁ I. PODSTAWOWE REGULACJE SYSTEMU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zakres obowiązywania regulacji prawnych z obszaru ochrony danych osobowych - RODO, ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych – umiejętność właściwej interpretacji przepisów oraz ich wzajemnego powiązania.
 2. Podstawy legalnego przetwarzania danych osobowych – art. 6 i art. 9 RODO – przesłanki zgodności z prawem procesów na danych osobowych.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych zgodne z RODO.

MODUŁ II. ADMINISTRATOR DANYCH ORAZ PODMIOT PRZETWARZAJĄCY – POZYCJA W KONTEKŚCIE OBLIGATORYJNYCH PROCEDUR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Definicje wynikające z rozporządzenia unijnego, w tym w szczególności szczególne kategorie danych – dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące stanu zdrowia.
 2. Przepisy krajowe dotyczących danych osób rekrutowych oraz pracowników, które może przetwarzać pracodawca.
 3. Monitoring wewnętrzny i zewnętrzny pracowników oraz osób przebywających na terenie administratora danych.
 4. Warunki formalne i elementy dla wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Obowiązek informacyjny pierwotny i wtórny – niezbędne zapisy w umowach oraz informacjach firmowych oraz terminy wykonania.
 6. Udostępnianie danych osobowych jako szczególna forma przetwarzania danych – newralgiczne przypadki, kryteria oceny, niezbędny tryb wewnętrzny.
 7. Powierzenie przetwarzania danych – jak odróżnić powierzenie od udostępnienia danych, umiejętność zgodnego z przepisami redagowania umów powierzenia.
 8. Polityki ochrony danych osobowych – obligatoryjność i fakultatywność wdrożenia.

MODUŁ III. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ ORAZ OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA DANYCH I PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO

 1. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – komu przysługuje i kiedy administrator może odmówić wykonania takiego żądania.
 2. Prawo do ograniczenia przetwarzania – podstawowe przesłanki.
 3. Prawo do przenoszenia danych – jak właściwie należy przygotować się do jego wykonywania.
 4. Anonimizacja, pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych jako metody zabezpieczania danych osobowych.
 5. Obowiązki administratora danych oraz podmiotu przetwarzającego.
 6. Rejestr czynności przetwarzania danych i rejestr kategorii czynności przetwarzania danych – kto i w jaki sposób jest zobligowany do stosowania wskazanych narzędzi.
 7. Obowiązek zgłoszenia i zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych – elementy zgłoszenia, termin wykonania, dotychczasowe kary administracyjne nakładane przez PUODO.
 8. Działania administratora danych niezbędne do wykonania oceny skutków operacji przetwarzania dla ochrony danych.
 9. Certyfikacja i akredytacja – kto może wykonywać działania certyfikacyjne i audyty.
 10. Nowe uprawnienia Prezesa Urzędu i ich konkretyzacja w przepisach krajowych, w tym nakładanie administracyjnych kar pieniężnych max. 4% rocznego obrotu lub 20 mln EUR.

MODUŁ IV. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH – POZYCJA, ZADANIA I OBOWIĄZKI

 1. Wymagania w zakresie wyznaczenia IOD – administrator danych oraz podmiot przetwarzający.
 2. Kwalifikacje zawodowe IOD wymagane do pełnienia funkcji.
 3. Ustawowe kompetencje i zadania przypisane IOD.
 4. Warunki obligatoryjnego wyznaczenia IOD w organizacji.
 5. Pozycja IOD w strukturze organizacyjnej – kiedy można wyznaczyć jednego Inspektora dla kilku przedsiębiorstw lub organów; outsourcing IOD.
 6. Zawiadomienie Prezesa Urzędu o powołaniu IOD – forma zgłoszenia, zmiany i odwołania.

MODUŁ V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEPRZESTRZEGANIE RODO ORAZ PRZEPISÓW KRAJOWYCH

 1. Odpowiedzialność administracyjna – postępowanie kontrolne oraz postępowanie związane z naruszeniem ochrony danych osobowych.
 2. Sankcje w postaci administracyjnych kar pieniężnych – podstawy oraz warunki ich nakładania w zależności od charakteru i pozycji danego administratora danych.
 3. Odpowiedzialność karna na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Odpowiedzialność cywilna – zasada solidarnej odpowiedzialności wszystkich podmiotów biorących udział w przetwarzaniu danych osobowych.
 5. Odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników administratora i podmiotu przetwarzającego.
 6. Kazusy dotychczas prowadzonych postępowań kontrolnych oraz nałożone kary administracyjne.
   

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • prezentacja Power Point,
 • interaktywny wykład,
 • warsztaty,
 • case study – analiza przypadku.