Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce wraz z omówieniem orzecznictwa - szkolenie online i stacjonarne

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników szkolenia z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego z naciskiem na omówienie ostatnich zmian przepisów
 • Przekazanie poglądów doktryny oraz orzeczeń sądów administracyjnych celem wdrożenia prawidłowej interpretacji
 • Ułatwienie prowadzenia spraw administracyjnych oraz zmniejszenie ilości uwzględnionych odwołań oraz skarg do sądów administracyjnych

Korzyści z uczestnictwa:

 • Poznanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz ich prawidłowej interpretacji i stosowania w praktyce, bazując na orzecznictwie sądów administracyjnych
 • Możliwość zadawania pytań  na każdym etapie szkolenia
 • Udział w dyskusji i wymianie doświadczeń


   

Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z kodeksu postępowania administracyjnego w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce wraz z omówieniem orzecznictwa - program szkolenia online i stacjonarnego:

 

 1. Omówienie przepisów przejściowych do nowelizacji KPA
 2. Zasady ogólne KPA po zmianach i ich praktyczne zastosowania  (in dubio pro libertate, zasada proporcjonalności ,bezstronności i równego traktowania. Zasada pewności prawa (zasada uprawnionych oczekiwań), zasada współdziałania organów dla dobra postępowania, zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych, znowelizowana zasada dwuinstancyjności, definicja decyzji prawomocnej. Nowy art.14 a w KPA, zmiany w art. 14 KPA (dot. ułatwień wprowadzonych Prawem przedsiębiorców). orzecznictwo
 3. Strony postępowania administracyjnego i podmioty działające na prawach strony- w tym udział organizacji społecznych 
 • Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych
 • Problemy praktyki: strona nieznana z miejsca pobytu, nieprzeprowadzone postępowanie spadkowe
 • Pełnomocnicy, przedstawiciele ustawowi, zasady reprezentacji
 • Orzecznictwo
 1. Właściwość organu: rzeczowa, miejscowa, funkcjonalna. Właściwość miejscowa: sposób określenia miejsca zamieszkania i miejsca pobytu. Działania organu po stwierdzeniu, iż jest organem niewłaściwym do rozpatrzenia sprawy.
 2. Terminy w postępowaniu administracyjnym - obowiązki organu wynikające z art. 35 i 36 KPA, z naciskiem na nową instytucję „ponaglenia” (pouczenie o prawie wniesienia ponaglenia, czynności organu po wniesieniu ponaglenia przez stronę). Zasady liczenia terminów, instytucja przywrócenia terminu. orzecznictwo
 3. Czynności materialno - techniczne: wezwania, doręczenia, protokoły, adnotacje urzędowe, metryka sprawy administracyjnej. Zawiadomienie o decyzjach na BIP organu administracji publicznej; zamiar organu o zawiadomieniu. Doręczenia dla stron w licznie ponad 20 osób. Zmiany dot. doręczeń „elektronicznych”. orzecznictwo
 4. Wszczęcie postępowania administracyjnego, wezwanie do uzupełniania braków formalnych wniosku- zmiany art. 64 par. 2 KPA, konsekwencje nieuzupełnienia braków w terminie. Braki formalne a braki materialne podania- kiedy art. 64 a kiedy 50 KPA. orzecznictwo
 5. Dowody w postępowaniu administracyjnym (dokumenty, oględziny, dowód z opinii biegłego, przesłuchania świadków i stron), zasady oceny dowodów, wypowiedzenie się o zebranych dowodach i materiałach- zmiany (art. 79 a KPA), uzupełnienie dowodów w zakreślonym terminie oraz po jego upływie. Problemy praktyki- ponawianie przez stronę wniosku o biegłego, kto płaci za ekspertyzę- strona czy organ? orzecznictwo
 6. Dostęp strony do akt postępowania- zasady udostępniania, osoby uprawnione do dostępu do akt, problemy praktyki. orzecznictwo
 7. Zmiany dot. usprawnienia współdziałania organów i posiedzenie w trybie współdziałania.
 8. Mediacja
 9. Milczące załatwienie sprawy - przesłanki, procedura
 10. Decyzje administracyjne - rodzaje, w tym decyzje umarzające postępowanie oraz zasady wydawania decyzji częściowych,  elementy formalne decyzji-zmiany w tym zakresie, rektyfikacja decyzji - zwłaszcza wykładnia pojęcia oczywista omyłka pisarska. Postanowienia. orzecznictwo
 11. Zmiany dotyczące postępowania odwoławczego - fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zmiany dot. art. 132 KPA. zrzeczenie się prawa do odwołania;  decyzje wydawane przez organ II instancji. orzecznictwo
 12. Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej: wymogi formalne sprzeciwu; procedura wniesienia i rozpoznania sprzeciwu; rozstrzygnięcie sprzeciwu. orzecznictwo
 13. Ostateczność i prawomocność decyzji - postępowanie organu I instancji w trakcie postępowania odwoławczego i sądowo-administracyjnego oraz po wydaniu orzeczenia przez organ odwoławczy i sąd administracyjny. Orzecznictwo
 14. Wznowienie postępowania administracyjnego - przesłanki, procedura. orzecznictwo
 15. Uchylenie/zmiana decyzji w trybie art. 154, 155 KPA - przesłanki, procedura. orzecznictwo
 16. Wygaszenie decyzji administracyjnej - przesłanki, procedura, orzecznictwo 
 17. Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej- przesłanki, procedura, orzecznictwo
 18. Administracyjne postępowanie uproszczone- zagadnienia węzłowe
 19. Administracyjne kary pieniężne - zasady wymierzania kar, przedawnienie, ulgi w spłacie-zagadnienia węzłowe
 20. Europejska Współpraca Administracyjna- zagadnienia węzłowe
 21. Skargi i wnioski. orzecznictwo
 22. Zaświadczenia, orzecznictwo
 23. Koszty postępowania, orzecznictwo

Metody wykorzystywane podczas szkolenia:

 • wykład
 • prezentacja multimedialna
 • case studies
 • dyskusja
 • odpowiadanie na pytania uczestników szkolenia