Podczas szkolenia otrzymają między innymi odpowiedź na następujące pytania:

Jakie są wymagania formalno-prawne dotyczące poszczególnych etapów realizacji budowy? Jakie są procedury zapewniające zgodność z aktualnymi warunkami udzielania pozwoleń na budowę? Co Ustawodawca wprowadził nowego w zakresie regulacji związanych z certyfikacją energetyczną budynków i lokali? Jakie są prawa, obowiązki i odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego oraz jak z nich skutecznie korzystać? Na które zagadnienia praktycznych aspektów związanych z umowami o roboty budowlane należy zwrócić szczególną uwagę?

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani także z prawami i obowiązkami uczestników procesu budowlanego. Dowiedzą się, jak każdą budowę rozpocząć, jak ją prowadzić i jak oddać obiekt budowlany do użytkowania. Zostaną im również przedstawione najczęściej występujące w praktyce błędy inwestorów i kierowników budowy, na które zwracają uwagę organy nadzoru budowlanego.

 

Podstawowy cel szkolenia zostanie osiągnięty poprzez przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu metodyki i form stosowania przepisów prawa budowlanego w projektach inwestycyjnych, realizowanych w oparciu o przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, prawo cywilne i przepisy o ochronie środowiska. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadali podstawę teoretyczną, która umożliwi im swobodne poruszanie się na gruncie w/w ustawy przed organami administracji architektoniczno- budowlanej. ­

Na każdym etapie szkolenia omawiane zasady i techniki procedur stosowania prawa budowlanego będą odnoszone do pozostałych krajowych regulacji prawnych - w szczególności do prawa zamówień publicznych i kodeksu cywilnego. Uczestnicy szkolenia otrzymają w tym zakresie szczegółowe wyjaśnienia poparte konkretnymi przykładami. Omawiane studia przypadków wskażą, jak działać w ramach ustalonych przez prawo budowlane uwarunkowań:

 • Jak dobrze przygotować się do projektu?
 • Jak zweryfikować zapisy studium wykonalności, pełniące w czasie realizacji inwestycji rolę dokumentu weryfikującego?
 • Dlaczego tak ważne jest możliwie jak najwcześniejsze przeanalizowanie materiałów służących do realizacji projektu, czyli projektów technicznych, programów funkcjonalno-użytkowych, uregulowanego stanu prawnego gruntów, decyzji i uchwał np. w zakresie zwolnienia wykonawcy z opłat za zajęcia pasów drogowych itp.?
 • Na bazie jakich standardów zapewnić prawidłowe przeprowadzenie procesu wdrażania inwestycji za poprzez odpowiedni przepływ informacji?

To tylko kolejne, przykładowe pytania, na które odpowie to szkolenie.

Bardzo istotnym celem tego szkolenia jest również przekazanie uczestnikom szkolenia informacji na temat roli, jaką pełnią oni w procesie inwestycyjnym oraz o ciążących na nich obowiązkach. Szkolenie pomoże im uniknąć częstych błędów popełnianych na etapie przygotowania, monitorowania, realizacji i rozliczenia końcowego inwestycji, jak również nauczy lepiej egzekwować odpowiedzialność pozostałych stron procesu (w szczególności Wykonawcy i inspektora nadzoru).

W odniesieniu do uczestników szkolenia, będących pracownikami instytucji zaangażowanych w realizację NSRO, zdobyta podczas szkolenia wiedza pomoże im w lepszym monitorowaniu postępów w realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych.


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z zasad dotyczących realizacji inwestycji w oparciu o polskie prawo budowlane w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ 1. Ustawa Prawo Budowlane jako podstawowy akt prawny regulujący proces budowlany:

 • Zakres stosowania ustawy Prawo Budowlane.
 • Właściwości organów administracji publicznej w budownictwie i lokalizacja inwestycji.
 • Tytuł prawy do dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.
 • Prawo własności, użytkowania wieczystego, instytucja zarządu, ograniczone prawa rzeczowe, stosunek zobowiązaniowy.
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawo miejscowe.

MODUŁ 2. Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:

 • Procedura ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego: zawartość wniosku, przebieg postępowania, ustalenia decyzji.
 • Procedura ustalania warunków zabudowy: zawartość wniosku, przebieg postępowania, ustalenia decyzji.
 • Zgoda urbanistyczna - nowe pojęcie z nowelizacji Prawa budowlanego.

MODUŁ 3. Definicje z prawa budowlanego:

 • Roboty budowlane: budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont.
 • Obiekty budowlane: budynki, budowle, obiekty małej architektury.
 • Obszar oddziaływania obiektu budowlanego - projekt budowlany a projekt wykonawczy, zakres i forma projektu.
 • Rozpoczęcie robót budowlanych.
 • Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

MODUŁ 4. Dokumenty i plany wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych:

 • Pozwolenie na budowę a rejestracja budowy w formie decyzji.
 • Wniosek o pozwolenie na budowę.
 • Zgłoszenie a rejestracja budowy na zgłoszenie.
 • Zgłoszenie robót budowlanych - milcząca zgoda lub zaświadczenie.
 • Dziennik budowy.
 • Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych.
 • Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
 • Obowiązek powołania inspektora nadzoru inwestorskiego.

MODUŁ 5. Przebieg procesu budowlanego:

 • Obowiązki inwestora.
 • Obowiązki uprawnionych uczestników procesu budowlanego: projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego.
 • Istotne i nieistotne odstąpienia od projektu budowlanego: projekt zamienny, zmiany w projekcie, odstępstwa od projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę.
 • Odpowiedzialność zawodowa osób uprawnionych: projektanta i kierownika budowy.

MODUŁ 6. Samowola budowlana i jej konsekwencje:

 • Budowa obiektu bez pozwolenia na budowę a bez rejestracji.
 • Budowa obiektu bez zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu a bez rejestracji.
 • Samowolne wykonywanie robót budowlanych.
 • Istotne odstąpienie od projektu budowlanego.
 • Wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami.
 • Wykonywanie robót budowlanych pomimo ich wstrzymania.
 • Zmiana sposobu użytkowania bez zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu.

MODUŁ 7. Oddanie obiektu do użytkowania:

 • Zakończenie budowy.
 • Zgłoszenie obiektu do użytkowania a rejestracja zakończenia budowy.
 • Wymagane dokumenty - wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.
 • Pozwolenie na użytkowanie.
 • Zakres obowiązkowej kontroli.
 • Użytkowanie obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót.

MODUŁ 8. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego:

 • Dokumenty niezbędne do zgłoszenia.
 • Zgłoszenie.
 • Sprzeciw.

MODUŁ 9. Dyskusja – podsumowanie szkolenia.


 

Wybrane opinie uczestników na temat szkolenia:

 

"Szerokie i rzeczowe przedstawienie tematu szkolenia."

 

"Szkolenie poparte przykładami z życia i doświadczeniem prowadzącego."

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji PowerPointa z omówieniem kluczowych kwestii problemowych. Udzielane będą odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. Zostaną przeprowadzone praktyczne warsztaty w wybranych aspektach szkolenia. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy oraz moderowana dyskusja.

 

UWAGA: Uczestnicy szkolenia otrzymają dodatkowo obszerny (ponad 100 stronicowy) skrypt – podręcznik zawierający omówienie wszystkich najistotniejszych zagadnień, dotyczących praktycznych aspektów procesu budowlanego, będący pomocą w praktycznym stosowaniu przepisów prawa budowlanego. Materiały szkoleniowe będą zawierały także zestaw wzorów dokumentów, pism i wniosków, niezbędnych na poszczególnych etapach przygotowania, realizacji i rozliczenia inwestycji budowlanej.