Celem szkolenia jest omówienie kluczowych punktów ścieżki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ze strony Wykonawcy w systemie zamówień publicznych. Za główny cel szkolenia przyjęto również dokonanie analizy najważniejszych zasad udzielenia zamówień oraz wyjaśnienie jak wygląda procedura odwoławcza – to potrzebna wiedza dla wszystkich tych,  którzy chcą zbyć zorientowani jak wygląda system udzielania zamówień publicznych. Udział w szkoleniu to także doskonała okazja do pogłębienia i usystematyzowanie wiedzy uczestników w zakresie udzielania zamówień publicznych.

 

 

 

 

 

Uczestnicy w ramach szkolenia:

 • dowiedzą się jakie są podstawowe zasady i tryby  udzielenia zamówienia publicznego,
 • dowiedzą się jak wygląda proces przygotowania postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
 • dowiedzą się jak wyglądają poszczególne etapy realizacji postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
 • poznają podstawowe zasady i sposób sporządzania i składania ofert,
 • zostaną zaopatrzeni w podstawową wiedzę na temat umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 •  poznają zmiany w odniesieniu do dotychczasowych rozwiązań w Prawie zamówień publicznych.

Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z zamówień publicznych dla wykonawców w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ I: ZANIM ZŁOŻYMY OFERTĘ

 • plany zamówień publicznych – jak skutecznie wykorzystać obowiązek zamawiającego,
 • ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia – treść i miejsce publikacji,
 • jeżeli treść postępowania jest niejasna lub nieprecyzyjna - prawo wykonawcy do zadawania pytań,
 • równe traktowanie i uczciwa konkurencja – fundamentalna zasady udzielania zamówień publicznych – kiedy będą złamane i jak na nie reagować,
 • tryby postępowań, z uwzględnieniem trybów negocjacyjnych,
 • warunki udziału w postępowaniu to rękojmia należytego wykonania zamówienia,
 • dialog techniczny – wsparcie zamawiającego w procesie przygotowania postępowania.

MODUŁ II: OFERTA W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

 • forma oferty oraz dokumentów składanych przez wykonawcę z uwzględnieniem zasad wynikających z elektronizacji zamówień publicznych,
 • uprawnienia do reprezentowania wykonawcy,
 • dokumenty jakie składa wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – jakich dokumentów może żądać zamawiający i na jakim etapie postępowania muszą być złożone,
 • oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
 • treść oferty – czyli odpowiedź na oczekiwania przedmiotowe zamawiającego,
 • miejsce i termin składania ofert,
 • termin związania ofertą – skutki upływu terminu związania ofertą, kiedy może być wydłużony, czy można zawrzeć umowę ws zamówienia publicznego po upływie terminu.

MODUŁ III: OCENA OFERT W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH – CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO KROK PO KROKU

 • procedura otwarcia ofert,
 • badanie wstępnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia,
 • badanie zgodności przedmiotu zamówienia,
 • kryteria oceny ofert – czyli cechy, które będą decydowały o wyborze oferty najkorzystniejszej,
 • badanie oferty pod kątem rażąco niskiej ceny,
 • skutki niezgodności oferty z wymaganiami zamawiającego co do formy i treści,
 • zasady poprawiania przez zamawiającego omyłek i błędów w ofercie,
 • przesłanki odrzucenia oferty,
 • przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania,
 • instytucja self cleaning – druga szansa wykonawcy, który podlega wykluczeniu,
 • potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu o braku podstaw do wykluczenia przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
 • wybór oferty najkorzystniejszej,
 • zaproszenie do zawarcia umowy – formalności, które muszą być spełnione aby doszło do zawarcia umowy.

MODUŁ IV: UMOWA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

MODUŁ V: ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

 • środki odwoławcze przysługujące wykonawcy przed upływem terminu składania ofert,
 • środki odwoławcze po upływie terminu składania ofert oraz po wyborze oferty najkorzystniejszej,
 • terminy na wniesienie środków ochrony prawnej,
 • komunikacja jest kluczowa – porozmawiajmy z zamawiającym, to my jesteśmy ekspertami.

 

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • prezentacja
 • wykład
 • analiza przypadku