Co zyskasz, biorąc udział w szkoleniu z umów gospodarczych (handlowych)?

 • Specjalistyczną wiedzę w zakresie konstruowania umów gospodarczych
 • Umiejętność poprawnego kształtowania treści umów handlowych ze szczególnym uwzględnieniem elementów zabezpieczających wykonanie zobowiązania
 • Wiedzę w zakresie skutków naruszenia postanowień umowy gospodarczej
 • Zapoznanie się z formami szczególnymi oświadczeń woli oraz skutkami niedochowania tych form
 • Pozyskasz wiedzę zakresu świadczeń ubocznych
 • Do dyspozycji uczestników - materiały szkoleniowe dotyczące umów gospodarczych
   

Szkolenie z umów handlowych - wiedza i umiejętności

Szkolenie z częścią warsztatową skierowane do osób pragnących nabyć lub usystematyzować swoją wiedzę oraz sprawdzić swoje umiejętności w zakresie konstruowania umów handlowych. Analiza wybranych umów handlowych wykracza poza ramy standardowego szkolenia, sięga bowiem do regulacji przepisów szczególnych oraz orzecznictwa. Propozycja zarówno dla osób oczekujących pozyskania nowej umiejętności tworzenia umów gospodarczych, jak również dla osób potrzebujących usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie.

 

Korzyści dla uczestników szkolenia z zakresu konstruowania umów gospodarczych:

 • Podniesienie kwalifikacji w zakresie konstruowania umów gospodarczych
 • Pozyskanie umiejętności poprawnego kształtowania treści umów handlowych z uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów szczególnych
 • Zapoznanie się z orzecznictwem sądów polskich w zakresie regulacji poszczególnych umów handlowych

 
Szkolenia z umów handlowych polecamy dla:

 • Przedsiębiorców
 • Osób zarządzających firmami
 • Wszystkich, którym w pracy zawodowej niezbędna jest znajomość przepisów oraz procedur z zakresu konstruowania umów cywilnoprawnych

Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z umów handlowych w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Program szkolenia dotyczącego umów handlowych

 

MODUŁ I SZKOLENIA. WPROWADZENIE DO UMÓW HANDLOWYCH - OGÓLNE REGULACJE DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH

Przedstawienie podstaw prawnych i źródeł prawa, które pozwolą w swobodny sposób poruszać się w tematyce umów handlowych

 

MODUŁ II SZKOLENIA. ZASADY TWORZENIA UMÓW HANDLOWYCH

Obszerny moduł zawierający podstawowe informacje konieczne dla prawidłowego zawarcia umowy gospodarczej (handlowej). Zagadnienia częściowo uszczegółowione o elementy istotne z punktu widzenia zagrożeń wynikających z nieprawidłowego tworzenia umowy.

 1.  Tworzenie komparycji umowy
  • Struktura komparycji umowy
  • Analiza komparycji umowy na wybranych przykładach
  • Określenie strony umowy
   • Zasady dotyczące przedsiębiorców wynikające z kodeksu cywilnego
   • Zasady dotyczące podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego
   • Zasady dotyczące osób fizycznych - wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
  • Reprezentacja strony umowy
   • Reprezentacja spółek kapitałowych
   • Reprezentacja stowarzyszenia
   • Reprezentacja fundacji
   • Reprezentacja w oparciu o wybrane przepisy szczególne
 2. Warunki prawidłowego zawarcia umowy wynikające z przepisów szczególnych
 3. Czynności poprzedzające zawarcie umowy
  • List intencyjny
  • Umowa przedwstępna
 4. Tryby i formy zawarcia umowy - forma dokumentowa czynności prawnych
  • oferta
  • rokowania
  • negocjacje
  • aukcja - przetarg
 5. Postanowienia umowne w zakresie wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
 6. Postanowienia umowne dotyczące odstąpienia i wypowiedzenia umowy
 7. Wybrane klauzule umowne w zakresie powstania, zmiany lub zakończenia umownego stosunku prawnego
  • Klauzule wskazujące miejsce i czas zawarcia umowy
  • Klauzule (re)negocjacyjne
  • Klauzule przyznające prawo do odstąpienia
  • Klauzule dotyczące cesji wierzytelności
  • Klauzule waloryzacyjne
 8. Odpowiedzialność odszkodowawcza z umów handlowych

 

MODUŁ III SZKOLENIA. KLAUZULE UMOWNE

Klauzula w umowie to zastrzeżenie lub warunek. Umieszczamy je na potrzeby dokładnego odzwierciedlenia zamysłów stron podpisujących kontrakt. Klauzule umowne umieszcza się zazwyczaj, w określonej kolejności pod paragrafami lub punktami. W jakim celu zatem się ją wpisuje w umowę? Takie postanowienia mogą mieć różne zadania. I o tym właśnie traktuje ten moduł szkolenia.

 1. Wybrane klauzule dotyczące wykonania i skutków naruszenia umowy
  • Klauzula zastępczego wykonania zobowiązań
  • Klauzula zadatku
  • Klauzula zaliczki
  • Klauzula kary umownej
  • Klauzula dotycząca odpowiedzialności kontraktowej
  • Klauzule odsetkowe
 2. Klauzule jurysdykcyjne.
 3. Klauzula zakazu konkurencji.
 4. Klauzula siły wyższej.

 

MODUŁ IV SZKOLENIA. Zabezpieczenia wykonania umowy handlowej

Zabezpieczenie wykonania umowy oznacza takie jej ukształtowanie, które poprzez nałożenie na strony dodatkowych obowiązków umownych zwiększa prawdopodobieństwo wykonania kontraktu przez kontrahenta. Dodatkowo w przypadku gdy kontrahent nie wykonuje umowy, daje ono drugiej stronie możliwość podjęcia kroków, które doprowadzą do jej przymusowego wykonania lub naprawienia szkody, jaka powstała w związku z niewykonaniem kontraktu.

 

MODUŁ V SZKOLENIA. Przedawnienie roszczeń i sposoby dochodzenia roszczeń

 

MODUŁ VI SZKOLENIA. Wybrane umowy handlowe


MODUŁ VII SZKOLENIA. Część warsztatowa obejmująca samodzielne konstruowanie umów handlowych w oparciu o przedstawiony stan faktyczny z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych oraz orzecznictwa z naciskiem na specyficzne dla danej grupy umów klauzule zabezpieczające interesy stron

Metody, z których korzystamy podczas szkolenia z konstruowania i zawierania umów handlowych:

 • interaktywny wykład
 • prezentacja w PP
 • indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe
 • case study dotyczące umów handlowych