Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych wiadomości niezbędnych do zrozumienia, samodzielnego zaprojektowania, wdrożenia oraz właściwego i efektywnego zarządzania audytem wewnętrznym w organizacji. Audyt wewnętrzny jest prowadzony w różnorodnym otoczeniu prawnym, kulturowym w organizacjach różniących się między sobą celami, wielkością, złożonością oraz strukturą stąd też potrzeba dopasowania uznanych standardów audytu wewnętrznego do danej organizacji niezależnie od sektora czy też branży. 


Szkolenia przygotowane zostało w formie warsztatów aktywizujących uczestników, dzięki czemu będą oni mieli szansę przećwiczenia teoretycznej wiedzy w praktycznych i laboratoryjnych warunkach.

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

Moduł I
Zasady przeprowadzenia audytu dotyczącego działań obsługi organów spółki.

 • Jak wewnętrzny audyt prawny pomaga w realizacji celów organizacji oraz w jaki sposób ustalić cele audytów? 
 • Analiza procesowa BZiRN – wyodrębnienie kluczowych procesów.
 • Wyznaczenie obszarów ryzyka prawnego.
 • Harmonogram działań.


Moduł II
Analiza kluczowych obszarów zarządzania dokumentacją organów spółek i rekomendacja rozwiązań prawnych.

 • W jaki sposób przeprowadzić analizę spełnienia obowiązków dokumentacyjnych i informacyjnych organów spółek kapitałowych?
 • Kluczowe procesy prawne uzależnione od branży i struktury działania.
 • W jaki sposób proces zarządzania dokumentacją korporacyjną wpływa na kształtowanie pozycji organów spółek.
 • Określenie zakresu odpowiedzialności i uprawnienia osób uczestniczących w obiegu dokumentów.
 • Analiza zasad ujawniania dokumentacji.
 • Na co zwraca szczególna uwagę przy analizie dokumentacji korporacyjnej - typowe i szczególne błędy w dokumentach oraz sposoby ich eliminacji.


Moduł III
Przygotowanie dokumentacji audytowej w zakresie procesów prawnych i obsługi organów spółki – sposoby eliminacji uchybień w procesach występujących w poprzednich latach.

 • Kiedy można i jak zabezpieczyć kluczowe organy spółki i spółkę przed nieprawidłowościami prawnymi w poprzednich latach?
 • Przykłady dokumentacji audytu w zakresie procesów Biura Zarządu i Rady Nadzorczej.
 • Case study: harmonogram prac i wstępna analiza kluczowych procesów prawnych.
 • Skutki uchybień formalnych a odpowiedzialność osób odpowiedzialnych za dokumentację korporacyjną .
 • W jaki sposób przygotować się do korygowania błędów – sposoby eliminacji. 


Moduł IV
Audyt procesu prawnego – zarządzania dokumentacją zgromadzenia wspólników / walnego zgromadzenia – eliminacja błędów i ważność działań.

 • Organizacja walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników – najczęściej spotykane błędy.
 • Treść ogłoszenia, projekty uchwał – analiza dokumentów i systemy zarządzania.
 • Pełnomocnictwo na walnym zgromadzeniu – najczęściej spotykane uchybienia – sposoby eliminacji.
 • Formy uchwał zgromadzenia.
 • Księga protokołów – analiz zawartości i sposobu prowadzenia.


Moduł V
Dokumentacja zarządu i rady nadzorczej – audyt przygotowania, prowadzenia, ważności przeprowadzonych czynności – sposoby eliminacji uchybień.

 • Forma zwołania posiedzenia, porządek i treść.
 • Zakres informacji objętych protokołem.
 • Uchwały ZiRN (obligatoryjne i fakultatywne).
 • Forma uchwał podejmowanych przez zarząd jedno/wieloosobowy.
 • Prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa.
 • Księga protokołów zarządu.
 • Księga akcyjna.


Moduł VI
Podstawowa wiedza dotycząca analizy dokumentacji pracodawcy (w tym w zakresie zatrudniania członków zarządu i rady nadzorczej).

 • Dokumentacja na etapie rekrutacji pracownika – jak zgodnie z prawem przeprowadzić procedurę zatrudnienia.
 • Zatrudnienie pracownika – założenie akt osobowych oraz ich prowadzenie zgodnie z zaleceniami kontrolnymi Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Regulaminy pracy w kontekście przepisów kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych.
 • Regulaminy wynagradzania pracowników.
 • Ochrona danych osobowych w związku z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.
 • Kontrakty menedżerskie.
 • Umowy cywilnoprawne a umowa o pracę – wady i zalety pod katem podatkowym.
 • Wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy.
 • CASE STUDY.


Moduł VII
Audyt procesu - ochrony danych osobowych oraz dostęp do informacji niejawnych.

 • Udostępnianie dokumentów zastrzeżonych – restrykcje obowiązujące pracowników.
 • Polityka bezpieczeństwa – jako główny dokument w zarządzania danymi osobowymi.
 • Instrukcje zarządzania systemem informatycznym.
 • Powoływanie osób na stanowisko administratora bezpieczeństwa informacji.
 • Obowiązki administratora danych osobowych – podmiotu przetwarzającego dane osobowe.
 • Odpowiedzialność karna, cywilna, administracyjna i dyscyplinarna za naruszenie przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych.
 • Kontrole GIODO oraz kary pieniężne za niedopełnienie warunków ustawowych przetwarzania danych osobowych.
 • Porozumienie pomiędzy GIODO oraz PIP ze stycznia 2013 r. w sprawie przeprowadzania kontroli pod kątem przestrzegania zasad .ochrony danych osobowych.
 • Szkolenie pracowników oraz innych osób przetwarzających dane osobowe.
 • CASE STUDY.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • interaktywny wykład,
 • prezentacja PP,
 • analiza przypadków,
 • moderowana dyskusja.