Ochrona sygnalistów – rewolucyjne przepisy w zakresie zgłaszania, procedur weryfikacji i rejestrowania naruszeń prawa - szkolenie online i stacjonarne

Z dniem 17 grudnia 2021 r. wszystkie państwa unijne zostały zobowiązane do wprowadzenia przepisów krajowych implementujących Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L Nr 305, s.17 ze zm.), która jest aktem prawnym statuującym kompleksowe zasady i reguły odnoszące się do sygnalizowania nieprawidłowości w organizacji, naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów przed sankcjami odwetowymi. Polski ustawodawca także przystąpił do procesu wdrażania poszczególnych rozwiązań, które pomimo, iż nie zostały uchwalone zgodnie z terminem nie prowadzą do zniweczenia postanowień Dyrektywy.

Zarówno przepisy unijne, jak i projektowane przepisy ustawy wprowadzają do polskiego porządku prawnego niespotykane dotąd procesy obejmujące nie tylko podmioty sektora publicznego, ale także największe przedsiębiorstwa prywatne. Z biegiem czasu do końca 2023 r. także pozostałe mniejsze podmioty będą zmuszone wdrożyć w organizacji systemy prawidłowego i rzetelnego procedowania zgłoszeń, prowadzenia rejestrów oraz ochrony sygnalistów przed działaniami odwetowymi.


Korzyści dla Uczestników szkolenia:

Osoby biorące udział w szkoleniu będą miały okazję zapoznać się z nowymi, niespotykanymi dotąd regulacjami odnoszącymi się do realizacji procesów związanych z zawiadomieniami o naruszeniach prawa, aktów wewnętrznych i innych nieprawidłowościach. W sposób przystępny i klarowny wyjaśnione zostaną poszczególne zagadnienia ustawowe z naciskiem szczególnym na aspekt praktycznego ich wprowadzenia w organizacji. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną także przykładowe postanowienia regulaminów zgłoszeń wewnętrznych oraz stosownej dokumentacji z nimi związanej. Kontekst nowych regulacji zostanie także przedstawiony w odniesieniu do przepisów ochrony danych osobowych.


Szkolenie polecamy dla:

 • przedstawicieli i kierowników Biur Zarządu, Działów HR, Koordynatorów Compliance, Inspektorów Ochrony Danych
 • przedsiębiorców, którzy ze względu na wielkość organizacji podlegają obowiązkowi wdrożenia przepisów ustawy
 • wszystkich osób zainteresowanych praktycznymi aspektami poruszania się w tematyce związanej ze zgłoszeniami naruszeń prawa

Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z ochrony sygnalistów w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.

 


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Ochrona sygnalistów – rewolucyjne przepisy w zakresie zgłaszania, procedur weryfikacji i rejestrowania naruszeń prawa - program szkolenia online i stacjonarnego


MODUŁ I. CELE I ZAKRES STOSOWANIA DYREKTYWY 2019/1937
W ramach przedmiotowego modułu, Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat podstawowych informacji dotyczących tła historycznego uchwalenia dyrektywy unijnej, jej celów oraz skutków dla prawodawstwa polskiego.

 1. Motywy powstania aktu prawnego – czemu ma on służyć
 2. Definicje unijne – kim jest sygnalista
 3. Jakie działania powinny podjąć państwa członkowskie, aby prawidłowo implementować postanowienia Dyrektywy
 4. Czy Dyrektywa obowiązuje pomimo braku ustawy

MODUŁ II. USTAWA O OCHRONIE OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH NARUSZENIA PRAWA
Zagadnienia prezentowane w zakresie tego modułu pozwolą Uczestnikom pozyskać wiedzę w kontekście właściwej interpretacji poszczególnych zagadnień ustawowych, nałożonych obowiązków i zadań, jak również podziału funkcji w organizacji.

 1. Czego dotyczą szczegółowe uregulowania ustawy
 2. Jak należy interpretować najważniejsze pojęcia w kontekście ich praktycznego zastosowania w dokumentacji wewnętrznej
 3. Kto może być osobą zgłaszającą naruszenie prawa i czy można się wspomagać dodatkowymi osobami lub podmiotami
 4. Komu należy zgłaszać naruszenia – czy sygnalista skazany jest wyłącznie na system wewnętrzny
 5. Jak wygląda ochrona sygnalisty i innych osób uczestniczących w zgłoszeniu naruszenia
 6. Czego dotyczyć mogą zgłoszenia – katalog ustawowy a zapisy w regulaminie
 7. Wyjątki od stosowania przepisów ustawy – wyłączenia przedmiotowe
 8. Czy każde naruszenie zgłoszone przez sygnalistę będzie podlegało ocenie weryfikacyjnej – wyłączenie tzw. indywidualnego interesu
 9. Właściwa interpretacja przesłanki uzasadniającej ochronę sygnalisty – uzasadnienie ustawy i granice wiedzy
 10. Tryby zgłaszania naruszeń – podmioty odpowiedzialne (RPO, organy publiczne, pracodawca)
 11. Formy zgłoszenia – ocena konieczności wprowadzenia zgłoszeń anonimowych
 12. Kanały przekazywania zawiadomień o naruszeniach – praktyczne wskazania w kontekście właściwego procedowania

MODUŁ III. REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH ZWIĄZANYCH Z PROCEDOWANYMI ZGŁOSZENIAMI
Kolejny moduł ma za zadanie przedstawić całościową problematykę merytoryczną Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych w ujęciu jak najbardziej praktycznego wykorzystania wdrożonych procedur.

 1. Kto zobowiązany jest do wdrożenia Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych
 2. Niezbędne konsultacje pracownicze
 3. Wejście w życie Regulaminu – forma i czas
 4. Obligatoryjny zakres postanowień Regulaminu
 5. Powołanie Komisji wewnętrznej lub zawarcie umowy z niezależnym doradcą w związku z rozpatrywaniem zgłoszeń
 6. Ustanowienia sposobów pozyskiwania i obiegu zgłoszeń w organizacji
 7. Procedura weryfikacji zgłoszenia pod kątem przyjęcie do rozpoznania
 8. Postępowanie wyjaśniające w zakresie wskazanych naruszeń prawa
 9. Informowanie o poszczególnych etapach procedowania zgłoszenia
 10. System działań naprawczych i dyscyplinujących
 11. Wdrożenie rejestru zgłoszeń naruszeń prawa oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za jego prowadzenie
 12. Termin przechowywania informacji i dokumentów

MODUŁ IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Uczestnicy będą mieli okazję odpowiedniego przełożenia poznanych dotychczas nakazów wdrożeniowych pod kątem przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w tym RODO.

 1. Podstawy prawne dla przetwarzania danych w procesie weryfikacji zgłoszeń
 2. Jak prawidłowo należy chronić dane sygnalistów
 3. Wprowadzone kanały powiadomień – niezbędność wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych
 4. Ochrona danych osób, których zgłoszenie dotyczy
 5. Obowiązki informacyjne w dokumentacji wewnętrznej – wyłączenia przepisów RODO
 6. Upoważnienia dla osób uczestniczących w procesie realizacji zgłoszenia oraz klauzule tajemnicy
 7. Nowe wpisy w rejestrze procesów przetwarzania danych w organizacji
 8. IOD – rola i zadania w kontekście zapisów ustawowych

MODUŁ V. DZIAŁANIA ODWETOWE WOBEC SYGNALISTÓW
Po zakończeniu modułu, Uczestnicy dowiedzą się jakie zachowania w stosunku do sygnalistów oraz innych osób uczestniczących w procesie zgłoszenia są zakazane, jak prawidłowo chronić te osoby oraz reagować na podejmowane próby działań odwetowych.

 1. Wprowadzenie zasady zakazu jakichkolwiek działań represyjnych wobec osób zgłaszających naruszenia.
 2. Rodzaje zakazanych zachowań odwetowych –  zabronione działania i zaniechania.
 3. Przeniesienie ciężaru dowodowego na pracodawcę w przypadku negatywnych działań w stosunku do sygnalisty.
 4. Skutki negatywnych czynności prawnych wobec sygnalisty – nieważność, bezskuteczność.

MODUŁ VI. NARZĘDZIA I MATERIAŁY NIEZBĘDNE W PROCESIE WDROŻENIA PRZEPISÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH
W ramach przedmiotowego modułu Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z przykładowymi zapisami poszczególnych narzędzi i dokumentów niezbędnych do wdrożenia nowych regulacji oraz uzyskają wzorce możliwe do zastosowania wewnętrznego w ramach organizacji.

 1. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych
 2. Rejestr zgłoszeń i forma prowadzenia
 3. Wzór zgłoszenia
 4. Wzór powiadomienia o działaniach odwetowych
 5. Kompatybilność Regulaminu z pozostałymi aktami wewnętrznymi podmiotu obowiązanego

MODUŁ VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BRAK WDROŻENIA LUB NIEPRAWIDŁOWE PROWADZENIE POSTEPOWAŃ WERYFIKUJĄCYCH ZGŁOSZENIA
Ostatni moduł ma za zadanie przedstawić konsekwencje prawne grożące instytucjom obowiązanym w przypadku braku wdrożenia lub nieprawidłowego procedowania zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa.

 1. Odpowiedzialność karna wynikająca z przepisów ustawy
 2. Odpowiedzialność cywilna
 3. Pieniężne kary administracyjne

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • Interaktywny wykład
 • Prezentacja PP
 • Analiza przypadków
 • Moderowana dyskusja
 • Praktyczne przykłady narzędzi i materiałów wdrożeniowych