RODO - Obowiązek informacyjny dla osób kontaktujących się

Informacja o przetwarzaniu danych osób kontaktujących się z AVANHANSEN Sp. z o.o.

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Spółka pod nazwą: AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 30-053, przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000283988, posiadającą nr NIP: 677-229-50-62, nr REGON 120496904, kapitał zakładowy w wysokości: 119.000 zł; adres korespondencyjny: ul. Podłącze 31, 30-218 Kraków
 2. Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych u Administratora jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: iod@avenhansen.pl
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
  • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, zawarcia samej umowy, przyjęcia i załatwienia reklamacji;
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych z udzielaniem odpowiedzi na przesyłane zapytania, kontaktem w sprawie przygotowywanych ofert lub szkoleń, jak również załatwianiem innych spraw odnoszących się do prowadzonej przez Administratora działalności szkoleniowej;
  • na podstawie zgody - w celach wskazanych w treści zgody, w szczególności związanych z kontaktem ze zgłaszającym.
 4. Przekazane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego, archiwizacyjnych, utylizacji dokumentacji oraz sprzętu elektronicznego, firmom kurierskim i pocztowym.
 5. Podane dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych z udzielaniem odpowiedzi na przesyłane zapytania, kontaktem w sprawie przygotowywanych ofert lub szkoleń, jak również załatwianiem innych spraw odnoszących się do prowadzonej przez Administratora działalności szkoleniowej, a w przypadku wyrażenia zgody, do czasu jej odwołania lub wycofania.
 6. Przysługuje mi, z ograniczeniami wskazanymi w RODO, prawo dostępu do treści podanych przeze mnie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do możliwości nawiązania kontaktu i wypełnienia celów wskazanych powyżej.