Udział w szkoleniu ma za zadanie udzielić odpowiedzi na wiele kluczowych pytań, a także rozwiać wątpliwości dotyczące praktycznych aspektów stosowania przepisów z zakresu tematyki związanej z dostępem do informacji publicznej. Podczas szkolenia zostaną poruszone zagadnienia odnoszące się do interpretacji posiadanych danych i wiadomości jako informacji publicznej, trybów dostępu do informacji publicznej, jak również przedstawiona zostanie szczegółowa analiza procedury wnioskowej od momentu złożenia wniosku aż do skargi kasacyjnej do NSA.

Szkolenie polecamy dla:

 • pracowników sektora administracji publicznej, w szczególności odpowiedzialnych za prowadzenie podmiotowych stron BIP oraz zajmujących się bezpośrednio udzielaniem informacji publicznej,
 • przedsiębiorców, którzy ze względu na specyfikę prowadzonej działalności mają dostęp lub posiadają dane stanowiące informację publiczną,
 • wszystkich osób zainteresowanych praktycznymi aspektami dostępu do informacji publicznej.


Korzyści dla Uczestników szkolenia:
W gąszczu regulacji prawnych, które ulegają ciągłym modyfikacjom i nowelizacjom, konieczne staje się poszerzanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu dostępu do informacji publicznej. Szkolenie nastawione jest na rozpatrywanie praktycznych konsekwencji wynikających z przepisów prawa dla osób odpowiedzialnych w organach administracji publicznej oraz innych podmiotach za udzielanie informacji publicznej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Uczestników zapewniamy bogate materiały szkoleniowe, a także możliwość konsultacji indywidualnych po zakończonym szkoleniu.
 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

Moduł I
Informacja publiczna – wiadomości wstępne.

Po zakończeniu modułu, Uczestnicy dowiedzą się podstawowych informacji dotyczących informacji publicznej. Poznają ich klasyfikację, definicje oraz źródła prawa dostępu do nich.

 • Klasyfikacji informacji publicznych.
 • Definicje legalne.
 • Źródła prawa dostępu do informacji publicznej:
  • Konstytucja.
  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej.


Moduł II
Wskazanie cech informacji publicznych w praktyce i orzecznictwie.

Dzięki zdobytej wiedzy w ramach tego modułu – każdy Uczestnik będzie znał występujące i wskazywane w praktyce i orzecznictwie cechy informacji publicznych.


Moduł III
Zakres podmiotowy stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej - rodzaje podmiotów objętych obowiązkiem udostępniania informacji publicznej oraz rozumienie przesłanki "posiadania danych".

Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy będą znali rodzaje podmiotów objętych obowiązkiem udostępniania informacji publicznej oraz jak należy rozumieć przesłankę „posiadania danych”.


Moduł IV
Elementy wyłączające publiczny walor informacji.

Uczestnicy będą wiedzieli jakie elementy wyłączają publiczny walor informacji, czym się charakteryzują i jaka jest ich specyfika.


Moduł V
Podstawy odmowy udostępnienia informacji publicznej.

Po zakończeniu modułu, Uczestnicy dowiedzą się jakie są podstawy odmowy udostępnienia informacji publicznej. Podstawy prawne i przesłanki odmowy oraz rodzaje tajemnicy i ich charakterystykę.

 • Ustawa o ochronie informacji niejawnych (tajemnica państwowa i tajemnica służbowa).
 • Ustawa o ochronie danych osobowych.
 • "Tajemnica przedsiębiorcy" - rozumienie pojęcia i praktyczne wykorzystanie przesłanki przez administrację publiczną.
 • Inne przesłanki odmowy dostępu do informacji publicznej.


Moduł VI
Sposoby i tryby udostępniania informacji publicznej.

Dzięki zdobytej wiedzy w ramach tego modułu – każdy uczestnik będzie znał sposoby i tryby udostępniania informacji publicznej.

 • Biuletyn Informacji Publicznej.
  • Wymogi w zakresie zawartości strony internetowej BIP.
  • Wymogi dot. informacji zamieszczonej w BIP.
 • Centralne repozytorium.
 • Udostępnianie informacji na wniosek.
  • Treść wniosku.
  • Terminy.
  • Opłaty i koszty dodatkowe.
 • Wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej.


Moduł VII
Dostęp do akt sprawy.

Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy będą znali zasady dostępu do akt sprawy w oparciu o przepisy procedury administracyjnej, cywilnej oraz karnej.

 • Definicja strony postępowania.
 • Przepisy kpa, kpc i kpk.


Moduł VIII
Ustawa o dostępie do informacji publicznej a ustawy szczególne.

Uczestnicy będą wiedzieli jak wygląda kwestia zestawienia regulacji zawartych w ustawie o dostępie do informacji publicznej w kontekście innych ustaw szczególnych.

 • o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych,
 • o IPN,
 • o finansach publicznych,
 • o KRS,
 • o KRK,
 • o służbie cywilnej,
 • prawo ochrony środowiska.


Moduł IX
Podmioty uprawnione do otrzymania informacji publicznej.

Po zakończeniu modułu, Uczestnicy dowiedzą się jakie podmioty są uprawnione do otrzymania informacji publicznej oraz czym charakteryzuje się dostęp do nich.

 • Powszechność dostępu do informacji publicznej.
 • Brak wymogu wykazania interesu prawnego w uzyskaniu informacji.
 • Obowiązek niezwłocznego udzielenia informacji publicznej.


Moduł X
Informacja przetworzona.

Dzięki zdobytej wiedzy w ramach tego modułu, Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu informacji przetworzonej oraz jaki są jej cechy w praktyce i orzecznictwie.

 • Cechy informacji przetworzonej w praktyce i orzecznictwie.
 • Szczególna istotność przetworzenia dla interesu publicznego.


Moduł XI
Ograniczenia dostępu do informacji publicznej.

Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy będą znali ograniczenia dostępu do informacji publicznej, czym jest tajemnica przedsiębiorcy, tajemnice chronione ustawowo oraz informacje niejawne.

 • Konstytucja art.61.ust. 3 - ochrona wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych.
 • Dopuszczalność ograniczeń wyłącznie na poziomie ustawowym – prywatność osoby fizycznej lub tajemnica przedsiębiorcy.
 • Dane osobowe.
  • Definicja legalna, Ustawa o ochronie danych osobowych.
  • Dane osobowe w praktyce i orzecznictwie.
 • Tajemnica przedsiębiorcy.
 • Informacje niejawne.
 • Tajemnice chronione ustawowo:
  • tajemnica radcy prawnego, adwokata,
  • tajemnica notariusza,
  • tajemnica lekarska,
  • tajemnica dziennikarska,
  • tajemnica skarbowa – możliwość jedynie zbiorczego ujawniania danych,
  • podatników, nigdy zaś konkretnej osoby,
  • tajemnica biegłego rewidenta.


Moduł XII
Tryb odmowy dostępu do informacji publicznej.

Uczestnicy będą wiedzieli jak wygląda tryb odmowy dostępu do informacji publicznej, w jakiej formie jest wydawana i z jakich elementów się składa.

 • Odmowa jako decyzja administracyjna – elementy obligatoryjne, obowiązek pouczenia o prawie do odwołania.


Moduł XIII
Prawne możliwości zaskarżenia odmowy dostępu do informacji publicznych.

Po zakończeniu modułu, Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą prawnych możliwości zaskarżenia odmowy dostępu do informacji publicznych.

 • Odwołanie.
 • Skarga na bezczynność organu.
 • Skarga do WSA.
 • Skarga kasacyjna do NSA.


Moduł XIV
Uprawnienia dziennikarzy dotyczące dostępu do informacji publicznej.

Dzięki zdobytej wiedzy w ramach tego modułu – każdy Uczestnik dowie się jakie uprawnienia mają dziennikarze w zakresie dostępu do informacji publicznej.


Moduł XV
Odpowiedzialność karna za brak wykonania obowiązku udostępnienia informacji publicznej.

Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy będą znali zasady odpowiedzialności karnej za brak wykonania obowiązku udostępnienia informacji publicznej.


Moduł XVI
Casusy oraz dyskusja dotycząca problematyki dostępu do informacji publicznej.

Uczestnicy będą wiedzieli, na podstawie analizy konkretnych stanów faktycznych oraz dyskusji, jak rozwiązywać kwestie dotyczące dostępu do informacji publicznej.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • interaktywny wykład,
 • prezentacja PP,
 • analiza przypadków,
 • moderowana dyskusja.