Prawo wodne - regulacje prawne i zastosowanie - szkolenie online i stacjonarne

 

Cele i korzyści:

 • Omówienie ustawy Prawo wodne (przepisy przejściowe, nowe organy, zmiany organizacyjne, szczególny nacisk będzie kładziony na kwestię zmian dot. wydawania decyzji z art. 234 Prwod (obecnie art. 29 Pr.wod), pozwoleń wodnoprawnych, zgłoszeń, ocen wodnoprawnych, ustalania linii brzegu, spraw dot. budownictwa wodnego (legalizacja urządzeń wodnych), kwestie melioracji, spółki wodne, problematyka terenów zalewowych, opłaty itd.)
 • Dyskusja i wymiana doświadczeń dot. zadania gmin ws. opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
 • Omówienie zmian w innych ustawach rzutujących na pracę pracownika samorządowego i inwestora, które wprowadza Prawo wodne (m.in.ust. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo budowlane, zmiany dot. decyzji środowiskowych itd.)
 • Dyskusja, uzyskiwanie odpowiedzi na pytania, wymiana doświadczeń, wspólne rozwiązywanie problemów z praktyki uczestników szkolenia
 • Omówienie najważniejszych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (zwłaszcza w kontekście wydawania decyzji z art.234 Prawa wodnego oraz pozwoleń wodnoprawnych np. powoływanie biegłych, zasady ogólne kpa, jak prawidłowo uzasadnić decyzję, sprawy dot. cofania i wygaszania pozwoleń) celem prawidłowego z punktu widzenia zagadnień proceduralnych prowadzenia postępowań (by uniknąć uchylenia decyzji w II instancji, czy przez sąd administracyjny)

 

Dla kogo polecamy szkolenie z prawa wodnego?

Odbiorcy:

 • Pracownicy urzędów gmin/urzędów miast- wydziały środowiska/gospodarki komunalnej/inwestycji
 • Pracownicy Wód Polskich (regionalnych zarządów gospodarki wodnej, zarządów zlewni, nadzorów wodnych)
 • Pracownicy urzędów wojewódzkich
 • Pracownicy Starostw Powiatowych
 • Pracownicy przedsiębiorstw zainteresowani problematyką szkolenia (specjaliści ds. ochrony środowiska)

Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z prawa wodnego w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.

 


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Reklamacje

Jesteśmy otwarci na konstruktywną krytykę. Zawsze staramy się zaspokoić oczekiwania naszych Klientów.

Regulamin: Reklamacje ►

 


Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

 

 1. Organy właściwe w zakresie gospodarowania wodami: Wody Polskie oraz kompetencje pozostałych organów (wojewoda, starosta,wójt/burmistrz/prezydent miasta)
 2. Własność wód, obowiązki właściciela wód
 3. Korzystanie z wód: powszechne, zwykłe i szczególne
 4. Zadanie gmin - opłata za zmniejszenie powierzchni retencji naturalnej - PROBLEMY PRAKTYKI, OSTATNIA NOWELIZACJA
 5. Decyzje wydawane na podstawie ustawy Prawo wodne, m.in.:
  • decyzje związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną 
  • decyzje ustalające linie brzegu i rozgraniczające nieruchomości 
  • decyzje ustalające partycypację w kosztach utrzymania wód i utrzymania urządzeń wodnych 
  • decyzje określające części nieruchomości umożliwiające dostęp do wody oraz decyzje zwalniające z zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do wód
  • decyzje nakazujące przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom-art.234  Pr.wod.- wszczynanie spraw na wniosek lub z urzędu, obowiązek wpisywania terminu, zasady przedawnienia. problem powoływania biegłych w postępowaniu, przesłanki wydania decyzji, kwestia prowadzenia postępowania egzekucyjnego, spór kompetencyjny - art.191, art.206.  Ugoda wodnoprawna (art.30 Pr.wod, art. 235 nowego Pr.wod.)
  • decyzje zwalniające z zakazów mających na celu ochronę jakości wód
  • decyzje związane z tworzeniem stref ochronnych ujęć wody 
  • decyzje legalizujące urządzenia wykonane bez wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia lub nakazujące likwidację takiego urządzenia 
  • decyzje nakazujące przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia wodnego lub likwidację szkód 
  • decyzje związane z realizacją urządzeń melioracji  wodnych oraz ich utrzymywaniem melioracje wodne po zmianach 
  • decyzje związane z ochroną przeciwpowodziową
  • pozwolenia wodnoprawne po zmianach 
   • krąg stron postępowania
   • wymogi formalne wniosku, załączniki do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, operat wodnoprawny
   • przesłanki cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego, 
   • przesłanki wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego
   • ustalenie nowego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego
   • promesa pozwolenia wodnoprawnego
   • cesja pozwolenia wodnoprawnego
 6. Instytucja zgłoszenia w prawie wodnym
 7. Ocena wodnoprawna - kiedy jest wymagana, wniosek o przeprowadzenie oceny
 8. Ochrona przed powodzią - zmiany dot. inwestowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (m.in. zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawie budowlanym, zmiany dot. decyzji środowiskowych itd.) - wraz z omówieniem przepisów przejściowych
 9. Opłaty za usługi wodne - co podlega opłacie, opłata stała i zmienna
 10. Kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli
 11. Spółki wodne i związki spółek wodnych - tworzenie, nadzór, zmiany 
 12. Omówienie kompetencji wojewody w Prawie wodnym (odszkodowania, kwestie związane z tworzeniem stref ochronnych i obszarów ochronnych, decyzje wydawane przez wojewodę, kwestie nadzoru nad związkami spółek wodnych itd.)
 13. Dyskusja, wspólna wymiana doświadczeń z praktyki uczestników, odpowiadanie na pytania
  (UWAGA: pytania można zadawać na każdym etapie szkolenia)
   

Metody wykorzystywane podczas szkolenia:

 • Dyskusje problemowe
 • Wykłady interaktywne
 • Studium przypadku
 • Analiza przepisów
 • Prezentacja