Cele i korzyści:

 • Omówienie ścieżki postępowania dla zamówień realizowanych poprzez zasadę konkurencyjności
 • Omówienie obszarów szczególnego ryzyka w kontekście definicji nieprawidłowości oraz zasad kwalifikowalności wydatków
 • Omówienie wpływu „specustawy funduszowej” oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych na postępowania oraz realizowane zamówienia publiczne
 • Przekazanie użytecznej wiedzy z zakresu zamówień publicznych przez doświadczonego kontrolera projektów unijnych i jeszcze bardziej doświadczonego „zamówieniowca”, popartej praktycznymi przykładami i propozycjach rozwiązań ukierunkowanych na przeciwdziałanie możliwości wystąpienia nieprawidłowości w projekcie


 

Szkolenie skierowane jest do:  pracowników zajmujących się realizacją projektów unijnych, przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jak również koordynatorów projektów unijnych.


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z zamówień w projektach unijnych z uwzględnieniem "specustawy funduszowej" oraz wytycznych i rekomendacji instytucji w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ I. SZCZEGÓLNA SYTUACJA ZAMAWIAJĄCYCH I WYKONAWCÓW W DOBIE PANDEMII KORONAWIRUSA

 1. Regulacje dotyczące zmian w prowadzonych postępowaniach
 2. Zasady wprowadzania zmian do realizowanych zamówień publicznych
 3. Przesłanki zmiany umowy w kontekście kwalifikowania wydatków
 4. Zmiana zakresu zamówienia publicznego a cele i wskaźniki określone w projekcie

MODUŁ II. PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W PROJEKTACH UNIJNYCH W KONTEKŚCIE RYZYKA NIEPRAWIDŁOWOŚCI I NIEKWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW

 1. Ustalenie podobieństwa przedmiotu zamówienia w związku z zapewnieniem prawidłowego oszacowania wartości zamówienia:
 • Definiowanie tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej
 • Tożsamość przedmiotowa w zakresie dostaw i usług
 • Tożsamość przedmiotowa w zakresie robót budowlanych w kontekście definicji obiektu budowlanego w świetle orzecznictwa TSUE, sądów administracyjnych oraz wyników kontroli
 • Tożsamość czasowa z uwzględnieniem konieczności udzielania zamówień nieprzewidzianych (czym jest obiektywna nieprzewidywalność, nowa okoliczność nieznana w momencie wszczęcia postępowania, jak traktować zakupy planowane, ale których docelowego zakresu zamawiający nie może określić – mimo że są określone w projekcie)
 • Tożsamość podmiotowa – jak badać rynek wykonawców/dostawców
 • Metody obliczania wartości zamówienia
 • Źródła pozyskiwania danych w procesie szacowania wartości zamówienia
 • Szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków
 • Szacowanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych
 1. Wybór trybu i zakresu procedury dla zamówienia publicznego:
 • Zbieg różnych przepisów do tych samych czynności - wybór przepisów Pzp w przypadku postępowań, których przedmiot obejmuje tzw. zamówienia, do których miałyby zastosowanie różne przepisy ustawy Pzp
 • Udzielanie zamówienia w częściach w orzecznictwie i wynikach kontroli - uprawniony oraz niedopuszczalny podział zamówienia na części
 • Postępowanie z możliwością składania ofert częściowych
 • Agregowanie (łączenie) przedmiotu zamówienia w kontekście ryzyka ograniczenia konkurencji
 • Możliwość podziału zamówienia w trybie art. 6a
 • Prawo opcji
 • Zasada prymatu trybów przetargowych - wybór trybu lub procedury postępowania
 • Przesłanki umożliwiające stosowanie trybów innych niż podstawowe
 • Zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy
 1. Zasada konkurencyjności – ścieżka postępowania:
 • Szacowanie wartości zamówienia
 • Zapytania ofertowe jako sposób upublicznienia zamówienia – co musi zawierać, gdzie zamieszczamy
 • Opis przedmiotu zamówienia – jak uniknąć ryzyka naruszenia zasad równego traktowania oraz uczciwej konkurencji
 • Kryteria oceny ofert
 • Termin składania ofert
 • Wybór oferty i zawarcie umowy z wykonawcą
 • Obowiązki informacyjne po udzielonym zamówieniu
 1. Rozeznanie rynku:
 • Cel rozeznania rynku
 • Rozeznanie rynku a procedura wyboru oferty
 • Sposób przeprowadzenia oraz dokumentowanie
 1. Obszary szczególnego ryzyka w zamówieniach objętych ustawą Prawo zamówień publicznych:
 • Publikacja ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • Termin i miejsce składania ofert (to wcale nie jest takie oczywiste) - konsekwencje braku precyzji
 • Otwarcie ofert
 • Zmiana treści ogłoszenia oraz SIWZ – konsekwencje zmian dla przebiegu postępowania
 • Jak zapewnić jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia – skutki zaniechań
 • Jak uniknąć dyskryminującego opis przedmiotu zamówienia – kiedy użycie znaku towarowego będzie dopuszczalne
 • Zasady dotyczące „równoważności” przy opisie przedmiotu zamówienia
 • Adekwatne i proporcjonalne warunki udziału w postępowaniu
 • Katalog dokumentów jakich zamawiający może zażądać od wykonawcy - kiedy i jakie dokumenty wykonawca winien złożyć na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
 • Kryteria oceny ofert - związek kryteriów z przedmiotem zamówienia
 • Wyjątek od reguły – kiedy możliwe jest stosowanie ceny jako jedynego kryterium
 • Oferta w zamówieniach publicznych - czy formularz ofertowy to oferta?
 • Oświadczenie wykonawcy jako podstawa oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
 • Procedura odwrócona w przetargu nieograniczonym
 • Wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty
 • Poprawianie omyłek w ofertach
 • Badanie rażąco niskiej ceny
 • Obligatoryjne oraz fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania
 • Przesłanki odrzucenia oferty
 • Wzwanie wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia
 • Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – jak poprawnie zdefiniować przesłanki
 • Treść umowy i termin zawarcia
 • Kiedy dopuszczalna będzie zmiana umowy i w jakim zakresie
 • Zdefiniowanie istotnej i nieistotnej zmiany umowy
 • Konsekwencje uchylania się stron od zawarcia umowy
 1. Skutki naruszenia przepisów i zasad dot. zamówień publicznych:
 • Definicja błędu i nieprawidłowości – w kontekście prawa unijnego
 • Czy każdy błąd (niezgodność) w zamówieniu skutkuje korektą finansową
 • Skutki w odniesieniu do zasad kwalifikowania wydatków
 • Konsekwencje na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych – przed Prezesem UZP
 • Błędy i nieprawidłowości w zamówieniach publicznych a naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna w związku z udzielaniem zamówień publicznych

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • Prezentacja multimedialna
 • Wykład
 • Dyskusje
 • Analiza case study