Cel szkolenia:

Omówienie kluczowych punktów ścieżki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w kontekście zmian w systemie zamówień publicznych.
Za główny cel szkolenia przyjęto również dokonanie analizy najważniejszych zasad udzielenia zamówień na tle orzecznictwa KIO i sądów, jak również wyników kontroli prowadzonych w obszarze zamówień publicznych przez różne służby kontrolne. To także doskonała okazja
do pogłębienia i usystematyzowanie wiedzy uczestników w zakresie udzielania zamówień publicznych.

Szkolenie polecamy dla:

Przedstawiciele jednostek administracji publicznej oraz państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wszyscy zainteresowania tematyką zamówień publicznych.

I. Podstawa to dobry fundament – czyli jak poprawnie przygotować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Fundamentalne zasady udzielania zamówień publicznych:

 • równe traktowanie wykonawców i uczciwa konkurencja w zamówieniach publicznych,
 • bezstronność i obiektywizm,
 • ustawa o finansach publicznych na straży racjonalności, gospodarności, efektywności
  i oszczędności,
 • pozostałe ustawowe zasady dot. zamówień publicznych: legalności, pisemności, prymatu trybów przetargowych.

2. Planowanie zamówień publicznych to nie tylko „tabelka”:

 • planowanie zamówień publicznych w ujęciu organizacyjnym,
 • po co nam kolejny dokument – rola planu zamówień publicznych,
 • techniczna strona planowania zamówień publicznych,
 • zarządzanie planem zamówień publicznych.

3. Szacowanie wartości zamówienia:

 • podstawowe definicje i zasady dotyczące szacowania wartości zamówienia,
 • określamy przedmiotowy zakres zamówienia publicznego – definiowanie tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej,
 • szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków,
 • udzielanie zamówień w częściach – podstawy łączenia oraz podziału przedmiotu zamówienia,
 • zasady dotyczące grupowania zamówień podobnych (roboty budowlane w odniesieniu do definicji obiektu budowlanego, dokumentacja projektowa, dostawa żywności, usługi prawnicze
  i doradcze, usługi szkoleniowe, sprzęt informatyczny i urządzenia biurowe, in),
 • źródła pozyskiwania danych w procesie szacowania wartości zamówienia,
 • metody obliczania wartości zamówienia,
 • szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

 • podstawowe zasady opisu przedmiotu zamówienia,
 • jak zapewnić jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia,
 • jak uniknąć dyskryminującego opis przedmiotu zamówienia,
 • zasady dotyczące „równoważności” przy opisie przedmiotu zamówienia.

5. Kryteria oceny ofert:

 • podstawowe zasady dotyczące wyznaczania kryteriów pozacenowych,
 • cena lub koszt – nowe możliwości,
 • kryteria pozacenowe a opis przedmiotu zamówienia,
 • kryteria pozacenowe a zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców - jak uniknąć dyskryminującego opisu kryteriów,
 • mierzymy i ważymy kryteria pozacenowe,
 • wyjątek od reguły – kiedy możliwe jest stosowanie ceny jako jedynego kryterium,
 • przegląd i charakterystyka kryteriów pozacenowych a faktyczne zastosowanie w praktyce zamawiającego w kontekście wpływu kryteriów na uzyskanie „wartości dodanej”
  w zamówieniu.

6. Określenie warunków udziału w postępowaniu:

 • cel formułowania warunków udziału w postępowaniu,
 • proporcjonalność i adekwatność wymagań w zakresie warunków udziału w postępowaniu,
 • opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie warunków – jakie dokumenty może żądać zamawiający,
 • poleganie wykonawcy na zasobach i potencjale innych podmiotów.

II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w świetle zmian ustawy, orzecznictwa i wyników kontroli:

1. Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tys. €:

a) Zasady dotyczące zamówień publicznych poniżej progu stosowania ustawy Pzp:

 • zasady wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • zasady efektywnego i racjonalnego dysponowania środkami publicznymi,

b) Zamówienia „podprogowych” a stosowanie przepisów ustawy Pzp – czy jesteśmy zobowiązani stosować ustawowe regulacje i w jakim zakresie.

c) Wewnętrzne procedury udzielania zamówień publicznych:

 • czy mamy obowiązek posiadania regulaminu – podstawa prawna,
 • po co nam regulamin - korzyści i zagrożenia,
 • co regulamin powinien zawierać – jak zbudować efektywną ścieżkę postępowania.

d) Procedura oceny ofert i wybór wykonawcy:

 • zapytania ofertowe, ogłoszenia – a może coś jeszcze, czyli jak pozyskać najkorzystniejszą oferty
 • w jakim trybie udzielać zamówień poniżej 30 tys. € - przegląd praktycznych rozwiązań,
 • jak zapewnić konkurencyjność zamówień „podprogowych”,
 • warunki i kryteria stawiane wykonawcom oraz ofercie w kontekście zapewnienia właściwej relacji nakład-rezultat oraz zachowania efektywności i racjonalności wydatkowania środków publicznych,
 • zasady związane z wykluczeniem wykonawcy i odrzuceniem oferty,
 • komunikacja z wykonawcą – dopuszczalność poprawiania i wyjaśniania ofert,
 • ustalenie terminu składania ofert i konsekwencje z tym związane.

e) Umowa w zamówieniach „podprogowych”:

 • podstawa prawna,
 • określenie praw i obowiązków stron,
 • opis warunków wykonania umowy,
 • dopuszczalność zmian umowy,
 • określenie zakresu odpowiedzialności stron umowy.

f) Środki ochrony prawnej.

2. Procedura zakupu usług o charakterze społecznym:

 • wykaz usług społecznych,
 • obowiązki w zakresie upublicznienia zamówienia,
 • treść ogłoszenia,
 • pozostałe obowiązki zamawiającego.

3. Wyłączenie stosowania ustawy w zakresie zamówień dotyczących działalności naukowo-badawczej oraz kulturalnej i oświatowej:

 • zakres przedmiotowy zamówień objęty wyłączeniem ze stosowania ustawy
 • podstawy udzielania zamówień w zakresie wyłączonym z Pzp,
 • procedura udzielania zamówień wyłączonych.

4. Wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

a) Podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych – charakterystyka trybów przetargowych.

b) Udzielanie zamówień publicznych w trybach innych niż podstawowe

 • charakterystyka i definiowanie przesłanek umożliwiających zastosowanie trybu innego niż podstawowy po nowelizacji ustawy,
 • zamówienie z wolnej ręki jako tryb szczególny,
 • tryby negocjacyjne udzielania zamówień publicznych.

5. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym:

 • obligatoryjna treść ogłoszenia,
 • miejsce publikacji ogłoszeń w zależności od wartości zamówienia,
 • zasady ustalania terminu składania ofert.

6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

a) Obligatoryjna treść SIWZ,

b) Postępowanie w przypadku złożenia żądania wyjaśnienia treści SIWZ:

 • prawa wykonawcy oraz obowiązki zamawiającego,
 • terminy na udzielenie odpowiedzi,
 • upublicznienie wyjaśnienia treści SIWZ,
 • dopuszczalność wnoszenia zmian do treści SIWZ,
 • konsekwencje wprowadzanych zmian do SIWZ.

7. Badanie oferty w zamówieniu publicznym po nowelizacji ustawy Pzp:

 • procedura otwarcia ofert,
 • forma oferty oraz dokumenty jakie wykonawca zobowiązany jest złożyć,
 • zastrzeżenie tajemnicy w treści oferty,
 • ocena spełniania warunków udziału oraz badanie ofert,
 • terminy związania ofertą,
 • wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty oraz uzupełnienia dokumentów,
 • poprawianie omyłek w ofertach,
 • badanie rażąco niskiej ceny,
 • przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania,
 • przesłanki odrzucenia oferty,
 • unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • obowiązki informacyjne zamawiającego w związku z oceną i wyborem oferty najkorzystniejszej.

8. Zamówienia in-house:

a) Zamówienia in-house w kontekście wyłączenia obowiązku stosowania ustawy Pzp (art. 4 pkt 13):

 • definicja instytucji gospodarki budżetowej oraz organu władzy publicznej,
 • przesłanki umożliwiające wyłączenie obowiązku stosowania ustawy w zakresie zamówień in-house,
 • skutki naruszenia zasad wyłączenia obowiązku stosowania Prawa zamówień publicznych.

b) Zamówienia in-house udzielane w trybie z wolnej ręki:

 • wykonawca zamówienia in-house - definicja osoby prawnej,
 • ogólne zasady stosowania trybu z wolnej ręki,
 • szczególne przesłanki stosowania „wolnej ręki” w zakresie zamówień in-house,
 • kto jest odpowiedzialny za spełnienie przesłanek stosowania trybu z wolnej ręki w zakresie in-house,
 • wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy nadzorcze nad poprawnością udzielania zamówień w formule in-house,
 • obowiązki publikacyjne i informacyjne zamawiającego.

c) Szczególne przesłanki stosowania „wolnej ręki” w zakresie zamówień in-house:

 • jak zbadać zakres i poziom działalności wykonywanej przez osobę prawną na rzecz zamawiającego/zamawiających,
 • specyfika działalności podmiotu a możliwość bezprzetargowego powierzenia zadań w formule in-house,
 • jak definiować „sprawowanie kontroli nad osobą prawną”,
 • wspólne sprawowanie kontroli nad osobą prawną przez kilku zamawiających jako warunek udzielenia zamówienia in-house w trybie z wolnej ręki,
 • podwykonawstwo w zamówieniach in-house.

d) Umowa w sprawie zamówienia in-house:

 • umowa w trybie z wolnej ręki a umowa w trybach przetargowych,
 • dopuszczalność zmiany umowy zawartej w trybie z wolnej ręki – jakie przepisy należy stosować.

9. Środki odwoławcze w zamówieniach publicznych po nowelizacji ustawy.

10. Zawarcie umowy o zamówienie publiczne:

 • treść umowy i termin zawarcia,
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 • wypowiedzenie oraz unieważnienie umowy,
 • kiedy dopuszczalna będzie zmiana umowy i w jakim zakresie,
 • zdefiniowanie istotnej i nieistotnej zmiany umowy według znowelizowanych przepisów Pzp,
 • konsekwencje uchylania się stron od zawarcia umowy.
Termin

2018-03-08 - 2018-03-09

Miejsce

ADN Centrum Konferencyjne
ul. Jana Pawła II 25, Warszawa
Warszawa

Cena

990 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 16 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Specjalista ds. zamówień publicznych - praktyczny kurs udzielania zamówień publicznych w świetle orzecznictwa, najlepszych praktyk oraz wyników kontroli
2018-03-08 - 2018-03-09
ul. Jana Pawła II 25, Warszawa

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4/9; 30-053 Kraków, w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

Ponadto przyjmuję do wiadomość, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie adresu mailowego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu przekazywania informacji handlowych, w tym za pomocą marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) oraz art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.)
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 990 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane