Celem szkolenia jest podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze szczególnych zasad rachunkowości budżetowej w zakresie prawidłowej ewidencji księgowej mającej wpływ na przygotowanie urządzeń księgowych do zamknięcia roku budżetowego zgodnie z obowiązującymi podstawami prawnymi z podkreśleniem aspektów praktycznych. 

 

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

1. Podstawy prawne w zakresie prawidłowego stosowania zasad gospodarki finansowej i rachunkowości jednostek sfery finansów publicznych.


a) zasygnalizowanie najważniejszych zmian mających wpływ na prawidłowe prowadzenie rachunkowości budżetowej w 2016 r

b) najistotniejsze zmiany w klasyfikacji budżetowej oraz w szczególnych zasadach rachunkowości oraz planach kont obowiązujących od 1 stycznia 2016r.


2. Omówienie wybranych zagadnień najczęściej kwestionowanych przez służby kontrolne między innymi w zakresie :


a) błędów na etapach planowania wydatków, zaciągania zobowiązań oraz wydatkowania środków publicznych,

b) nieprawidłowości występujących w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej, pozabilansowej, planu wydatków budżetowych i ich zaangażowania oraz w prowadzeniu ewidencji bilansowej zobowiązań,

c) problemy ze stosowaniem właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków,

d) czy można ująć wydatki budżetowe w innym paragrafie klasyfikacji budżetowej bez wcześniejszej zmiany planu finansowego itp


3. Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach i zasadach prowadzenia ewidencji kwestionowane przez służby kontrolne.


4. Zasady gospodarowania składnikami majątku ruchomego po zmianach


5. Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne - jak je właściwie zrealizować


6. Podstawowe czynności przygotowawcze związane z zakończeniem roku budżetowego

a) ustalenie terminu wpływu dokumentacji finansowej do jednostki oraz terminu rocznych sprawozdań: budżetowych i finansowych


7. Dokonanie rozliczeń, które – zgodnie z przepisami szczególnymi – podlegają wykonaniu na koniec roku budżetowego

a) rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji

b) korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

c) rozliczenie zaliczek udzielonych pracownikom

d) koszty i zobowiązania na przełomie roku budżetowego

e) rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów


8. Dokonanie księgowań, które – zgodnie z przepisami szczególnymi – podlegają wykonaniu na koniec roku budżetowego

a) odsetki za zwłokę

b) odpisy aktualizujące wartość należności

c) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

d) zaangażowanie wydatków itp.


9. Umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych


10. Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów


11. Przeksięgowania roczne


12. Ustalenie wyniku finansowego


13. Sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, na podstawie których jednostka sporządza roczne sprawozdanie finansowe


14. Praktyczne omówienie zasad prezentowania danych w poszczególnych pozycjach Bilansu Zamknięcia oraz w:

a) zestawieniu zmian w funduszu jednostki

b) rachunku strat i zysków i w informacjach uzupełniających po zmianach obowiązujących od 2016 r.


15. Wolne wnioski i zapytania

 • Wykład
 • Analiza case study
 • Prezentacja
 • Dyskusja