Cele i korzyści szkolenia 

 1. Poznanie przepisów prawa obowiązującego w obszarze kadr i płac
 2. Poznanie praktycznych zasad stosowania przepisów w zarządzaniu personelem
 3. Wiedza na temat aktualnych przepisów i interpretacji prawa kadrowo-płacowego


Profil uczestnika
Osoby pracujące w dziale kadr i płac,  kandydaci do pracy w kadrach i płacach.

 


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z kadr i płac w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

CZĘŚĆ I. PRAWO PRACYMODUŁ I. Zagadnienia ogólne

 1. Źródła prawa pracy
 2. Podstawowe pojęcia : pracodawca, pracownik, zakład pracy
 3. Zasady prawa pracy
 4. Stosunek pracy
 5. Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę

MODUŁ II. Wewnętrzne źródła prawa pracy

 1. Układy zbiorowe pracy
 • zakładowy układ zbiorowy pracy
 • ponadzakładowy układ zbiorowy pracy
 1. Regulamin pracy
 2. Regulamin wynagrodzeń

MODUŁ III. Nawiązanie stosunku pracy

 1. Kompletowanie dokumentacji i danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o pracę
 2. Umowa o pracę
 3. Rodzaje umów o pracę
 4. Obligatoryjne i fakultatywne składniki umowy o pracę
 5. Sposób zawarcia umowy o pracę
 6. Podstawowe obowiązki pracodawcy związane z przyjęciem do pracy nowego pracownika

MODUŁ IV. Podstawowa dokumentacja pracownicza - Teczka Akt Osobowych

 1. Część A dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie
 2. Część B dokumenty dotyczące nawiązania i przebiegu stosunku pracy
 3. Część C dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia

MODUŁ V. Zmiana warunków umowy o pracę

 1. Porozumienie zmieniające
 2. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy
 3. Czasowe powierzenie innej pracy uzasadnione potrzebami pracodawcy

MODUŁ VI. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy

 1. Podstawowe zasady naliczania urlopów wypoczynkowych
 2. Plany urlopów
 3. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 4. Urlopy bezpłatne
 5. Zasady udzielania pracownikom zwolnień od pracy
 6. Sposoby usprawiedliwiania nieobecności
 7. Ewidencjonowanie urlopów pracowniczych - karta urlopowa

MODUŁ VII. Czas pracy

 1. Podstawowe zasady rozliczania czasu pracy
 2. Okresy odpoczynku
 3. Systemy i rozkłady czasu pracy
 4. Praca w godzinach nadliczbowych
 5. Praca w porze nocnej
 6. Praca w niedziele i święta
 7. Prowadzenie ewidencji czasu pracy

MODUŁ VIII. Obowiązki pracodawcy i pracownika

 1. Podstawowe obowiązki pracodawcy
 2. Podstawowe obowiązki pracownika
 3. Zakaz konkurencji
 4. Obowiązek pracodawcy w zakresie ułatwienia podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników
 5. Nagrody i wyróżnienia
 6. Odpowiedzialność porządkowa pracownika
 7. Obowiązki pracodawcy w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi

MODUŁ IX. Odpowiedzialność materialna pracowników

 1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy
 2. Odpowiedzialność pracowników za mienie powierzone

MODUŁ X. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

 1. Ochrona pracy kobiet ciężarnych
 2. Uprawnienia dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem
 3. Urlopy macierzyńskie
 4. Urlopy wychowawcze

MODUŁ XI. Bezpieczeństwo i higiena pracy

 1. Prawa i obowiązki pracownika
 2. Obowiązki pracodawcy
 3. Profilaktyczna opieka zdrowotna
 4. Szkolenia BHP
 5. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 6. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

MODUŁ XII. Rozwiązywanie stosunku pracy

 1. Na mocy porozumienie stron
 2. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
 3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 4. Z upływem czasu, na który była zawarta
 5. Wygaśnięcie stosunku pracy
 6. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy

MODUŁ XIII.. Świadectwo pracy

 1. Szczegółowa treść świadectwa pracy
 2. Sposób i tryb jego wydawania i prostowania

MODUŁ XIV. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy

 1. Postępowanie pojednawcze
 2. Sąd pracy
 3. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 4. Przedawnienie roszczeń


CZĘŚĆ II. PŁACEMODUŁ I. Wynagrodzenie ze stosunku pracy

 1. Wprowadzenie do wynagrodzeń i podstawowe obowiązki pracodawcy związane z wypłatą wynagrodzeń
 2. Systemy wynagradzania
 3. Dokumentacja wynagrodzeń
 • karty pracy
 • karty wynagrodzeń
 • karty przychodów pracownika
 • listy płac
 1. Obowiązkowe i nieobowiązkowe elementy wynagrodzenia
 2. Wynagrodzenie minimalne
 3. Zasady obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
 4. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
 • wynagrodzenie za czas urlopu
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop
 • wynagrodzenie za urlop okolicznościowy
 • wynagrodzenie z tyt. niezdolności do pracy z powodu choroby
 • wynagrodzenie za czas przestoju
 • wynagrodzenie za czas dyżuru i gotowości do pracy
 1. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
 2. Wynagrodzenie za pracę w nocy
 3. Odszkodowania, odprawy i rekompensaty
 4. Obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę

MODUŁ II. Wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych - ujęcie składkowe i podatkowe

 1. Umowa zlecenia
 2. Umowa o dzieło w tym dzieło z prawami autorskimi
 3. Wynagrodzenie wypłacane osobom zasiadającym w organach stanowiących osób prawnych ( zarząd, rada nadzorcza, umowa o zarządzanie)
 4. Zasady podlegania ubezpieczeniom, oraz rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od umów cywilnoprawnych
 5. Obowiązek podatkowy w związku z rozliczeniem umów cywilnoprawnych

MODUŁ III. Pozapłacowe świadczenia pracownicze ujęcie składkowe i podatkowe

 1. Krajowe i zagraniczne podróże służbowe
 2. Ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu
 3. Wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 4. Świadczenie urlopowe
 5. Inne świadczenia pozapłacowe

MODUŁ IV. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publiczno - prawnych

 1. Rozliczenia z ZUS-em
 • obowiązki płatnika składek
 • ubezpieczenia społeczne – zasady podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.
 • ubezpieczenie zdrowotne
 • składki na fundusze pozaubezpieczeniowe – FP i FGŚP
 • wynagrodzenia i świadczenia za czas niezdolności do pracy
 • wynagrodzenie za czas choroby
 • zasiłki finansowane z funduszy ZUS
 • podmioty uprawnione do wypłaty zasiłków
 • nabycie prawa do zasiłków
 • ustalanie okresu zasiłkowego
 • ustalanie podstawy wypłaty zasiłków
 • dokumentacja niezbędna do wypłat zasiłków
 • zasiłek chorobowy
 • zasiłek macierzyński
 • świadczenie rehabilitacyjne
 • zasiłek opiekuńczy
 • zasiłek wyrównawczy
 • zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego
 • zasiłek chorobowy po ustaniu stosunku pracy oraz dokumentacja do jego wypłaty
 • zasady obliczania wynagrodzenia i zasiłków za czas niezdolności do pracy – ćwiczenia
 1. Rozliczenia z urzędem skarbowym
 • podatek dochodowy od osób fizycznych – obowiązki płatnika, podstawa opodatkowania, zasady kalkulacji miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy
 • obliczanie zaliczki na podatek dochodowy 
 • obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń miesięcznych i rocznych z urzędem skarbowym 

MODUŁ V. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 1. Podmioty zobowiązane do dokonywania wpłat na PFRON
 2. Sposób naliczania składek na PFRON
 3. Obowiązek przesyłania e-deklaracji z tytułu rozliczeń z PFRON

 

Forma zajęć:

Szkolenie ma charakter wykładu urozmaiconego ćwiczeniami