Profil uczestnika
Osoby pracujące w dziale kadr i płac,  kandydaci do pracy w kadrach i płacach.


Cele i korzyści szkolenia 
1.Poznanie przepisów prawa obowiązującego w obszarze kadr i płac

2.Poznanie praktycznych zasad stosowania przepisów w zarządzaniu personelem

4.Wiedza na temat aktualnych przepisów i interpretacji prawa kadrowo-płacowego


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

PRAWO PRACY
1. Zagadnienia ogólne

 • Źródła prawa pracy
 • Podstawowe pojęcia : pracodawca, pracownik, zakład pracy
 • Zasady prawa pracy
 • Stosunek pracy
 • Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę

2. Wewnętrzne źródła prawa pracy

 • Układy zbiorowe pracy

- zakładowy układ zbiorowy pracy

- ponadzakładowy układ zbiorowy pracy

 • Regulamin pracy
 • Regulamin wynagrodzeń

3. Nawiązanie stosunku pracy

 • Kompletowanie dokumentacji i danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o pracę
 • Umowa o pracę
 • Rodzaje umów o pracę
 • Obligatoryjne i fakultatywne składniki umowy o pracę
 • Sposób zawarcia umowy o pracę
 • Podstawowe obowiązki pracodawcy związane z przyjęciem do pracy nowego pracownika

4. Podstawowa dokumentacja pracownicza - Teczka Akt Osobowych

 • Część A dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie
 • Część B dokumenty dotyczące nawiązania i przebiegu stosunku pracy
 • Część C dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia

5. Zmiana warunków umowy o pracę

 • Porozumienie zmieniające
 • Wypowiedzenie warunków pracy i płacy
 • Czasowe powierzenie innej pracy uzasadnione potrzebami pracodawcy

6. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy

 • Podstawowe zasady naliczania urlopów wypoczynkowych
 • Plany urlopów
 • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 • Urlopy bezpłatne
 • Zasady udzielania pracownikom zwolnień od pracy
 • Sposoby usprawiedliwiania nieobecności
 • Ewidencjonowanie urlopów pracowniczych - karta urlopowa

7. Czas pracy

 • Podstawowe zasady rozliczania czasu pracy
 • Okresy odpoczynku
 • Systemy i rozkłady czasu pracy
 • Praca w godzinach nadliczbowych
 • Praca w porze nocnej
 • Praca w niedziele i święta
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy

8. Obowiązki pracodawcy i pracownika

 • Podstawowe obowiązki pracodawcy
 • Podstawowe obowiązki pracownika
 • Zakaz konkurencji
 • Obowiązek pracodawcy w zakresie ułatwienia podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników
 • Nagrody i wyróżnienia
 • Odpowiedzialność porządkowa pracownika
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi

9. Odpowiedzialność materialna pracowników

 • Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy
 • Odpowiedzialność pracowników za mienie powierzone

10. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

 • Ochrona pracy kobiet ciężarnych
 • Uprawnienia dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem
 • Urlopy macierzyńskie
 • Urlopy wychowawcze

11. Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Prawa i obowiązki pracownika
 • Obowiązki pracodawcy
 • Profilaktyczna opieka zdrowotna
 • Szkolenia BHP
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

12. Rozwiązywanie stosunku pracy

 • Na mocy porozumienie stron
 • Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • Z upływem czasu, na który była zawarta
 • Wygaśnięcie stosunku pracy
 • Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy

13. Świadectwo pracy

 • Szczegółowa treść świadectwa pracy
 • Sposób i tryb jego wydawania i prostowania

14. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy

 • Postępowanie pojednawcze
 • Sąd pracy
 • Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 • Przedawnienie roszczeń

PŁACE


1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy

 • Wprowadzenie do wynagrodzeń i podstawowe obowiązki pracodawcy związane z wypłatą wynagrodzeń
 • Systemy wynagradzania
 • Dokumentacja wynagrodzeń

- karty pracy
- karty wynagrodzeń
- karty przychodów pracownika
- listy płac

 • Obowiązkowe i nieobowiązkowe elementy wynagrodzenia
 • Wynagrodzenie minimalne
 • Zasady obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
 • Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy

- wynagrodzenie za czas urlopu
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop
- wynagrodzenie za urlop okolicznościowy
- wynagrodzenie z tyt. niezdolności do pracy z powodu choroby
- wynagrodzenie za czas przestoju
- wynagrodzenie za czas dyżuru i gotowości do pracy

 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
 • Wynagrodzenie za pracę w nocy
 • Odszkodowania, odprawy i rekompensaty
 • Obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę

2. Wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych - ujęcie składkowe i podatkowe

 • Umowa zlecenia
 • Umowa o dzieło w tym dzieło z prawami autorskimi
 • Wynagrodzenie wypłacane osobom zasiadającym w organach stanowiących osób prawnych ( zarząd, rada nadzorcza, umowa o zarządzanie)
 • Zasady podlegania ubezpieczeniom, oraz rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od umów cywilnoprawnych
 • Obowiązek podatkowy w związku z rozliczeniem umów cywilnoprawnych

3. Pozapłacowe świadczenia pracownicze ujęcie składkowe i podatkowe

 • Krajowe i zagraniczne podróże służbowe
 • Ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu
 • Wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Świadczenie urlopowe
 • Inne świadczenia pozapłacowe

4. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publiczno - prawnych

 • Rozliczenia z ZUS-em

- obowiązki płatnika składek
- ubezpieczenia społeczne – zasady podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.
- ubezpieczenie zdrowotne
- składki na fundusze pozaubezpieczeniowe – FP i FGŚP
- wynagrodzenia i świadczenia za czas niezdolności do pracy
- wynagrodzenie za czas choroby
- zasiłki finansowane z funduszy ZUS
- podmioty uprawnione do wypłaty zasiłków
- nabycie prawa do zasiłków
- ustalanie okresu zasiłkowego
- ustalanie podstawy wypłaty zasiłków
- dokumentacja niezbędna do wypłat zasiłków
- zasiłek chorobowy
- zasiłek macierzyński
- świadczenie rehabilitacyjne
- zasiłek opiekuńczy
- zasiłek wyrównawczy
- zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego
- zasiłek chorobowy po ustaniu stosunku pracy oraz dokumentacja do jego wypłaty
- zasady obliczania wynagrodzenia i zasiłków za czas niezdolności do pracy – ćwiczenia

 • Rozliczenia z urzędem skarbowym

- podatek dochodowy od osób fizycznych – obowiązki płatnika, podstawa opodatkowania, zasady kalkulacji miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy
- obliczanie zaliczki na podatek dochodowy – PIT 2, KUP
- obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń miesięcznych i rocznych z urzędem skarbowym z tyt. PDOF ( PIT-4R, PIT-11, PIT– 8R, PIT-12, PIT-40, PIT-8C, IFTR)

5. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • Podmioty zobowiązane do dokonywania wpłat na PFRON
 • Sposób naliczania składek na PFRON
 • Obowiązek przesyłania e-deklaracji z tytułu rozliczeń z PFRON

 

Forma zajęć:

Szkolenie ma charakter wykładu urozmaiconego ćwiczeniami