Cashflows management – zarządzanie pieniężnymi przepływami i strumieniami gotówki zawiera w sobie zbiór fundamentalnych narzędzi umożliwiających oszacowanie wpływu działań biznesowych w zakresie kształtowania aktywów na wartość przedsiębiorstwa. Proponujemy szkolenie, dzięki któremu Szkolony będzie umiał zarządzać pieniężnymi konsekwencjami utrzymywania aktywów takich jak majątek trwały, środki pieniężne, należności i zapasy w sposób generujący przepływy i kreujący wartość przedsiębiorstwa. W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych rzeczywistych lub bliskich rzeczywistości. 
Jest to szkolenie prowadzone z perspektywy finansowej a nie sprawozdawczej, prawniczej lub podatkowej. Jako szkolenie z zakresu finansów, buduje ono wiedzę i umiejętności z zakresu finansowego patrzenia na firmę i jej procesy. Celem tego finansowego szkolenia jest przekazanie mocno osadzonej w nowoczesnej teorii – użytecznej praktycznie wiedzy i wykształcenie podstawowych umiejętności w zakresie skutecznego zastosowania kluczowych technik i narzędzi zarządzania finansami i bezpieczeństwem finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnego podejścia do zarządzania przepływami pieniężnymi, rachunku wolnych przepływów pieniężnych istotnych od strony finansowej i podejmowania decyzji wpływających na wolne przepływy pieniężne.

Szkolenie skoncentrowane jest na przystępnym przybliżeniu działania mechanizmów towarzyszących zarządzaniu gotówką i jej przepływami, które wpływają na wyniki i dokonania przedsiębiorstwa a też mają znaczenie dla przyszłego i długofalowego sukcesu przedsiębiorstwa. Dogłębne zrozumienie złożoności procesów pieniężnych zachodzących w trakcie zarządzania przepływami jest kluczowe dla menedżerów finansowych jak i niefinansowych. Strategiczne konsekwencje decyzji w zakresie gotówki zamrożonej i gotówki uwalnianej są w trakcie szkolenia przedstawione w sposób przystępny również dla osób, które na co dzień zajmują się pozafinansową sferą zarządzania przedsiębiorstwem.


Szkolenie polecamy dla:

 • wszystkich pracowników mających znaczący wpływ na sukces lub porażkę strategii realizowanej przez przedsiębiorstwo,
 • menedżerów finansowych, jak i niefinansowych z doświadczeniem jak i osób rozpoczynających pracę na kierowniczym stanowisku zarówno w gospodarce jak i administracji publicznej.
 • osób które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów związanych z nowoczesnym zarządzaniem przepływami pieniężnymi i gotówką zachodzących w przedsiębiorstwie,
 • przedsiębiorców i osób rozpoczynających samodzielne zarządzanie finansami,
 • osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie, jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych instytucjach budżetowych za decyzje dotyczące kontaktów z innymi przedsiębiorstwami i zarządzające finansowymi relacjami z nimi.
 • pracowników decyzyjnych mających wpływ na operacje w przedsiębiorstwach nastawionych na wynik ekonomiczny i pracowników mających pośredni lub bezpośredni wpływ na strategiczne decyzje w organizacjach nonprofit i for-profit,
 • małych i średnich przedsiębiorcyów i ich pracowników chcących zrozumieć jak poprawić produktywność i efektywność decyzji i działań w procesie funkcjonowania firmy,
 • szkolenie z założenia jest prowadzone w sposób przystępny dla osób, które na co dzień zajmują się innymi zagadnieniami niż cashflow, gotówka, cash management, zarządzanie płynnością, planowanie finansowe, sprawozdawczość, rachunkowość i finanse.


Korzyści dla Uczestników szkolenia:

 • Usprawnienie decyzji dotyczących procesów wpływających na tworzenie strategii zarządzania przepływami pieniężnymi i strumieniami gotówki. 
 • Zapoznanie się z prezentacją podstaw problematyki zarządzania przepływami i zarządzania gotówką. Poznanie elementów fundamentalnych dla prawidłowego zarządzania cashflow i gotówką zamrożoną w przedsiębiorstwie. 
 • Wzrost wrażliwości pracowników zaangażowanych w proces sprzedaży, projektowania, konstruowania, zaopatrzenia, oraz przedstawicieli niefinansowej kadry kierowniczej na wpływ ich decyzji w wzrost bogactwa właścicieli ale i zasobów zamrożonej gotówki.
 • Zrozumienie mechanizmów związanych z nowoczesnym zarządzaniem bezpieczeństwem finansowym i wartością zachodzących w przedsiębiorstwie produkcyjnym procesów. 

 

Propozycja programu pozwala zapoznać się z pojęciami z zakresu:
wpływu decyzji na przepływ pieniądza, koszt finansowania zamrożonej gotówki, ryzyko operacyjne przepływów pieniężnych, ryzyko finansowe  i na wyniki przedsiębiorstwa, wpływu zmian poziomu zamrożonych środków pieniężnych na generowanie przepływów gotówki, różnicy między wynikami raportowanymi dla potrzeb sprawozdawczości zewnętrznej a rzeczywistymi osiągnięciami i generowaniem wolnych przepływów i strumieni gotówki, zmianom w sprzedaży przedsiębiorstwa towarzyszących zarządzaniu zamrożoną gotówką i gotówką uwalnianą w postaci przepływów, wpływach pieniężnych ze sprzedaży, kosztach (gotówkowych i bezgotówkowych) i wydatkach pieniężnych przedsiębiorstwa.
Dodatkowo uwzględniane są również wynikające z decyzji w zakresie strategicznego zarządzania przepływami pieniężnymi i gotówką zmiany zachodzące w rachunku wyników, bilansu i sprawozdania z przepływów finansowych.

Zagadnienia szkolenia prezentowane są na praktycznych przykładach z tematyki zarządzania gotówką i zarządzania przepływami pieniężnymi.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ I. Cel cash management i cashflow management w zarządzaniu przedsiębiorstwem i jego przepływami pieniężnymi

 • Przedsiębiorstwo jako źródło wolnych przepływów gotówki – free cash flows creation.
 • Wzbogacanie i budowanie wartości przedsiębiorstwa.
 • Koszt kapitału finansującego przedsiębiorstwo i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa.
 • Poziom ryzyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa.

MODUŁ II. Długoterminowe strategie finansowania i decyzje w zakresie cash management i cashflow management (zarządzania gotówką i zarządzania przepływami pieniężnymi)

 • Docelowa struktura kapitału finansującego – optimal capital structure i towarzyszące jej cashflow / prognozowane przepływy pieniężne, szacowanie finansowego wpływu przepływów pieniężnych związanych z kosztem kapitałów obcych i kosztem kapitału własnego, szacowanie i budżetowanie wolnych przepływów gotówki, ocena opłacalności i ryzyka w oparciu o miary szacujące efektywność przepływów pieniężnych: NPV, IRR, wykres IOS – investment opportunities schedule, wykres MCC – marginal cost of capital, optymalny / docelowy budżet inwestycyjny

MODUŁ III. Budżetowanie gotówki, sterowanie strumieniami gotówkowymi i planowanie przepływów pieniężnych.

 • Modele wyznaczania minimalnego – buforowego poziomu gotówki.
 • Model VB-LCL w oparciu o prognozę cashflow / prognozowanie przepływów pieniężnych -modele wyznaczania i zarządzania poziomem gotówki.
 • Stan znanych nadmiarów wpływów gotówki CIF i mniejszych wypływów gotówki COF: model Beranka i jego analiza z perspektywy przepływów pieniężnych.
 • Stan znanych niedoborów wpływów gotówki CIF i nadmiaru wypływów gotówki COF: model Baumola-Alaisa-Tobina i jego analiza z perspektywy przepływów pieniężnych.
 • Stan całkowicie nieznanych i nieprzewidywalnych przyszłych wpływów gotówki CIF i wypływów gotówki COF: model Millera-Orra i jego analiza z perspektywy przepływów pieniężnych.
 • Stan częściowo znanych przyszłych wpływów gotówki CIF i wypływów gotówki COF:  model Stone’a i jego analiza z perspektywy przepływów pieniężnych.
 • Stan modelowanych historycznie wpływów gotówki CIF i wypływów gotówki COF: model Behlera i jego analiza z perspektywy przepływów pieniężnych.
 • Przejście od prognozy sprzedaży, przez budżet kosztów, przez budżet kapitałowy do prognozy zapotrzebowania na gotówkę.

MODUŁ IV. Cash management i przepływy pieniężne w cyklu operacyjnym – aspekty bieżące zarządzania cashflow

 • 10 kroków tworzenia wartości.
 • Optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w trakcie tworzenia i utrzymywania zapasów.
 • Modele zarządzania zapasami = inventory management i towarzyszące im przepływy pieniężne.
 • Modele oparte o koncept ABC i towarzyszące im przepływy pieniężne.
 • Model VB-EOQ i jego analiza z perspektywy przepływów pieniężnych.
 • Model VB-POQ i jego analiza z perspektywy przepływów pieniężnych.
 • Optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w procesie zarządzania należnościami.
 • Podejście VB-IAoAR (analiza przyrostowa należności przy uwzględnieniu koncepcji maksymalizacji wartości) i jego analiza z perspektywy przepływów pieniężnych.
 • Koszty opóźnień płatności – w jakich warunkach warto płacić w terminie.

MODULV. Pytania praktyczne przepływów pieniężnych i cash management – optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w decyzjach długoterminowych.

 • Czy zautomatyzować produkcję czy lepiej zatrudnić więcej pracowników? Analiza z perspektywy przepływów pieniężnych.
 • Outsourcing czy bez outsourcingu (wytworzyć czy kupić)? – ocena i diagnoza z perspektywy przepływów pieniężnych.
 • Czy zamieniać pozycje wydatkowe na bezwydatkowe i odwrotnie, czyli wynająć czy kupić? Analiza z perspektywy przepływów pieniężnych.
 • Jak zmienią się długoterminowe efekty gotówkowe przy outsourcingu? - ocena z perspektywy przepływów pieniężnych.

MODUŁ VI. Zarządzanie strukturą finansowych źródeł przepływów pieniężnych i zarządzanie gotówkowymi efektami decyzji finansowych: więcej długu czy więcej kapitału własnego?

Metody pracy:

 • Dyskusja
 • Analiza
 • Casy study
 • Ćwiczenia
 • Prezentacja