Jeśli:

 • Jesteś zainteresowana/y tym jak działa mechanizm wsparcia niskooprocentowanymi pożyczkami (poręczeniami) ze środków UE?
 • Chcesz wiedzieć jak kontrolować i czego oczekiwać od podmiotów profesjonalnie zajmujących się udzielaniem pożyczek?
 • Musisz wiedzieć jak stosować ciągle zmieniające się przepisy, wytyczne i innych regulacje? 

To szkolenie jest dla Ciebie!

 

 

 

 

Zalety tego szkolenia:

Szkolenie prowadzone będzie przez praktyka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, który problemy z realizacją wsparcia unijnego w postaci instrumentów finansowych (zwrotnych) zna z autopsji.

Celem tego szkolenia jest nabycie przez uczestników praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania wsparcia w postaci instrumentów finansowych. Wsparcie zwrotne jest preferowane przez Komisję Europejską, co oznacza, że będzie jeszcze szerzej wykorzystywane (kosztem dotacji bezzwrotnych) w perspektywie finansowej 2021-2027. Pozyskana wiedza i nowe umiejętności niewątpliwie przydadzą się więc Państwu w przyszłości. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się m.in. o tym czego można się spodziewać po audytach z Brukseli, w jaki sposób należy prawidłowo przeprowadzić wybór pośredników finansowych, jak przeprowadzać rozliczenia i kontrole u Menadżera Funduszu Funduszy czy też jak należy interpretować przepisy i wytyczne Komisji Europejskiej. 


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z instrumentów finansowych - kontroli i nieprawidłowości u Pośredników finansowych oraz Menedżera Funduszu Funduszy w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.

Dzień I

 1. Przepisy prawne oraz wytyczne i ich interpretacje dotyczące IF
 2. Ocena ex ante i Strategia inwestycyjna – praktyczne wskazówki
 3. Zasady działania Regionalnych Funduszy Rozwoju (RFR)
 4. Możliwe opcje/modele wdrożeniowe - zalety i wady
  • Ramy prawne dla możliwych opcji wdrażania IIF
  • Sposób i kryteria wyboru podmiotów wdrażających IIF
  • Ograniczenia wynikające z art. 38 (4) rozporządzenia 1303/2013
 5. Wybór Menedżera Funduszu Funduszy i pośredników finansowych
 6. Fundusz funduszy a Instytucje Zarządzające / Pośredniczące - umowa o finansowanie
 7. Łączenie pożyczek z innego rodzaju wsparciem publicznym
  • Ćwiczenie dotyczące weryfikacji czy łączenie pożyczek z dotacjami / poręczeniami jest możliwe i pod jakimi warunkami.

 

Dzień II

 1. Praktyczne wskazówki / wnioski z wdrażania instrumentów finansowych
  • Zasady kwalifikowalności wydatków
  • Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji
  • Zakaz podwójnego finansowania w praktyce
  • Skuteczność działań informacyjno-promocyjnych.
 2. Rozliczenia wniosków o płatność składanych przez Fundusz Funduszy
 3. Najczęściej pojawiające się błędy w rozliczeniach - rozliczanie wkładów oraz opłaty za zarządzanie
 4. Monitorowanie i sprawozdawczość dotycząca IF
 5. Zapewnienie prawidłowej realizacji umowy o finansowanie / umów operacyjnych / umów inwestycyjnych
 6. Jak prawidłowo przeprowadzić kontrolę działalności Menadżera Funduszu Funduszy (BGK)?
 7. Problemy z pośrednikami finansowymi - jak postępować z nierzetelnymi pośrednikami?
 8. Doświadczenia obecnej i poprzedniej perspektywy finansowej - wnioski na przyszłość 
 9. Nieprawidłowości wykryte u pośredników finansowych (umowy operacyjne) - konsekwencje
 • wykłady interaktywne
 • dyskusje problemowe
 • studium przypadku
 • warsztaty
 • ćwiczenia