Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami prawa, których znajomość,
w stopniu niezbędnym do wykonywania tych czynności jest wymagana od kandydatów na osoby wykonujące czynności w kierownictwie i dozorze ruchu zakładów górniczych lub zakładów.

 

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Złożoność prezentowanych zagadnień wynika m.in. z tego, że ustawy – Prawo geologiczne i górnicze nie da się jednoznacznie zakwalifikować do jednej z gałęzi prawa. We wskazanej ustawie w takim samym stopniu występują zarówno elementy prawa cywilnego, prawa gospodarczego, jak i prawa zagospodarowania przestrzennego, prawa administracyjnego czy wreszcie prawa ochrony środowiska. Do zagadnień prawa cywilnego możemy zaliczyć konstrukcję własności górniczej oraz użytkowania górniczego ale również kwestie odpowiedzialności za tzw. szkody górnicze. W analizowanej ustawie bardzo istotną rolę odgrywają regulacje tradycyjnie powiązane i zaliczane do prawa gospodarczego. Mam na myśli głównie problematykę prowadzenia działalności uregulowanej ustawą, warunków, jakie muszą być spełnione, by działalność ta mogła być prowadzona, udzielania i cofania koncesji itp. Istotną część ustawy stanowią przepisy zaliczane do prawa administracyjnego. Są to normy ustrojowe, normy materialnego prawa administracyjnego i wreszcie normy procesowe. Zakorzenienie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze w różnych gałęziach
i działach prawa skutkuje, powiązaniem ustawy z innymi aktami prawnymi, co niewątpliwie stanowi wyzwanie w zakresie właściwej interpertacji i ustalenia korelacji tych przepisów.

Szkolenie polecamy dla:

 • kandydatów przygotowujących się do egzaminu państwowego o stwierdzenie kwalifikacji
  w kierownictwie lub dozorze ruchu zakładu górniczego

 • osób wykonujących czynności w zakresie kierownictwa lub dozoru ruchu zakładu górniczego

 • osób zainteresowanych problematyką objętą zakresem szkolenia

Metody pracy wykorzystane podczas szkolenia:

 • wykład

 • prezentacja

 • test kompetencyjny

Szkolenie obejmuje zagadnienia wynikające z następujących źródeł prawa:

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.)

 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121)

 3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.)

 4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

 5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629, z późn. zm.)

 6. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255) /Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy/

 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.)

 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. poz. 492)

 9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470)

 10. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118)

 11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. poz. 812)

Analiza przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1131, z późn. zm.) – wybrane zagadnienia:

 1. Działalność podlegająca koncesjonowaniu.

 2. Postępowanie koncesyjne.

 3. Wymóg posiadania kwalifikacji w zakresie górnictwa
  i ratownictwa górniczego (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r.
  w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. poz. 1229)).

 4. Prowadzenie prac geologicznych z zastosowaniem robót geologicznych.

 5. Podstawy prowadzenia ruchu zakładu górniczego.

 6. Plan ruchu zakładu górniczego (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (Dz. U. poz. 372)).

 7. Kierownictwo i dozór ruchu zakładu górniczego.

 8. Obowiązki przedsiebiorcy w zakresie ruchu zakładu górniczego.

 9. Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w ruchu zakładu górniczego (ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz.1226), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz. 1003, z późn. zm.) /aktualnie trwają prace nad nowym rozporządzeniem w tym zakresie/).

 10. Obiekty, maszyny, urządzenia i ściany w ruchu zakładu górniczego (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (Dz. Urz. WE L 157 z 9 czerwca 2006 r., s. 24, z późn. zm.)).

 11. Roboty strzałowe (środki strzałowe i sprzęt strzaowy - analiza ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz.283; ustawa ta wdraża do polskiego systemu prawnego dyrektywę Rady nr 93/15/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie harmonizacji przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, Dz. Urz. WE L 121 z 15 maja 1991 r., s. 20) rozporządzenie Ministra Gospodarki
  z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny podstawowe (Dz. U. Nr 96, poz. 858, z późn. zm.) /w zakresie prowadzenia robót strzałowych/, rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r.
  w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 321)).

 12. Zagrożenia naturalne w zakładach górniczych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1702, z późn. zm.)).

 13. Obowiązki związane z powstaniem zagrożenia w zakładzie górniczym (np.: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U. poz. 1008)).

 14. Podmioty „zewnętrzne” w ruchu zakładu górniczego.

 15. Obowiązki osoby dozoru ruchu i kierownictwa w zakresie bezpiecznego organizowania pracy oraz rozpoznawania i zapobiegania zagrożeniom występujacym w ruchu.

 16. Czynniki szkodliwe w miejscu pracy.

 17. Prace profilaktyczne i akcje ratownicze (Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. poz. 1052).

 18. Obowiązki przedsiębiorcy w procesie likwidacji zakładu górniczego.

 19. Stosowanie przepisów kodeksu cywilnego do naprawienia szkód.

 20. Organy nadzoru górniczego i ich kompetencje.

 21. Czyny zabronione ustawą prawo geologiczne i górnicze.

Termin

2018-06-15

Miejsce

Hotel*** Quality Silesian
ul. Szybowcowa 1A
Katowice

Cena

880 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 50 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Prawne aspekty wykonywania czynności w kierownictwie i dozorze ruchu zakładów górniczych
2018-06-15
ul. Szybowcowa 1A

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4/9; 30-053 Kraków, w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

Ponadto przyjmuję do wiadomość, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie adresu mailowego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu przekazywania informacji handlowych, w tym za pomocą marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) oraz art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.)
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 880 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane