Treasury management - zarz膮dzanie skarbem zawiera w sobie zbiór fundamentalnych narz臋dzi umo偶liwiaj膮cych oszacowanie wp艂ywu dzia艂a艅 biznesowych w zakresie kszta艂towania aktywów na warto艣膰 przedsi臋biorstwa. Proponujemy szkolenie, dzi臋ki któremu Szkolony b臋dzie umia艂 zarz膮dza膰 elementami aktywów takich jak maj膮tek trwa艂y, 艣rodki pieni臋偶ne, nale偶no艣ci i zapasy w sposób kreuj膮cy warto艣膰 przedsi臋biorstwa. W trakcie tego szkolenia wszystkie przyk艂ady i analizowane przypadki opieraj膮 si臋 na danych rzeczywistych lub bliskich rzeczywisto艣ci. 
Jest to szkolenie prowadzone z perspektywy finansowej a nie sprawozdawczej, prawniczej lub podatkowej. Szkolenie buduje wiedz臋 i umiej臋tno艣ci z zakresu finansowego patrzenia na firm臋 i jej procesy


 

 

 


 

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie mocno osadzonej w nowoczesnej teorii - u偶ytecznej, praktyczniej wiedzy i wykszta艂cenie podstawowych umiej臋tno艣ci w zakresie skutecznego zastosowania kluczowych technik i narz臋dzi zarz膮dzania finansami i bezpiecze艅stwem finansowym, ze szczególnym uwzgl臋dnieniem nowoczesnego podej艣cia do zarz膮dzania skarbem, rachunku wolnych przep艂ywów pieni臋偶nych istotnych od strony finansowej i podejmowania decyzji wp艂ywaj膮cych na wolne przep艂ywy pieni臋偶ne.

Szkolenie skoncentrowane jest na przyst臋pnym przybli偶eniu dzia艂ania mechanizmów towarzysz膮cych treasury management i zarz膮dzaniu gotówk膮, które wp艂ywaj膮 na wyniki i dokonania przedsi臋biorstwa, a te偶 maj膮 znaczenie dla przysz艂ego i d艂ugofalowego jego sukcesu. Dog艂臋bne zrozumienie z艂o偶ono艣ci procesów pieni臋偶nych zachodz膮cych w trakcie zarz膮dzania skarbem jest kluczowe dla mened偶erów finansowych jak i niefinansowych. Strategiczne konsekwencja decyzji w zakresie gotówki zamro偶onej (skarbu) i gotówki uwalnianej s膮 w trakcie szkolenia przedstawione w sposób przyst臋pny równie偶 dla osób, które na co dzie艅 zajmuj膮 si臋 pozafinansow膮 sfer膮 zarz膮dzania przedsi臋biorstwem.

Propozycja programu pozwala zapozna膰 si臋 z poj臋ciami z zakresu:

 • wp艂ywu decyzji na przep艂yw pieni膮dza
 • kosztu kapita艂u
 • ryzyka operacyjnego
 • ryzyka finansowego
 • wyników przedsi臋biorstwa,
 • p艂ywu zmian poziomu skarbu na generowanie gotówki
 • ró偶nicy mi臋dzy wynikami raportowanymi dla potrzeb sprawozdawczo艣ci zewn臋trznej a rzeczywistymi osi膮gni臋ciami i generowaniem gotówki
 • zmian w sprzeda偶y przedsi臋biorstwa towarzysz膮cych zarz膮dzaniu inwestycjami i gotówk膮 uwalnian膮 z inwestycji
 • wp艂ywów ze sprzeda偶y
 • kosztów i wydatkach przedsi臋biorstwa

Dodatkowo uwzgl臋dniane s膮 równie偶, wynikaj膮ce z decyzji w zakresie strategicznego zarz膮dzania skarbem i gotówk膮, zmiany zachodz膮ce w rachunku wyników, bilansu i sprawozdania z przep艂ywów finansowych. Zagadnienia szkolenia prezentowane s膮 na praktycznych przyk艂adach z tematyki zarz膮dzania gotówk膮 i zarz膮dzania skarbem.

 

Korzy艣ci dla Uczestników szkolenia:

 • Usprawnienie decyzji dotycz膮cych procesów wp艂ywaj膮cych na tworzenie strategii zarz膮dzania skarbem. 
 • Zapoznanie si臋 z prezentacj膮 podstaw problematyki zarz膮dzania skarbem. Poznanie elementów fundamentalnych dla prawid艂owego zarz膮dzania skarbem zamro偶onym w przedsi臋biorstwie. 
 • Wzrost wra偶liwo艣ci pracowników zaanga偶owanych w proces sprzeda偶y, projektowania, konstruowania, zaopatrzenia oraz przedstawicieli niefinansowej kadry kierowniczej na wp艂yw ich decyzji w wzrost skarbu.
 • Zrozumienie mechanizmów zwi膮zanych z nowoczesnym zarz膮dzaniem bezpiecze艅stwem finansowym i warto艣ci膮 zachodz膮cych w przedsi臋biorstwie produkcyjnym procesów. 
   

STANDARDOWA cena szkolenia: 2 180 PLN netto

PROMOCYJNA cena szkolenia: 1 950 PLN netto - zg艂oszenia do 20 czerwca 2024 r.


Zapoznaj si臋 z Regulaminem szkole艅 on-line i zaakceptuj go podczas zg艂oszenia

Regulamin szkole艅 otwartych 鈻

Ogólne informacje na temat szkole艅 otwartych AVENHANSEN 鈻


 

Je偶eli szkolenie on-line obj臋te jest specjalnym rabatem to ten rabat obowi膮zuje w przypadku zap艂acenia pe艂nej kwoty za szkolenie do 7 dni przed jego rozpocz臋ciem.

 


W ramach szkolenia otwartego on-line gwarantujemy Pa艅stwu:

 • Interaktywno艣膰 szkolenia z Trenerem AVENHANSEN
 • Mi艂膮 i fachow膮 obs艂ug臋
 • Do艣wiadczenie i doskona艂e przygotowanie merytoryczne Trenera
 • Odpowiednio dobrane metody i techniki szkoleniowe
 • Autorskie materia艂y szkoleniowe podczas pracy on-line oraz do pobrania
 • Certyfikat uko艅czenia szkolenia
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesi膮ca po zako艅czonym szkoleniu ka偶dy uczestnik b臋dzie móg艂 kontaktowa膰 si臋 z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdra偶aniu umiej臋tno艣ci zdobytych podczas szkolenia)
 • Mo偶liwo艣膰 uzyskania pomocy od Trenerów oraz wymiany spostrze偶e艅 i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia w ramach stworzonego specjalnie w tym celu profesjonalnego forum szkoleniowego: Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

 


Reklamacje

Jeste艣my otwarci na konstruktywn膮 krytyk臋. Zawsze staramy si臋 zaspokoi膰 oczekiwania naszych Klientów.

Regulamin: Reklamacje 鈻

 


Newsletter

Je偶eli zainteresowa艂o Ci臋 to szkolenie i chcia艂by艣 otrzymywa膰 powiadomienia o zbli偶aj膮cych si臋 terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz si臋 do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegó艂owe informacje.

Do艂膮cz do nas! B膮d藕 na bie偶膮co! Znajd藕 promocje! Odbieraj bezp艂atne materia艂y! 鈻

Zapisz si臋! 鈻

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na 偶ywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pe艂nej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o mo偶liwo艣ci realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zale偶no艣ci od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizacj臋 szkolenia wy艂膮cznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji ka偶dego projektu mamy na uwadze efektywno艣膰 prowadzonych przez nas warsztatów oraz Pa艅stwa satysfakcj臋.

Zobacz nasz膮 ofert臋 szkole艅 on-line, które s膮 alternatyw膮 dla tradycyjnych szkole艅 stacjonarnych 鈻

MODU艁 I. CEL TRESURY MANAGEMENT W ZARZ膭DZANIU PRZEDSI臉BIORSTWEM

 1. Przedsi臋biorstwo jako 藕ród艂o wolnych przep艂ywów gotówki - free cash flows creation
 2. Wzbogacanie skarbu i budowanie warto艣ci przedsi臋biorstwa
 3. Koszt kapita艂u finansuj膮cego przedsi臋biorstwo i jego wp艂yw na warto艣膰 przedsi臋biorstwa
 4. Poziom ryzyka w procesie zarz膮dzania przedsi臋biorstwem i jego wp艂yw na warto艣膰 przedsi臋biorstwa

 

 MODU艁 II. D艁UGOTERMINOWE STRATEGIE FINANSOWANIA SKARBU I DECYZJE W ZAKRESIE TRESURY MANAGEMENT

 1. Docelowa struktura kapita艂u - optimal capital structure
 2. Szacowanie kosztu kapita艂ów obcych i bud偶etowanie kapita艂ów obcych
 3. Szacowanie kosztu kapita艂u w艂asnego i bud偶etowanie kapita艂u w艂asnego
 4. Szacowanie kosztu kapita艂ów hybrydowych
 5. Szacowanie i bud偶etowanie wolnych przep艂ywów gotówki
 6. Ocena op艂acalno艣ci i ryzyka w tresury management w oparciu o NPV, IRR
 7. Wykres IOS - investment opportunities schedule
 8. Wykres MCC - marginal cost of capital
 9. Optymalny / docelowy bud偶et inwestycyjny

 

MODU艁 III. BUD呕ETOWANIE GOTÓWKI

 1. Modele wyznaczania minimalnego - buforowego poziomu gotówki
 2. Model VB-LCL
 3. Modele wyznaczania i zarz膮dzania poziomem gotówki
 4. Model Beranka
 5. Model Baumola-Alaisa-Tobina
 6. Model Millera-Orra
 7. Model Stone’a
 8. Model Behlera
 9. Przej艣cie od prognozy sprzeda偶y, przez bud偶et kosztów, przez bud偶et kapita艂owy do prognozy zapotrzebowania na gotówk臋

 

MODU艁 IV. TRESURY MANAGEMENT W CYKLU OPERACYJNYM - ASPEKTY BIE呕膭CE ZARZ膭DZANIA SKARBEM

 1. 10 kroków tworzenia warto艣ci
 2. Optymalizacja przep艂ywu i kumulowania gotówki w trakcie tworzenia i utrzymywania zapasów
 3. Modele zarz膮dzania zapasami = inventory management
 4. Model ABC
 5. Model VB-EOQ
 6. Model VB-POQ
 7. Optymalizacja przep艂ywu i kumulowania gotówki w procesie zarz膮dzania nale偶no艣ciami
 8. Podej艣cie VB-IAoAR (analiza przyrostowa nale偶no艣ci przy uwzgl臋dnieniu koncepcji maksymalizacji warto艣ci)
 9. Koszty opó藕nie艅 p艂atno艣ci - w jakich warunkach warto p艂aci膰 w terminie

 

MODU艁 V. PYTANIA PRAKTYCZNE TREASURY MANAGEMENT - OPTYMALIZACJA PRZEP艁YWU I KUMULOWANIA GOTÓWKI W DECYZJACH D艁UGOTERMINOWYCH

 1. Czy zautomatyzowa膰 produkcj臋 czy lepiej zatrudni膰 wi臋cej pracowników?
 2. Outsourcing czy bez outsourcingu (wytworzy膰 czy kupi膰)
 3. Czy zamienia膰 pozycje wydatkowe na bezwydatkowe i odwrotnie, czyli wynaj膮膰 czy kupi膰?
 4. Jak zmieni膮 si臋 d艂ugoterminowe efekty gotówkowe przy outsourcingu?

 

MODU艁 VI. ZARZ膭DZANIE STRUKTUR膭 KAPITA艁U I GOTÓWKOWYMI EFEKTAMI DECYZJI FINANSOWYCH: WI臉CEJ D艁UGU CZY WI臉CEJ KAPITA艁U W艁ASNEGO?
 

Termin

2024-06-27 (2 dni)

MiejsceOn-line

Cena

1950 z艂 netto

Negocjuj cen臋

Szkolenie rozpoczyna si臋 za 30 dni

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

 • 08:45 - 09:00 - logowanie
 • 09:00 - 12:00 - szkolenie
 • 12:00 - 13:00 - przerwa
 • 13:00 - 15:00 - szkolenie

 

Rejestracja

Formularz zg艂oszeniowy
SZKOLENIE ON-LINE: Treasury management i cash management: zarz膮dzanie skarbem i przep艂ywami got贸wki w trakcie budowania trwa艂ej warto艣ci przedsi臋biorstwa
2024-06-27 - 2024-06-28
, On-line

Osoba zg艂aszaj膮ca

Dane do FV

Zg艂aszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowi膮zkowe:

Zaznaczaj膮c poni偶sze pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
100 z艂
RABATU NA NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowi膮zkowe:

Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN庐 Sp. z o.o. z siedzib膮 przy ul. Pod艂膮cze 31, 30-218 Krak贸w, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej 鈥濺ODO鈥 w celach marketingowych, zwi膮zanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuj臋 do wiadomo艣ci, i偶 udzielona zgoda mo偶e by膰 wycofana w ka偶dym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pe艂ni legalne.
Wyra偶am zgod臋 na przesy艂anie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyra偶am zgod臋 na przesy艂anie informacji handlowych dla cel贸w marketingu bezpo艣redniego za pomoc膮 telekomunikacyjnych urz膮dze艅 ko艅cowych i automatycznych system贸w.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powy偶szymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1950 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia
Dane polecaj膮cego
Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, kt贸rej szkolenie jest polecane