Regulamin szkoleń otwartych

Warunki umowy o udział w szkoleniu otwartym organizowanym przez firmę AVENHANSEN Sp. z o.o.

 1. W szkoleniu może uczestniczyć osoba, która zgłosi się samodzielnie bądź zostanie zgłoszona za pośrednictwem internetowego formularza zgłoszeniowego bądź prześle formularz w formie maila znajdującego się na podstronie danego szkolenia w domenie avenhansen.pl.
 2. Każdy uczestnik szkolenia ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem, a w przypadku gdy został on zgłoszony na dane szkolenie Zgłaszający, rozumiany jako firma / instytucja / organ / pracodawca,  ma obowiązek zapoznać z niniejszym regulaminem wszystkie zgłaszane osoby.
 3. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego przedstawiciel firmy AVENHANSEN® , najszybciej jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, skontaktuje się z osobą podaną w formularzu jako „osoba kontaktowa” w celu potwierdzenia zgłoszenia i wpisania na listę uczestników szkolenia.
 4. Szkolenia otwarte odbywają się w miastach oraz hotelach wskazanych na stronie Organizatora.
 5. Cena szkolenia podana w formularzu jest w wartości netto, do której należy dodać obowiązujący podatek VAT.
 6. Jeżeli występują rabaty od ceny podstawowej, należy je uiścić zgodnie z harmonogramem a więc:
  1. rabat First minute do 4 tygodni przed dniem rozpoczęcia szkolenia
  2. rabat Last minute - najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia szkolenia
 7. Rabaty nie łączą się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi oraz szczególnymi ofertami cenowymi i obowiązują tylko w przypadku bezpośredniego zgłoszenia się na dane szkolenie przez stronę AVENHANSEN.  
 8. W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować fakturę o naliczone rabaty.
 9. Bezkosztowe anulowanie rezerwacji może nastąpić do 8 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia, do godziny 23:59. W przypadku późniejszej rezygnacji, Organizator ma prawo obciążyć Zgłaszającego pełną kwotą szkolenia.
 10. Firma AVENHANSEN® zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia do 7 dni przed planowanym terminem realizacji szkolenia, w przypadku nie zebrania się odpowiednio licznej grupy. W takim przypadku wpłacone pieniądze zostają w całości zwrócone (do 7 dni od podjęcia decyzji o zwrocie) lub osoba zgłoszona na szkolenie zostaje przepisana na kolejny termin.
 11. Wszelkie uwagi i niejasności prosimy zgłaszać zaraz po ich wystąpieniu, nie czekając na zakończenie szkolenia.
 12. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych uczestnika szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO:
  1. Administratorem danych osobowych Uczestnika szkolenia jest AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 30-218, przy ul. Podłącze 31, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000283988, posiadającą nr NIP: 677-229-50-62, nr REGON 120496904, kapitał zakładowy w wysokości: 119.000 zł; adres korespondencyjny: ul. Podłącze 31, 30-218 Kraków.
  2. Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych u Administratora jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: iod@avenhansen.pl.
  3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
   • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy szkoleniowej oraz w celu realizacji samej umowy;
   • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w zakresie rozliczania zawartych umów oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także archiwizacji dokumentacji podatkowej;
   • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w zakresie systemu zarządzania jakością szkoleń w oparciu o Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno – Szkoleniowych (MSUES) oraz w zakresie realizacji szkoleń dofinansowanych przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości
   • w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych z marketingiem bezpośrednim usług szkoleniowych administratora oraz z koniecznością dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu zawarcia umowy;
   • na podstawie zgody - w celach wskazanych w treści zgody, w szczególności związanych z kontaktem z Uczestnikiem szkolenia po zakończeniu umowy szkoleniowej.
  4. W ramach prowadzonej działalności Administrator przekazuje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
   • podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym podwykonawcom świadczonych usług (trenerom), kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym i zarządzającym wierzytelnościami, dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego, firmom kurierskim i pocztowym;
   • organom i podmiotom publicznym na podstawie przepisów prawa, poza prowadzonymi skonkretyzowanymi postępowaniami.
  5. Dane osobowe Uczestnika szkolenia będą przechowywane przez okres trwania umowy, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu jej cofnięcia, natomiast po zakończeniu umowy przez okres związany z przedawnieniem roszczeń wynikających z zawartej umowy, jak również przewidziany przepisami prawa w odniesieniu do czynności podejmowanych przez organy kontrolne, w tym dla celów archiwizacyjnych.
  6. Uczestnik szkolenia ma, z ograniczeniami wskazanymi w RODO, prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych osobowych stanowi wymóg przepisów prawa celem zawarcia umowy i jest konieczne do jej prawidłowej realizacji, natomiast  w zakresie wskazanym w zgodzie jest dobrowolne i służy prawidłowemu i efektywnemu realizowaniu umowy lub podejmowania działań przed jej zawarciem. Brak podania danych osobowych w zakresie stanowiącym wymóg przepisów prawa uniemożliwi zawarcie umowy oraz jej wykonanie. 
 13. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych osoby zgłaszającej, przy uwzględnieniu dysponowania informacjami wskazanymi w ust. 12 powyżej:
  1. Podane dane osobowe osoby zgłaszającej będą przetwarzane zgodnie i w zakresie wskazanym w udzielonej zgodzie.
  2. Przekazane dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:
   • współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego, archiwizacyjnych, utylizacji dokumentacji oraz sprzętu elektronicznego, firmom kurierskim i pocztowym;
   • podmiotom zewnętrznym na podstawie przepisów prawa, w tym odnoszącym się do systemu zarządzania jakością szkoleń w oparciu o Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno – Szkoleniowych (MSUES) oraz realizacji szkoleń dofinansowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
  3. Podane dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania lub wycofania zgody.
  4. Przysługuje mi, z ograniczeniami wskazanymi w RODO, prawo dostępu do treści podanych przeze mnie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w zgodzie jest dobrowolne, jednakże konieczne do przesłania odpowiedzi na zapytanie ofertowe, dalszego kontaktu związanego z ofertą szkoleniową, przesyłania dedykowanych ofert, promocji i rabatów szkoleniowych.
 14. Realizacja obowiązków informacyjnych Zgłaszającego:
  1. Zgłaszający oświadcza, iż wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy i które przekazał AVENHANSEN Sp. z o.o., zwanego dalej Administratorem.
  2. Zgłaszający oświadcza, iż wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO, do których zobowiązany jest Administrator, wobec osób fizycznych, których dane osobowe zostały przez niego udostępnione Administratorowi, w celu realizacji niniejszej Umowy, rozumianych jako osoby kontaktowe oraz Uczestnicy szkolenia.
  3. Administrator wskazuje na niezbędne elementy obowiązku informacyjnego celem przekazania ich treści przez Zgłaszającego osobom, których dane osobowe zostały Administratorowi udostępnione w związku z realizacją niniejszej Umowy, zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 RODO, przy uwzględnieniu art. 14 ust. 5 pkt a) RODO:
  • osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych u Administratora jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: iod@avenhansen.pl;
  • udostępnione Administratorowi dane będą przetwarzane w celach kontaktowych, w tym związanych z zawarciem i wykonaniem umowy szkoleniowej. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Zgłaszającego, a także prawnie uzasadniony interes Administratora, któremu dane zostały udostępnione. Uzasadnionym interesem jest możliwość prawidłowej i efektywnej realizacji umowy zawartej pomiędzy tymi podmiotami. W przypadku Uczestników szkolenia przekazane dane będa przetwarzane w celu realziacji umowy szkoleniowej.
  • Administrator przetwarzać będzie następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko oraz dane kontaktowe w zakresie przekazanym przez Zgłaszającego, a w przypadku danych Uczestników szkolenia dodatkowe dane wynikające z charkateru o rodzaju szkolenia;
  • dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym podwykonawcom świadczonych usług, dostawcom usług teleinformatycznych i sprzętu technicznego, firmom kurierskim i pocztowym;
  • dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora odnoszących się do realizacji zawartej umowy, stanowiących podstawę tego przetwarzania, przez okres związany z przedawnieniem ewentualnych roszczeń, jak również w celach archiwizacyjnych nałożonych przepisami prawa, w tym odnoszącymi się do systemu zarządzania jakością szkoleń w oparciu o Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno – Szkoleniowych (MSUES) oraz realizacji szkoleń dofinansowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
 15. Regulamin reklamacji - [zobacz ►]

 

Szczegółowe Warunki udziału w szkoleniu on-line

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu on-line jest:
  • przedpłata w pełnej wysokości na konto bankowe Organizatora, na podstawie faktury VAT, która wystawiana jest niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, z terminem płatności do 7 dni (chyba, że do szkolenia pozostało mniej niż 7 dni - w takim przypadku termin płatności będzie skrócony tak, żeby wpłata mogła być zaksięgowana przed terminem szkolenia)
  • posiadanie łącza internetowego i sprzętu komputerowego pozwalające na swobodną komunikację video on-line
 2. Szkolenia on-line nie przewidują możliwości rezygnacji z udziału. W drodze indywidualnych ustaleń możliwe jest przeniesienie uczestnictwa na inny zaplanowany termin lub na szkolenie indywidualne.
 3. Uczestnicy szkolenia-on-line zobowiązani są do zachowania poufności otrzymywanych informacji. W szczególności zabronionone jest jakiekolwiek nagrywanie szkolenia, zarówno w formie głosowej jak i video.
 4. Po uiszczeniu opłaty za szkolenie i jej zaksięgowaniu na koncie Organizatora, każdy z jego Uczestników otrzymuje dostęp do platformy, na której odbywać się będzie szkolenie on-line.
 5. Organizator ma prawo odwołać szkolenie on-line w sytuacji, gdy nie zgłosi się wymagana liczba Uczestników (w zależności od szkolenia, 3-4). 
 6. Ewentualne rabaty przydzielane są indywidualnie, po konsultacji z Opiekunem szkolenia.

 

 

Informujemy, że firma szkoleniowa AVENHANSEN Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań dla zapewnienia jak najwyższej jakości oferowanych szkoleń. Dotyczy to zarówno Trenerów, programów szkoleniowych, materiałów szkoleniowych, sposobów prowadzenia zajęć, jak i miejsca szkolenia czy wyżywienia. Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie i uwagi mogące sprawić aby organizowane przez naszą Firmę szkolenia były zawsze na najwyższym poziomie.

 

Dane firmy:

AVENHANSEN Sp. z o.o.
30-218 Kraków
ul. Podłącze 31


NIP 677-22-95-062
REGON 120496904
Firma zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000283988

 

Z uszanowaniem

Prezes Zarządu
Maciej Firlit