Cel szkolenia:

Omówienie kluczowych punktów ścieżki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w kontekście zmian w systemie zamówień publicznych. Ze względu na skalę zmian oraz ich istotność w wielu obszarach prowadzonych postępowań zamawiający musiał dostosować się do całkowicie nowych uregulowań. Za główny cel szkolenia przyjęto również dokonanie analizy najważniejszych zasad udzielenia zamówień na tle orzecznictwa KIO i sądów, jak również wyników kontroli prowadzonych w obszarze zamówień publicznych przez różne służby kontrolne. To również doskonała okazja do pogłębienia i usystematyzowanie wiedzy uczestników w zakresie udzielania zamówień publicznych.

 

Uczestnicy szkolenia:

Przedstawiciele jednostek administracji publicznej oraz państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wszyscy zainteresowania tematyką zamówień publicznych i nowelizacją prawa.

I. Zmieniający się system zamówień publicznych: zamówienia dziś i jutro - przegląd i omówienie nowelizacji Prawa zamówień publicznych z 2016 r. oraz kierunki przyszłych zmian.

II. Podstawa to dobry fundament – czyli jak poprawnie przygotować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Fundamentalne zasady udzielania zamówień publicznych:

 • równe traktowanie wykonawców i uczciwa konkurencja w zamówieniach publicznych,
 • bezstronność i obiektywizm,
 • ustawa o finansach publicznych na straży racjonalności, gospodarności, efektywności i oszczędności,
 • pozostałe ustawowe zasady dot. zamówień publicznych: legalności, pisemności, prymatu trybów przetargowych.

2. Planowanie zamówień publicznych to nie tylko „tabelka”:

 • planowanie zamówień publicznych w ujęciu organizacyjnym,
 • po co nam kolejny dokument – rola planu zamówień publicznych,
 • techniczna strona planowania zamówień publicznych,
 • zarządzanie planem zamówień publicznych.

3. Szacowanie wartości zamówienia:

 • podstawowe definicje i zasady dotyczące szacowania wartości zamówienia,
 • określamy przedmiotowy zakres zamówienia publicznego – definiowanie tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej,
 • szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków,
 • udzielanie zamówień w częściach – podstawy łączenia oraz podziału przedmiotu zamówienia,
 • zasady dotyczące grupowania zamówień podobnych (roboty budowlane w odniesieniu do definicji obiektu budowlanego, dokumentacja projektowa, dostawa żywności, usługi prawnicze i doradcze, usługi szkoleniowe, sprzęt informatyczny i urządzenia biurowe, in),
 • źródła pozyskiwania danych w procesie szacowania wartości zamówienia,
 • metody obliczania wartości zamówienia,
 • szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

 • podstawowe zasady opisu przedmiotu zamówienia,
 • jak zapewnić jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia,
 • jak uniknąć dyskryminującego opis przedmiotu zamówienia,
 • zasady dotyczące „równoważności” przy opisie przedmiotu zamówienia.

5. Kryteria oceny ofert:

 • podstawowe zasady dotyczące wyznaczania kryteriów pozacenowych,
 • cena lub koszt – nowe możliwości,
 • kryteria pozacenowe a opis przedmiotu zamówienia,
 • kryteria pozacenowe a zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców
 • jak uniknąć dyskryminującego opisu kryteriów,
 • mierzymy i ważymy kryteria pozacenowe,
 • wyjątek od reguły – kiedy możliwe jest stosowanie ceny jako jedynego kryterium,
 • przegląd i charakterystyka kryteriów pozacenowych a faktyczne zastosowanie w praktyce zamawiającego w kontekście wpływu kryteriów na uzyskanie „wartości dodanej” w zamówieniu,
 • kryteria pozacenowe dla usług szkoleniowych w świetle rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy.

6. Określenie warunków udziału w postępowaniu:

 • cel formułowania warunków udziału w postępowaniu,
 • proporcjonalność i adekwatność wymagań w zakresie warunków udziału w postępowaniu,
 • opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie warunków – jakie dokumenty może żądać zamawiający,
 • poleganie wykonawcy na zasobach i potencjale innych podmiotów.

III. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w świetle zmian ustawy, orzecznictwa i wyników kontroli:

1. Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tys. €:

1) Zasady dotyczące zamówień publicznych poniżej progu stosowania ustawy Pzp:

 • zasady wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • zasady efektywnego i racjonalnego dysponowania środkami publicznymi,

2) Zamówienia „podprogowych” a stosowanie przepisów ustawy Pzp – czy jesteśmy zobowiązani stosować ustawowe regulacje i w jakim zakresie.

3) Wewnętrzne procedury udzielania zamówień publicznych:

 • czy mamy obowiązek posiadania regulaminu – podstawa prawna,
 • po co nam regulamin - korzyści i zagrożenia,
 • co regulamin powinien zawierać – jak zbudować efektywną ścieżkę postępowania.

4) Procedura oceny ofert i wybór wykonawcy:

 • zapytania ofertowe, ogłoszenia – a może coś jeszcze, czyli jak pozyskać najkorzystniejszą oferty
 • w jakim trybie udzielać zamówień poniżej 30 tys. € - przegląd praktycznych rozwiązań,
 • jak zapewnić konkurencyjność zamówień „podprogowych”,
 • warunki i kryteria stawiane wykonawcom oraz ofercie w kontekście zapewnienia właściwej relacji nakład
 • rezultat oraz zachowania efektywności i racjonalności wydatkowania środków publicznych,
 • zasady związane z wykluczeniem wykonawcy i odrzuceniem oferty,
 • komunikacja z wykonawcą – dopuszczalność poprawiania i wyjaśniania ofert,
 • ustalenie terminu składania ofert i konsekwencje z tym związane.

5) Umowa w zamówieniach „podprogowych”:

 • podstawa prawna,
 • określenie praw i obowiązków stron,
 • opis warunków wykonania umowy,
 • dopuszczalność zmian umowy,
 • określenie zakresu odpowiedzialności stron umowy.

6) Środki ochrony prawnej.

2. Procedura zakupu usług o charakterze społecznym:

 • wykaz usług społecznych,
 • obowiązki w zakresie upublicznienia zamówienia,
 • treść ogłoszenia,
 • pozostałe obowiązki zamawiającego.

3. Wyłączenie stosowania ustawy w zakresie zamówień dotyczących działalności naukowo-badawczej oraz kulturalnej i oświatowej:

 • zakres przedmiotowy zamówień objęty wyłączeniem ze stosowania ustawy,
 • podstawy udzielania zamówień w zakresie wyłączonym z Pzp,
 • procedura udzielania zamówień wyłączonych.

4. Wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1) Podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych – charakterystyka trybów przetargowych.

2) Udzielanie zamówień publicznych w trybach innych niż podstawowe

 • charakterystyka i definiowanie przesłanek umożliwiających zastosowanie trybu innego niż podstawowy po nowelizacji ustawy,
 • zamówienie z wolnej ręki jako tryb szczególny,
 • tryby negocjacyjne udzielania zamówień publicznych.

5. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym:

 • obligatoryjna treść ogłoszenia,
 • miejsce publikacji ogłoszeń w zależności od wartości zamówienia,
 • zasady ustalania terminu składania ofert.

6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

1) Obligatoryjna treść SIWZ,

2) Postępowanie w przypadku złożenia żądania wyjaśnienia treści SIWZ:

 • prawa wykonawcy oraz obowiązki zamawiającego,
 • terminy na udzielenie odpowiedzi,
 • upublicznienie wyjaśnienia treści SIWZ,
 • dopuszczalność wnoszenia zmian do treści SIWZ,
 • konsekwencje wprowadzanych zmian do SIWZ.

7. Badanie oferty w zamówieniu publicznym po nowelizacji ustawy Pzp:

 • forma oferty oraz dokumenty jakie wykonawca zobowiązany jest złożyć,
 • zastrzeżenie tajemnicy w treści oferty,
 • ocena spełniania warunków udziału oraz badanie ofert,
 • terminy związania ofertą,
 • procedura otwarcia ofert,
 • wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty oraz uzupełnienia dokumentów,
 • poprawianie omyłek w ofertach,
 • badanie rażąco niskiej ceny,
 • przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania,
 • przesłanki odrzucenia oferty,
 • unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • obowiązki informacyjne zamawiającego w związku z oceną i wyborem oferty najkorzystniejszej.

8. Środki odwoławcze w zamówieniach publicznych po nowelizacji ustawy.

9. Zawarcie umowy o zamówienie publiczne:

 • treść umowy i termin zawarcia,
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 • wypowiedzenie oraz unieważnienie umowy,
 • kiedy dopuszczalna będzie zmiana umowy i w jakim zakresie
 • zdefiniowanie istotnej i nieistotnej zmiany umowy według znowelizowanych przepisów Pzp,
 • konsekwencje uchylania się stron od zawarcia umowy.

IV. Zamiast podsumowania … - kilka słów więcej o zamówieniach publicznych:

1. Zasady udzielania zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków unijnych:

1) Zamówienia publiczne projektach unijnych - zasady udzielania zamówień publicznych w świetle wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków.

2) Zamówienia publiczne powyżej 30 tys.zł – szczególne obowiązki nałożone na beneficjentów funduszy unijnych.

2. Orzecznicze ciekawostki w zakresie zamówień publicznych:

 • proporcjonalność wymagań w zakresie warunków udziału w postępowaniu,
 • badanie rażąco niskiej ceny,
 • omyłki i pomyłki w ofercie – co można poprawić w złożonej ofercie,
 • unieważnienie postępowania,
 • niewłaściwe stosowanie przesłanek wykluczenia wykonawcy oraz odrzucenia oferty,
 • odstąpienie a uchylanie się od zawarcia umowy w kontekście skutków dla stron postępowania,
 • dopuszczalność zmiany umowy – definicja zmiany istotnej i nieistotnej w orzecznictwie ETS,
 • termin związania ofertą,
 • kary umowne – jak postrzegane są przez RIO, NIK oraz kontrole unijne.
Termin

2017-10-18 - 2017-10-19
(Termin gwarantowany)

Miejsce

Golden Floor Plaza
al. Jerozolimskie 123A
Warszawa

Cena

990 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 123 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 990 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane