Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego stanowią podstawę codziennej pracy urzędników administracji państwowej i samorządowej. W związku z tym bardzo dobra znajomość procedur administracyjnych pozwala na skuteczniejsze i szybsze podejmowanie kluczowych decyzji, a także usprawnia pracę reprezentowanej instytucji jak i poszczególnego urzędnika.

Mając na uwadze fakt, iż od 1 czerwca 2017 r. planowane są obszerne zmiany w tejże ustawie warto się z nimi zapoznać, aby skorzystać z udogodnień jakie niosą planowane zmiany oraz uniknąć negatywnych skutków wynikających z ewentualnego nieprzestrzegania nowo wchodzących w życie przepisów.

Główne cele szkolenia:

 • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian jakie zostały wprowadzone nowelizacją przepisów kodeksu administracyjnego, które będą obowiązywać od 1 czerwca 2017 r.
 • Zaprezentowanie różnic między przepisami obowiązującymi do 1 czerwca 2017 r. oraz po 1 czerwca 2017 r., a także wskazanie w jaki sposób zmiany przepisów wpłynęły na postępowanie administracyjne oraz na prawa i obowiązki stron tegoż postępowania.
 • Przedstawienie problematyki zmian w oparciu o uzasadnienie ustawy o zmianach ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego, a także o prezentowane kazusy.

1) Cele projektu kodeksu postępowania administracyjnego

 • ograniczenie formalizmu i przewlekłości postępowania,
 • ujednolicenie postępowania administracyjnego,
 • usprawnienie postępowania administracyjnego,
 • zmniejszenie ilości rozstrzygnięć kasatoryjnych,
 • zwiększenie ochrony stron postępowania i zaufania do organu administracji publicznej,
 • wprowadzenie kar pieniężnych,

2) Podstawowe zasady prawa administracyjnego:
a) zasady wprowadzone nowelizacją z dnia 1 czerwca 2017 r. :

 • zasada przyjaznej interpretacji przepisów (in dubio pro libertata)
 • zasada bezstronności,
 • zasada proporcjonalności,
 • zasada równego traktowania,
 • zasada pewności prawa,
 • zasada współdziałania organów dla dobra postępowania,
 • zasada polubownego rozstrzygnięcia kwestii spornych,
 • zmiana zasady dwuinstancyjności.

3) Ogólne zasady postępowania:
a) załatwianie spraw przez organ administracji publicznej:

 • procedura i zobowiązania z nią związane,
 • terminy,
 • definicja przewlekłości postępowania oraz bezczynności organu,
 • środki zwalczania bezczynności organu oraz przewlekłości postępowania (ponaglenie),
 • procedura ponaglenia,

b) doręczenia
c) terminy – sposób liczenia,

4) Postępowanie przed organem I instancji:
a) Procedura informowania stron przez organ administracji publicznej o brakach formalnych pism,
b) Uwierzytelnienia kopii dokumentów,
c) Udział stron w postępowaniu dowodowym,   
d) Sposoby rozwiązywania sporów:

 • Ugoda:
 • podmioty zawarcia ugody,
 • warunki zawarcia ugody,
 • formy zawarcia,
 • Mediacja w postępowaniu administracyjnym:
 • podmioty zawierające mediację,
 • procedura zawarcia mediacji,
 • koszty mediacji,

e) Decyzje administracyjne:

 • współdziałanie organów,
 • elementy składowe decyzji,
Termin

2017-08-24

Miejsce

Centrum Konferencyjne ADN
al. Jana Pawła II 25

Cena

590 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 57 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 590 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane