Artykuł: Controlling personalny

Kiedy słyszymy słowo ‘controlling’, zapewne nasuwają się nam na myśl jakieś pejoratywne skojarzenia związane z obserwacją, inwigilacją czy też sprawdzaniem efektów naszych działań, bądź też podejmowanych decyzji. W rzeczywistości jednak, pojęcie to odnosi się zupełnie do czegoś innego. Jest to monitorowanie oraz koordynacja procesów planowania w przedsiębiorstwie, realizowane wewnątrz firmy. Dzięki niemu można szybko dostrzec i wychwycić pojawiające się trudności, ocenić jakie cele warto postawić sobie na nadchodzący okres, czy też otrzymać informacje dotyczące kondycji spółki. Controlling jest zazwyczaj realizowany przez kierowników poszczególnych komórek w przedsiębiorstwie, bądź też specjalnie powołanych do tego audytorów. Aby spełniał swoje podstawowe funkcje musi uwzględniać dwie podstawowe kwestie: a mianowicie sprzężenie zwrotne oraz wyprzedzające. To pierwsze, często określane również mianem feed back-u, dotyczy danych na temat tego, co już miało miejsce w firmie, czyli weryfikacji wcześniejszych założeń, kosztów, czy chociażby planów polityki personalnej. Feed forward natomiast, czyli sprzężenie wyprzedzające, skupia się na ocenie możliwości perspektywicznych w przedsiębiorstwie, wychwytując przy tym wszelkie zagrożenia, które mogą się pojawić. Zaliczymy tutaj również estymacje dotyczące zbliżającego się kwartału oraz założenia uwzględniane dla poszczególnych komórek przedsiębiorstwa.


Controlling może dotyczyć każdego poziomu w firmie, a w ramach wyżej wymienionego wyróżniamy controlling personalny, który jak sama nazwa wskazuje, skupia się na czynniku ludzkim. Jego głównym zadaniem jest planowanie oraz monitorowanie zasobów ludzkich. Zazwyczaj dotyczy takich elementów jak: controlling wielkości i dynamiki zatrudnienia, doboru pracowników, procesów szkoleniowych, mierników do oceny szkoleń, czy też mierników do oceny planowania zatrudnienia personelu, oraz planowania płac. Celem controllingu jest jak najefektywniejsze wykorzystanie potencjału każdego z zatrudnionych, tak aby w bezpośredni sposób mieli przełożenie na wyniki firmy. Przedsiębiorstwo natomiast, powinno jak najrzetelniej i trafniej dobierać poszczególnych pracowników do konkretnych stanowisk i zadań, oferując im równocześnie możliwość ciągłego rozwoju.
Controlling wielkości i dynamiki zatrudnienia skupia się przede wszystkim na stanie ilościowym osób zatrudnionych na dzień dzisiejszy oraz weryfikacji przeciętnego zatrudnienia w interesującym nas okresie. W jakim celu przeprowadza się takie zabiegi? Pozwalają one stwierdzić wiele istotnych kwestii, takich jak tych dotyczących wydajności pracy i zatrudnionych, potrzebach szkoleniowych, rekrutacji a nawet podziału zadań na poszczególnych stanowiskach.


Controlling doboru pracowników to przede wszystkim ogromny nacisk położony na pozyskanie odpowiednich kandydatów do pracy, takich których kompetencje i umiejętności będą zgodne z profilem firmy, oraz takich, którzy pomogą firmie w rozwoju. Głównym zadaniem controllingu w wymienionym zakresie, jest przede wszystkim uczestnictwo w weryfikacji doboru metod i technik rekrutacji, selekcji i adaptacji pracowniczej. Co więcej, pokazuje również inne alternatywy czy też propozycje, które będą w stanie pełniej dopełnić proces dobory pracowników.


Controlling procesów szkoleniowych skupia się zaś na udziale we współtworzeniu planów szkoleniowych, nadzór nad ich harmonogramem, doborem osób które winny w nich uczestniczyć jak również ustalaniu źródeł pozyskiwania informacji co do konkretnych tematów szkoleń według potrzeb firmy i zatrudnionych w niej osób.
Mierniki do oceny szkoleń, skupiają się natomiast na dwóch głównych obszarach: jakościowych oraz ilościowych. Do tych pierwszych zaliczymy między innymi monitoring celów, czy też planów szkoleń, formy prowadzenia szkoleń, oraz weryfikację budżetowania kursów. Mierniki ilościowe obejmują swym zakresem wszelkie kwestie liczbowe, a zatem ilość odbytych szkoleń, godzin na nie przeznaczonych, osób, które w nich uczestniczyły. Istotne są również koszty szkoleń, czy też wskaźniki dotyczące wymiernych skutków przeprowadzanych kursów.


Mierniki dotyczące oceny planowania personelu, dzielimy również na te ilościowe oraz jakościowe. W tych pierwszych znajdą się informacje dotyczące tempa wzrostu zatrudnienia, liczby zwolnień, dynamiki zmian w zatrudnianiu, czy też weryfikacja wydajności pracy na poszczególnych pionach. Mierniki jakościowe skupiają uwagę wokół stosowanych metod planowania, ich zakresu, czy też przyczyn niezrealizowania poszczególnych zamierzeń.


I w końcu planowanie płac, równie istotnie jak poprzednie podgrupy podlegające controllingu. Tutaj bierzemy pod uwagę najniższe, przeciętne i najwyższe płace w regionie, ale także kraju i oczywiście branży, w której się poruszamy. Ilość podwyżek inflacyjnych, ale również motywacyjnych w firmie, jak również wskaźnik produktywności i rentowności wynagrodzeń.


Jak widać, controlling nie odbywa się po to, aby uprzykrzać komukolwiek życie, jest to natomiast niezbędne narzędzie, które pozwala zapanować nad wszelkimi procesami, które mają miejsce w firmie. Dzięki niemu można nie tylko dokonać weryfikacji sytuacji przedsiębiorstwa w minionych miesiącach, ale również sprawnie zaplanować budżet czy chociażby inwestycje na kolejny kwartał roku.

 

 


 

Powrót do strony z artykułami

 

 

 


 

 

Artykuł: Controlling personalny
Oceny: 0 z 5 z 0 głosów