Podczas szkolenia omówione zostaną także rozwiązania zwiększające prawdopodobieństwo dokonania zakupu wysokiej jakości roboty budowlanej, usługi lub dostawy w aspekcie odpowiedniego przygotowania SIWZ i umowy z wykonawcą w ten sposób, aby zoptymalizować sposób realizacji zamówienia oraz umożliwić zamawiającemu kontrolę nad jej wykonywaniem. Bardzo często zawarcie w umowie odpowiednich zapisów powoduje, że wykonawcy nierzetelni nie decydują się na złożenie oferty, ze względu na zbyt duże ryzyko poniesienia negatywnych konsekwencji ich zachowań (pełnią funkcję prewencyjną).

 

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

 1. Zadania komisji przetargowej
 2. Zasada bezstronności
  • zasady wyłączania się z udziału w postępowaniu;
  • odpowiedzialność karna i dyscyplinarna za naruszenie zasady bezstronności
 3. Zasada pisemności
  • konsekwencje stosowania „szybkich” form porozumiewania się w postępowaniu (faks, poczta elektroniczna)
  • kodeksowa teoria doręczenia
 4. Zada jawności
  • zasady postępowania w przypadku zastrzeżenia przez wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa
 5. Zasady dokonywania wyjaśnień i zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 6. Symulacje problemów przy ocenie warunków udziału w postępowaniu (warsztaty)
  • funkcja warunków udziału w postępowaniu
  • opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
   • uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
   • wiedza i doświadczenie
   • potencjał kadrowy
   • potencjał techniczny
   • sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy
  • wykaz dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawców na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
  • weryfikacja spełniania warunków udziału w postępowaniu
  • wzywanie do uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
  • zatrzymywanie wadium na skutek nieuzupełnienia dokumentów
  • korzystanie z zasobów innych podmiotów.
  • wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
  • warsztaty oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
  • funkcja przesłanek wykluczenia z udziału w postępowaniu
  • przesłanki wykluczenia nie związane z prowadzonym postępowaniem
   • niewłaściwe wykonywanie zamówień
   • upadłość, likwidacja,
   • zaleganie z opłatami publicznymi (podatki, składaki ZUS i KRUS)
   • karalność
  • przesłanki związane z danym postępowaniem
   • wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem postępowania
   • niewniesienie wadium
   • nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania
   • niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu
  • nowe przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu
   • związane z zapłatą przez wykonawców kar umownych;
   • związane z wypowiedzeniem, rozwiązaniem lub odstąpieniem od umowy i szkodą znacznej wartości (skutkujące wykluczeniem wykonawcy ze wszystkich postępowań);
   • związane z uczestnictwem w tej samej grupie kapitałowej (charakterystyka grup kapitałowych, obowiązki wykonawcy, możliwości weryfikacyjne zamawiającego);
  • wykaz dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawców na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu
  • istota wadium, jego cele i funkcje w zamówieniach publicznych
  • formy wnoszenia
  • kiedy i jak prawidłowo zwrócić wadium?
  • kiedy i jak prawidłowo zatrzymać wadium?
  • wadium wnoszone przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
  • niewniesienie wadium jako przesłanka wykluczenia wykonawcy z postępowania
  • kiedy i jak przedłużać ważność wadium?
 7. Symulacje problemów przy ocenie przesłanek odrzucenia ofert
  • oferta jako oświadczenie woli
  • otwarcie ofert
  • oferty złożone po terminie
  • zmiana i wycofanie oferty
  • jak właściwie wypełnić obowiązki informacyjne zamawiającego?
  • jak ocenić oferty o równej punktacji lub takiej samej cenie?
  • w jaki sposób wyciągnąć konsekwencje wobec wykonawcy uchylającego się od zawarcia umowy?
  • powtórzenie czynności w postępowaniu (na skutek wniosku wykonawcy lub na skutek orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej)
  • przedłużenie terminu związania ofertą
  • jak ocenić właściwą reprezentację wykonawcy? (pełnomocnictwo; uzupełnianie pełnomocnictw)
  • wyjaśnianie treści oferty
  • jak dokonać poprawienia omyłek w ofercie?
  • jak ocenić przesłanki odrzucenia oferty?
   • niezgodność z ustawą
   • niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji
   • czyn nieuczciwej konkurencji
   • rażąco niska cena
   • błędy w obliczeniu ceny (w tym problematyka zastosowania właściwej stawki podatku VAT)
   • nieważność na podstawie odrębnych przepisów
  • dokumenty potwierdzające że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania zamawiającego (tzw. dokumenty przedmiotowe)
 8. Kryteria oceny ofert (warsztaty)
  • zasady wyboru kryteriów oceny ofert z uwzględnieniem potrzeb zamawiającego oraz przedmiotu zamówienia
  • jak właściwie zbilansować kryteria oceny ofert?
  • kryteria mierzalne oraz kryteria niemierzalne
  • jak określić zasady oceny ofert z punktu widzenia przyjętych kryteriów?
  • warsztaty oceny ofert z uwzględnieniem kryteriów pozacenowych.

 

W CENIE SZKOLENIA DLA UCZESTNIKÓW KSIĄŻKA:
 
https://www.oddk.pl/Wzorcowe-regulaminy-zamowien-publicznych-do-30000-euro-z-komentarzem-z-suplementem-elektronicznym;s,karta,id,3280