Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego stanowią podstawę codziennej pracy urzędników administracji państwowej i samorządowej. W związku z tym bardzo dobra znajomość procedur administracyjnych pozwala na skuteczniejsze i szybsze podejmowanie kluczowych decyzji, a także usprawnia pracę instytucji jak i poszczególnego urzędnika.

Mając na uwadze fakt, iż od 1 czerwca 2017 r. planowane są obszerne zmiany w tejże ustawie warto się z nimi zapoznać, aby skorzystać z udogodnień jakie niosą planowane zmiany oraz uniknąć negatywnych skutków wynikających z ewentualnego nieprzestrzegania nowo wchodzących w życie przepisów.

Główne cele szkolenia:

 • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zasad postępowania administracyjnego, terminów ustawowych, przepisów regulujących kwestie odpowiedzialności i wyłączenia pracownika urzędu, przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego z przedstawieniem zagadnień związanych z jego dokumentowaniem i zbieraniem dowodów.
 • Zaprezentowanie podstaw prawnych odnoszących się do problematyki właściwości organu oraz postępowania związanego z przekazaniem sprawy  organowi właściwemu, wskazanie na możliwe występowania braków formalnych oraz innych błędów wpływających na możliwość załatwienia sprawy, a także kwestii doręczania decyzji oraz zawinienia strony w prawie administracyjnym.
 • Wskazanie różnic między przepisami obowiązującymi do 1 czerwca 2017 r. a przepisami po 1 czerwca 2017 r., a także wpływu w/w unormowań na postępowanie administracyjne oraz na prawa i obowiązki stron tegoż postępowania.
 • Przedstawienie problematyki praktycznego stosowania kodeksu postępowania administracyjnego w oparciu o aktualne orzecznictwo, poglądy doktryny, jak również prezentowane kazusy.

Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dzieidzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowawdzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajeciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejetności w życie
 10. Na Państwa zyczenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkolen w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnych szkoleniach, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

DZIEŃ 1


1) Źródła i zakres obowiązywania prawa administracyjnego

 • pojęcie sprawy administracyjnej,
 • warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego,
 • uznanie administracyjne i przypadki jego zastosowania,
 • przykłady zastosowania zasad ogólnych na etapie postępowania przed organem I  instancji, II instancji i przed sądem administracyjnym;

2) Zasady postępowania administracyjnego.

 • zasada praworządności (legalności, legalności działania),
 • zasada prawdy obiektywnej,
 • zasada pogłębiania zaufania do organów Państwa,
 • zasada informowania stron i pozostałych uczestników postępowania,
 • zasada czynnego udziału strony w postępowaniu,
 • zasada przekonywania,
 • zasada szybkości i prostoty postępowania (szybkości i ograniczonego formalizmu postępowania),
 • zasada ugodowego załatwiania spornych spraw administracyjnych,
 • zasada pisemności,
 • zasada dwuinstancyjności,
 • zasada trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych,
 • zasada sądowej weryfikacji (kontroli) decyzji ostatecznych,
 • zasady wchodzące w życie dnia 1 czerwca 2017 r. (zasada przyjaznej interpretacji przepisów, bezstronności, proporcjonalności, równego traktowania, pewności prawa, współdziałania organów dla dobra postępowania, polubownego rozstrzygnięcia kwestii spornych, zasada dwuinstancyjności).

3) Wyłączenia z postępowania administracyjnego

 • pracownika,
 • konsekwencje uchybień w zakresie wyłączeń,
 • formy rozstrzygnięć w sprawie wyłączeń,

4) Czynności administracyjne:

 • procedura doręczeń w postępowaniu administracyjnym (w tym e-doręczenia) obowiązująca do dnia 31 maja 2017 r. wraz z uwzględnieniem zmian wchodzących
 • w życie dnia 1 czerwca 2017 r. – zasady i rodzaje doręczeń podmiotom niebędącym osobami fizycznymi,
 • wezwania oraz inne pisma w postępowaniu administracyjnym:
 1. treść wezwania (wezwanie pilne),
 2. obowiązek osobistego stawiennictwa (ograniczenie obowiązku osobistego stawiennictwa),
 • terminy w postępowaniu administracyjnym:
 1. liczenie terminów wraz z uwzględnioną nowelizacją,
 2. procedura załatwiania spraw przez organ administracji publicznej (w tym niezwłoczna realizacja oraz realizacja sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, obowiązki organu po upływie terminu, informowanie o niezałatwieniu sprawy w terminie),
 3. środki zwalczania nieterminowego załatwienia spraw przez organ w oparciu o stan prawny do dnia 31 maja 2017 r. oraz od 1 czerwca 2017 r. (prawo do składania zażaleń na niezałatwienie sprawy w terminie lub na przewlekłe prowadzenie postępowania oraz wezwanie organu do usunięcia naruszenia prawa, definicja bezczynności i przewlekłości, procedura ponaglenia, fakultatywność wniosku o usunięcie naruszenia prawa)

 

DZIEŃ 2
5) Przebieg postępowania administracyjnego:

 • inicjatywa wszczęcia postępowania - forma wniesienia podania/wniosku i treść podania/wniosku,
 • data wszczęcia postępowania,
 • terminy,
 • kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków; braki istotne i nieistotne pism; braki formalne,
 • odmowa wszczęcia postępowania,
 • zawieszenie/umorzenie postępowania,
 • protokoły/adnotacje/notatki urzędowe sporządzone w toku postępowania, udostępnianie akt stronie/stronom postępowania,
 • metryka administracyjna,
 • decyzja administracyjna, pojęcie decyzji administracyjnej i jej struktura (elementy obligatoryjne i fakultatywne):
 1. doręczenie decyzji,
 2. autokorekta wydanej decyzji,
 3. odwołanie od decyzji, w tym obowiązki organu , który wydał w pierwszej instancji zaskarżoną decyzję,
 4. uchybienie terminu odwołania,
 5. rodzaje decyzji wydawanych w postępowaniu odwoławczym,
 6. wznowienie oraz odmowa wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną (postępowanie nadzwyczajne KPA),
 • elektronizacja postępowania – najistotniejsze kwestie,
 • błędy w postępowaniu i sposoby ich naprawienia (w tym błędy przy redagowaniu decyzji),
 •  postępowanie dowodowe - dowody i dokumentowanie czynności,
 • zasady wykonania i wyegzekwowania wykonania decyzji administracyjnej.

6) Postępowanie administracyjne w sprawie skarg i wniosków.
7) Uchylenie lub zmiana decyzji administracyjnej – zasady, skutki.

 •  wzruszenie decyzji, z której nie wynikają prawa strony,
 • wzruszenie decyzji, na mocy której strona nabyła prawo,

8) Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej – zasady, skutki.

 • przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji,
 • postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji,
 • forma rozstrzygnięcia w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji,
 • dopuszczalność wstrzymania wykonania decyzji,

9) Sposób i zakres stosowania KPA w odniesieniu do ustawy z dnia 13 lipca 2006 roku o ochronie roszczeń

 • pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.
 • odpowiednie stosowanie przepisów KPA - art. 18 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, odniesienie do postępowania w sprawie wypłaty roszczenia pracowniczego,

10) Zmiany przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w przedmiocie przebiegu postępowania administracyjnego wchodzące w życie od 1 czerwca 2017 r.

 • doręczenia,
 • procedura informowania stron przez organ administracji publicznej o brakach formalnych pism,
 • uwierzytelnianie kopii dokumentów,
 • udział stron w postępowaniu dowodowym,   
 • sposoby rozwiązywania sporów (ugoda, mediacja),
 • decyzje administracyjne,
 • instytucja milczącego załatwienia sprawy,
 • prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania,
 • fakultatywność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy,
 • procedura uzupełnienia postępowania dowodowego,
 • decyzje administracyjne wydane przez organ II instancji, autokontrola organu,
 • postępowanie uproszczone,
 • zasady nakładania, wymierzania administracyjnej kary pieniężnej oraz udzielanie ulg w jej wykonywaniu, przesłanki wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej, wysokość kar,
 • europejska współpraca administracyjna,

11) Najczęściej występujące błędy w interpretacji przepisów w zakresie prawa administracyjnego.
12) Orzecznictwo sądów administracyjnych.
13) Rozwiązywanie kazusów.

 • Prezentacja Power Point
 • Interaktywny wykład
 • Warsztaty
 • CAS STUDY – analiza przypadku