Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego stanowią podstawę codziennej pracy urzędników administracji państwowej i samorządowej. W związku z tym bardzo dobra znajomość procedur administracyjnych pozwala na skuteczniejsze i szybsze podejmowanie kluczowych decyzji, a także usprawnia pracę instytucji jak i poszczególnego urzędnika.

Mając na uwadze fakt, iż od 1 czerwca 2017 r. planowane są obszerne zmiany w tejże ustawie warto się z nimi zapoznać, aby skorzystać z udogodnień jakie niosą planowane zmiany oraz uniknąć negatywnych skutków wynikających z ewentualnego nieprzestrzegania nowo wchodzących w życie przepisów.

Cele szkolenia:

 • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zasad postępowania administracyjnego, terminów ustawowych, przepisów regulujących kwestie odpowiedzialności i wyłączenia pracownika urzędu, przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego z przedstawieniem zagadnień związanych z jego dokumentowaniem i zbieraniem dowodów.
 • Zaprezentowanie podstaw prawnych odnoszących się do problematyki właściwości organu oraz postępowania związanego z przekazaniem sprawy  organowi właściwemu, wskazanie na możliwe występowania braków formalnych oraz innych błędów wpływających na możliwość załatwienia sprawy, a także kwestii doręczania decyzji oraz zawinienia strony w prawie administracyjnym.
 • Wskazanie różnic między przepisami obowiązującymi do 1 czerwca 2017 r. a przepisami po 1 czerwca 2017 r., a także wpływu w/w unormowań na postępowanie administracyjne oraz na prawa i obowiązki stron tegoż postępowania.
 • Przedstawienie problematyki praktycznego stosowania kodeksu postępowania administracyjnego w oparciu o aktualne orzecznictwo, poglądy doktryny, jak również prezentowane kazusy.

Szkolenie 2-dniowe dedykowane jest dla osób zaawansowanych.


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

DZIEŃ 1
MODUŁ I. ŹRÓDŁA I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

 1. Pojęcie sprawy administracyjnej
 2. Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego
 3. Uznanie administracyjne i przypadki jego zastosowania
 4. Przykłady zastosowania zasad ogólnych na etapie postępowania przed organem I  instancji, II instancji i przed sądem administracyjnym

MODUŁ II. ZASADY POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 1. Zasada praworządności (legalności, legalności działania)
 2. Zasada prawdy obiektywnej
 3. Zasada pogłębiania zaufania do organów Państwa
 4. Zasada informowania stron i pozostałych uczestników postępowania
 5. Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu
 6. Zasada przekonywania
 7. Zasada szybkości i prostoty postępowania (szybkości i ograniczonego formalizmu postępowania)
 8. Zasada ugodowego załatwiania spornych spraw administracyjnych
 9. Zasada pisemności
 10. Zasada dwuinstancyjności
 11. Zasada trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych
 12. Zasada sądowej weryfikacji (kontroli) decyzji ostatecznych
 13. Zasady wchodzące w życie dnia 1 czerwca 2017 r. (zasada przyjaznej interpretacji przepisów, bezstronności, proporcjonalności, równego traktowania, pewności prawa, współdziałania organów dla dobra postępowania, polubownego rozstrzygnięcia kwestii spornych, zasada dwuinstancyjności)

MODUŁ III. WYŁĄCZENIA Z POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 1. Wyłączenie pracownika
 2. Konsekwencje uchybień w zakresie wyłączeń
 3. Formy rozstrzygnięć w sprawie wyłączeń.

MODUŁ IV. CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNE

 1. Procedura doręczeń w postępowaniu administracyjnym (w tym e-doręczenia) obowiązująca do dnia 31 maja 2017 r. wraz z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie dnia 1 czerwca 2017r. – zasady i rodzaje doręczeń podmiotom niebędącym osobami fizycznymi.
 2. Wezwania oraz inne pisma w postępowaniu administracyjnym:
 • treść wezwania (wezwanie pilne),
 • obowiązek osobistego stawiennictwa (ograniczenie obowiązku osobistego stawiennictwa)
 1. Terminy w postępowaniu administracyjnym:
 • liczenie terminów wraz z uwzględnioną nowelizacją,
 • procedura załatwiania spraw przez organ administracji publicznej (w tym niezwłoczna realizacja oraz realizacja sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, obowiązki organu po upływie terminu, informowanie o niezałatwieniu sprawy w terminie),
 • środki zwalczania nieterminowego załatwienia spraw przez organ w oparciu o stan prawny do dnia 31 maja 2017 r. oraz od 1 czerwca 2017 r. (prawo do składania zażaleń na niezałatwienie sprawy w terminie lub na przewlekłe prowadzenie postępowania oraz wezwanie organu do usunięcia naruszenia prawa, definicja bezczynności i przewlekłości, procedura ponaglenia, fakultatywność wniosku o usunięcie naruszenia prawa).

DZIEŃ 2
MODUŁ V. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 1. Inicjatywa wszczęcia postępowania - forma wniesienia podania/wniosku i treść podania/wniosku
 2. Data wszczęcia postępowania
 3. Terminy
 4. Kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków; braki istotne i nieistotne pism; braki formalne
 5. Odmowa wszczęcia postępowania
 6. Zawieszenie/umorzenie postępowania
 7. Protokoły/adnotacje/notatki urzędowe sporządzone w toku postępowania, udostępnianie akt stronie/stronom postępowania
 8. Metryka administracyjna
 9. Decyzja administracyjna, pojęcie decyzji administracyjnej i jej struktura (elementy obligatoryjne i fakultatywne):
 • doręczenie decyzji,
 • autokorekta wydanej decyzji,
 • odwołanie od decyzji, w tym obowiązki organu , który wydał w pierwszej instancji zaskarżoną decyzję,
 • uchybienie terminu odwołania,
 • rodzaje decyzji wydawanych w postępowaniu odwoławczym,
 • wznowienie oraz odmowa wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną (postępowanie nadzwyczajne KPA).
 1. Elektronizacja postępowania – najistotniejsze kwestie
 2. Błędy w postępowaniu i sposoby ich naprawienia (w tym błędy przy redagowaniu decyzji)
 3. Postępowanie dowodowe - dowody i dokumentowanie czynności
 4. Zasady wykonania i wyegzekwowania wykonania decyzji administracyjnej

MODUŁ VI. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW


MODUŁ VII. UCHYLENIE LUB ZMIANA DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ – ZASADY, SKUTKI

 1. Wzruszenie decyzji, z której nie wynikają prawa strony
 2. Wzruszenie decyzji, na mocy której strona nabyła prawo

MODUŁ VIII. STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ – ZASADY, SKUTKI

 1. Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji
 2. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
 3. Forma rozstrzygnięcia w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
 4. Dopuszczalność wstrzymania wykonania decyzji

MODUŁ IX. SPOSÓB I ZAKRES STOSOWANIA KPA W ODNIESIENIU DO USTAWY Z DNIA 13 LIPCA 2006 ROKU O OCHRONIE ROSZCZEŃ

 1. Pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
 2. Odpowiednie stosowanie przepisów KPA - art. 18 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, odniesienie do postępowania w sprawie wypłaty roszczenia pracowniczego

MODUŁ X. ZMIANY PRZEPISÓW KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W PRZEDMIOCIE PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO WCHODZĄCE W ŻYCIE OD 1 CZERWCA 2017 R.

 1. Doręczenia
 2. Procedura informowania stron przez organ administracji publicznej o brakach formalnych pism
 3. Uwierzytelnianie kopii dokumentów
 4. Udział stron w postępowaniu dowodowym
 5. Sposoby rozwiązywania sporów (ugoda, mediacja)
 6. Decyzje administracyjne
 7. Instytucja milczącego załatwienia sprawy
 8. Prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania
 9. Fakultatywność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
 10. Procedura uzupełnienia postępowania dowodowego
 11. Decyzje administracyjne wydane przez organ II instancji, autokontrola organu
 12. Postępowanie uproszczone
 13. Zasady nakładania, wymierzania administracyjnej kary pieniężnej oraz udzielanie ulg w jej wykonywaniu, przesłanki wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej, wysokość kar
 14. Europejska współpraca administracyjna

MODUŁ XI. NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE BŁĘDY W INTERPRETACJI PRZEPISÓW W ZAKRESIE PRAWA ADMINISTRACYJNEGO


MODUŁ XII. ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH


MODUŁ XIII. ROZWIĄZYWANIE KAZUSÓW


 

 

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 

 • prezentacja Power Point,
 • interaktywny wykład,
 • warsztaty,
 • case study – analiza przypadku.