Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego stanowią podstawę codziennej pracy urzędników administracji państwowej i samorządowej. W związku z tym bardzo dobra znajomość procedur administracyjnych pozwala na skuteczniejsze i szybsze podejmowanie kluczowych decyzji, a także usprawnia pracę instytucji jak i poszczególnego urzędnika.

Mając na uwadze fakt, iż od 1 czerwca 2017 r. planowane są obszerne zmiany w tejże ustawie warto się z nimi zapoznać, aby skorzystać z udogodnień jakie niosą planowane zmiany oraz uniknąć negatywnych skutków wynikających z ewentualnego nieprzestrzegania nowo wchodzących w życie przepisów.

Cele szkolenia:

 • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zasad postępowania administracyjnego, terminów ustawowych, przepisów regulujących kwestie odpowiedzialności i wyłączenia pracownika urzędu, przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego z przedstawieniem zagadnień związanych z jego dokumentowaniem i zbieraniem dowodów.
 • Zaprezentowanie podstaw prawnych odnoszących się do problematyki właściwości organu oraz postępowania związanego z przekazaniem sprawy  organowi właściwemu, wskazanie na możliwe występowania braków formalnych oraz innych błędów wpływających na możliwość załatwienia sprawy, a także kwestii doręczania decyzji oraz zawinienia strony w prawie administracyjnym.
 • Wskazanie różnic między przepisami obowiązującymi do 1 czerwca 2017 r. a przepisami po 1 czerwca 2017 r., a także wpływu w/w unormowań na postępowanie administracyjne oraz na prawa i obowiązki stron tegoż postępowania.
 • Przedstawienie problematyki praktycznego stosowania kodeksu postępowania administracyjnego w oparciu o aktualne orzecznictwo, poglądy doktryny, jak również prezentowane kazusy.

Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

DZIEŃ 1

Moduł I
Źródła i zakres obowiązywania prawa administracyjnego.

 • Pojęcie sprawy administracyjnej.
 • Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego.
 • Uznanie administracyjne i przypadki jego zastosowania.
 • Przykłady zastosowania zasad ogólnych na etapie postępowania przed organem I  instancji, II instancji i przed sądem administracyjnym.


Moduł II
Zasady postępowania administracyjnego.

 • Zasada praworządności (legalności, legalności działania).
 • Zasada prawdy obiektywnej.
 • Zasada pogłębiania zaufania do organów Państwa.
 • Zasada informowania stron i pozostałych uczestników postępowania.
 • Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu.
 • Zasada przekonywania.
 • Zasada szybkości i prostoty postępowania (szybkości i ograniczonego formalizmu postępowania).
 • Zasada ugodowego załatwiania spornych spraw administracyjnych.
 • Zasada pisemności.
 • Zasada dwuinstancyjności.
 • Zasada trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych.
 • Zasada sądowej weryfikacji (kontroli) decyzji ostatecznych.
 • Zasady wchodzące w życie dnia 1 czerwca 2017 r. (zasada przyjaznej interpretacji przepisów, bezstronności, proporcjonalności, równego traktowania, pewności prawa, współdziałania organów dla dobra postępowania, polubownego rozstrzygnięcia kwestii spornych, zasada dwuinstancyjności).


Moduł III
Wyłączenia z postępowania administracyjnego.

 • Pracownika.
 • Konsekwencje uchybień w zakresie wyłączeń.
 • Formy rozstrzygnięć w sprawie wyłączeń.


Moduł IV
Czynności administracyjne.

 • Procedura doręczeń w postępowaniu administracyjnym (w tym e-doręczenia) obowiązująca do dnia 31 maja 2017 r. wraz z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie dnia 1 czerwca 2017r. – zasady i rodzaje doręczeń podmiotom niebędącym osobami fizycznymi.
 • Wezwania oraz inne pisma w postępowaniu administracyjnym:
  • treść wezwania (wezwanie pilne),
  • obowiązek osobistego stawiennictwa (ograniczenie obowiązku osobistego stawiennictwa).
 • Terminy w postępowaniu administracyjnym:
  • liczenie terminów wraz z uwzględnioną nowelizacją,
  • procedura załatwiania spraw przez organ administracji publicznej (w tym niezwłoczna realizacja oraz realizacja sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, obowiązki organu po upływie terminu, informowanie o niezałatwieniu sprawy w terminie),
  • środki zwalczania nieterminowego załatwienia spraw przez organ w oparciu o stan prawny do dnia 31 maja 2017 r. oraz od 1 czerwca 2017 r. (prawo do składania zażaleń na niezałatwienie sprawy w terminie lub na przewlekłe prowadzenie postępowania oraz wezwanie organu do usunięcia naruszenia prawa, definicja bezczynności i przewlekłości, procedura ponaglenia, fakultatywność wniosku o usunięcie naruszenia prawa).


DZIEŃ 2

Moduł V
Przebieg postępowania administracyjnego.

 • Inicjatywa wszczęcia postępowania - forma wniesienia podania/wniosku i treść podania/wniosku.
 • Data wszczęcia postępowania.
 • Terminy.
 • Kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków; braki istotne i nieistotne pism; braki formalne.
 • Odmowa wszczęcia postępowania.
 • Zawieszenie/umorzenie postępowania.
 • Protokoły/adnotacje/notatki urzędowe sporządzone w toku postępowania, udostępnianie akt stronie/stronom postępowania.
 • Metryka administracyjna.
 • Decyzja administracyjna, pojęcie decyzji administracyjnej i jej struktura (elementy obligatoryjne i fakultatywne):
  • doręczenie decyzji,
  • autokorekta wydanej decyzji,
  • odwołanie od decyzji, w tym obowiązki organu , który wydał w pierwszej instancji zaskarżoną decyzję,
  • uchybienie terminu odwołania,
  • rodzaje decyzji wydawanych w postępowaniu odwoławczym,
  • wznowienie oraz odmowa wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną (postępowanie nadzwyczajne KPA).
 • Elektronizacja postępowania – najistotniejsze kwestie
 • Błędy w postępowaniu i sposoby ich naprawienia (w tym błędy przy redagowaniu decyzji).
 • Postępowanie dowodowe - dowody i dokumentowanie czynności.
 • Zasady wykonania i wyegzekwowania wykonania decyzji administracyjnej.


Modul VI
Postępowanie administracyjne w sprawie skarg i wniosków.


Moduł VII
Uchylenie lub zmiana decyzji administracyjnej – zasady, skutki.

 • Wzruszenie decyzji, z której nie wynikają prawa strony.
 • Wzruszenie decyzji, na mocy której strona nabyła prawo.


Moduł VIII
Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej – zasady, skutki.

 • Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji.
 • Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.
 • Forma rozstrzygnięcia w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.
 • Dopuszczalność wstrzymania wykonania decyzji.


Mouł IX
Sposób i zakres stosowania KPA w odniesieniu do ustawy z dnia 13 lipca 2006 roku o ochronie roszczeń.

 • Pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.
 • Odpowiednie stosowanie przepisów KPA - art. 18 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, odniesienie do postępowania w sprawie wypłaty roszczenia pracowniczego.


Moduł X
Zmiany przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w przedmiocie przebiegu postępowania administracyjnego wchodzące w życie od 1 czerwca 2017 r.

 • Doręczenia.
 • Procedura informowania stron przez organ administracji publicznej o brakach formalnych pism.
 • Uwierzytelnianie kopii dokumentów.
 • Udział stron w postępowaniu dowodowym.   
 • Sposoby rozwiązywania sporów (ugoda, mediacja).
 • Decyzje administracyjne.
 • Instytucja milczącego załatwienia sprawy.
 • Prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania.
 • Fakultatywność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 • Procedura uzupełnienia postępowania dowodowego.
 • Decyzje administracyjne wydane przez organ II instancji, autokontrola organu.
 • Postępowanie uproszczone.
 • Zasady nakładania, wymierzania administracyjnej kary pieniężnej oraz udzielanie ulg w jej wykonywaniu, przesłanki wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej, wysokość kar.
 • Europejska współpraca administracyjna.


Moduł XI
Najczęściej występujące błędy w interpretacji przepisów w zakresie prawa administracyjnego.


Moduł XII
Orzecznictwo sądów administracyjnych.


Moduł XIII
Rozwiązywanie kazusów.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 

 • prezentacja Power Point,
 • interaktywny wykład,
 • warsztaty,
 • case study – analiza przypadku.