Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników szkolenia w zakresie wszczynania i prowadzenia postępowania egzekucyjnego,  określenie jakie zadania ma wierzyciel w procesie odzyskiwania wymagalnych zobowiązań, nabycie wiedzy o zmianach wprowadzonych do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:

skutecznych mechanizmów dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach projektu unijnego, w tym zastosowania nowych przepisów i narzędzi wprowadzonych przez prawo zamówień publicznych oraz wytyczne, jak również ukierunkowania działań beneficjenta funduszy unijnych na sprawną realizację zamówień publicznych w sposób umożliwiający poświęcenie większej uwagi na merytoryczne działania w projekcie, przy jednoczesnym zapewnieniu należytej staranności oraz poprawności wydatkowania środków.
 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Tytułem wstępu …

 • Definicja kwalifikowalności wydatków.
 • Fundamentalne zasady kwalifikowania wydatków w ramach funduszy unijnych.
 • Ocena kwalifikowalności wydatków w projekcie.
 • Charakterystyka zmian w zasadach kwalifikowania wydatków w zakresie udzielania zamówień publicznych.
   

I. Podstawa to dobry fundament – czyli jak poprawnie przygotować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

1. Szacowanie wartości zamówienia:

 • podstawowe definicje i zasady dotyczące szacowania wartości zamówienia,
 • zamówienia w projekcie unijnym a pozostałe zamówienia w jednostce,
 • źródła pozyskiwania informacji niezbędnych w procesie szacowania,
 • dopuszczalny i nieuprawniony podział zamówienia na części,
 • zasady dotyczące grupowania zamówień podobnych,
 • wyłączenie części zamówienia w trybie art. 6a (podział zamówienia w trybie art. 6a a „tradycyjny” podział zamówienia na części, jak wyodrębnić część zamówienia, kiedy możliwe będzie zastosowania wyłączenia w trybie art. 6a, w jakich zamówieniach zastosowanie wyłączenia będzie najskuteczniejsze),
 • szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych,
 • wybór ścieżki postępowania w zależności od oszacowanej wartości zamówienia,
 • dokumentowanie procesu szacowania wartości zamówienia w gruncie projektu unijnego.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

 • podstawowe zasady opisu przedmiotu zamówienia,
 • opis przedmiotu zamówienia w ramach zasady konkurencyjności (dla zamówień poniżej 30 tys.€),
 •  jak zapewnić jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia,
 •  jak uniknąć dyskryminującego opis przedmiotu zamówienia,
 •  zasady dotyczące „równoważności” przy opisie przedmiotu zamówienia.

3. Kryteria oceny ofert:

 • zmiany w zakresie stosowania pozacenowych kryteriów oceny oferty,
 • kryteria pozacenowe w ramach zasady konkurencyjności (dla zamówień poniżej 30 tys.€),
 • kryteria pozacenowe dla usług szkoleniowych w świetle rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy,
 • podstawowe zasady dotyczące wyznaczania kryteriów pozacenowych,
 • kryteria pozacenowe a opis przedmiotu zamówienia,
 • kryteria pozacenowe a zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców - jak uniknąć dyskryminującego opisu kryteriów,
 • mierzymy i ważymy kryteria pozacenowe,
 • kryteria pozacenowe dla zamówień w zakresie usług niepriorytetowych,
 • wyjątek od reguły – kiedy możliwe jest stosowanie ceny jako jedynego kryterium (czym jest powszechna dostępność, jak zdefiniować „ustalone standardy jakościowe”, przegląd i charakterystyka trybów postępowania, w których cena może być jedynym kryterium),
 • przegląd i charakterystyka kryteriów pozacenowych.

4. Określenie warunków udziału w postępowaniu:

 • obowiązki zamawiającego w zakresie zamówień o wartości powyżej 30 tys. €,
 • warunki udziału w postępowaniu w zamówieniach poniżej 30 tys.€,
 • cel formułowania warunków udziału w postępowaniu,
 • opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie warunków – dokumentów może żądać zamawiający,
 • klauzule społeczne w zamówieniach publicznych,
 • poleganie wykonawcy na zasobach i potencjale innych podmiotów,
 • wspólne ubieganie się podmiotów o zamówienie publiczne.

5. Dialog techniczny – skuteczne wsparcie w procesie przygotowania postępowania:

 • czym jest dialog techniczny,
 • obowiązki w zakresie upublicznienia informacji o wszczęciu procedury dialogu technicznego,
 • dialog techniczny od strony praktycznej – jak wybrać uczestników dialogu, optymalna liczba uczestników,
 • dokumentowanie dialogu technicznego,
 • jakie korzyści może przynieść dialog techniczny,
 • na co szczególnie zwrócić uwagę – negatywna strona dialogu technicznego.

 

II. Idziemy na zakupy – czyli postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zależności od przedmiotu zamówienia i jego wartości.

1. Zasada konkurencyjności – czyli zamówienia publiczne poniżej 30 tys.€ w projektach unijnych:

a) Zasada konkurencyjności w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym.

b) Ścieżka postępowania dla zasady konkurencyjności:

 • obowiązki w zakresie zamówień poniżej 50 tys. zł,
 • ogłoszenie o zamówieniu publicznym – co musi zawierać,
 • zapytania ofertowe jako sposób upublicznienia zamówienia,
 • wybór oferty i zawarcie umowy z wykonawcą,
 • obowiązki informacyjne po udzielonym zamówieniu.

2. Procedura zakupu usług niepriorytetowych:

 • wykaz usług priorytetowych i niepriorytetowych,
 • uproszczenia w przetargu ograniczonym i nieograniczonym na usługi niepriorytetowe,
 • obowiązki w zakresie upublicznienia zamówienia,
 • usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych,
 • pozostałe obowiązki zamawiającego.

3. Zamówienia publiczne w zakresie działalności badawczej, naukowej i rozwojowej oraz kulturalnej i oświatowej – wyłączenie zamówień o wartości poniżej progów unijnych:

 • zakres przedmiotowy zamówień wyłączonych,
 • zakres podmiotowy – kto może skorzystać z przedmiotowych wyłączeń,
 • procedury szczególne dla zamówień wyłączonych.

4. Skuteczne wykorzystanie trybów udzielania zamówień innych niż przetargowe:

 • licytacja elektroniczna jako alternatywa dla trybów podstawowych,
 • zamówienia z wolnej ręki i zapytanie o cenę jako tryby szczególne,
 • negocjacje w zamówieniach publicznych,
 • istotność przesłanek stosowania trybów innych niż podstawowe.

5. Przetarg nieograniczony w świetle orzecznictwa i wyników kontroli:

 • proporcjonalność wymagań w zakresie warunków udziału w postępowaniu,
 • badanie rażąco niskiej ceny,
 • wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ,
 • omyłki i pomyłki w ofercie – co można poprawić w złożonej ofercie,
 • przesłanki unieważnienia postępowania,
 • wadium – formy oraz przesłanki zatrzymania,
 • termin związania ofertą,
 • dopuszczalność zmiany umowy – definicja zmiany istotnej i nieistotnej w orzecznictwie ETS.

III. Konsekwencje błędów i nieprawidłowości w zamówieniach publicznych w ramach projektu unijnego.

 • nakładanie korekt finansowych z tytułu naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych,
 • odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
 • odpowiedzialność przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych,
 • punkty krytyczne w zamówieniach publicznych w projektach unijnych okiem kontrolera i „wdrożeniowca” systemów zarządzania funduszami unijnymi.

IV. Zamiast podsumowania … - wiedza bardzo użyteczna:

1. Planowane zmiany w prawie zamówień publicznych – wpływ na realizację zamówień w projektach unijnych.

2. Kilka słów o kontroli projektu (czyli jak bezstresowo „przejść” kontrolę projektu):

 •  kto może skontrolować nasz projekt,
 •  formy, rodzaje i tryby kontroli projektu,
 •  procedura kontroli projektu,
 •  prawa i obowiązki kontrolowanego oraz kontrolującego,
 •  kontroler to też człowiek – komunikacja źródłem … spokoju,
 •  procedura odwoławcza.

3. Wykorzystanie narzędzi kontroli zarządczej przy realizacji projektów unijnych w tym również zamówień publicznych.

4. Wykorzystanie doświadczeń z lat poprzednich – jak uniknąć podstawowych błędów.

5. Przegląd szczegółowych wytycznych dot. udzielania zamówień publicznych w innych Programach Operacyjnych.