• Zapoznanie się ze skutkami nowelizacji postępowania administracyjnego oraz omówienie najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych z zakresu objętego szkoleniem,
 • Wyjaśnienie zagadnień budzących wątpliwości w praktyce,
 • Uzyskanie wiedzy na temat sposobów unikania błędów proceduralnych w postępowaniach administracyjnych.

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

I.  Zagadnienia podstawowe. Źródła prawa i zakres obowiązywania KPA w szkołach wyższych.

 1. Pojęcie sprawy administracyjnej.
 2. Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego.

II.  Ogólne zasady postępowania administracyjnego z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji i ich praktyczne znaczenie w prowadzonych sprawach.

 1. Zasada trwałości decyzji ostatecznych i znaczenie jej nowelizacji.
 2. Pojęcie „interesu” w KPA (prawnego, społecznego itp.), rodzaje interesów mogących wystąpić na różnych etapach postępowania i ich rozumienie przez orzecznictwo sądów administracyjnych.
 3. Uznanie administracyjne i przypadki jego zastosowania.
 4. Przykłady zastosowania zasad ogólnych na etapie postępowania przed organem I instancji, II instancji i przed sądem administracyjnym.
 5. Konsekwencje naruszeń zasad ogólnych postępowania.

III.  Postępowanie przed organem I instancji z uwzględnieniem nowelizacji – w relacji do uregulowań ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

 1. Strona postępowania administracyjnego.
 • Konsekwencje braku lub utraty przymiotu strony. Linia orzecznictwa.
 • Badanie istnienia interesu prawnego przed wszczęciem postępowania administracyjnego i na różnych jego etapach.
 • Pełnomocnictwo z uwzględnieniem najnowszych zmian. Pełnomocnik do doręczeń dla osób będących za granicą

     2. Wszczęcie lub odmowa wszczęcia postępowania z uwzględnieniem ostatnich zmian – możliwe zastosowania i problemy praktyczne.

 • Kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków.
 • Braki istotne i nieistotne pism.  

     3. Właściwość organów, wyłączenie pracownika i organu po nowelizacji.

 • Konsekwencje uchybień w zakresie wyłączeń.
 • Formy rozstrzygnięć w sprawie wyłączeń, tryb i właściwość podmiotów w tych sprawach.

     4. Terminy, ich rodzaje i charakter, z uwzględnieniem terminów wynikających z Prawa o szkolnictwie wyższym, np.: w sprawie przyznania stypendium.

 • Obliczanie terminów – problemy praktyczne na przykładach.
 • Przywracanie terminów.

     5. Wezwania i doręczenia z uwzględnieniem najnowszych zmian – operator (pocztowy, wyznaczony) według nowego Prawa pocztowego.

 • Wezwania telefoniczne.
 • Doręczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • Doręczenia za granicę.
 • Charakter i forma czynności wezwania i doręczenia i ich znaczenie dla dalszego postępowania.

     6. Postępowanie wyjaśniające.

 • Czynności organu i strony postępowania.
 • Forma czynności dowodowych.
 • Inicjatywa dowodowa. Kiedy sprawa jest dostatecznie wyjaśniona?
 • Dowody i dokumentowanie czynności.
 • Dokumenty – kopie, czy oryginały?
 • Co może być dowodem w postępowaniu administracyjnym?
 • Dokumenty urzędowe.
 • Dokumenty elektroniczne.

     7. Pisemny charakter postępowania.

 • Akta sprawy po nowelizacji.
 • Protokoły, adnotacje, notatki urzędowe.
 • Rodzaje czynności protokołowanych.
 • Podpis i parafka w aktach sprawy.

     8. Metryka sprawy.

 • Zakres i rodzaj czynności ujmowanych w metryce.
 • Znaczenie metryki dla postępowania administracyjnego i dla odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.

     9. Uprawnienia strony i organu w zakresie wglądu w akta sprawy po nowelizacji.

 • Elektroniczne akta postępowania.
 • Czynności organu. Uwierzytelnianie kopii i odpisów.
 • Wymogi formalne wniosku o udostępnienie akt sprawy lub sporządzenie odpisów.
 • Uprawnienia stron i innych podmiotów.
 • Opłaty za sporządzanie odpisów.

     10. Zawieszenie postępowania po zmianach.

 • Zawieszenie obligatoryjne lub fakultatywne.
 • Przesłanki i dopuszczalność  zawieszenia postępowania.
 • Czynności organu i czynności stron.

     11. Umorzenie postępowania po zmianach.

 • Problemy praktyczne.
 • Umorzenie obligatoryjne i fakultatywne – przesłanki.
 • Charakter decyzji o umorzeniu postępowania.

IV.  Rozstrzygnięcia kończące postępowanie – możliwe rodzaje, z uwzględnieniem rozstrzygnięć podejmowanych przez organy uczelni wyższych.


     1. Decyzje administracyjne – rodzaje i charakter oraz skutki konkretnych rozstrzygnięć.

 • Upoważnienie do wydawania decyzji – kto kogo może upoważnić? Charakter i podstawa upoważnienia.
 • Decyzje w formie elektronicznej.
 • Domniemanie prawidłowości decyzji i jego konsekwencje.
 • Decyzje materialne i formalne, konstytutywne i deklaratoryjne.
 • Czy decyzje rektora „we wszystkich sprawach uczelni” zawsze są decyzjami administracyjnymi?
 • Elementy konieczne decyzji administracyjnej. Kształt uzasadnienia decyzji w zależności od jej rodzaju.
 • Wady decyzji – istotne i nieistotne. Usuwanie wad decyzji. Rektyfikacja decyzji po nowelizacji.
 • Związanie decyzją i ingerencja w treść decyzji – konsekwencje karne.

     2. Postanowienia.  

 • Rodzaje postanowień i ich konsekwencje dla toku postępowania i stron postępowania administracyjnego. Znaczenie nowelizacji w tym zakresie.
 • Różnice pomiędzy decyzjami a postanowieniami.

V.  Postępowanie odwoławcze z uwzględnieniem ostatnich zmian KPA oraz specyfiki organów szkolnictwa wyższego i modyfikacji procedury wynikających z Prawa o szkolnictwie wyższym.

 1. Rola organów uczelni (np.: dziekana i rektora) w postępowaniu administracyjnym.
 2. Czynności organu I instancji, etap międzyinstancyjny, czynności organu odwoławczego.
 3. Odwołanie a wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 4. Rozstrzygnięcia organu I i II instancji w postępowaniu odwoławczym i ich charakter.
 5. Decyzje formalne i merytoryczne.
 6. Zakres ingerencji organu odwoławczego w postępowanie organu I instancji.
 7. Charakter decyzji organu odwoławczego, z uwzględnieniem decyzji wydawanych przez organy uczelni. Wykonalność decyzji.
 8. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

VI.  Postępowania nadzwyczajne w KPA.

 1. Wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji. Uchylenie lub zmiana decyzji.
 2. Zmiany uregulowań po nowelizacji.  
 3. Uregulowania wspólne i odmienne poszczególnych trybów.
 4. Właściwość organów, w tym organów uczelni i etapy postępowań. Wskazówki praktyczne.
 5. Sposoby unikania uchybień.
 6. Organy właściwe i postępowanie w sprawach wzruszania uchwał organu uczelni wyższej.
 7. Związek z odpowiedzialnością majątkową funkcjonariuszy publicznych.


VII.  Case study. Omówienie aktualnego orzecznictwa z zakresu postępowania administracyjnego dotyczącego szkolnictwa wyższego, m.in. w sprawach:

 

 • bezczynności organów,
 • przyznawania stypendiów,
 • przyznawania zapomóg,
 • odbywania studiów doktoranckich,
 • stosowania przepisów KPA do procedur uczelnianych,
 • interpretacji wniosków studentów,
 • skreślenia z listy studentów,
 • statusu studenta i przebiegu studiów,
 • wyłączenia organu lub pracownika,
 • opłat za zajęcia dydaktyczne,
 • tworzenia i funkcjonowania uczelni.


VIII.  Tworzenie wewnętrznych aktów prawnych uczelni.

 1. Zasady tworzenia aktów prawnych – technika prawodawcza.
 2. Forma aktów prawnych.
 3. Podmioty uczestniczące w procesie tworzenia aktów prawnych.
 4. Charakter i ustanawianie wewnętrznych aktów prawnych uczelni (statuty, regulaminy, m.in. organizacyjne, studiów, z zakresu prawa pracy, zarządzania prawami autorskimi, przyznawania pomocy materialnej studentom, itp.).
 5. Relacja do przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Co można, a czego nie można regulować wewnętrznymi aktami prawnymi uczelni – przykłady z orzecznictwa.

IX.  Zasady redagowania pism służbowych.

 1. Forma pism.
 2. Język urzędowy.
 • Interaktywny wykład
 • Prezentacja PP
 • Grupowe zajęcia warsztatowe
 • Case study