„Kompendium wiedzy dotyczące projektów badawczo-rozwojowych” (uniwersalne)

w kontekście zarządzania projektami oraz przygotowania, nowych modeli biznesowych dla MŚP i metodyki rozwoju umiejętności w zakresie zarządzania projektami B+R - dobre praktyki”

Trochę więcej niż kilka słów o szkoleniu:

Wszyscy chcą być innowacyjni. To jest dzisiaj trendy i na tak zwanym topie. Pragniemy być kreatywni, pomysłowi, otwierać nowe możliwości i sięgać jak mówi poeta; ”po horyzontów kres” Dotyczy to wielu aspektów naszego życia, ale najbardziej wydaje nam się ( i słusznie) jest to potrzebne w biznesie. Powinny sprzyjać temu, coraz sprawniejsze i coraz zasobniejsze finansowo i logistycznie Instytucje Otoczenia Biznesu, deklarowana i stopniowo realizowana polityka państwa. Funkcjonują z większym lub mniejszym powodzeniem Regionalne strategie Innowacji, systemy szkoleń i doradztwa a także spore zasoby środków pomocowych UE. Kiedy jednak przeglądamy oceny, raporty, rankingi aktywności i skuteczności innowacyjnej naszej gospodarki i nauki, to mówiąc krótko – dobrze nie jest? Istnieje mnóstwo diagnoz, które omawiają wyczerpująco przyczyny takiego stanu rzeczy. Istnieje wiele szczegółowych t raportów, dotyczących tych kwestii. Nie będziemy ich przytaczać – są powszechnie znane i dostępne dla każdego, kto chce się z nimi zapoznać. Problem z wykorzystaniem treści tych diagnoz jest innego rodzaju. Pytanie brzmi; co praktycznie powinniśmy zrobić, by organizując wsparcie, czy też prowadząc projekty B+R, choć w części zmniejszyć istniejącą lukę, pomiędzy możliwościami naszych partnerów naukowych i biznesowych a komercyjną realizacją działań innowacyjnych. Z pewnością, takim pomysłem jest przygotowanie i stopniowe wdrażanie budowy organizacji typu, RTO, czyli, zbudowaniu efektywnego pomostu między badaniami a praktycznymi zastosowaniami, we współpracy z uniwersytetami i sektorem prywatnym na rzecz tworzenia praktycznych rozwiązań. Istniejące w europie, RTO mają na swoim koncie wiele osiągnięć w zakresie podnoszenia stopnia innowacyjności w przemyśle poprzez umożliwianie przedsiębiorstwom wykraczania poza ograniczenia wewnętrznych zdolności technologicznych. Czego musimy się o nich dowiedzieć?, Jakie podjąć konkretne działania, by adoptując dla naszych potrzeb metody i narzędzia RTO, zwiększyć konkurencyjność rynkową wspieranych przez nas projektów naukowo-badawczych. Warto również zapoznać się z praktyczną strona tego, co w tym zakresie robi się w Dolinie Krzemowej? Jak tam stosowana jest metoda myślenia projektowego i jak „sprzedaje się” jej rezultaty, tak, by w rezultacie; intencja stała się pomysłem, pomysł - innowacją, innowacja – zyskiem? Jak to „przetrenować” a potem wdrożyć? Podobno ponad 90 proc. menedżerów firm, które wzięły udział w różnych badaniach, deklaruje dużą gotowość do bycia innowacyjnymi. Znacznie gorzej jest z wdrażaniem strategii innowacyjności czy procesów innowacyjnych w tych firmach. Warto się dowiedzieć, jako to się robi w RTO? To szkolenie ma w tym pomóc. Jest duża szansa, że nauczymy was tego. Sens naszego szkoleniowego know-how jest następujący; posłuchajcie, co mamy do opowiedzenia, przedyskutujmy różne studia przypadków, zanalizujmy wspólnie, co jest do zrobienia, znajdźmy wystarczająco dobre rozwiązanie, przećwiczmy to, co wspólnie wymyśliliśmy. Przekażemy wam naszą wiedzę, w której będzie niewiele teorii ( mimo wszystko jest też niezbędna), lecz praktyka, trening, praktyka.

Proponujemy wam praktyczną wiedzę na temat skutecznych działań, by ten cel przybliżyć.

Bowiem celem tego szkolenia jest: zarówno usystematyzowanie wiedzy i umiejętności osób świadczących usługi doradcze w ramach IOB a także wsparcie praktycznymi wskazówkami kadry przedsiębiorstw rozpoczynających lub rozwijających działalność B+R, które, planują realizację projektów badawczo-rozwojowych samodzielnie bądź we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, w tym z innymi przedsiębiorstwami oraz jednostkami naukowymi.

Rozpoczniemy od omówienia:

 • Zasad wyboru projektów do realizacji (projekty komercyjne i niekomercyjne)
 • Zasad przygotowania projektów o potencjale konkurencyjnym na rynku grantów krajowych i europejskim.
 • Procedur i technik, przygotowywania projektów we współpracy z przemysłem i nauką – Działań marketingowych w zakresie poszukiwania partnerów do współpracy,
 • Zasad organizacyjnych i uwarunkowań prawnych w zakresie budowania konsorcjów,
 • Omówimy dokładnie pozycję lidera konsorcjum, formę prawna umowy, system zabezpieczeń tryb egzekwowanie zadań i obowiązków stron umowy konsorcjalnej.

Szczególną uwagę poświęcimy podczas szkolenia problemom popytu i podaży na rynku innowacji, wychodząc z założenia, że rynek innowacji polega tym samym regułom, co klasyczny tryb wymiany towarów i usług a jego pozycję w gospodarce określają relacje pomiędzy popytem a podażą na innowacje.

Przedstawimy:

 1. W jaki sposób ustalić, czego oczekują nasi potencjalni klienci i w jakim zakresie te oczekiwania spełni nasz innowacyjny produkt?
 2. Co stanowi podstawowe źródło trudności w procesie badania potencjału rynkowego innowacyjnych rozwiązań?
 3. Dlaczego poszczególne etapy tego procesy odnoszące się do strategii wejścia na rynek, poprzez marketing innowacyjnych projektów, napotykają na bariery hamujące rezultaty naszych działań w tej dziedzinie?
 4. Jak skutecznie zdiagnozować, czy nowy pomysł, ma nową, jakośći wartość rynkową?
 5. Jak skutecznie zaprezentować swój innowacyjny produkt, by przekonać o jego biznesowym potencjale osoby, firmy czy instytucje finansujące?

By to osiągnąć:

Uczestnicy szkolenia zostaną w zapoznani z zasadami i technikami przygotowania i przeprowadzenia badań rynkowego potencjału projektów innowacyjnych. Poznają procedury oceny wartości rynkowej produktu innowacyjnego, w tym olbrzymie możliwości, jakie stwarza wykorzystanie Internetu. Uporządkują swoją wiedzę o dotychczasowym przebiegu zastosowania metod marketingowych w tym porównawczych i nowych rozwiązaniach w tej dziedzinie. Dowiedzą się także, jakie umiejętności są niezbędne do zapewnienia sukcesu rynkowego innowacji. Dodatkowo zdobędą wiedzę na temat metodyki i procedur umożliwiających korzystanie z tzw. inżynierii finansowej oraz zarządzania ryzykiem innowacyjnego projektu. Zostaną zapoznani z dobrymi praktykami a następnie, przećwiczą praktycznie sesję prezentacyjną swoich produktów.

Szczególną uwagę podczas szkolenia zwrócimy na:

 • Potencjalne ścieżki komercjalizacji pomysłu vs innowacje oparte na obcych pomysłach,
 • Tworzenie koncepcji projektu B+R
 • Wdrażanie innowacji w organizacji, ochrona innowacji; studia przypadków w zakresie
 • Wdrożenia nowej technologii w istniejącym przedsiębiorstwie i przedsiębiorstwie typu startup;
 • Wycenę wartości niematerialnych i prawnych, w tym: standaryzację i dobrą praktykę procesu wyceny, ćwiczenia w zakresie doboru i zastosowania metod wyceny; ryzyko w projekcie innowacyjnym, w tym: ćwiczenia w oparciu o metodyki ERM oraz normy ISO
 • 31000; koszty i finanse, w tym: estymacja kosztów innowacji, analiza rentowności projektu,
 • Metody i techniki tworzenia harmonogramów, budżetów, modelowanie procesów
 • Audyt wewnętrzny; zarządzanie zespołem w projekcie innowacyjnym, w tym: diagnoza
 • Strategii kreatywności, metody twórczego i kreatywnego myślenia, rozwiązywanie
 • Problemów w konkretnych sytuacjach, zespołowe techniki myślenia kreatywnego.
 • Ochrona wyników prac B+R

Cele dydaktyczne szkolenia:

Zapoznanie w sposób praktyczny uczestników szkolenia z zasadami i technikami zarządzania innowacją na rynku. Dowiedzą się także, jakie umiejętności zespołu projektowego, są niezbędne do zapewnienia sukcesu innowacji. Dodatkowo zdobędą praktyczną wiedzę na temat metodyki i procedur umożliwiających wycenę rynkową innowacyjnego projektu.

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik uzyska wiedzę pozwalającą;

 • Zidentyfikować zagrożenia i szanse dla własnych projektów innowacyjnych.
 • Opanować umiejętność zdiagnozowania potrzeb innowacyjnych swojej firmy.
 • Określić źródła finansowania i sposoby aplikowania o środki niezbędne dla zrealizowania planowanych rozwiązań innowacyjnych.
 • Oszacować potencjał realizacyjny planowanych nakładów w projekcie w relacji do  przewidzianego zakresu projektu.

W trakcie szkolenia, zaprezentowane zostaną przykładowe projekty w tym także, przykłady prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez firmy mikro, małe i średnie.

Zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania, wdrożenia i komercjalizacji projektu innowacyjnego od pomysłu do efektów finansowych, czyli zysku.

 • Jak dokonać wyboru optymalnej formy prawnej dla wdrożeń i komercjalizacji?
 • Jak przygotować oraz ocenić plan wdrożeniowy dla projektu innowacyjnego?
 • Jak zbudować a następnie wdrożyć model transferu technologii?
 • Jak dokonać na konkretnych przykładach analizy słabych i mocnych stron innowacji?
 • Na czym polegają i jakie musza spełnić wymagania opisy innowacji z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań rynkowych?
 • Dlaczego tak ważny jest marketing innowacji organizacyjnych i technologicznych?
 • Czym jest strategia marketingowa w procesie wdrożenia i jak zapisy strategii przełożyć na konkretne działania realizacyjne?
 • Jak przygotować oraz ocenić plan i zakres badań dla projektu innowacyjnego?
 • Jak przeprowadzić analizę sytuacji marketingowej na potrzeby oceny ryzyka wdrożenia strategii innowacyjnego projektu?
 • W jaki sposób wykorzystać Internet do badań potencjału rynkowego innowacyjnych projektów?

Przedstawione podczas tego szkolenia, techniki i narzędzia będą miały zastosowanie w zarządzaniu na każdym etapie cyklu życia projektu, w ramach ustalonych uwarunkowań organizacyjnych i finansowych oraz przy optymalnym wykorzystaniu zespołu projektowego.

Celem dydaktycznym jest także zaprezentowanie jak weryfikować parametry oraz zastosowanych metod badań wykonywanych dla danego projektu w ramach ocen biznes planu, czy studium wykonalności dla znalezienia najlepszych z możliwych rozwiązań technicznych, instytucjonalnych, finansowo-ekonomicznych i dotyczących projektu.

Celemdodatkowym jest opanowanie przez uczestników szkolenia metodyki wyszukiwania w treści opracowań audytorskich wszelkich informacji niezbędnych do zweryfikowania, czy audyt wskazuje odpowiednie podstawy do realizacji a także jak zweryfikować te dane, niezbędne do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Finalnym zagadnieniem jest uzyskanie biznesowych argumentów, potwierdzających lub negujących „wejście” w finansowanie projektu

To, tylko część pytań, na które odpowie to szkolenie.

Korzyści dla uczestników:

Zdobycie wiedzy oraz podstawowych umiejętności dotyczących metod i narzędzi realizacji procesu wdrażania innowacji. Od innowacyjnego pomysłu aż do wprowadzenia na rynek nowych produktów/ usług lub zastosowanie nowych procesów produkcyjnych;

Poznanie zasad i technik tworzenia warunków dla współpracy zespołów wdrażających i instytucji otoczenia biznesu w celu uzyskania efektu synergii w opracowaniu i wykorzystaniu innowacji. Dla osób z IOB, dodatkowo; poznanie zasad i technik promowania inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijania powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego.


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z kompendium wiedzy dotyczącego projektów badawczo-rozwojowych w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Dzień I

Wprowadzenie  –  podstawowe pojęcia dotyczące innowacji, czyli, krótkie przypomnienie o tym, jak wielkie jest tu „zamieszanie”

1. Warunki brzegowe, – kiedy są szanse na innowacyjny projekt?

2. Kontrola aktualnych aktywów na tle intuicyjnej analizy potrzeb rynku

3. Jak „rodziły się i umierały” innowacyjne projekty – studia przypadków w Polsce i świecie?

4. Jakimi organizacyjnymi drogami „podchodzą” do projektów B+R organizacje typu RTO – studia przypadków

5. Ćwiczenie: kalendarz priorytetów dotyczących naszego innowacyjnego projektu na wybranych przez uczestników przypadkach

6. Standardy zarządzania projektami wdrożenia i komercjalizowania innowacji - krótki przegląd i ocena przydatności - przykłady

7. Standardy wypracowane przez Project Management Institute (PMI), PRINCE2, PCM.

8. Co w tym zakresie wykorzystują RTO?

9. Identyfikacja najczęstszych źródeł sukcesów i porażek projektów innowacyjnych – obszary ryzyka – wstępna mapa ryzyka – przykładowa karta ryzyka.

10. Analiza problemu i celów projektu-  uzasadnienie biznesowe – studia przypadków.

11. Ćwiczenie: Identyfikacja cykli projektu na omówionym projekcie: „Metoda sześciu Kapeluszy” De Bono.

Trochę psychologii:

1. Budowa i zarządzanie zespołem projektowym – teoria a praktyka – racjonalizm a intuicja

2. Struktura podziału pracy – rola kierownika projektu- charyzma kierownika

 • szkolenie i doskonalenie zespołu – test sylwetki zawodowej
 • motywowanie do efektywnej pracy grupowej – jak to praktycznie zrobić?

3. Metody grupowego rozwiązywania problemów – „burza mózgów”:, „metoda delficka” metoda, Triz, – przykłady.

Podsumowania dnia

Dzień II

Podstawy zarządzania ryzykiem w projekcie B+R na etapie oceny przed realizacją i w czasie realizacji

1. Podstawy zarządzania ryzykiem – trochę historii zarządzania ryzykiem i czy to, co mamy do dyspozycji dzisiaj, może nas zadowalać?

2. Definicja i właściwości „ryzyka” – różne „szkoły” – różne spojrzenia

3. Elementy, czynniki i obszary ryzyka,

4.Wprowadzenie do Teorii Ograniczeń i jej związek z zrządzaniem ryzykiem

5. Historia i założenia TOC,

6. Pięć kroków skupienia,

7. Co jest największa przeszkodą w stosowaniu teorii ograniczeń? - Studia przypadków

8. Obszary ryzyka prawnego, finansowego, proceduralnego i operacyjnego w projekcie B+R– teoria i rzeczywistość – studia przypadków z polski i europy

9. Typy ryzyka - ogólna charakterystyka obszarów ryzyka w projekcie B+R– ryzyka typowe i specyficzne –studia przypadków

10. Identyfikacja – rozpoznanie – sporządzenie listy ryzyk w projekcie, określenie zasad monitorowanie rezultatów,

11. Ćwiczenie: Ryzyka typowe

 • Moderacja ćwiczenia przez prowadzącego w zakresie:
 • Przygotowania umów– najczęstsze błędy,
 • Umowy o realizację projektów B+R – pułapki i niedokładności w treści umów ( procedury zmian, waloryzacji i arbitrażu – rozwiązania prawne i organizacyjne, relacje właściciel pomysłu – realizator, w orzeczeniach i wyrokach sądowych – skutki praktyczne),
 • Identyfikacja czynników ryzyka – metodyka FMEA, COSO II
 • Metodyka ERM – przykłady zastosowania
 • ISSO 31000 – przykłady zastosowania
 • Jak do oceny ryzyka „podchodzą” organizacje typu RTO i dlaczego w warunkach polskich oznaczałoby to poważne komplikacje prawne.
 • Rodzaje ryzyka w projekcie- ćwiczenie mapa ryzyka wybranego projektu
 • Kwantyfikacja ryzyka - szacowanie ryzyka – przykłady
 • Analiza ryzyka – test: Twoja skłonność do ryzyka
 • Plany przeciwdziałania- ćwiczenie

Podsumowanie dnia

Dzień III

1. Planowanie formy prawnej oraz modelu biznesowego wdrażania i ochrony praw do innowacji

2. Pojęcie modelu biznesu, jako koncepcja, która pośredniczy między rozwojem

technologii a kreowaniem wartości ekonomicznej

Wprowadzenie:

1. Co nam „mówi” teoria a co polskie prawo na temat modeli biznesowych dla projektów B+R?

 • Model innowacji „pchanej”
 • Model innowacji „ciągnionej”
 • Model powiązany (sprzężeniowy),
 • Model równoległy
 • Model systemu zintegrowanego opartego na sieciowych powiązaniach
 • Który model jest preferowany przez organizacje typu RTO

2. Klasyczne modele biznesowe realizacji projektów B+R – wady i zalety

 • usługi na zlecenie,
 • dotacja badawcza z wykorzystaniem rezultatów przez biznes,
 • wspólne przedsięwzięcie,
 • spółka biznesu z uczelnią,
 • spółka B+R przedsiębiorstwa,
 • spin off z uczelni.

3. Warianty modeli biznesowych – kryteria wyboru modelu – jak wybierają najczęściej organizacje typu RTO?

4. Studia przypadków w Polsce i na świecie:

 • Model eksploatacji niszowej,
 • Model odkrywania nisz,
 • Model outsourcingu,
 • Model komercjalizacji idei,
 • Model technologicznego podporządkowania rynku,
 • Model zagospodarowania potencjałów uczelni,
 • Model odkrywania rynków,
 • Model komercjalizacji usług eksperckich,
 • Model odkrywania innowacji,
 • Model rozwiązania kluczowego problemu,
 • Model kreowania rynku i produktu,
 • Model eksploatacji prestiżu,
 • Model poddostawczy,
 • Inne modele

5. Jak chronić nasz projekt – formy prawne i organizacyjne?

6. Krótki przegląd form prawnych na tle ochrony wynikającej z prawa autorskiego, prawa ochrony własności intelektualnej

7. start- up, sprzedaż praw własności – wady i zalety –

8. Kryteria wyborulicencjonowanie – skala premii licencyjnej

9. Alians strategiczny – model PPP Joint – venture – model spółki specjalnego przeznaczenia

10. Samodzielne wdrożenie - spin–off /spin-out

Podsumowanie dnia

Dzień IV

1. Plan wdrożenia i komercjalizacji

 • wybór formy prawnej i organizacyjnej – start- up, spin-off i spin-out – lista kryteriów wyboru.
 • wybór sposobu wdrożenia innowacji, rozważenie ewentualności znalezienia partnera biznesowego – studia przypadków
 • przygotowanie założeń i wstępnego harmonogramu – narzędzia realizacyjne
 • ustalenie zasad finansowo – prawnych przebiegu procesów wdrożeniowych i zasad podziału korzyści
 • analiza due diligence procesu przed wdrożeniowego – przegląd procedury – przykłady rozwiązań praktycznych
 • inżynieria finansowa, strategie finansowania; fazy finansowania; źródła finansowania; finansowanie dla działających firm; korzystanie z usług pośredników i maklerów).

2. Analiza rynku, w tym potrzeb odbiorców, zagrożeń ze strony konkurencji oraz uwarunkowań otoczenia zewnętrznego

3. Tworzenie wstępnego zbioru danych z wykorzystaniem profesjonalnych firm badawczych lub zasobów Internetu:

4. Rodzaj potencjalnych nabywców – jak to robią w Dolinie Krzemowej i co się z tego da przenieść na nasz rynek?,

5. Użyteczność produktu w odniesieniu do ceny - stopy zwrotu z nakładów inwestycyjnych.

6. Przewidywanie reakcji klientów – ćwiczenie na trzech wybranych studiach przypadków.

7. Sposoby badania wielkości rynku dla innowacyjnych pomysłów – dobór metod i narzędzi do skutecznego pozyskiwania danych płynących z rynku.

8. Procedury dokonania optymalnego wyboru projektów mających największe szanse realizacji w warunkach rynkowych – studia przypadków

9. Dodatek: Jak RTO kreują potrzeby rynkowe – przykłady z USA

10. Strategia wejścia na rynek

11. Metody wprowadzenia na rynek nowych usług/produktów na podstawie przeprowadzonej analizy potencjału rynkowego.

12. Ramy tematyczne strategii:

13. Wstępne szacunki rynkowe (wielkość rynku, możliwa akceptacja odbiorców) identyfikowane i analizowanie potrzeb klientów

14. Testowanie koncepcji poprzez prezentację potencjalnym klientom

15. Ocena techniczna pod względem ekonomiczności wytwarzania

16. Szczegółowa analiza finansowa projektu – studia przypadków

17. Harmonogram działań wdrażających strategię

18. Metody monitorowania

19. Raportowanie postępów w wdrażaniu – wnioski praktyczne

Podsumowanie dnia

Dzień V

1. Wartość produktu innowacyjnego na przyszłym rynku, – czyli porozmawiajmy o pieniądzach.

2. Zasady szacowania aspektów handlowych: (poziom doprecyzowania oraz dostępność informacji o projekcie, stopień dopracowania planu realizacji projektu.

3. Szacowanie procentowego udziału w rynku, jaki mogą osiągnąć innowacyjne pomysły przed wprowadzeniem na rynek;

4. Analiza konkurencji innowacyjnych pomysłów – sposoby porównania usług/produktów innowacyjnych przed wprowadzeniem na rynek z podobnymi produktami już istniejącymi na rynku

5. Umowa komercjalizacyjna – 2 - studia przypadków

6. Wycena produktów finalnych procesów komercjalizacji - Wartość produktu innowacyjnego

 • Wycena porównawcza na podstawie produktów konkurencyjnych i substytutów
 • Wycena wartości dla nabywcy - wartość rynkowa w relacji do ceny produktu innowacyjnego – przykłady
 • Poszukiwanie wartości wewnętrznej produktów innowacyjnych
 • Wycena uzależniona od poziomu kosztów
 • Cena wspierająca cele strategiczne - ustalanie strategicznych cen nowych produktów

7. Skala zasobów potrzebnych do opracowania kosztów oraz oczekiwana dokładność oszacowania – 5 klas szacowania - Association for the Advancement of Cost Engineers International (AACEI)
8. Dystrybucja nowych produktów

9. Marketingowe wsparcie procesów komercjalizacji innowacji
10. Ogólna charakterystyka marketingowego wsparcia procesów komercjalizacji
11. Marketing w instytucjach otoczenia biznesu – strategie kampanii marketingowych
12. Marketing i PR w jednostkach sfery nauki – studia przypadków

Podsumowanie szkolenia

Szkolenie prowadzone będzie aktywnymi metodami z wykorzystaniem studiów przypadków, pracy zespołowej oraz na bazie przykładowych rzeczywistych projektów. Analizowane będą zarówno europejskie jak tez krajowe studia przypadków. Zajęcia będą prowadzone w formie prezentacji 5PowerPoint z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz inicjowana dyskusja. Przewiduje się także kontakt mailowy prowadzącego przez 2 miesiące po szkoleniu. Zostaną w zależności od zapotrzebowania, przeprowadzone praktyczne warsztaty we wszystkich aspektach szkolenia. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy oraz moderowana dyskusja.

Uczestnicy szkolenia otrzymają także, obszerny Skrypt szkoleniowy, zawierający najistotniejsze kwestie związane z tematyką szkolenia, wzory, szablony i wyjaśnienia, które będą pomocne dla dalszego doskonalenia umiejętności w zakresie przygotowania scenariuszy działań w zakresie procesów wdrożeniowych innowacji.