To właśnie jak wykonawca powinien się przygotować do udziału w tym procesie od momentu prekwalifikacji, poprzez zakres jego oddziaływania na stworzenie optymalnej umowy, jej zrealizowania i rozliczenia jest wiodącym celem tego szkolenia. Przedstawione podczas tego szkolenia, techniki i narzędzia będą miały zastosowanie w zarządzaniu na każdym etapie cyklu życia projektu infrastrukturalnego, w ramach ustalonych uwarunkowań organizacyjnych i finansowych. Jak dobrze przygotować się do projektu? Jak zweryfikować zapisy studium wykonalności, pełniące w czasie realizacji inwestycji rolę dokumentu weryfikującego? Jak dobrać wykwalifikowaną kadrę, doświadczoną w realizacji tego typu przedsięwzięć? Dlaczego tak ważne jest możliwie jak najwcześniejsze przeanalizowanie materiałów służących do realizacji projektu, czyli projektów technicznych, programów funkcjonalno-użytkowych, specyfikacji technicznych w tym ST- 00, uregulowanego stanu prawnego gruntów, decyzji i uchwał np. w zakresie zwolnienia wykonawcy z opłat za zajęcia pasów drogowych itp? Na bazie, jakich standardów zapewnić prawidłowe przeprowadzenie procesu wdrażania inwestycji za poprzez odpowiedni przepływ informacji? To tylko przykładowe pytania, na które odpowie to szkolenie.

FIDIC w trzech wymiarach, – czyli jak:

 • Co wynika z prekwalifikacji, procedury przetargowej i umowy?
 • Jak skutecznie zapewnić przestrzeganie uprawnień wykonawcy przez Inżyniera Kontraktu?
 • Jak zbudować i wdrożyć sprawny system monitorowania i rozliczenia kontraktu w porozumieniu z zamawiającym?

Wskazana powyżej problematyka zostanie omówiona i przećwiczona w formie rozbudowanych warsztatów w oparciu o studia przypadków. Uzupełnieniem ćwiczeń wdrażających do kontraktów procedury FIDIC, będą zagadnienia dotyczące umiejętności negocjacyjnych oraz tematyka szczegółowych regulacji prawa unijnego w zakresie inwestycji infrastrukturalnych.

 • otrzymanie kompleksowych informacji w dziedzinie problematyki ochrony danych osobowych
 • praktyczne wskazówki w zakresie stosowania warunków legalnego przetwarzania danych osobowych
 • doskonalenie umiejętności przestrzegania standardów ochrony danych osobowych
 • doradztwo w wypracowaniu wewnętrznych procedur i praktyk zgodnych z obowiązującymi przepisami
 • bogate materiały szkoleniowe wraz ze wzorami dokumentów przydatnych w codziennej praktyce

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

 1. Wprowadzenie:
  • Podmioty kontraktu; pozycja w kontrakcie – kryteria wyboru pozycji
  • Prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawcy – stosowane modele rozwiązań ( wady i zalety, konflikt interesów) w realizacji projektu – studia przypadków
  • Inżynier Kontraktu: uprawnienia, obowiązki w procesie inwestycyjnym – rozwiązania skrajne i optymalne, modelowanie uprawnień
  • Zasady i metodyka współdziałania zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera w ramach kontraktu
  • Uwarunkowania stosowania procedur FIDIC w warunkach polskich uregulowań prawnych
  • Przegląd obszarów potencjalnie konfliktowych:
   • prawo budowlane,
   • prawo cywilne,
   • prawo zamówień publicznych.
 2. Warunki szczegółowe FIDIC
  • Tajniki procedury i jej zagrożenia w zakresie sporządzania dokumentacji ofertowej (przetargowej), w czerwonym, żółtym FIDIC, u – studia przypadków
  • Wymagania w stosunku do SIWZ zgodnie z PZP a rodzaj Warunków Kontraktowych FIDIC
  • Przygotowanie analizy wstępnej dla SIWZ - ćwiczenie
  • Tworzenie Warunków Kontraktowych FIDIC dla inwestycji inrastrukturalnej –wymogi unijne najpoważniejsze nieprawidłowości i błędy popełnione w kontraktach prowadzonych wg FIDIC
  • Zarys ogólny, przyczyny wprowadzenia zmian
  • Przegląd dokumentów Kontraktu
  • FIDIC w relacji do Ustawy o PPP i Ustawy o Koncesjach na roboty budowlane i usługi
 3. „Czerwona książka”, „Żółta książka” oraz „Srebrna książka” w relacji do metod i technik zarządzania projektami
  • Harmonogram realizacyjny projektu - ćwiczenie
  • Budżet projektu
  • Wymogi synchronizacji budżetu i harmonogramu
  • Metodyka monitorowania, raportowania
   • Ubezpieczenia kontraktu
   • Raporty, oceny, analizy
   • Rozliczanie kontraktów – wymogi FIDIC a wymagania prawa unijnego
 4. FIDIC a praktyczne wymogi prawa polskiego w odniesieniu do uprawnień i obowiązków Wykonawcy kontraktu
  • Uwarunkowania stosowania procedur FIDIC w warunkach polskich uregulowań prawnych:
   • prawo budowlane,
   • prawo cywilne,
   • prawo zamówień publicznych,
   • akty wykonawcze i wytyczne – czyli „diabeł tkwi w szczegółach”.
 5. FIDIC w projektach unijnych
  • Zakres i reguły stosowania
  • Standardy FIDIC w projektach unijnych
  • Zakres i reguły stosowania
  • Wymogi formalne poszczególnych programów
  • Praktyczne aspekty wykorzystania procedur w realizacji projektów unijnych
 6. Błędy, porażki – przyczyny i skutki na tle zasad i technik skutecznych negocjacji
  • Typowe błędy w praktyce stosowania FIDIC w poszczególnych fazach
  • Faza przygotowania projektu – kontrakty PPP i koncesyjne
  • Faza realizacji – problematyka zmian w kontrakcie
  • Faza rozliczania – istota formuł waloryzacyjnych i praktyka ich stosowania
 7. Metodyka diagnozowania i naprawy błędów
  • Konflikty w procesie realizacji kontraktu i metodyka ich rozwiązywania
 8. Zmiany
  • Procedura zmian w fazie realizacji projektu
  • Wykorzystanie nowych unormowań prawa zamówień publicznych w tym zakresie oraz metodyki i procedur zarządzania projektami
 9. Negocjacje w procedurze FIDIC
  • Jak powinien się przygotować Inżynier Kontraktu podejmując negocjacje:
   • ze stronami Kontraktu,
   • z samorządem,
   • z instytucją pośredniczącą ( fundusze europejskie).
 10. Firma, jako wykonawca.
 11. Instytucja, jako inżynier kontraktu.
 12. Pozycjonowanie pełnionych ról w kontrakcie – wnioski praktyczne.
 13. Podsumowanie szkolenia.
 14. Sesja informacji zwrotnej.

W/w szkolenie może być przeprowadzone w wersji wyłącznie dla gremiów kierowniczych firm i instytucji. W tym wydaniu, główne akcenty szkolenia zostaną położone na sferę decyzyjną w kontraktach.

UWAGA: Przedstawione bloki tematyczne szkolenia mogą być w zależności od potrzeb uczestników - poszerzone lub skrócone bądź pominięte. Ostateczna agenda w przypadku szkolenia dedykowanego, będzie, co do zakresu, uzgadniana z zamawiającym.

Wśród technik aktywizujących uczestników pojawią się m.in.:

 • dyskusje
 • studium przypadku
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • kwestionariusze i testy zachowań
 • odgrywanie scenek - psychodrama
 • gry symulacyjne
 • burze mózgów