To właśnie jak wykonawca powinien się przygotować do udziału w tym procesie od momentu prekwalifikacji, poprzez zakres jego oddziaływania na stworzenie optymalnej umowy, jej zrealizowania i rozliczenia jest wiodącym celem tego szkolenia. Przedstawione podczas tego szkolenia, techniki i narzędzia będą miały zastosowanie w zarządzaniu na każdym etapie cyklu życia projektu infrastrukturalnego, w ramach ustalonych uwarunkowań organizacyjnych i finansowych. Jak dobrze przygotować się do projektu? Jak zweryfikować zapisy studium wykonalności, pełniące w czasie realizacji inwestycji rolę dokumentu weryfikującego? Jak dobrać wykwalifikowaną kadrę, doświadczoną w realizacji tego typu przedsięwzięć? Dlaczego tak ważne jest możliwie jak najwcześniejsze przeanalizowanie materiałów służących do realizacji projektu, czyli projektów technicznych, programów funkcjonalno-użytkowych, specyfikacji technicznych w tym ST- 00, uregulowanego stanu prawnego gruntów, decyzji i uchwał np. w zakresie zwolnienia wykonawcy z opłat za zajęcia pasów drogowych itp? Na bazie, jakich standardów zapewnić prawidłowe przeprowadzenie procesu wdrażania inwestycji za poprzez odpowiedni przepływ informacji? To tylko przykładowe pytania, na które odpowie to szkolenie.

Korzyści dla uczestnika:

 • Poznanie i zdobycie umiejętności w zakresie wykorzystania procedur FIDIC w praktyce przygotowania, realizacji i rozliczania projektów budowlanych, podstawowej wiedzy dotyczącej zarządzania projektami oraz sygnalnych prawidłowości w dziedzinie skutecznych negocjacji.
 • Pozyskanie szerokiego spektrum wiedzy, dotyczącej błędów i przyczyn porażek w projektach budowlanych, w kontekście unormowań prawnych i organizacyjnych procesów inwestycji budowlanej.
 • Przećwiczenie na studiach przypadków stosowanych w praktyce rozwiązań dotyczących: fazy przedinwestycyjnej, organizacji placu budowy, form kosztorysowania, zmian w fazie realizacyjnej oraz form i trybu rozliczeń końcowych.

 


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia FIDIC dla zaawansowanych w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ 1. Wprowadzenie:

 • Podmioty kontraktu; pozycja w kontrakcie – kryteria wyboru pozycji
 • Prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawcy – stosowane modele rozwiązań ( wady i zalety, konflikt interesów) w realizacji projektu – studia przypadków
 • Inżynier Kontraktu: uprawnienia, obowiązki w procesie inwestycyjnym – rozwiązania skrajne i optymalne, modelowanie uprawnień
 • Zasady i metodyka współdziałania zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera w ramach kontraktu
 • Uwarunkowania stosowania procedur FIDIC w warunkach polskich uregulowań prawnych
 • Przegląd obszarów potencjalnie konfliktowych:
  • prawo budowlane,
  • prawo cywilne,
  • prawo zamówień publicznych.

MODUŁ 2. Warunki szczegółowe FIDIC

 • Tajniki procedury i jej zagrożenia w zakresie sporządzania dokumentacji ofertowej (przetargowej), w czerwonym, żółtym FIDIC, u – studia przypadków
 • Wymagania w stosunku do SIWZ zgodnie z PZP a rodzaj Warunków Kontraktowych FIDIC
 • Przygotowanie analizy wstępnej dla SIWZ - ćwiczenie
 • Tworzenie Warunków Kontraktowych FIDIC dla inwestycji inrastrukturalnej –wymogi unijne najpoważniejsze nieprawidłowości i błędy popełnione w kontraktach prowadzonych wg FIDIC
 • Zarys ogólny, przyczyny wprowadzenia zmian
 • Przegląd dokumentów Kontraktu
 • FIDIC w relacji do Ustawy o PPP i Ustawy o Koncesjach na roboty budowlane i usługi

MODUŁ 3. „Czerwona książka”, „Żółta książka” oraz „Srebrna książka” w relacji do metod i technik zarządzania projektami

 • Harmonogram realizacyjny projektu - ćwiczenie
 • Budżet projektu
 • Wymogi synchronizacji budżetu i harmonogramu
 • Metodyka monitorowania, raportowania
  • Ubezpieczenia kontraktu
  • Raporty, oceny, analizy
  • Rozliczanie kontraktów – wymogi FIDIC a wymagania prawa unijnego

MODUŁ 4. FIDIC a praktyczne wymogi prawa polskiego w odniesieniu do uprawnień i obowiązków Wykonawcy kontraktu

 • Uwarunkowania stosowania procedur FIDIC w warunkach polskich uregulowań prawnych:
  • prawo budowlane,
  • prawo cywilne,
  • prawo zamówień publicznych,
  • akty wykonawcze i wytyczne – czyli „diabeł tkwi w szczegółach”.

MODUŁ 5. FIDIC w projektach unijnych

 • Zakres i reguły stosowania
 • Standardy FIDIC w projektach unijnych
 • Zakres i reguły stosowania
 • Wymogi formalne poszczególnych programów
 • Praktyczne aspekty wykorzystania procedur w realizacji projektów unijnych

MODUŁ 6. Błędy, porażki – przyczyny i skutki na tle zasad i technik skutecznych negocjacji

 • Typowe błędy w praktyce stosowania FIDIC w poszczególnych fazach
 • Faza przygotowania projektu – kontrakty PPP i koncesyjne
 • Faza realizacji – problematyka zmian w kontrakcie
 • Faza rozliczania – istota formuł waloryzacyjnych i praktyka ich stosowania

MODUŁ 7. Metodyka diagnozowania i naprawy błędów

 • Konflikty w procesie realizacji kontraktu i metodyka ich rozwiązywania

MODUŁ 8. Zmiany

 • Procedura zmian w fazie realizacji projektu
 • Wykorzystanie nowych unormowań prawa zamówień publicznych w tym zakresie oraz metodyki i procedur zarządzania projektami

MODUŁ 9. Negocjacje w procedurze FIDIC

 • Jak powinien się przygotować Inżynier Kontraktu podejmując negocjacje:
  • ze stronami Kontraktu,
  • z samorządem,
  • z instytucją pośredniczącą ( fundusze europejskie).

MODUŁ 10. Firma, jako wykonawca.

MODUŁ 11. Instytucja, jako inżynier kontraktu.

MODUŁ 12. Pozycjonowanie pełnionych ról w kontrakcie – wnioski praktyczne.

MODUŁ 13. Podsumowanie szkolenia.

MODUŁ 14. Sesja informacji zwrotnej.

 

W/w szkolenie może być przeprowadzone w wersji wyłącznie dla gremiów kierowniczych firm i instytucji. W tym wydaniu, główne akcenty szkolenia zostaną położone na sferę decyzyjną w kontraktach.

UWAGA: Przedstawione bloki tematyczne szkolenia mogą być w zależności od potrzeb uczestników - poszerzone lub skrócone bądź pominięte. Ostateczna agenda w przypadku szkolenia dedykowanego, będzie, co do zakresu, uzgadniana z zamawiającym.

FIDIC w trzech wymiarach - czyli jak:

 • Przygotować prekwalifikację, procedurę przetargową i umowę.
 • Określić optymalny zakres uprawnień Inżyniera Kontraktu.
 • Zbudować i wdrożyć sprawny system monitorowania i rozliczenia kontraktu.

Wskazana powyżej problematyka zostanie omówiona i przećwiczona w formie rozbudowanych warsztatów w oparciu o studia przypadków. Uzupełnieniem ćwiczeń wdrażających do kontraktów procedury FIDIC, będą zagadnienia dotyczące umiejętności negocjacyjnych oraz tematyka szczegółowych regulacji prawa unijnego w zakresie inwestycji infrastrukturalnych.