To właśnie jak wykonawca powinien się przygotować do udziału w tym procesie od momentu prekwalifikacji, poprzez zakres jego oddziaływania na stworzenie optymalnej umowy, jej zrealizowania i rozliczenia jest wiodącym celem tego szkolenia. Przedstawione podczas tego szkolenia, techniki i narzędzia będą miały zastosowanie w zarządzaniu na każdym etapie cyklu życia projektu infrastrukturalnego, w ramach ustalonych uwarunkowań organizacyjnych i finansowych. Jak dobrze przygotować się do projektu? Jak zweryfikować zapisy studium wykonalności, pełniące w czasie realizacji inwestycji rolę dokumentu weryfikującego? Jak dobrać wykwalifikowaną kadrę, doświadczoną w realizacji tego typu przedsięwzięć? Dlaczego tak ważne jest możliwie jak najwcześniejsze przeanalizowanie materiałów służących do realizacji projektu, czyli projektów technicznych, programów funkcjonalno-użytkowych, specyfikacji technicznych w tym ST- 00, uregulowanego stanu prawnego gruntów, decyzji i uchwał np. w zakresie zwolnienia wykonawcy z opłat za zajęcia pasów drogowych itp? Na bazie, jakich standardów zapewnić prawidłowe przeprowadzenie procesu wdrażania inwestycji za poprzez odpowiedni przepływ informacji? To tylko przykładowe pytania, na które odpowie to szkolenie.

 • Poznanie i zdobycie umiejętności w zakresie wykorzystania procedur FIDIC w praktyce przygotowania, realizacji i rozliczania projektów budowlanych, podstawowej wiedzy dotyczącej zarządzania projektami oraz sygnalnych prawidłowości w dziedzinie skutecznych negocjacji.
 • Pozyskanie szerokiego spektrum wiedzy, dotyczącej błędów i przyczyn porażek w projektach budowlanych, w kontekście unormowań prawnych i organizacyjnych procesów inwestycji budowlanej.
 • Przećwiczenie na studiach przypadków stosowanych w praktyce rozwiązań dotyczących: fazy przedinwestycyjnej, organizacji placu budowy, form kosztorysowania, zmian w fazie realizacyjnej oraz form i trybu rozliczeń końcowych.

FIDIC w trzech wymiarach - czyli jak:

 • Przygotować prekwalifikację, procedurę przetargową i umowę.
 • Określić optymalny zakres uprawnień Inżyniera Kontraktu.
 • Zbudować i wdrożyć sprawny system monitorowania i rozliczenia kontraktu.

Wskazana powyżej problematyka zostanie omówiona i przećwiczona w formie rozbudowanych warsztatów w oparciu o studia przypadków. Uzupełnieniem ćwiczeń wdrażających do kontraktów procedury FIDIC, będą zagadnienia dotyczące umiejętności negocjacyjnych oraz tematyka szczegółowych regulacji prawa unijnego w zakresie inwestycji infrastrukturalnych.


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

 1. Wprowadzenie:
  • Podmioty kontraktu; pozycja w kontrakcie – kryteria wyboru pozycji
  • Prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawcy – stosowane modele rozwiązań ( wady i zalety, konflikt interesów) w realizacji projektu – studia przypadków
  • Inżynier Kontraktu: uprawnienia, obowiązki w procesie inwestycyjnym – rozwiązania skrajne i optymalne, modelowanie uprawnień
  • Zasady i metodyka współdziałania zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera w ramach kontraktu
  • Uwarunkowania stosowania procedur FIDIC w warunkach polskich uregulowań prawnych
  • Przegląd obszarów potencjalnie konfliktowych:
   • prawo budowlane,
   • prawo cywilne,
   • prawo zamówień publicznych.
 2. Warunki szczegółowe FIDIC
  • Tajniki procedury i jej zagrożenia w zakresie sporządzania dokumentacji ofertowej (przetargowej), w czerwonym, żółtym FIDIC, u – studia przypadków
  • Wymagania w stosunku do SIWZ zgodnie z PZP a rodzaj Warunków Kontraktowych FIDIC
  • Przygotowanie analizy wstępnej dla SIWZ - ćwiczenie
  • Tworzenie Warunków Kontraktowych FIDIC dla inwestycji inrastrukturalnej –wymogi unijne najpoważniejsze nieprawidłowości i błędy popełnione w kontraktach prowadzonych wg FIDIC
  • Zarys ogólny, przyczyny wprowadzenia zmian
  • Przegląd dokumentów Kontraktu
  • FIDIC w relacji do Ustawy o PPP i Ustawy o Koncesjach na roboty budowlane i usługi
 3. „Czerwona książka”, „Żółta książka” oraz „Srebrna książka” w relacji do metod i technik zarządzania projektami
  • Harmonogram realizacyjny projektu - ćwiczenie
  • Budżet projektu
  • Wymogi synchronizacji budżetu i harmonogramu
  • Metodyka monitorowania, raportowania
   • Ubezpieczenia kontraktu
   • Raporty, oceny, analizy
   • Rozliczanie kontraktów – wymogi FIDIC a wymagania prawa unijnego
 4. FIDIC a praktyczne wymogi prawa polskiego w odniesieniu do uprawnień i obowiązków Wykonawcy kontraktu
  • Uwarunkowania stosowania procedur FIDIC w warunkach polskich uregulowań prawnych:
   • prawo budowlane,
   • prawo cywilne,
   • prawo zamówień publicznych,
   • akty wykonawcze i wytyczne – czyli „diabeł tkwi w szczegółach”.
 5. FIDIC w projektach unijnych
  • Zakres i reguły stosowania
  • Standardy FIDIC w projektach unijnych
  • Zakres i reguły stosowania
  • Wymogi formalne poszczególnych programów
  • Praktyczne aspekty wykorzystania procedur w realizacji projektów unijnych
 6. Błędy, porażki – przyczyny i skutki na tle zasad i technik skutecznych negocjacji
  • Typowe błędy w praktyce stosowania FIDIC w poszczególnych fazach
  • Faza przygotowania projektu – kontrakty PPP i koncesyjne
  • Faza realizacji – problematyka zmian w kontrakcie
  • Faza rozliczania – istota formuł waloryzacyjnych i praktyka ich stosowania
 7. Metodyka diagnozowania i naprawy błędów
  • Konflikty w procesie realizacji kontraktu i metodyka ich rozwiązywania
 8. Zmiany
  • Procedura zmian w fazie realizacji projektu
  • Wykorzystanie nowych unormowań prawa zamówień publicznych w tym zakresie oraz metodyki i procedur zarządzania projektami
 9. Negocjacje w procedurze FIDIC
  • Jak powinien się przygotować Inżynier Kontraktu podejmując negocjacje:
   • ze stronami Kontraktu,
   • z samorządem,
   • z instytucją pośredniczącą ( fundusze europejskie).
 10. Firma, jako wykonawca.
 11. Instytucja, jako inżynier kontraktu.
 12. Pozycjonowanie pełnionych ról w kontrakcie – wnioski praktyczne.
 13. Podsumowanie szkolenia.
 14. Sesja informacji zwrotnej.

 

W/w szkolenie może być przeprowadzone w wersji wyłącznie dla gremiów kierowniczych firm i instytucji. W tym wydaniu, główne akcenty szkolenia zostaną położone na sferę decyzyjną w kontraktach.

UWAGA: Przedstawione bloki tematyczne szkolenia mogą być w zależności od potrzeb uczestników - poszerzone lub skrócone bądź pominięte. Ostateczna agenda w przypadku szkolenia dedykowanego, będzie, co do zakresu, uzgadniana z zamawiającym.