To, jakie będą efekty biznesowe realizowanych projektów w zdecydowanej mierze zależy od decyzji gremiów kierowniczych firm i instytucji. Czy będą potrafiły dokonywać na bieżąco trafnej oceny wyboru projektów do realizacji, wspierać, te dobrze rokujące a odrzucać te, które są nieopłacalne lub wręcz szkodliwe? Wiele narzędzi i metod, wykorzystywanych jeszcze całkiem niedawno, dziś okazuje się zbędnymi i przestarzałymi reliktami. Wiedza o skutecznych metodykach i technikach staje się nieodzowna by konkurować w warunkach ciągle zmieniających się warunków otoczenia biznesu. Nowe modele zespołów projektowych, udoskonalone metody weryfikowania projektów i coraz doskonalsze narzędzia informatyczne to podstawowe kwestie, które zarządy i rady nadzorcze muszą poznać, aby sprawnie realizować swoje funkcje kierownicze i nadzorcze. Project management to nie tylko umiejętność sprawnej i efektywnej realizacji przedsięwzięć. To "filozofia" zarządzania oparta na przeświadczeniu, iż rozwój instytucji dokonuje się poprzez wdrażanie projektów mających przynieść konkretne cele, w sposób unikalny angażując zasoby ludzkie, materialne i finansowe.

Żadna organizacja nie przetrwa dziś bez projektów zakończonych sukcesem. Projekty są motorem innowacji i przemian. Sukcesy projektów sprawiają, że organizacje stają się lepsze, silniejsze i bardziej efektywne, lecz w strategiach biznesowych firmy czy instytucji często ulegają przeoczeniu lub są zaniedbywane. W projektach spotykają się ludzie z różnymi oczekiwaniami i poziomem zaangażowania. Zarówno młodzi, gniewni, rozwijający się pracownicy jak również wypaleni menadżerowie. Dla części z nich projekt jest ważny, ale dla części z nich może to być kula u nogi. W zespole projektowym może być również człowiek, który od początku był przeciwny projektowi i który chętnie udowodni wszystkim, że realizacja projektu od początku była bez sensu. Może, to być również obserwator projektu, który z boku monitoruje przebieg projektu i jest mu niechętny, tudzież chętnie zobaczy jego upadek. Co Zarząd i Rada Nadzorcza musi zrobić by tak się nie działo? O tym jest właśnie to szkolenie.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiadomości niezbędne do prawidłowej oceny skuteczności zarządzania projektami, a w szczególności:

 • odpowiedniego wyboru kierownika projektu, zapewnienia właściwego składu zespołu projektowego, przygotowania projektu, realizacji przedsięwzięcia, monitoringu działań oraz zarządzania ryzykiem w projektach, z pozycji kierownictwa firmy czy instytucji
 • poznania specyfiki zarządzania projektami dofinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, - moduł opracowany pod kątem potrzeb beneficjentów korzystających z dofinansowania UE (przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, jednostek budżetowych itp.) oraz pracowników instytucji wdrażających, odpowiedzialnych za ocenę i monitorowanie realizowanych już projektów
 • poznania filozofii i zasad zarządzania jakością oraz dowiedzą się, w jaki sposób oceniać i ukierunkowywać podległych im kierowników projektów na konkretne działania o kluczowym znaczeniu dla skutecznego zrealizowania strategicznych celów firmy i instytucji.. Przećwiczą zastosowanie standardów, narzędzi i technik przy pomocy analiz przypadków wymagających zastosowania nabytych umiejętności
 • poznania reguł tworzenia strategii zarządzania jakością i ciągłego jej doskonalenia oraz powiązań z koncepcjami zarządzania projektami, dla zwiększenia kontroli nad celami, pracą i jej wynikami

Rezultatem tego szkolenie będzie, między innymi poznanie odpowiedzi na następujące pytania:

 • Co należy zrobić, by zapewnić, że w zmieniających się warunkach projekt będzie przewidywalny?
 • Jak stosować proste i intuicyjne kryteria oceny postępów w realizacji projekty, by, nie tracić czasu na poznawanie szczegółowych raportów, generujących nadmierną ilość szczegółowych informacji?
 • Jakie przyjąć metody kontroli i nadzoru, dostosowywane do wielkości projektu, by nie tworzyć zbędnej dokumentacji i nie zginąć w szczegółach?
 • W jaki sposób harmonizować pracę organu wykonawczego i nadzorczego, by tworzyć sporów kompetencyjnych i nie dublować działań kontrolnych?
 • Na czym polegają proste narzędzia i jak je wdrożyć by zapobiec problemom w projektach, których rozstrzygnięcie należy do uprawnień kierownictwa firmy?
 • Jak stosować metody i jaką przyjąć procedurę umożliwiającą szybkie identyfikowanie nierentownych projektów?
 • Na czym polegają metodyki wyboru optymalnego portfela projektów?
 • Jak stworzyć system natychmiastowego informowania kierownictwa o istotnych postępach oraz zagrożeniach wszystkich projektów realizowanych w firmie czy instytucji?
 • Jak identyfikować i upowszechniać najlepsze praktyki i przekształcać je w powtarzalne standardy?
 • Jaki jest wpływ zarządu i rady nadzorczej na zapewnienie dostarczenia przez projekt oczekiwanej i opłaconej jakości produktu generowanego przez projekt i jak ten wpływ wykorzystywać?

Nauka przez przykłady jest chyba najskuteczniejszą metodą zdobywania wiedzy i umiejętności. Konfrontacja wiedzy teoretycznej z prawdziwymi problemami zdecydowanie ułatwia przyswojenie i zrozumienie wiadomości dotyczących zarządzania projektami. Analizując przypadki prawdziwych projektów, można zrozumieć zasady kierowania nimi w różnych branżach przemysłu, poznać metodologie i praktyki zarządzania, a także ustrzec się błędów, które popełnili kierownicy opisywanych projektów. Te właśnie reguły, stanowią treść przewodnią tego szkolenia.


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

 1. Wprowadzenie do zarządzania projektem
  • definiowanie kierownicze w ramach projektu warunki wstępne efektywnego zarządzania projektem podstawowych pojęć zarządzania projektem
  • aktualne trendy w zarządzaniu projektami
  • systemy i metodyki zarządzania projektem – przegląd wiodących rozwiązań
  • charakterystyka projektu, jako przedsięwzięcia organizacyjnego
   • cele projektu
   • typy projektów
   • czynności koordynacyjne
  • diagnozowanie projektów - dlaczego warto diagnozować projekty?
   • głębsza analiza – skala wymagań oczekiwanych przez kierownictwo firmy
   • diagnozowanie programu obejmującego wiele firm
  • jakie obowiązki spoczywają na kierownictwie wynikające z rezultatów diagnozy?
  • test: „podatność na działania manipulacyjne”
 2. Projekt a strategia firmy
  • cele biznesowe projektu – metodyka weryfikowania trafności celów
  • jaka jest rola i zadania rady nadzorczej, zarządu, sponsora w procesie zatwierdzania i w trakcie realizacji projektu?
  • katalog zadań zarządu i sponsora
  • planowanie kroczące – zakres informacji dla kierownictwa
  • wpływ planowania kroczącego na szacunki i zachowanie ciągłości
  • szacowanie czasu
  • dostępność zasobów – rola gremiów kierowniczych w udostępnianiu zasobów
 3. Co z zakresu metodyki projektu powinny wiedzieć gremia kierownicze?
  • przyspieszanie projektu, działania interwencyjne, odrzucenie projektu
  • budżet projektu – monitorowanie, zmiany – tryby decyzyjne
 4. Komponenty metodyki – niezbędny zakres wiedzy dla kierownictwa firmy/instytucji
  • uzasadnienie biznesowe
  • organizacja
  • plany
  • elementy sterowania
  • zarządzanie ryzykiem
  • jakość w środowisku projektu
  • zarządzanie konfiguracją
  • sterowanie zmianami
 5. Techniki projektowe
  • planowanie oparte na produktach
  • przeglądy jakości - podejście do sterowania zmianami
 6. Dobre rady – czyli jaką niezbędną informację o projekcie na poszczególnych jego etapach muszą otrzymywać gremia kierownicze
  • zły menedżer projektu
  • dobry menedżer projektu
  • odpowiedzialność członków zespołu – test : „test sylwetki zawodowej”
  • zarządzanie macierzą
  • karta projektu
  • tworzenie karty projektu
 7. Budowa zespołu projektowego - uczestnicy projektu, struktura zespołu
  • kierownik – menedżer projektu – jak go wybrać?
  • struktura podziału pracy w zespole
   • szkolenie i doskonalenie zespołu
   • motywowanie do efektywnej pracy grupowej
   • metody grupowego rozwiązywania problemów
 8. Planowanie projektu - cykl życia projektu
  • uzgadnianie celów- weryfikacja na tle strategii firmy
  • dobrze i źle zdefiniowane cele - przykłady
  • problem ze źle zdefiniowanymi kamieniami milowymi
  • ścieżki rezultatów
  • opracowywanie ścieżek rezultatów
  • analizowanie ścieżek rezultatów
  • szczegółowe opracowywanie kamieni milowych
  • podział kamieni milowych
   • metody szacowania czasu trwania i kosztów zadań projektowych
   • schemat sieciowy projektu (metoda ścieżki krytycznej)
   • harmonogram projektu (wykres gantta; kamienie milowe)
   • harmonogram a budżet -podstawowe reguły współzależności
 9. Czas realizacji projektu
  • struktura podziału pracy (pps/ang. wbs), jej wykorzystanie w planowaniu i kontroli
  • zadania projektu - zależności miedzy nimi i dodatkowe ograniczenia zadań w czasie
  • określenie i przydział zasobów, rozwiązywanie problemu przeciążenia zasobów
  • zarządzanie czasem w trakcie realizacji projektu – aktualizowanie harmonogramu bieżącego na podstawie informacji o realizacji projektu, zmianach w dostępności zasobów i wymaganiach klienta
  • metoda wartości wypracowanej – co warto o tym wiedzieć?
  • monitorowanie postępów z użyciem metody wartości wypracowanej
  • ograniczenia metody wartości wypracowanej
 10. Na czym polega szacowanie czasu realizacji zadań na podstawie zawartości pracy?
  • typy zależności
   • opóźnienie
   • zadania i podzadania
   • ścieżka krytyczna
   • zapas czasu
   • optymalizacja
 11. Realizacja i kontrola projektu
  • cele projektu (główne i cząstkowe), tzw. „drzewo celów”, macierz wzajemnej relacji celów projektu
  • strukturyzacja projektu a struktura organizacyjna (np. technika czarnej skrzynki, diagram sprzężenia zwrotnego
  • koszty, przychody, przepływy gotówkowe
   • przekroje i szacowanie kosztów projektów
   • budżetowanie, jako narzędzie zarządzania projektem – rola i możliwości kierownictwa
 12. Podział obowiązków
  • menedżer projektu
  • menedżerowie pakietów pracy i modułów
  • członkowie zespołu
  • sponsor projektu
  • biuro projektu
  • grupa koordynująca
  • komunikacja
  • lista kontrolna menedżera projektu
  • aktualizowanie planu w praktyce
 13. Monitorowanie postępów
  • raporty dla członków zespołu
  • raporty dla zarządzających - co powinny zawierać?
 14. Podstawy zarządzania ryzykiem w projekcie
  • identyfikacja czynników ryzyka - rodzaje ryzyka w projekcie
  • kwantyfikacja ryzyka - szacowanie ryzyka
  • analiza ryzyka test: „twoja skłonność do ryzyka”
  • plany przeciwdziałania
  • zmienna natura projektów
   • rosnące ograniczenia prawne i administracyjne
   • rosnąca złożoność
   • rosnący wpływ technologii
   • rosnący wpływ kultury
   • rosnące znaczenie błędów
 15. Planowanie komunikacji
  • dystrybucja informacji
  • sprawozdawczość
 16. Jakość w projekcie
  • planowanie jakości
  • zapewnienie jakości
  • sterowanie jakością
 17. Kryzysy w projektach i jak ich uniknąć?
   
 18. Porażki projektów
   
 19. Oprogramowanie wspomagające i standardy
  • zarządzanie projektami
  • wykresy gantta i ścieżki pert
  • standardy i metody zarządzania projektami
  • project management book of knowledge (pmbok)
  • PRINCE2R
  • metodologia agile
  • ISO 1000
 20. Zamykanie projektu
   
 21. Podsumowanie

Często czytamy o idealnych menedżerach i choć myślimy po europejsku, robimy to, co radzą amerykańscy autorzy i zarządzający. Praktyka wskazuje, że często otaczająca nas rzeczywistość jest w z takim podejściem w konflikcie. W tym szkoleniu najistotniejszy będzie jego wymiar praktyczny uwzględniający nasze krajowe uwarunkowania, krajowe regulacje prawne i dyrektywy europejskie. Szkolenie będzie prowadzone aktywnymi metodami z wykorzystaniem studiów przypadków, pracy zespołowej oraz rzeczywistych projektów. Zajęcia będą prowadzone w formie prezentacji power-point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. W zależności od zapotrzebowania, możliwe są praktyczne warsztaty we wszystkich aspektach szkolenia. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy oraz moderowana dyskusja.