Na szkoleniu poznacie Państwo wagę świadomego budowania dokumentacji w urzędzie / instytucji oraz znaczenie w kontekście kontroli i prawidłowości. Dowiecie się jak należy prowadzić i archiwizować dokumentację pracowniczą, aby uniknąć błędów w późniejszym naliczaniu świadczeń z tytułu emerytur i rent. Poznacie przepisy regulujące oraz zdobędziecie konkretne, praktyczne umiejętności z zakresu stosowania w praktyce prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego i inne.

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

1. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PRAWA PRACY.

 • przepisy regulujące prawa i obowiązki pracowników i pracodawców
 • wyjaśnienie pojęć: pracodawca, pracownik, zakład pracy, stosunek pracy
 • układy zbiorowe i regulaminy

2. PROWADZENIE I KOMPLETOWANIE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ. NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY.

 • kompletowanie dokumentacji i danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy
 •  przechowywanie dokumentacji
 • termin zawarcia umowy o pracę, forma i treść
 • rodzaje umów o pracę
 • szczególne formy zatrudniania oraz umowy cywilno- prawne
 • dokumenty niezbędne w celu ustalania obowiązków ubezpieczeniowych oraz podatkowych pracownika i pracodawcy

3. TECZKA AKT OSOBOWYCH.
Zawartość poszczególnych części akt 

 • zakres obowiązku prowadzenia akt osobowych
 • podział dokumentów w aktach i kolejność ich umieszczania
 • dokumenty niezbędne przed dopuszczeniem pracownika do pracy
 • informacje o wielkości kosztów przychodu, ulgi podatkowej
 • informacje o przekazywaniu wynagrodzenia na ROR
 • świadectwa pracy i dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 • orzeczenia lekarskie, szkolenia bhp
 • informacje o warunkach zatrudnienia, potwierdzenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu
 • dokumenty związane z nawiązanym stosunkiem pracy itp. itd.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW ZA NIEWYKONANIE, NIENALEŻYTE WYKONANIE PRACY LUB ZA MIENIE POWIERZONE. ZOBOWIĄZANIA PRACOWNIKÓW WOBEC PODMIOTÓW INNYCH NIŻ PRACODAWCA.

 • granice odpowiedzialności, ugody, umowy o współodpowiedzialności materialnej
 • zasady prowadzenia i dokumentowania potrąceń alimentacyjnych,
 • możliwość egzekucji komorniczych i z innych instytucji

Szczególne uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa.

 •  urlopy macierzyńskie, rodzicielskie, ojcowskie, wychowawcze, opieka nad dzieckiem do lat 14
 •  ochrona stosunku pracy, prace wzbronione
 •  niezbędne dokumenty poświadczające prawo do urlopów

5. CZAS PRACY I URLOPY

 • definicje czasu pracy, systemy i wymiar, praca w godzinach nadliczbowych
 • praca w niedziele i święta, w dni wolne oraz w nocy, okresy odpoczynku
 • dokumentacja związana z czasem pracy tj. ewidencja (rozkład, lista obecności, kartam czasu    pracy), wnioski o odbiór czasu wolnego, polecenie służbowe
 • podstawowe pojęcie urlopu wypoczynkowego, nabywanie prawa do urlopu, jego wymiar  i zasady udzielania
 • plan urlopów, odwołanie pracownika z urlopu
 • rodzaje urlopów innych niż wypoczynkowe, dokumentacja związana z urlopami

 6. DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z LISTAMI PŁAC.

 • terminy, miejsce i forma wypłacania wynagrodzeń za pracę
 • zasady sporządzania list płac i ich zawartość, zasady dokonywania korekt
 • przypadki potrąceń z wynagrodzeń bez i za zgodą pracownika- sposoby dokumentowania  
 • dokumentowanie zobowiązań publiczno-prawnych z ZUS i urzędem skarbowym
 • karty wynagrodzeń i ewidencja nieobecności z tytułu choroby
 • warunki przechowywania i archiwizowania dokumentacji płacowej

 7. ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ. STUDIUM PRZYPADKÓW PRACOWNICZYCH.

 • rodzaje i sposoby rozwiązywania umów o pracę, wygaśnięcie umowy, odwołanie od  wypowiedzenia
 •  zakończenie umów cywilno- prawnych
 •  świadectwo pracy, treść oraz sposób i tryb wydania
 •  zmiana warunków umowy o pracę, aneks, przeszeregowanie, kary, nagany, wyróżnienia
 •  szczególne formy zmiany warunków umów o pracę, likwidacja, przejęcie zakładu przez innego  racodawcę

 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKROCZENIA PRZECIWKO PRAWOM PRACOWNIKA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 • katalog wykroczeń, odpowiedzialność za stan bhp, przedawnienia roszczeń
 • rekrutacja a zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • prowadzenie akt osobowych i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy

  9. WARSZTATY PRAKTYCZNE OBEJMUJĄCE:

 • zakładanie akt osobowych, zawartość poszczególnych części akt
 • wypełnianie druków, wzory dokumentów pracowniczych
 •  zgłaszanie pracownika do ZUS, kody pracownicze
 •  zawieranie umów cywilno-prawnych
 •  przykłady pism powodujących konieczność zajęcia wynagrodzenia, odpowiedzi do komorników sądowych, instytucji administracyjnych i skarbowych
 •  obowiązki pracodawcy wobec instytucji administracyjnych i skarbowych, wzory pism
 •  dokumenty wydawane na żądanie pracownika

10. PODSUMOWANIE SZKOLENIA.