Rezultatem wdrożenia innowacji powinno być, skomercjalizowanie pomysłu lub wyników badań naukowych w postaci wdrożenia technologii, uruchomienie procesu produkcji i dystrybucji, czyli osiągnięcie zysku.

Rynek innowacji w Polsce jest rozwinięty dość słabo. Cechuje go, mała aktywność wymiany wiedzy, technologii lub innowacji pomiędzy autorami innowacji a zainteresowanymi odbiorcami. To, co nazywamy procesem współpracy pomiędzy dostawcami a odbiorcami rozwiązań innowacyjnych charakteryzuje się powolnością i brakiem skutecznej wymiany informacji.

Co stanowi podstawowe źródło trudności w procesie wdrażania i komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań?
Dlaczego poszczególne etapy tego procesu odnoszące się do strategii wdrażania, komercjalizacji, finansowania nowych przedsięwzięć i marketingu nowych technologii napotykają na bariery hamujące rezultaty naszych działań w tej dziedzinie? Jak skutecznie przekształcić nowy pomysł w nową jakość i wartość rynkową, a więc, jak wdrożyć i skomercjalizować pomysł?

Przedmiotem tego szkolenia będzie wyjaśnienie tych kwestii a przede wszystkim wskazanie skutecznych metod i narzędzi do przezwyciężenia występujących w tych procesach problemów.

Przewodnim celem tego modułu szkoleniowego jest zdobycie wiedzy i umiejętności przez uczestników w zakresie przygotowania, wdrożenia i komercjalizacji projektu innowacyjnego od pomysłu do efektów finansowych, czyli zysku.

Jak dokonać wyboru optymalnej formy prawnej dla wdrożeń i komercjalizacji? Jak przygotować oraz ocenić plan wdrożeniowy dla projektu innowacyjnego?
Jak zbudować a następnie wdrożyć model transferu technologii?
Jak dokonać na konkretnych przykładach analizy słabych i mocnych stron innowacji?
Na czym polegają i jakie muszą spełnić wymagania opisy innowacji z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań rynkowych?
Dlaczego tak ważny jest marketing innowacji organizacyjnych i technologicznych?
Jak przeprowadzić analizę sytuacji marketingowej na potrzeby wdrożenia innowacji?
Czym jest strategia marketingowa w procesie wdrożenia i jak zapisy strategii przełożyć na konkretne działania realizacyjne?
Jak zbudować optymalny plan promowania, upowszechniania i tzw. mainstreamingu; wdrożenia, transferu technologii
i komercjalizacji?

Przedstawione podczas tego szkolenia, techniki i narzędzia będą miały zastosowanie w zarządzaniu na każdym etapie cyklu życia projektu, w ramach ustalonych uwarunkowań organizacyjnych i finansowych oraz przy optymalnym wykorzystaniu zespołu projektowego. Podstawowym narzędziem służącym osiąganiu tych celów będzie prezentowana na szkoleniu metodyka – standard zarządzania projektami PMI – PMBOK Guide stworzona na bazie dobrych praktyk po analizie wielu projektów, zarówno tych, które zakończyły się sukcesem jak i tych, które zakończyły się porażką.

Podczas szkolenia metodyka PMI zostanie omówiona na praktycznych przykładach pokazujących różnicę pomiędzy podejściem procesowym a podejściem projektowym w procesie wdrażania projektów innowacyjnych.
Uzupełnieniem będzie poznanie zasad i zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie reagowania na ryzyko
w projekcie oraz reguł i metodyki tworzenia zespołu projektowego. Ważnym składnikiem treści szkoleniowych będzie zdobycie wiedzy o sterowaniu czasem, kosztami i zasobami ludzkimi w projekcie oraz umiejętności dokładnego wyznaczania relacji i granic pomiędzy projektem a kontekstem biznesowym działań projektowych.  
Metodyka PMI, prezentuje brytyjskie podejście do Zarządzania Projektami. Uczestnikom szkolenia zostanie ona przedstawiona z uwzględnieniem polskiej specyfiki oraz wymogów określonych regulacjami Unii Europejskiej.

To tylko część zagadnień i pytań, na które odpowiedź przyniesie to szkolenie.

Nadrzędne korzyści dla uczestników:

 • Zdobycie wiedzy oraz podstawowych umiejętności dotyczących metod i narzędzi realizacji procesu wdrażania innowacji - od innowacyjnego pomysłu aż do wprowadzenia na rynek nowych produktów/ usług lub zastosowanie nowych procesów produkcyjnych;
 • Poznanie zasad i technik tworzenia warunków dla współpracy zespołów wdrażających i instytucji otoczenia biznesu w celu uzyskania efektu synergii w opracowaniu i wykorzystaniu innowacji.

Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z efektywnego wdrażania innowacji w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

DZIEŃ I

MODUŁ 1. Wprowadzenie – podstawowe pojęcia dotyczące innowacji, czyli o tym, jak wielkie jest tu „zamieszanie”

MODUŁ 2. Warunki brzegowe – czy masz prawo do innowacji?

 • Kontrola aktualnych aktywów
 • Luka wzrostu i metody jej prognozowania - przykłady
 • Obszar wzrostu – cele i ograniczenia – studia przypadków
 • Praktyczne reguły opracowania zrównoważonego portfela innowacji
 • Ćwiczenie: kalendarz priorytetów dotyczących innowacji

MODUŁ 3. Standardy zarządzania projektami wdrożenia technologii

 • Standard wypracowany przez Project Management Institute (PMI)
 • Analiza projektu – podejście PMI na tle innych standardów ·- przedstawienie - porównanie standardów
 • Identyfikacja najczęstszych źródeł sukcesów i porażek projektów
 • Analiza problemu i celów projektu-  uzasadnienie biznesowe
 • Metoda matrycy logicznej – relacje z PMI oraz wnioski dla projektów UE
 • Cykl życia projektu wg PMI - fazy projektu - etapy techniczne i etapy zarządcze

Ćwiczenie: Identyfikacja cykli projektu na omówionym projekcie: „Metoda sześciu Kapeluszy”

MODUŁ 4.  Strukturalizacja przedsięwzięcia: definiowanie celów - produktów projektu
     Praktyczne wprowadzenie do PMI

 • Dokument inicjujący projekt – Karta Projektu - omówienie
 • Ćwiczenie: Karta Projektu innowacyjnego, czyli: Zainicjowanie wdrożenia ( działania przeprowadzone, które pozwoliły na pozyskanie technologii i przygotowanie odpowiedniej dokumentacji
 • Procesy planowania i realizacji projektu - przygotowanie założeń i wstępnego harmonogramu – narzędzia
 • Zarządzanie zakresem projektu – WBS - Wymogi wobec zespołu wdrożeniowego, planowanie zasobów infrastruktura, zasoby osobowe, zasoby rzeczowe, zasoby finansowe), planowanie ryzyka
 • Ćwiczenie: studium przypadku WBS
 • Zarządzanie zamówieniami w projekcie 
 • Plan Komunikacji – zasady, procedury, problemy.
 • Adaptowany Test Kilmana – współdziałanie w zespole projektowym

MODUŁ 5. Planowanie formy prawnej wdrażania

 • Wybór formy prawnej i organizacyjnej – start- up, sprzedaż praw własności – wady i zzalety - kryteriawyboru
 • Licencjonowanie – skala premii licencyjnej
 • Alians strategiczny – model PPP 
 • Joint – venture – model spółki specjalnego przeznaczenia
 • Samodzielne wdrożenie - spin–off/spin-out

MODUŁ 6. Organizacja logistyki i technik wdrożeniowych

 • Wybór sposobu wdrożenia innowacji, rozważenie ewentualności znalezienia partnera biznesowego – studia przypadków
 • Analiza due diligence procesu przed wdrożeniowego – przegląd procedury – przykłady rozwiązań praktycznych
 • Ustalenie zasad finansowo – prawnych przebiegu procesów wdrożeniowych i zasad podziału korzyści 
 • Inżynieria finansowa, strategie finansowania; fazy finansowania; źródła finansowania; finansowanie dla działających firm; korzystanie z usług pośredników i maklerów)
 • Umowa komercjalizacyjna – 2 - studia przypadków

 

DZIEŃ II

MODUŁ 7. Kryteria oceny innowacyjności technologii (np. na podstawie opinii o innowacyjności, procedury związane z jej wydawaniem)

MODUŁ 8. Wycena produktów finalnych procesów wdrożenia i komercjalizacji

 • Wartość produktu innowacyjnego
 • Zasady szacowania aspektów handlowych: (poziom doprecyzowania oraz dostępność informacji o projekcie, stopień dopracowania planu realizacji projektu
 • Skala zasobów potrzebnych do opracowania kosztów oraz oczekiwana dokładność oszacowania – 5 klas szacowania - Association for the Advancement of Cost Engineers International (AACEI)
 • Wartość rynkowa w relacji do ceny produktu innowacyjnego – przykłady

MODUŁ 9. Wycena porównawcza na podstawie produktów konkurencyjnych i substytutów

 • Wycena wartości dla nabywcy
 • Poszukiwanie wartości wewnętrznej produktów innowacyjnych
 • Wycena uzależniona od poziomu kosztów
 • Cena wspierająca cele strategiczne 
 • Analiza Costs/Benefits
 • Zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące zarządzania własnością intelektualną w procesie transferu wiedzy

MODUŁ 10. Marketingowe wsparcie procesów komercjalizacji innowacji
 

 • Ogólna charakterystyka marketingowego wsparcia procesów komercjalizacji
 • Marketing beneficjenta –obowiązki promocyjne, upowszechniania i mainstreamingu
 • Marketing w instytucjach otoczenia biznesu – strategie kampanii marketingowych
 • Marketing i PR innowacji w sferze nauki – studia przypadków

MODUŁ 11. Podsumowanie szkolenia

Szkolenie prowadzone będzie aktywnymi metodami z wykorzystaniem studiów przypadków, pracy zespołowej oraz na bazie przykładowych rzeczywistych projektów. Zajęcia będą prowadzone w formie prezentacji PowerPoint z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. W zależności od zapotrzebowania, możliwe są praktyczne warsztaty we wszystkich aspektach szkolenia. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy oraz moderowana dyskusja.

Uczestnicy szkolenia otrzymają także, obszerny skrypt szkoleniowy, zawierający najistotniejsze kwestie związane z tematyką szkolenia, wzory, szablony i wyjaśnienia, które będą pomocne dla dalszego doskonalenia umiejętności w zakresie przygotowania scenariuszy działań w zakresie procesów wdrożeniowych innowacji.