Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie skutecznych mechanizmów dotyczących planowania i udzielania zamówień publicznych w ramach projektu unijnego, w tym zastosowania przepisów i narzędzi wprowadzonych przez prawo zamówień publicznych oraz wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków, jak również ukierunkowanie działań beneficjenta funduszy unijnych na sprawną realizację zamówień publicznych w sposób umożliwiający poświęcenie większej uwagi na merytoryczne działania w projekcie, przy jednoczesnym zapewnieniu należytej staranności oraz poprawności wydatkowania środków. Uczestnikom szkolenia przekazana zostanie praktyczna wiedza z zakresu zamówień publicznych, oparta na praktycznych przykładach i propozycjach rozwiązań ukierunkowanych na przeciwdziałanie możliwości wystąpienia nieprawidłowości w projekcie.

 

Szkolenia polecam dla:

Szkolenie skierowane jest do pracowników zajmujących się realizacją projektów unijnych, przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jak również koordynatorów projektów unijnych.

 


Informacje o rabatach i promocjach:

 

Na szkolenia w Warszawie, dla posiadaczy Karty Warszawiaka przyznajemy 10% rabatu.

Tu wkrótce pojawi się Karta Krakowska

 
 

 

 • Rabat za dwie osoby: 200 zł, za trzy: 400 zł (przy udziale w szkoleniu osób z jednej firmy)
 • Rabat za cztery osoby: piąta osoba gratis!
 • Rabat za wpłatę do 4 tygodni przed datą szkolenia: dodatkowe 100 od całości zamówienia

Wszystkie ceny są podane w wartościach netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%*
*Zgodnie z art.43 ust 1 pkt 29 c Ustawy o podatku od towarów i usług VAT, (Dz.U. Nr 226, poz.1476), szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych są zwolnione z VAT.

Rabaty nie łączą się.


W ramach szkolenia otwartego w Krakowie gwarantujemy Państwu:

 • Miłą i fachową obsługę
 • Doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne Trenera
 • Odpowiednio dobrane metody i techniki szkoleniowe
 • Autorskie materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł kontaktować się z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdrażaniu umiejętności zdobytych podczas szkolenia)
 • Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów oraz wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia w ramach stworzonego specjalnie w tym celu profesjonalnego forum szkoleniowego: Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

 • Przerwy kawowe oraz obiad w każdym dniu
 • Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia)
 • Pomoc Opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu - doradzamy, jak miło i efektywnie spędzić czas po szkoleniu
 • Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

Czas trwania szkolenia

Standardowo szkolenia otwarte realizujemy w godzinach:

 • szkolenia 1-dniowe (8 godzin):
  10.00-18.00
 • szkolenia 2-dniowe (16 godzin): 
  I dzień: 10.00-18.00
  II dzień: 09.00-17.00

W przypadku niektórych szkoleń otwartych czas ich trwania jest krótszy od podanego. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Opiekunem szkolenia.

Regulamin szkoleń otwartych ►

Ogólne informacje na temat szkoleń otwartych AVENHANSEN ►


Reklamacje

Jesteśmy otwarci na konstruktywną krytykę. Zawsze staramy się zaspokoić oczekiwania naszych Klientów.

Regulamin: Reklamacje ►

 


Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

MODUŁ I. PODSTAWY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

 1. Umocowanie prawne procedur udzielania zamówień publicznych:
  • wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków - podmiotowy i przedmiotowy zakres obowiązywania
  • procedury udzielania zamówień publicznych w projektach realizowanych w ramach PROW
  • procedury udzielania zamówień publicznych w projektach realizowanych w ramach Interreg
  • wytyczne MSWiA dot. udzielania zamówień w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
  • wytyczne i instrukcje programowe oraz szczególne zapisy umowy o dofinansowanie projektu - rola i zakres obowiązywania
 2. Fundamentalne zasady udzielania zamówień publicznych:
  • zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji
  • jawność i przejrzystość
  • proporcjonalność w zamówieniach publicznych
  • zasada pisemności w kontekście elektronizacji zamówień publicznych
  • zasady efektywnego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych

 

MODUŁ II. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 1. Jak poprawnie określić przedmiotowy zakres zamówienia publicznego?
  • definiowanie tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej
  • tożsamość przedmiotowa w przypadku zakupu dostaw i usług
  • tożsamość przedmiotowa w zakresie robót budowlanych w kontekście definicji obiektu budowlanego w świetle orzecznictwa TSUE, sądów administracyjnych oraz wyników kontroli
  • tożsamość czasowa w przypadku zamówień nieprzewidzianych (czym jest obiektywna nieprzewidywalność zakupów, nowa okoliczność nieznana w momencie wszczęcia postępowania, jak traktować zakupy planowane, ale których docelowego zakresu zamawiający nie może określić)
  • tożsamość podmiotowa - jak badać rynek wykonawców/dostawców
 2. Szacujemy wartość zamówienia:
  • metody obliczania wartości zamówienia
  • źródła pozyskiwania danych w procesie szacowania wartości zamówienia
  • szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków
  • szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych
  • szacowanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych
 3. Wybór trybu i zakresu procedury dla zamówienia publicznego:
  • Zbieg różnych przepisów do tych samych czynności - wybór przepisów Pzp w przypadku postępowań, których przedmiot obejmuje tzw. zamówienia, do których miałyby zastosowanie różne przepisy ustawy PZP
  • Udzielanie zamówienia w częściach w orzecznictwie i wynikach kontroli:
   • uprawniony oraz niedopuszczalny podział zamówienia na części
   • postępowanie z możliwością składania ofert częściowych
   • agregowanie (łączenie) przedmiotu zamówienia w kontekście ryzyka ograniczenia konkurencji
   • możliwość podziału zamówienia w trybie art. 6a
  • Prawo opcji.
  • Postępowanie uwzględniające możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych oraz dostaw.
  • Zasada prymatu trybów przetargowych:
   • wybór trybu lub procedury postępowania
   • przesłanki umożliwiające stosowanie trybów innych niż podstawowe
   • zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

 

MODUŁ III. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W KONTEKŚCIE RYZYKA NIEPRAWIDŁOWOŚCI ORAZ KOREKTY FINANSOWEJ

 1. Obowiązki zamawiającego w zakresie zamówień poniżej 30 tys.€:
  • zasada konkurencyjności - czyli zamówienia publiczne poniżej 30 tys.€  - ścieżka postępowania
  • zapytania ofertowe jako sposób upublicznienia zamówienia - co musi zawierać, gdzie zamieszczamy
  • wybór oferty i zawarcie umowy z wykonawcą
  • obowiązki informacyjne po udzielonym zamówieniu
  • obowiązki w zakresie zamówień poniżej 50 tys. zł
  • zamówienia poniżej 20 tys. zł.
 2. Zasady udzielania zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania Pzp ze względu na przedmiot zamówienia
 3. Ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  • Jak poprawnie wyznaczyć termin i miejsce składania ofert? - konsekwencje braku precyzji
  • obowiązki w zakresie wyjaśniania przez zamawiającego treści SIWZ
  • zmiana treści ogłoszenia oraz SIWZ
  • wadium - formy oraz terminy wniesienia
 4. Opis przedmiotu zamówienia:
  • Jak zapewnić jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia? - skutki zaniechań
  • opis przedmiotu zamówienia a proporcjonalność stawianych wymagań
  • Jak uniknąć dyskryminującego opis przedmiotu zamówienia? - kiedy użycie znaku towarowego będzie dopuszczalne
  • zasady dotyczące „równoważności” przy opisie przedmiotu zamówienia
 5. Warunki udziału w postępowaniu w orzecznictwie:
  • proporcjonalność postawionych warunków w odniesieniu do faktycznych potrzeb związanych z możliwością należytego wykonania zamówienia
  • adekwatność warunków udziału w postępowaniu - zapewnienie ścisłego związku z przedmiotem zamówienia
  • katalog dokumentów jakich zamawiający może zażądać od wykonawcy
  • Kiedy i jakie dokumenty wykonawca winien złożyć na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu?
 6. Kryteria oceny ofert:
  • związek kryteriów z przedmiotem zamówienia
  • kryteria pozacenowe a opis przedmiotu zamówienia
  • kryteria pozacenowe a zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców
  • mierzymy i ważymy kryteria pozacenowe
  • wyjątek od reguły - kiedy możliwe jest stosowanie ceny jako jedynego kryterium

 

MODUŁ IV. OCENA OFERT W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

 

MODUŁ V. UMOWA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

 

MODUŁ VI. ASPEKTY SPOŁECZNE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

 

MODUŁ VII. SKUTKI NARUSZENIA PRZEPISÓW I ZASAD DOT. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 1. Oferta w zamówieniach publicznych:  
  • pojęcie oferty w kontekście zasady pisemności
  • pisemność oferty a elektronizacja zamówień publicznych
  • Czy formularz ofertowy to oferta? - forma oferty oraz dokumenty jakie powinny być złożone
  • oferta składana przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne
  • terminy związania ofertą
  • składanie ofert w dobie elektronizacji zamówień publicznych
  • konsekwencje pominięcia ofert w procesie otwarcia
 2. Badanie wiarygodności wykonawcy oraz ocena ofert:
  • oświadczenie wykonawcy jako podstawa oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
  • procedura odwrócona w przetargu nieograniczonym
  • wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty
  • poprawianie omyłek w ofertach
  • badanie rażąco niskiej ceny
  • obligatoryjne oraz fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania
  • instytucja self cleaning w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
  • przesłanki odrzucenia oferty
  • wezwanie wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia
 3. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 4. Obowiązki informacyjne zamawiającego w związku z oceną i wyborem oferty najkorzystniejszej
 • forma umowy i podstawa prawna zawarcia w zależności od wartości zamówienia
 • treść umowy i termin zawarcia
 • kary umowne oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 • odstąpienie, wypowiedzenie oraz unieważnienie umowy
 • Kiedy dopuszczalna będzie zmiana umowy i w jakim zakresie?
 • zdefiniowanie istotnej i nieistotnej zmiany umowy
 • konsekwencje uchylania się stron od zawarcia umowy
 • cel i korzyści ze stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych
 • aspekty społeczne a klauzule społeczne - charakterystyka, różnice
 • klauzule społeczne a zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji
 • aspekty społeczne jako warunek udziału w postępowaniu
 • aspekty społeczne jako opis przedmiotu zamówienia
 • aspekty społeczne w kryteriach oceny ofert
 • aspekty społeczne w zamówieniach wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy PZP
 • definicja błędu i nieprawidłowości - w kontekście prawa unijnego
 • Czy każdy błąd (niezgodność) w zamówieniu skutkuje korektą finansową?
 • skutki w odniesieniu do zasad kwalifikowania wydatków
 • konsekwencje na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych - przed Prezesem UZP
 • błędy i nieprawidłowości w zamówieniach publicznych a naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • odpowiedzialność karna i dyscyplinarna w związku z udzielaniem zamówień publicznych
Termin

2019-11-28 - 2019-11-29

Miejsce

Hotel***** Radisson Blu
ul. Straszewskiego 17
Kraków

Cena

990 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 11 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach unijnych - jak przygotować i przeprowadzić postępowanie unikając ryzyka nieprawidłowości i korekty finansowej
2019-11-28 - 2019-11-29
ul. Straszewskiego 17, Kraków

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
100 zł
RABATU NA NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 990 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane