Włodzimierz Gawroński | Agenda szkolenia „Wdrażanie innowacji”

Wdrażanie innowacji”

Kilka słów o szkoleniu:

Rynek innowacji polega tym samym regułom, co klasyczny tryb wymiany towarów i usług. Jego pozycję w gospodarce określają relacje pomiędzy popytem a podażą na innowacje. Popyt na innowacje, to po prostu zapotrzebowanie na nowe pomysły ze strony potencjalnych odbiorców a podaż innowacji to oferta nowych rozwiązań. Zaspakajanie popytu odbywa się miedzy innymi, poprzez wdrażanie innowacyjnych pomysłów i transfer technologii, zmierzający do jej komercjalizacji. Wdrażanie to proces praktycznego przystosowywania wyników badań naukowych, patentów lub oryginalnych pomysłów do ich praktycznego zastosowania w produkcji. Proces ten składa się, między innymi; z prac organizacyjnych, analizy prawnej i finansowej oraz szeregu działań rozwojowych i wdrożeniowych, polegających na wykonaniu badań jakościowych, analizy rynku, wyboru najwłaściwszego producenta, ustalenia zasad finansowania dla producenta i uczelni (twórcy technologii) oraz uruchomienia produkcji.

Rezultatem wdrożenia innowacji powinno być, skomercjalizowanie pomysłu lub wyników badań naukowych w postaci wdrożenia technologii, uruchomienie procesu produkcji i dystrybucji, czyli osiągnięcie zysku.

Rynek innowacji w Polsce jest rozwinięty dość słabo. Cechuje go, mała aktywność wymiany wiedzy, technologii lub innowacji pomiędzy autorami innowacji a zainteresowanymi odbiorcami. To, co nazywamy procesem współpracy pomiędzy dostawcami a odbiorcami rozwiązań innowacyjnych charakteryzuje się powolnością i brakiem skutecznej wymiany informacji.

Co stanowi podstawowe źródło trudności w procesie wdrażania i komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań?

Dlaczego poszczególne etapy tego procesy odnoszące się do strategii wdrażania, komercjalizacji, finansowania nowych przedsięwzięć i marketingu nowych technologii napotykają na bariery hamujące rezultaty naszych działań w tej dziedzinie?

Jak skutecznie przekształcić nowy pomysł w nową, jakośći wartość rynkową, a więc, jak wdrożyć i skomercjalizować pomysł?

Przedmiotem tego szkolenia będzie wyjaśnienie tych kwestii a przede wszystkim wskazanie skutecznych metod i narzędzi do przezwyciężenia występujących w tych procesach problemów.

Cele szkolenia:

 

Przewodnim celem tego modułu szkoleniowego jest zdobycie wiedzy i umiejętności przez uczestników w zakresie przygotowania, wdrożenia i komercjalizacji projektu innowacyjnego od pomysłu do efektów finansowych, czyli zysku.

Jak dokonać wyboru optymalnej formy prawnej dla wdrożeń i komercjalizacji?

Jak przygotować oraz ocenić plan wdrożeniowy dla projektu innowacyjnego?

Jak zbudować a następnie wdrożyć model transferu technologii?

Jak dokonać na konkretnych przykładach analizy słabych i mocnych stron innowacji?

Na czym polegają i jakie musza spełnić wymagania opisy innowacji z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań rynkowych?

Dlaczego tak ważny jest marketing innowacji organizacyjnych i technologicznych?

Jak przeprowadzić analizę sytuacji marketingowej na potrzeby wdrożenia innowacji?

Czym jest strategia marketingowa w procesie wdrożenia i jak zapisy strategii przełożyć na konkretne działania realizacyjne?

Jak zbudować optymalny plan promowania, upowszechniania i tzw. mainstreamingu; wdrożenia, transferu technologii i komercjalizacji?

 

Przedstawione podczas tego szkolenia, techniki i narzędzia będą miały zastosowanie w zarządzaniu na każdym etapie cyklu życia projektu, w ramach ustalonych uwarunkowań organizacyjnych i finansowych oraz przy optymalnym wykorzystaniu zespołu projektowego. Podstawowym narzędziem służącym osiąganiu tych celów będzie prezentowana na szkoleniumetodyka – standard zarządzania projektamiPMI – PMBOK Guide stworzona na bazie dobrych praktyk po analizie wielu projektów, zarówno tych, które zakończyły się sukcesem jak i tych, które zakończyły się porażką.

Podczas szkolenia metodyka PMI zostanie omówiona na praktycznych przykładach pokazujących różnicę pomiędzy podejściem procesowym a podejściem projektowym w procesie wdrażania projektów innowacyjnych.

Uzupełnieniem będzie poznanie zasad i zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie reagowania na ryzyko w projekcie oraz reguł i metodyki tworzenia zespołu projektowego. Ważnym składnikiem treści szkoleniowych będzie, zdobycie wiedzy o sterowaniu czasem, kosztami i zasobami ludzkimi w projekcie oraz umiejętności dokładnego wyznaczania relacji i granic pomiędzy projektem a kontekstem biznesowym działań projektowych.

Metodyka PMI, prezentuje brytyjskie podejście do Zarządzania Projektami. Uczestnikom szkolenia zostanie ona przedstawiona z uwzględnieniem polskiej specyfiki oraz wymogów określonych regulacjami Unii Europejskiej.

 

To tylko część zagadnień i pytań, na które odpowiedź przyniesie to szkolenie.

 

 

Korzyści dla uczestników:

Zdobycie wiedzy oraz podstawowych umiejętności dotyczących metod i narzędzi realizacji procesu wdrażania innowacji. Od innowacyjnego pomysłu aż do wprowadzenia na rynek nowych produktów/ usług lub zastosowanie nowych procesów produkcyjnych;

Poznanie zasad i technik tworzenia warunków dla współpracy zespołów wdrażających i instytucji otoczenia biznesu w celu uzyskania efektu synergii w opracowaniu i wykorzystaniu innowacji.

 

Metody pracy zastosowane podczas szkolenia:

Szkolenie prowadzone będzie aktywnymi metodami z wykorzystaniem studiów przypadków, pracy zespołowej oraz na bazie przykładowych rzeczywistych projektów.Zajęcia będą prowadzone w formie prezentacji 2PowerPoint z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. W zależności od zapotrzebowania, możliwe są praktyczne warsztaty we wszystkich aspektach szkolenia. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy oraz moderowana dyskusja.

Uczestnicy szkolenia otrzymają także, obszerny Skrypt szkoleniowy, zawierający najistotniejsze kwestie związane z tematyką szkolenia, wzory, szablony i wyjaśnienia, które będą pomocne dla dalszego doskonalenia umiejętności w zakresie przygotowania scenariuszy działań w zakresie procesów wdrożeniowych innowacji.

Plan szkolenia:

 

Dzień I

 

9.00 – 10.30

 

 1. Wprowadzenie – podstawowe pojęcia dotyczące innowacji, czyli o tym, jak wielkie jest tu „zamieszanie”

 2. Warunki brzegowe – czy masz prawo do innowacji?

 1. Kontrola aktualnych aktywów

 2. Luka wzrostu i metody jej prognozowania - przykłady

 3. Obszar wzrostu – cele i ograniczenia – studia przypadków

 4. Praktyczne reguły opracowania zrównoważonego portfela innowacji

 5. Ćwiczenie: kalendarz priorytetów dotyczących innowacji

 

  1. 10.45 – przerwa kawowa

10.45 – 12.30

 

 

 1. Standardy zarządzania projektami wdrożenia technologii

 

Standard wypracowany przez Project Management Institute (PMI)

Analiza projektu – podejście PMI na tle innych standardów ·- przedstawienie - porównanie standardów.

Identyfikacja najczęstszych źródeł sukcesów i porażek projektów

Analiza problemu i celów projektu-  uzasadnienie biznesowe
 Metoda matrycy logicznej – relacje z PMI oraz wnioski dla projektów UE.

Cykl życia projektu wg PMI - fazy projektu - etapy techniczne i etapy zarządcze

12.30 – 13.15 Lunch

  1. 14.45

Ćwiczenie: Identyfikacja cykli projektu na omówionym projekcie: „Metoda sześciu

Kapeluszy”

4. Strukturalizacja przedsięwzięcia: definiowanie celów - produktów projektu

Praktyczne wprowadzenie do PMI

 • Dokument inicjujący projekt – Karta Projektu - omówienie

 • Ćwiczenie: Karta Projektu innowacyjnego, czyli: Zainicjowanie wdrożenia ( działania przeprowadzone, które pozwoliły na pozyskanie technologii i przygotowanie odpowiedniej dokumentacji

Procesy planowania i realizacji projektu - przygotowanie założeń i wstępnego harmonogramu – narzędzia

Zarządzanie zakresem projektu – WBS - Wymogi wobec zespołu wdrożeniowego,

planowanie zasobów infrastruktura, zasoby osobowe, zasoby rzeczowe, zasoby finansowe)

planowanie ryzyka

Ćwiczenie: studium przypadku WBS

Zarządzanie zamówieniami w projekcie

Plan Komunikacji – zasady, procedury, problemy.

Adaptowany Test Kilmana – współdziałanie w zespole projektowym

 

 1. Planowanie formy prawnej wdrażania

wybór formy prawnej i organizacyjnej – start- up, sprzedaż praw własności – wady i zzalety - kryteriawyboru

licencjonowanie – skala premii licencyjnej

Alians strategiczny – model PPP

Joint – venture – model spółki specjalnego przeznaczenia

Samodzielne wdrożenie - spin–off /spin-out

14.45 – 15.00 – przerwa kawowa

15.00– 16.00

6. Organizacja logistyki i technik wdrożeniowych

Wybór sposobu wdrożenia innowacji, rozważenie ewentualności znalezienia partnera biznesowego – studia przypadków

analiza due diligence procesu przed wdrożeniowego – przegląd procedury – przykłady rozwiązań praktycznych

ustalenie zasad finansowo – prawnych przebiegu procesów wdrożeniowych i zasad podziału korzyści

inżynieria finansowa, strategie finansowania; fazy finansowania; źródła finansowania; finansowanie dla działających firm; korzystanie z usług pośredników i maklerów).

umowa komercjalizacyjna – 2 - studia przypadków

 

Dzień II

9.00 – 10.30

7. Kryteria oceny innowacyjności technologii (np. na podstawie opinii o innowacyjności, procedury związane z jej wydawaniem)

 

8.Wycena produktów finalnych procesów wdrożenia i komercjalizacji

a. Wartość produktu innowacyjnego

b. zasady szacowania aspektów handlowych: (poziom doprecyzowania oraz dostępność informacji o projekcie, stopień dopracowania planu realizacji projektu.

c. skala zasobów potrzebnych do opracowania kosztów oraz oczekiwana dokładność oszacowania – 5 klas szacowania - Association for the Advancement of Cost Engineers International (AACEI)

d. Wartość rynkowa w relacji do ceny produktu innowacyjnego – przykłady

10.30 – 10.45 – przerwa kawowa

10.45 – 12.15

9. Wycena porównawcza na podstawie produktów konkurencyjnych i substytutów
Wycena wartości dla nabywcy
Poszukiwanie wartości wewnętrznej produktów innowacyjnych
Wycena uzależniona od poziomu kosztów
Cena wspierająca cele strategiczne

Analiza Costs/Benefits

Zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące zarządzania własnością intelektualną w procesie

transferu wiedzy

12.15 – 13.15 – Lunch

13.15 – 14.45

10. Marketingowe wsparcie procesów komercjalizacji innowacji


a. Ogólna charakterystyka marketingowego wsparcia procesów komercjalizacji

b. Marketing beneficjenta –obowiązki promocyjne, upowszechniania i mainstreamingu

d. Marketing w instytucjach otoczenia biznesu – strategie kampanii marketingowych

e. Marketing i PR innowacji w sferze nauki – studia przypadków

14.45 – 15.00 – przerwa kawowa

15.00 – 16.00

11. Podsumowanie szkolenia

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych – dwa dni

 

 

Włodzimierz Gawroński