Włodzimierz Gawroński | Agenda szkolenia „Innowacje przełomowe”

Innowacje przełomowe”

Innowacyjna firma – można się tego nauczyć”

Innowacyjność to szansa. To skuteczna strategia utrzymania się na rynku, nadążania za szybkim zmianami warunków biznesu a docelowo uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Dzisiaj „bycie innowacyjnym” to niemal przymus. Ale innowacyjność może stać się tylko pustym hasłem o ile nie stoi za tym odpowiednia wiedza, umiejętności i chęć działania. Podobno ponad 90 proc. menedżerów firm, które wzięły udział w różnych badaniach, deklaruje dużą gotowość do bycia innowacyjnymi. Znacznie gorzej jest z wdrażaniem strategii innowacyjności czy procesów innowacyjnych w tych firmach. To szkolenie ma w tym pomóc. Stanowi, bowiem połączenie niezbędnej dawki wiedzy teoretycznej z praktycznymi wskazówkami – jak w warunkach naszej biznesowej rzeczywistości można to zrobić. Jest duża szansa, że uczestnicy tego szkolenia skutecznie wykorzystają zdobytą wiedzę i umiejętności projektując i wdrażając przełomowe innowacje w swoich firmach. Sens know-how tego szkolenia jest następujący; zanalizujmy wspólnie problem, znajdźmy wystarczająco dobre rozwiązanie, zróbmy to, co wspólnie wymyśliliśmy. Przekażemy wam naszą wiedzę, w której będzie niewiele teorii ( mimo wszystko jest też niezbędna), lecz praktyka, trening, praktyka. Proponujemy wam szkolenie będące syntezą wiedzy i umiejętności na temat skutecznych innowacji przełomowych.

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zostaną w sposób praktyczny zapoznani z zasadami i technikami zarządzania innowacja przełomową w firmie. Dowiedzą się także, jakie umiejętności są niezbędne do zapewnienia sukcesu innowacji przełomowej. Dodatkowo zdobędą praktyczną wiedzę na temat metodyki i procedur umożliwiających uzyskanie dotacji finansowych z UE. Poznają zasady i techniki korzystania z instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Programu Kapitał Ludzki.

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik uzyska wiedzę pozwalającą; zidentyfikować zagrożenia i szanse dla własnych projektów innowacji przełomowych. Opanować umiejętność zdiagnozowania potrzeb innowacyjnych swojej firmy.Określić źródła finansowania i sposoby aplikowania o środki niezbędne dla zrealizowania planowanych rozwiązań innowacyjnych.Oszacować potencjał realizacyjny planowanych nakładów w projekcie w relacji do  przewidzianego zakresu projektu.W trakcie szkolenia, zaprezentowane zostaną przykładowe projekty w tym także, przykłady prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez firmy mikro, małe i średnie.

Metodyka szkolenia:

Szkolenie prowadzone będzie aktywnymi metodami z wykorzystaniem pracy zespołowej oraz studiów przypadków.Zajęcia będą prowadzone w formie prezentacji Power-point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane praktyczne aspekty zmian wprowadzonych aktualizacjami obowiązujących aktów prawnych.. Uzupełnieniem wskazanych metod będą grupowe testy oraz moderowana dyskusja.

Tematyka szkolenia:

Szkolenie stanowi syntezę – mix sześciu opisanych poniżej modułów:

Moduł I

Teoria i praktyka realizacji innowacji przełomowych – moduł wprowadzający

Moduł II

Kształtowanie relacji biznesowych przy realizacji innowacji przełomowej w współpracy z B+R – system CRM dla innowacji

Moduł III

Kompetencje zespołów projektowych w zakresie innowacji przełomowych – rozwiązywanie problemów z czynnikiem ludzkim

Moduł IV

Praktyczne wskazania dotyczące wykorzystania standardów PMI i PRINCE 2 do przygotowania i realizacji innowacji przełomowych – „kuchnia” projektu innowacyjnego

Moduł V

Procesy komercjalizacji innowacji przełomowych – przygotowanie scenariusza działań na bazie analizy studiów przypadków – ( policzmy czy się to nam opłaca?)

Moduł VI

Jak zapanować nad skutkami zmiany wynikającej z wdrożonej innowacji przełomowej, – czyli ile ryzykujemy i jak sobie z tym radzić?

Tematyka szczegółowa:

1.Co to oznacza w praktyce, czyli czym jest -innowacja przełomowa?

Teoria i praktyka, czyli jak odczytać - zasady innowacji przełomowej

Warunki wstępne innowacji

 

Metody i techniki kontroli nad aktualnymi aktywami

 

Wstępny szkic planu określającego obszary potencjalnych innowacji przełomowych wraz z

Procesem alokacji zasobów.

 

Zasady i techniki zarządzania naszymi oczekiwaniami

 

Ćwiczenie praktyczne – obszary aktualnego funkcjonowania firmy – analiza studium przypadku

 

2. CRM dla innowacji


Klienci i tzw. niekonsumenci - kim są twoi niekonsumenci?

 

Zasady i techniki budowania relacji z wykorzystaniem systemu CRM

 

Ćwiczenie praktyczne – ograniczenia konsumpcji na przykładzie wybranego produktu

 

Identyfikacja klientów nadmiernie obsługiwanych a konsekwencje nadmiernej obsługi

 

Ćwiczenie praktyczne - „najgorszy klient”

 

Uporządkujmy, to, co jest do zrobienia, czyli identyfikacja zadań do wykonania

 

Wykorzystanie koncepcji zadań do wykonania w cyklu życia innowacji

 

Ćwiczenie praktyczne – „zatrudnij” wskazane produkty

 

3. Praktyczne wskazania dotyczące wykorzystania standardów PMI i PRINCE 2 do przygotowania i realizacji innowacji przełomowych – „kuchnia” projektu innowacyjnego

Pomysły na innowacje a wymogi standardu PRINCE 2

 

Intuicyjnie czy mierzalnie, – na czym polega ten dylemat?

 

Trzy metody oceny pomysłów

 

Opracowanie przełomowych pomysłów – jak zbudować Dokument Inicjacji Projektu

 

Opracowanie listy kontrolnej innowacji przełomowej

 

Procedury i techniki monitorowania przebiegu cyklu wdrożeniowego

 

Ćwiczenie praktyczne – „ odrzucone pomysły”

 

4. Jak zapanować nad skutkami zmiany wynikającej z wdrożonej innowacji przełomowej, – czyli ile ryzykujemy i jak sobie z tym radzić?

Opanowanie strategii doraźnych dotyczących identyfikacji ryzyka innowacji przełomowej

 

Oszacowanie ryzyka

Eksperymentowanie w zakresie przyjętych wariantów

 

Przeciwdziałanie, korygowanie i zmiany w pierwotnej koncepcji

 

Możliwości wynikające z tzw. strategii doraźnych i ich właściwości przyśpieszania innowacji

 

Ćwiczenie praktyczne – „ taka piękna katastrofa”

 

5. Kompetencje zespołów projektowych w zakresie innowacji przełomowych – rozwiązywanie problemów z czynnikiem ludzkim

BudowaZespołu Zarządzania Projektem – zasady, procedury, pułapki

Określenie ról w projekcie - psychologiczne aspekty współdziałania w zespole

 

Jak zarządzać komunikacją pomiędzy zespołem a organizacją? – studia przypadków

Style zarządzania Zespołem - role grupowe

Cykl życia zespołu, – co z tego praktycznie wynika?

Ćwiczenia praktyczne - Test: Podatność na działania manipulacyjne.

 

Systemy wsparcia i lobbing dla projektu innowacji przełomowej

 

Ćwiczenie praktyczne – intuicja i siła zespołu

 

6. Procesy komercjalizacji innowacji przełomowych – przygotowanie scenariusza działań na bazie analizy studiów przypadków – ( policzmy czy się to nam opłaca?)

Jak mierzyć efektywność ( w tym opłacalność) projektowanych innowacji?

 

Na czym polegają pułapki pomiaru?

 

Jakie mierniki najlepiej obrazują rzeczywisty stan rzeczy?

 

Ćwiczenie praktyczne – jak robią to inni?

 

Główne pułapki innowacji, – czyli jakie błędy popełniamy najczęściej?

 

7.Podsumowanie szkolenia

 

Czas trwania 16 godzin dydaktycznych – dwa dni

 

 

Włodzimierz Gawroński