RODO - Obowiązek informacyjny dla Trenerów

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA TRENERÓW - RODO

 

Od 25 maja 2018 roku jako Administrator Państwa danych osobowych odpowiadamy za ich wykorzystanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

 

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest AVENHANSEN Sp. z o.o., 30-218 Kraków, ul. Podłącze 31, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000283988, posiadającą nr NIP: 677-229-50-62, nr REGON 120496904, kapitał zakładowy w wysokości: 119.000 zł.
 2. Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych u Administratora jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: iod@avenhansen.pl.
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
  • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy ramowej o współpracy lub umowy zlecenia przeprowadzenia szkolenia oraz w celu realizacji samej umowy;
  • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w zakresie rozliczania zawartych umów oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także archiwizacji dokumentacji podatkowej;
  • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w zakresie systemu zarządzania jakością szkoleń w oparciu o Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno – Szkoleniowych (MSUES) oraz w zakresie realizacji szkoleń dofinansowanych przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości;
  • w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów związanych z koniecznością dochodzenia roszczeń z tytułu zawarcia umowy;
  • na podstawie zgody – w celach wskazanych w treści zgody, w szczególności związanych z kontaktem z Trenerem.
 4. W ramach prowadzonej działalności Administrator przekazuje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
  • podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym i zarządzającym wierzytelnościami, dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego, firmom kurierskim i pocztowym;
  • bankom i instytucjom finansowym w ramach dokonywania płatności bezgotówkowych;
  • organom i podmiotom publicznym na podstawie przepisów prawa, poza prowadzonymi skonkretyzowanymi postępowaniami.
 5. Dane osobowe Trenera będą przechowywane przez okres trwania umowy, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu jej cofnięcia, natomiast po zakończeniu umowy przez okres związany z przedawnieniem roszczeń wynikających z zawartej umowy, jak również przewidziany przepisami prawa w odniesieniu do czynności podejmowanych przez organy kontrolne, w tym dla celów archiwizacyjnych.
 6. Trener ma, w ograniczeniami wskazanymi w RODO, prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych stanowi wymóg przepisów prawa celem zawarcia umowy i jest konieczne do jej prawidłowej realizacji, natomiast  w zakresie wskazanym w zgodzie jest dobrowolne i służy prawidłowemu i efektywnemu realizowaniu umowy lub podejmowania działań przed jej zawarciem. Brak podania danych osobowych w zakresie stanowiącym wymóg przepisów prawa uniemożliwi zawarcie umowy oraz jej wykonanie.