Włodzimierz Gawroński | Agenda szkolenia „Zwiększenie konkurencyjności projektów badawczo-rozwojowych w kontekście budowy organizacji typu RTO, metody i dobre praktyki”

Zwiększenie konkurencyjności projektów badawczo-rozwojowych w kontekście budowy organizacji typu RTO, metody i dobre praktyki”

Trochę więcej niż kilka słów o szkoleniu:

Wszyscy chcą być innowacyjni. To jest dzisiaj trendy i na tak zwanym topie. Pragniemy być kreatywni, pomysłowi, otwierać nowe możliwości i sięgać jak mówi poeta; ”po horyzontów kres” Dotyczy to wielu aspektów naszego życia, ale najbardziej wydaje nam się ( i słusznie) jest to potrzebne w biznesie. Powinny sprzyjać temu, coraz sprawniejsze i coraz zasobniejsze finansowo i logistycznie Instytucje Otoczenia Biznesu, deklarowana i stopniowo realizowana polityka państwa. Funkcjonują z większym lub mniejszym powodzeniem Regionalne strategie Innowacji, systemy szkoleń i doradztwa a także spore zasoby środków pomocowych UE. Kiedy jednak przeglądamy oceny, raporty, rankingi aktywności i skuteczności innowacyjnej naszej gospodarki i nauki, to mówiąc krótko – dobrze nie jest? Istnieje mnóstwo diagnoz, które omawiają wyczerpująco przyczyny takiego stanu rzeczy. Istnieje również taki raport, dotyczący Dolnego Śląska, choć zawiera dane z przed 4 lat. Nie będziemy ich przytaczać – są powszechnie znane i dostępne dla każdego, kto chce się z nimi zapoznać. Problem z wykorzystaniem treści tych diagnoz jest innego rodzaju. Pytanie brzmi; co praktycznie powinniśmy zrobić, by organizując wsparcie, czy też prowadząc projekty B+R, choć w części zmniejszyć istniejącą lukę, pomiędzy możliwościami naszych partnerów naukowych a komercyjną realizacją działań innowacyjnych. Z pewnością, takim pomysłem jest przygotowanie i stopniowe wdrażanie budowy organizacji typu, RTO, czyli, zbudowaniu efektywnego pomostu między badaniami a praktycznymi zastosowaniami, we współpracy z uniwersytetami i sektorem prywatnym na rzecz tworzenia praktycznych rozwiązań. Istniejące w europie, RTO mają na swoim koncie wiele osiągnięć w zakresie podnoszenia stopnia innowacyjności w przemyśle poprzez umożliwianie przedsiębiorstwom wykraczania poza ograniczenia wewnętrznych zdolności technologicznych. Czego musimy się o nich dowiedzieć?, Jakie podjąć konkretne działania, by adoptując dla naszych potrzeb metody i narzędzia RTO, zwiększyć konkurencyjność rynkową wspieranych przez nas projektów naukowo-badawczych. By w rezultacie; intencja stała się pomysłem, pomysł - innowacją, innowacja – zyskiem? Jak to „przetrenować” a potem wdrożyć? Podobno ponad 90 proc. menedżerów firm, które wzięły udział w różnych badaniach, deklaruje dużą gotowość do bycia innowacyjnymi. Znacznie gorzej jest z wdrażaniem strategii innowacyjności czy procesów innowacyjnych w tych firmach. Warto się dowiedzieć, jako to się robi w RTO? To szkolenie ma w tym pomóc. Jest duża szansa, że nauczymy was tego. Sens naszego szkoleniowego know-how jest następujący; posłuchajcie, co mamy do opowiedzenia, przedyskutujmy różne studia przypadków, zanalizujmy wspólnie, co jest do zrobienia, znajdźmy wystarczająco dobre rozwiązanie, przećwiczmy to, co wspólnie wymyśliliśmy. Przekażemy wam naszą wiedzę, w której będzie niewiele teorii ( mimo wszystko jest też niezbędna), lecz praktyka, trening, praktyka. Proponujemy wam praktyczną wiedzę na temat skutecznych działań, by ten cel przybliżyć.

Zgodnie z Państwa propozycją rozpoczniemy od omówienia:

Zasad wyboru projektów do realizacji (projekty komercyjne i niekomercyjne)

Zasad przygotowania projektów o potencjale konkurencyjnym na rynku grantów krajowych i europejskim

Procedur i technik, przygotowywania projektów we współpracy z przemysłem i nauką – Działań marketingowych w zakresie poszukiwania partnerów do współpracy,

Zasad organizacyjnych i uwarunkowań prawnych w zakresie budowania konsorcjów,

Omówimy dokładnie pozycję lidera konsorcjum, formę prawna umowy, system zabezpieczeń tryb egzekwowanie zadań i obowiązków stron umowy konsorcjalnej.

 

Szczególną uwagę poświęcimy podczas szkolenia problemom popytu i podaży na rynku innowacji, wychodząc z założenia, że rynek innowacji polega tym samym regułom, co klasyczny tryb wymiany towarów i usług a jego pozycję w gospodarce określają relacje pomiędzy popytem a podażą na innowacje.

 

Przedstawimy:

W jaki sposób ustalić, czego oczekują nasi potencjalni klienci i w jakim zakresie te oczekiwania spełni nasz innowacyjny produkt?

Co stanowi podstawowe źródło trudności w procesie badania potencjału rynkowego innowacyjnych rozwiązań?

Dlaczego poszczególne etapy tego procesy odnoszące się do strategii wejścia na rynek, poprzez marketing innowacyjnych projektów, napotykają na bariery hamujące rezultaty naszych działań w tej dziedzinie?

Jak skutecznie zdiagnozować, czy nowy pomysł, ma nową, jakośći wartość rynkową?

By to osiągnąć:

Uczestnicy szkolenia zostaną w zapoznani z zasadami i technikami przygotowania i przeprowadzenia badań rynkowego potencjału projektów innowacyjnych. Poznają procedury oceny wartości rynkowej produktu innowacyjnego, w tym olbrzymie możliwości, jakie stwarza wykorzystanie Internetu. Uporządkują swoją wiedzę o dotychczasowym przebiegu zastosowania metod marketingowych w tym porównawczych i nowych rozwiązaniach w tej dziedzinie. Dowiedzą się także, jakie umiejętności są niezbędne do zapewnienia sukcesu rynkowego innowacji. Dodatkowo zdobędą wiedzę na temat metodyki i procedur umożliwiających korzystanie z tzw. inżynierii finansowej oraz zarządzania ryzykiem innowacyjnego projektu.

Potencjalne ścieżki komercjalizacji pomysłu vs innowacje oparte na obcych pomysłach,

Tworzenie koncepcji projektu B+R

 

Wdrażanie innowacji w organizacji, ochrona innowacji; studia przypadków w zakresie

Wdrożenia nowej technologii w istniejącym przedsiębiorstwie i przedsiębiorstwie typu startup;

 

Wycena wartości niematerialnych i prawnych, w tym: standaryzacja i dobra praktyka procesu wyceny, ćwiczenia w zakresie doboru i zastosowania metod wyceny; ryzyko w projekcie innowacyjnym, w tym: ćwiczenia w oparciu o metodyki ERM oraz normy ISO

31000; koszty i finanse, w tym: estymacja kosztów innowacji, analiza rentowności projektu,

Metody i techniki tworzenia harmonogramów, budżetów, modelowanie procesów

 

Audyt wewnętrzny; zarządzanie zespołem w projekcie innowacyjnym, w tym: diagnoza

Strategii kreatywności, metody twórczego i kreatywnego myślenia, rozwiązywanie

Problemów w konkretnych sytuacjach, zespołowe techniki myślenia kreatywnego.

Ochrona wyników prac B+R

 

 

Cele dydaktyczne szkolenia:

Zapoznanie w sposób praktyczny uczestników szkolenia z zasadami i technikami zarządzania innowacją na rynku. Dowiedzą się także, jakie umiejętności zespołu projektowego, są niezbędne do zapewnienia sukcesu innowacji. Dodatkowo zdobędą praktyczną wiedzę na temat metodyki i procedur umożliwiających wycenę rynkową innowacyjnego projektu.

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik uzyska wiedzę pozwalającą;

Zidentyfikować zagrożenia i szanse dla własnych projektów innowacyjnych.

Opanować umiejętność zdiagnozowania potrzeb innowacyjnych swojej firmy.

Określić źródła finansowania i sposoby aplikowania o środki niezbędne dla zrealizowania planowanych rozwiązań innowacyjnych.

Oszacować potencjał realizacyjny planowanych nakładów w projekcie w relacji do  przewidzianego zakresu projektu.

W trakcie szkolenia, zaprezentowane zostaną przykładowe projekty w tym także, przykłady prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez firmy mikro, małe i średnie.

Zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania, wdrożenia i komercjalizacji projektu innowacyjnego od pomysłu do efektów finansowych, czyli zysku.

Jak dokonać wyboru optymalnej formy prawnej dla wdrożeń i komercjalizacji?

Jak przygotować oraz ocenić plan wdrożeniowy dla projektu innowacyjnego?

Jak zbudować a następnie wdrożyć model transferu technologii?

Jak dokonać na konkretnych przykładach analizy słabych i mocnych stron innowacji?

Na czym polegają i jakie musza spełnić wymagania opisy innowacji z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań rynkowych?

Dlaczego tak ważny jest marketing innowacji organizacyjnych i technologicznych?

Czym jest strategia marketingowa w procesie wdrożenia i jak zapisy strategii przełożyć na konkretne działania realizacyjne?

Jak przygotować oraz ocenić plan i zakres badań dla projektu innowacyjnego?

Jak przeprowadzić analizę sytuacji marketingowej na potrzeby oceny ryzyka wdrożenia strategii innowacyjnego projektu?

W jaki sposób wykorzystać Internet do badań potencjału rynkowego innowacyjnych projektów?

Przedstawione podczas tego szkolenia, techniki i narzędzia będą miały zastosowanie w zarządzaniu na każdym etapie cyklu życia projektu, w ramach ustalonych uwarunkowań organizacyjnych i finansowych oraz przy optymalnym wykorzystaniu zespołu projektowego.

Celem dydaktycznym jest także zaprezentowanie jak weryfikować parametry oraz zastosowanych metod badań wykonywanych dla danego projektu w ramach ocen biznes planu, czy studium wykonalności dla znalezienia najlepszych z możliwych rozwiązań technicznych, instytucjonalnych, finansowo-ekonomicznych i dotyczących projektu.

Celemdodatkowym jest opanowanie przez uczestników szkolenia metodyki wyszukiwania w treści opracowań audytorskich wszelkich informacji niezbędnych do zweryfikowania, czy audyt wskazuje odpowiednie podstawy do realizacji a także jak zweryfikować te dane, niezbędne do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Finalnym zagadnieniem jest uzyskanie biznesowych argumentów, potwierdzających lub negujących „wejście” w finansowanie projektu

To, tylko część pytań, na które odpowie to szkolenie.

Korzyści dla uczestników:

Zdobycie wiedzy oraz podstawowych umiejętności dotyczących metod i narzędzi realizacji procesu wdrażania innowacji. Od innowacyjnego pomysłu aż do wprowadzenia na rynek nowych produktów/ usług lub zastosowanie nowych procesów produkcyjnych;

Poznanie zasad i technik tworzenia warunków dla współpracy zespołów wdrażających i instytucji otoczenia biznesu w celu uzyskania efektu synergii w opracowaniu i wykorzystaniu innowacji.

 

Metody pracy zastosowane podczas szkolenia:

Szkolenie prowadzone będzie aktywnymi metodami z wykorzystaniem studiów przypadków, pracy zespołowej oraz na bazie przykładowych rzeczywistych projektów. Analizowane będą zarówno europejskie jak tez krajowe studia przypadków. Zajęcia będą prowadzone w formie prezentacji 5PowerPoint z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz inicjowana dyskusja. Przewiduje się także kontakt mailowy prowadzącego przez 2 miesiące po szkoleniu. Zostaną w zależności od zapotrzebowania, przeprowadzone praktyczne warsztaty we wszystkich aspektach szkolenia. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy oraz moderowana dyskusja.

Uczestnicy szkolenia otrzymają także, obszerny Skrypt szkoleniowy, zawierający najistotniejsze kwestie związane z tematyką szkolenia, wzory, szablony i wyjaśnienia, które będą pomocne dla dalszego doskonalenia umiejętności w zakresie przygotowania scenariuszy działań w zakresie procesów wdrożeniowych innowacji.

Szczegółowy plan szkolenia:

 

Dzień I

Wprowadzenie – podstawowe pojęcia dotyczące innowacji, czyli, krótkie przypomnienie o tym, jak wielkie jest tu „zamieszanie”

Warunki brzegowe, – kiedy są szanse na innowacyjny projekt?

Kontrola aktualnych aktywów na tle intuicyjnej analizy potrzeb rynku

Jak „rodziły się i umierały” innowacyjne projekty – studia przypadków w Polsce i świecie?

Jakimi organizacyjnymi drogami „podchodzą” do projektów B+R organizacje typu RTO – studia przypadków

Ćwiczenie: kalendarz priorytetów dotyczących naszego innowacyjnego projektu na wybranych przez uczestników przypadkach

Standardy zarządzania projektami wdrożenia i komercjalizowania innowacji - krótki przegląd i ocena przydatności - przykłady

Standardy wypracowane przez Project Management Institute (PMI), PRINCE2, PCM.

Co w tym zakresie wykorzystują RTO?

Identyfikacja najczęstszych źródeł sukcesów i porażek projektów innowacyjnych – obszary ryzyka – wstępna mapa ryzyka – przykładowa karta ryzyka.

Analiza problemu i celów projektu-  uzasadnienie biznesowe – studia przypadków.
Ćwiczenie: Identyfikacja cykli projektu na omówionym projekcie: „Metoda sześciu Kapeluszy” De Bono.

Trochę psychologii:

Budowa i zarządzanie zespołem projektowym – teoria a praktyka – racjonalizm a intuicja

Struktura podziału pracy – rola kierownika projektu- charyzma kierownika
szkolenie i doskonalenie zespołu –
test sylwetki zawodowej
motywowanie do efektywnej pracy grupowej – jak to praktycznie zrobić?
Metody grupowego rozwiązywania problemów – „burza mózgów”:, „metoda delficka” metoda, Triz, – przykłady.

Podsumowania dnia

 

Dzień II

Podstawy zarządzania ryzykiem w projekcie B+R na etapie oceny przed realizacją i w czasie realizacji

Podstawy zarządzania ryzykiem – trochę historii zarządzania ryzykiem i czy to, co mamy do dyspozycji dzisiaj, może nas zadowalać?

Definicja i właściwości „ryzyka” – różne „szkoły” – różne spojrzenia

Elementy, czynniki i obszary ryzyka,

Wprowadzenie do Teorii Ograniczeń i jej związek z zrządzaniem ryzykiem

Historia i założenia TOC,

Pięć kroków skupienia,

Co jest największa przeszkodą w stosowaniu teorii ograniczeń? - Studia przypadków

Obszary ryzyka prawnego, finansowego, proceduralnego i operacyjnego w projekcie B+R– teoria i rzeczywistość – studia przypadków z polski i europy

Typy ryzyka - ogólna charakterystyka obszarów ryzyka w projekcie B+R– ryzyka typowe i specyficzne –studia przypadków

Identyfikacja – rozpoznanie – sporządzenie listy ryzyk w projekcie, określenie zasad monitorowanie rezultatów,

Ćwiczenie: Ryzyka typowe

Moderacja ćwiczenia przez prowadzącego w zakresie:

Przygotowania umów– najczęstsze błędy,

Umowy o realizację projektów B+R – pułapki i niedokładności w treści umów ( procedury zmian, waloryzacji i arbitrażu – rozwiązania prawne i organizacyjne, relacje właściciel pomysłu – realizator, w orzeczeniach i wyrokach sądowych – skutki praktyczne),

Identyfikacja czynników ryzyka – metodyka FMEA, COSO II

Metodyka ERM – przykłady zastosowania

ISSO 31000 – przykłady zastosowania

Jak do oceny ryzyka „podchodzą” organizacje typu RTO i dlaczego w warunkach polskich oznaczałoby to poważne komplikacje prawne.

Rodzaje ryzyka w projekcie- ćwiczenie mapa ryzyka wybranego projektu

Kwantyfikacja ryzyka - szacowanie ryzyka – przykłady

Analiza ryzyka – test: Twoja skłonność do ryzyka

Plany przeciwdziałania- ćwiczenie

Podsumowanie dnia

Dzień III

Planowanie formy prawnej oraz modelu biznesowego wdrażania i ochrony praw do innowacji

Pojęcie modelu biznesu, jako koncepcja, która pośredniczy między rozwojem

technologii a kreowaniem wartości ekonomicznej

 

Wprowadzenie:

Co nam „mówi” teoria a co polskie prawo na temat modeli biznesowych dla projektów B+R?

Model innowacji „pchanej”

Model innowacji „ciągnionej”

Model powiązany (sprzężeniowy),

Model równoległy

Model systemu zintegrowanego opartego na sieciowych powiązaniach

Który model jest preferowany przez organizacje typu RTO

Klasyczne modele biznesowe realizacji projektów B+R – wady i zalety

1) usługi na zlecenie,

2) dotacja badawcza z wykorzystaniem rezultatów przez biznes,

3) wspólne przedsięwzięcie,

4) spółka biznesu z uczelnią,

5) spółka B+R przedsiębiorstwa,

6) spin off z uczelni.

 

Warianty modeli biznesowych – kryteria wyboru modelu – jak wybierają najczęściej organizacje typu RTO?

Studia przypadków w Polsce i na świecie:

Model eksploatacji niszowej,

Model odkrywania nisz,

Model outsourcingu,

Model komercjalizacji idei,

Model technologicznego podporządkowania rynku,

Model zagospodarowania potencjałów uczelni,

Model odkrywania rynków,

Model komercjalizacji usług eksperckich,

Model odkrywania innowacji,

Model rozwiązania kluczowego problemu,

Model kreowania rynku i produktu,

Model eksploatacji prestiżu,

Model poddostawczy,

Inne modele

Jak chronić nasz projekt – formy prawne i organizacyjne?

Krótki przegląd form prawnych na tle ochrony wynikającej z prawa autorskiego, prawa ochrony własności intelektualnej

start- up, sprzedaż praw własności – wady i zalety –

Kryteria wyborulicencjonowanie – skala premii licencyjnej

Alians strategiczny – model PPP Joint – venture – model spółki specjalnego przeznaczenia

Samodzielne wdrożenie - spin–off /spin-out

Podsumowanie dnia

Dzień IV

Plan wdrożenia i komercjalizacji

wybór formy prawnej i organizacyjnej – start- up, spin-off i spin-out – lista kryteriów wyboru.

wybór sposobu wdrożenia innowacji, rozważenie ewentualności znalezienia partnera biznesowego – studia przypadków

przygotowanie założeń i wstępnego harmonogramu – narzędzia realizacyjne

ustalenie zasad finansowo – prawnych przebiegu procesów wdrożeniowych i zasad podziału korzyści

analiza due diligence procesu przed wdrożeniowego – przegląd procedury – przykłady rozwiązań praktycznych

inżynieria finansowa, strategie finansowania; fazy finansowania; źródła finansowania; finansowanie dla działających firm; korzystanie z usług pośredników i maklerów).

Analiza rynku, w tym potrzeb odbiorców, zagrożeń ze strony konkurencji oraz uwarunkowań otoczenia zewnętrznego

Tworzenie wstępnego zbioru danych z wykorzystaniem profesjonalnych firm badawczych lub zasobów Internetu:

Rodzaj potencjalnych nabywców,

Użyteczność produktu w odniesieniu do ceny - stopy zwrotu z nakładów inwestycyjnych.

Przewidywanie reakcji klientów - ćwiczenie

Sposoby badania wielkości rynku dla innowacyjnych pomysłów – dobór metod i narzędzi do skutecznego pozyskiwania danych płynących z rynku.

Procedury dokonania optymalnego wyboru projektów mających największe szanse realizacji w warunkach rynkowych – studia przypadków

Dodatek: Jak RTO kreują potrzeby rynkowe – przykłady z USA

Strategia wejścia na rynek

Metody wprowadzenia na rynek nowych usług/produktów na podstawie przeprowadzonej analizy potencjału rynkowego.

Ramy tematyczne strategii:

Wstępne szacunki rynkowe (wielkość rynku, możliwa akceptacja odbiorców) identyfikowane i analizowanie potrzeb klientów

Testowanie koncepcji poprzez prezentację potencjalnym klientom

Ocena techniczna pod względem ekonomiczności wytwarzania

Szczegółowa analiza finansowa projektu – studia przypadków

Harmonogram działań wdrażających strategię

Metody monitorowania

Raportowanie postępów w wdrażaniu – wnioski praktyczne

Podsumowanie dnia

Dzień V

Wartość produktu innowacyjnego na przyszłym rynku, – czyli porozmawiajmy o pieniądzach.

Zasady szacowania aspektów handlowych: (poziom doprecyzowania oraz dostępność informacji o projekcie, stopień dopracowania planu realizacji projektu.

Szacowanie procentowego udziału w rynku, jaki mogą osiągnąć innowacyjne pomysły przed wprowadzeniem na rynek;

Analiza konkurencji innowacyjnych pomysłów – sposoby porównania usług/produktów innowacyjnych przed wprowadzeniem na rynek z podobnymi produktami już istniejącymi na rynku

Umowa komercjalizacyjna – 2 - studia przypadków

Wycena produktów finalnych procesów komercjalizacji - Wartość produktu innowacyjnego

Wycena porównawcza na podstawie produktów konkurencyjnych i substytutów
Wycena wartości dla nabywcy - wartość rynkowa w relacji do ceny produktu innowacyjnego –
przykłady
Poszukiwanie wartości wewnętrznej produktów innowacyjnych
Wycena uzależniona od poziomu kosztów
Cena wspierająca cele strategiczne
- ustalanie strategicznych cen nowych produktów

Skala zasobów potrzebnych do opracowania kosztów oraz oczekiwana dokładność oszacowania – 5 klas szacowania - Association for the Advancement of Cost Engineers International (AACEI)
Dystrybucja nowych produktów

Marketingowe wsparcie procesów komercjalizacji innowacji
Ogólna charakterystyka marketingowego wsparcia procesów komercjalizacji
Marketing w instytucjach otoczenia biznesu – strategie kampanii marketingowych
Marketing i PR w jednostkach sfery nauki – studia przypadków

Podsumowanie szkolenia

 

Włodzimierz Gawroński