Włodzimierz Gawroński | Agenda szkolenia „Zarządzanie projektem innowacyjnym”

Zarządzanie projektem innowacyjnym”

Kilka słów o szkoleniu:

Innowacyjność to szansa. To skuteczna strategia utrzymania się na rynku, nadążania za szybkim zmianami warunków biznesu a docelowo uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Dzisiaj „bycie innowacyjnym” to niemal przymus. Ale innowacyjność może stać się tylko pustym hasłem o ile nie stoi za tym odpowiednia wiedza, umiejętności i chęć działania. Podobno ponad 90 proc. menedżerów firm, które wzięły udział w różnych badaniach, deklaruje dużą gotowość do bycia innowacyjnymi. Znacznie gorzej jest z zarządzaniem konkretnym projektem innowacyjnym. To szkolenie ma w tym pomóc. Stanowi, bowiem połączenie niezbędnej dawki wiedzy teoretycznej z praktycznymi wskazówkami – jak w warunkach naszej biznesowej rzeczywistości można to zrobić. Jest duża szansa, że uczestnicy tego szkolenia skutecznie wykorzystają zdobytą wiedzę i umiejętności projektując i zarządzając wdrożeniem innowacji w swoich firmach.

Know-how tego szkolenia jest następujący;

Zdefiniujmy rynkowy problem ( potrzebę), który ma rozwiązać wasz innowacyjny projekt.

Zbadajmy, czy posiada on wartość biznesową, znacząco większą od zakładanych kosztów.

Znajdźmy wystarczająco dobrą ścieżkę wdrożeniową i komercjalizacyjną.

Pomyślmy o środkach ochrony waszego projektu.

Zróbcie to, co razem wymyśliliśmy.

Proponujemy szkolenie będące syntezą wiedzy i umiejętności na temat skutecznego zarządzania projektem innowacyjnym. Podczas tego szkolenia, przekażemy wam naszą wiedzę, w której będzie niewiele teorii ( mimo wszystko jest też niezbędna), lecz praktyka – trening - praktyka…..

Każdy projekt biznesowy zawiera w sobie właściwy mu zakres ryzyka. Projekty innowacyjne, charakteryzują się jeszcze większym ryzykiem, niż typowe projekty, wymagają też ścisłej współpracy pomiędzy członkami zespołu oraz kreatywnego i elastycznego podejścia. Tak jak wszystkie inne projekty muszą się jednak opierać na solidnych podstawach biznesowych i podlegają rygorom ograniczeń kosztowych i czasowych. Pomożemy w oparciu o studia przypadków przeanalizować zarówno wykonalność jak też ryzyko innowacyjnego projektu.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak zbudować model biznesowy, jak stworzyć efektywny zespół, jak przygotować się do inwestycji, a także jak dobrze zaprezentować projekt przed inwestorem.

Zapoznają się w sposób z zasadami i technikami zarządzania innowacja w firmie. Dowiedzą się także, jakie umiejętności zespołu projektowego, są niezbędne do zapewnienia sukcesu innowacji. Poznają metody kreatywnego myślenia – metodę sześciu kapeluszy De Bono, „burzę mózgów” jej rozwinięcie - „Cimdo”, Synektykę i metodę Triz. Dodatkowo zdobędą praktyczną wiedzę na temat metodyki i procedur umożliwiających wycenę rynkową innowacyjnego projektu.

Uczestnicy szkolenia przećwiczą zagadnienia ryzyka w oparciu o metodyki ERM oraz normy ISO31000;

Poznają zasady i techniki oceny przykładowych kosztów i skali niezbędnych zasobów finansowych dla realizacji projektu, w tym: estymację kosztów innowacji dla określenia rentowności projektu. Przedstawione to zostanie w kontekstach; strategii kreatywności, konkretnych przykładów wykorzystania metody twórczego i kreatywnego myślenia oraz zespołowych technik myślenia kreatywnego

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik uzyska wiedzę pozwalającą; zidentyfikować zagrożenia i szanse dla własnych projektów innowacyjnych. Opanować umiejętność zdiagnozowania potrzeb innowacyjnych swojej firmy.Określić źródła finansowania i sposoby aplikowania o środki niezbędne dla zrealizowania planowanych rozwiązań innowacyjnych.Oszacować potencjał realizacyjny planowanych nakładów w projekcie w relacji do  przewidzianego zakresu projektu.W trakcie szkolenia, zaprezentowane zostaną przykładowe projekty w tym także, przykłady prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez firmy mikro, małe i średnie.

 

Cele dydaktyczne szkolenia:

Zdobycie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie następujących kwestii:

W jaki sposób ustalić, czego oczekują nasi potencjalni klienci i w jakim zakresie te oczekiwania spełnia POTENCJALNIE nasz innowacyjny produkt?

Co stanowi podstawowe źródło trudności w procesie badania potencjału rynkowego innowacyjnych rozwiązań i jak sobie z tym radzić?

Dlaczego poszczególne etapy tego procesy odnoszące się do strategii wejścia na rynek, poprzez marketing innowacyjnych projektów, napotykają na bariery hamujące rezultaty naszych działań w tej dziedzinie?

Opanowanie przez uczestników wiedzy o tym, jak skutecznie zdiagnozować, czy nowy pomysł, ma nową, jakośći wartość rynkową?

Uczestnicy szkolenia zostaną w zapoznani z zasadami i technikami przygotowania i przeprowadzenia badań rynkowego potencjału projektów innowacyjnych.

Poznają procedury oceny wartości rynkowej produktu innowacyjnego, w tym olbrzymie możliwości, jakie stwarza wykorzystanie Internetu.

Uporządkują swoją wiedzę o dotychczasowym przebiegu zastosowania metod marketingowych w tym porównawczych i nowych rozwiązaniach w tej dziedzinie.

Dowiedzą się także, jakie umiejętności są niezbędne do zapewnienia sukcesu rynkowego innowacji.

Dodatkowo zdobędą wiedzę na temat metodyki i procedur umożliwiających korzystanie z tzw. inżynierii finansowej oraz zarządzania ryzykiem innowacyjnego projektu.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają odpowiedź między innymi na następujące pytania:

Jak sprawdzić, że projekt jest wykonalny, tzn. czy nie istnieją ograniczenia natury finansowej, technicznej, organizacyjnej, prawnej, rynkowej lub technologicznej, uniemożliwiające realizację projektu? – Zestaw pytań kontrolnych – studia przypadków.

Które informacje w ocenie potwierdzają przesłanki do uznania, że projekt będzie miałcharakter trwały? – Gdzie je odnaleźć w ocenie audytorskiej i jak interpretować?

Jakie wnioski z oceny uzasadniają, że produkty projektu „wejdą” na rynek i z jakim prognozowanym skutkiem biznesowym?

Czy wiarygodnie wykonano analizę strategiczną projektu? – Które informacje zawarte w Biznes planie przedsięwzięcia mają w tym zakresie kluczowe znaczenie?, W jakich warunkach i co świadczy o tak zwanej; „życzeniowej” analizie?

Jak zbadać poprawność analizy wartości rynkowej pomysłu, - czyli czy to się opłaci? - Jak wyrywkowo sprawdzić analizę finansową planu inwestycji, jak interpretować dane wynikające z rachunku zysków w projekcie inwestycyjnym i jakie są najczęściej popełniane błędy w tym zakresie?

Jak ocenić, czy oceniający wykorzystał właściwe statyczne i dynamiczne metody oceny projektów i na czym polegają ewentualne manipulacje wynikające przyjętych założeń przez autorów badania?

Jak dokonać oceny czy zakładane przepływy z działalności inwestycyjnej i finansowej są wiarygodne?

Czy autorzy analizy rynku i analizy ryzyka potrafią wykazać, że zidentyfikowane przez nich ryzyka w projekcie to większość potencjalnych obszarów ryzyka?

Jakie są sporne kwestie oceny opłacalności projektów inwestycyjnych w tym zakresie? Jak prognozować przepływy gotówki związane z inwestycją i na czym polegają ryzyka z tym związane?

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania, wdrożenia i komercjalizacji projektu innowacyjnego od pomysłu do efektów finansowych, czyli zysku.

Jak dokonać wyboru optymalnej formy prawnej dla wdrożeń i komercjalizacji?

Jak przygotować oraz ocenić plan wdrożeniowy dla projektu innowacyjnego?

Jak zbudować a następnie wdrożyć model transferu technologii?

Jak dokonać na konkretnych przykładach analizy słabych i mocnych stron innowacji?

Na czym polegają i jakie musza spełnić wymagania opisy innowacji z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań rynkowych?

Dlaczego tak ważny jest marketing innowacji organizacyjnych i technologicznych?

Czym jest strategia marketingowa w procesie wdrożenia i jak zapisy strategii przełożyć na konkretne działania realizacyjne?

Jak przygotować oraz ocenić plan i zakres badań dla projektu innowacyjnego?

Jak dokonać na konkretnych przykładach analizy słabych i mocnych stron innowacyjnych cech naszego projektu?

Na czym polegają i jakie musza spełnić wymagania opisy innowacji z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań rynkowych?

Dlaczego tak ważny jest marketing innowacji organizacyjnych i technologicznych?

Jak przeprowadzić analizę sytuacji marketingowej na potrzeby oceny ryzyka wdrożenia strategii innowacyjnego projektu?

W jaki sposób wykorzystać Internet do badań potencjału rynkowego innowacyjnych projektów?

Czym jest strategia marketingowa w procesie wdrożenia i jak zapisy strategii przełożyć na konkretne działania realizacyjne?

 

Metodyka szkolenia:

Szkolenie prowadzone będzie aktywnymi metodami z wykorzystaniem pracy zespołowej oraz studiów przypadków. Zajęcia będą prowadzone w formie prezentacji Power-point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane praktyczne aspekty zarządzania projektami innowacyjnymi na bazie studiów przypadków.. Uzupełnieniem wskazanych metod będą grupowe ćwiczenia, testy oraz moderowana dyskusja.

Uczestnicy szkolenia otrzymają także, obszerny Skrypt szkoleniowy, zawierający najistotniejsze kwestie związane z tematyką szkolenia, wzory, szablony i wyjaśnienia, które będą pomocne dla dalszego doskonalenia umiejętności w zakresie przygotowania scenariuszy działań w zakresie procesów wdrożeniowych i komercjalizacji innowacji.

 

Szczegółowy plan szkolenia:

 

Wprowadzenie – podstawowe pojęcia dotyczące innowacji, czyli, krótkie przypomnienie o tym, jak wielkie jest tu „zamieszanie”

Warunki brzegowe – czy masz szanse na innowacyjny projekt?

Kontrola aktualnych aktywów na tle intuicyjnej analizy potrzeb rynku

Jak „rodziły się i umierały” innowacyjne projekty – studia przypadków?

Ćwiczenie: kalendarz priorytetów dotyczących naszego innowacyjnego projektu

Standardy zarządzania projektami wdrożenia i komercjalizowania innowacji - krótki przegląd i ocena przydatności - przykłady

Standardy wypracowane przez Project Management Institute (PMI), PRINCE2, PCM.

Identyfikacja najczęstszych źródeł sukcesów i porażek projektów innowacyjnych – obszary ryzyka – wstępna mapa ryzyka – przykładowa karta ryzyka.

Analiza problemu i celów projektu-  uzasadnienie biznesowe – studia przypadków.
Ćwiczenie: Identyfikacja cykli projektu na omówionym projekcie: „Metoda sześciu Kapeluszy” De Bono.

Budowa i zarządzanie zespołem projektowym

Struktura podziału pracy – rola kierownika projektu
szkolenie i doskonalenie zespołu –
test sylwetki zawodowej
motywowanie do efektywnej pracy grupowej
metody grupowego rozwiązywania problemów – „burza mózgów”:, „metoda delficka” metoda Triz, – przykłady.

Podstawy zarządzania ryzykiem w projekcie

Identyfikacja czynników ryzyka – metodyka FMEA, COSO II

Metodyka ERM – przykłady zastosowania

ISSO 31000 – przykłady zastosowania

Rodzaje ryzyka w projekcie- ćwiczenie mapa ryzyka mojego projektu

Kwantyfikacja ryzyka - szacowanie ryzyka - przykłady

Analiza ryzyka – test: Twoja skłonność do ryzyka

Plany przeciwdziałania

Planowanie formy prawnej wdrażania i ochrony praw do innowacji

Krótki przegląd form prawnych na tle ochrony wynikającej z prawa autorskiego, prawa ochrony własności przemysłowej itd.

start- up, sprzedaż praw własności – wady i zalety –

kryteria wyborulicencjonowanie – skala premii licencyjnej

Alians strategiczny – model PPP Joint – venture –

model spółki specjalnego przeznaczenia

Samodzielne wdrożenie - spin–off /spin-out

Plan wdrożenia i komercjalizacji

wybór formy prawnej i organizacyjnej – start- up, spin-off i spin-out – lista kryteriów wyboru.

wybór sposobu wdrożenia innowacji, rozważenie ewentualności znalezienia partnera biznesowego – studia przypadków

przygotowanie założeń i wstępnego harmonogramu – narzędzia realizacyjne

ustalenie zasad finansowo – prawnych przebiegu procesów wdrożeniowych i zasad podziału korzyści

analiza due diligence procesu przed wdrożeniowego – przegląd procedury – przykłady rozwiązań praktycznych

inżynieria finansowa, strategie finansowania; fazy finansowania; źródła finansowania; finansowanie dla działających firm; korzystanie z usług pośredników i maklerów).

Analiza rynku, w tym potrzeb odbiorców, zagrożeń ze strony konkurencji oraz uwarunkowań otoczenia zewnętrznego

Tworzenie wstępnego zbioru danych z wykorzystaniem profesjonalnych firm badawczych lub zasobów Internetu:

rodzaj potencjalnych nabywców,

użyteczność produktu w odniesieniu do ceny - stopy zwrotu z nakładów inwestycyjnych.

przewidywanie reakcji klientów,

Sposoby badania wielkości rynku dla innowacyjnych pomysłów – dobór metod i narzędzi do skutecznego pozyskiwania danych płynących z rynku.

Procedury dokonania optymalnego wyboru projektów mających największe szanse

realizacji w warunkach rynkowych.

Strategia wejścia na rynek

Metody wprowadzenia na rynek nowych usług/produktów na podstawie przeprowadzonej analizy potencjału rynkowego.

Ramy tematyczne strategii:

wstępne szacunki rynkowe (wielkość rynku, możliwa akceptacja odbiorców) identyfikowane i analizowanie potrzeb klientów

testowanie koncepcji poprzez prezentację potencjalnym klientom

ocena techniczna pod względem ekonomiczności wytwarzania

szczegółowa analiza finansowa projektu

Harmonogram działań wdrażających strategię

Metody monitorowania

Raportowanie postępów w wdrażaniu

Plany naprawcze

Wartość produktu innowacyjnego na przyszłym rynku

Zasady szacowania aspektów handlowych: (poziom doprecyzowania oraz dostępność informacji o projekcie, stopień dopracowania planu realizacji projektu.

Szacowanie procentowego udziału w rynku, jaki mogą osiągnąć innowacyjne pomysły przed wprowadzeniem na rynek;

Analiza konkurencji innowacyjnych pomysłów – sposoby porównania usług/produktów innowacyjnych przed wprowadzeniem na rynek z podobnymi produktami już istniejącymi na rynku

umowa komercjalizacyjna – 2 - studia przypadków

Wycena produktów finalnych procesów komercjalizacji - Wartość produktu innowacyjnego

Wycena porównawcza na podstawie produktów konkurencyjnych i substytutów
Wycena wartości dla nabywcy - wartość rynkowa w relacji do ceny produktu innowacyjnego –
przykłady
Poszukiwanie wartości wewnętrznej produktów innowacyjnych
Wycena uzależniona od poziomu kosztów
Cena wspierająca cele strategiczne
- ustalanie strategicznych cen nowych produktów

Skala zasobów potrzebnych do opracowania kosztów oraz oczekiwana dokładność oszacowania – 5 klas szacowania - Association for the Advancement of Cost Engineers International (AACEI)
Dystrybucja nowych produktów

Marketingowe wsparcie procesów komercjalizacji innowacji
Ogólna charakterystyka marketingowego wsparcia procesów komercjalizacji
Marketing w instytucjach otoczenia biznesu – strategie kampanii marketingowych
Marketing i PR w jednostkach sfery nauki – studia przypadków

Podsumowanie szkolenia

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych – dwa dni

 

Włodzimierz Gawroński