Włodzimierz Gawroński | Agenda szkolenia „Zarządzanie Projektami - B+R”

Zarządzanie Projektami - B+R”

Kilka słów o szkoleniu:

Skuteczne zarządzanie projektami B+R, stanowi najlepszy sprawdzian efektywności wykorzystania zasobów i osiągania zakładanych celów na konkurencyjnym obszarze biznesu, nowoczesnej administracji czy też forum społecznego działania. Projekty B+R, to, konfrontacja, innowacyjnego pomysłu zweryfikowanego w procesie badawczym z praktyczną oceną jego potencjału biznesowego. Powodzenie, takiego projektu uwarunkowane jest, zarówno wiedzą teoretyczną, praktyką biznesową a także intuicją menadżerską i wyczuciem skali podejmowanego ryzyka.
Jednym z warunków do sukcesu w tym zakresie jest zdobycie wiedzy o metodach zarządzania projektami i umiejętności praktycznego działania w stosowaniu własnej wypracowanej w oparciu o typowe standardy, metodyki, pozwalającej skutecznie realizować projekty. Podczas szkolenia zostaną omówione wszystkie obszary wiedzy dotyczącej zarządzania projektami B+R a w szczególności:

Umiejętnym wyznaczeniu celów projektu,

Przygotowaniem jednoznacznie określonych warunków zainicjowania projektu,

Wybranie wariantu realizacji wraz z planem B,

Elastycznym reagowaniem na zmiany w otoczeniu projektu (reguły tolerancji w procesie realizacji projektu, nadzór nad zmianami w planie,

Zarządzanie zakresem (identyfikacja, rozdział, kontrola i weryfikacja).

Uczestnicy zapoznają się z zasadami i technikami:

Zarządzania czasem (zależności, terminowość, kolejność, spójność działań),

Zarządzania kosztami (kontrola realizacji budżetu -podejście procesowe), zarządzanie, jakością (walidacja dostaw, przeglądy projektu),

Zarządzania ryzykiem,

Oraz utrzymania założonego poziomu, jakości projektu.

Omówione zostaną i przećwiczone na bazie studiów przypadków metody i procedury:

Zarządzania zasobami ludzkimi (pozyskiwanie zasobów, rozwój kompetencji, zarządzanie

Relacjami) · zarządzania komunikacją i ryzykiem -podejście procesowe”

Przedstawione podczas tego szkolenia, techniki i narzędzia będą miały zastosowanie w zarządzaniu na każdym etapie cyklu życia projektu, w ramach ustalonych uwarunkowań organizacyjnych i finansowych oraz przy optymalnym wykorzystaniu zespołu projektowego..
Uczestnicy szkolenie uzyskają odpowiedzi między innymi na następujące pytania:

 • Czym jest projekt B+R, na czym polegają jego cechy charakterystyczne na tle typowych projektów biznesowych i co z tego wynika dla praktyki realizacyjnej?

 • Co jest najistotniejsze w zarządzaniu projektem, B+R?

 • Czym są i na czym polegają standardy zarządzania projektami?

 • W jakich warunkach standardy należy modyfikować wraz z zmieniającymi się warunkami realizacji projektu?

 • Jak wykorzystywać w praktyce wiedzę dotyczącą procesów biznesowych w projekcie B+R?

 • Jak kontrolować i organizować rozpoczęcie, rozwinięcie i zakończenie projektu?,

 • Za pomocą, jakich procedur i technik przeprowadzać regularne przeglądy postępów prac w stosunku do planu i założeń biznesowych?

 • Z czego najczęściej, wynikają kłopoty i porażki projektów?

 • Na czym polega znaczenie i w jaki sposób wykorzystywać tzw. elastyczne punkty decyzyjne?

 • Z czego wynika i na czym opiera się funkcjonowanie automatycznej kontroli wszelkich odchyleń od planu?

 

 

Korzyści dla uczestników:

 

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania projektami B+R, poprzez wnikliwą analizę studiów przypadków, praktyczne ćwiczenia oraz zapoznanie z przykładami konkretnych rozwiązań, dających się bezpośrednio zastosować w pracy. Program tego szkolenia zapewnia kompleksową wiedzę i praktyczne umiejętności, poprzez etap przygotowawczy, na którym definiujemy wymogi projektu, opracowanie struktury i logistyki realizacyjnej, system weryfikacji, aż po zamknięcie i rozliczenie projektu. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności:

Jak korzystać z podstawowych koncepcji, umiejętności i technik zarządzania projektem?· Dopasowywać cele i założenia projektu do jasno sprecyzowanych potrzeb otoczenia projektu. Opracowywać strukturę podziału pracy; ·Stawiać realistyczne, wymierne cele i zapewniać pozytywne efekty; ·Szacować koszty i terminy przy zastosowaniu prostych i sprawdzonych technik; ·Opracowywać i wdrażać niezawodny system kontroli projektu;

 

Uczestnik po szkoleniu powinien:

 

 • Potrafić założyć nowy projekt
 • Zdefiniować fazy, działania, zadania oraz kamienie milowe projektuZdefiniować zależności pomiędzy zadaniami
 • Ustalać harmonogram realizacji zadaZdefiniować ścieżkę bazową i krytyczną projektu
 • Zidentyfikować ryzyka projektu i przygotować zestaw działań zaradczych
 • Zdefiniować zasoby projektu oraz przyporządkować dla nich zadania

 

Adresaci szkolenia:

 • Program przeznaczony jest dla pracowników, specjalistów oraz kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla zarządzania w instytucjach publicznych i firmach komercyjnych, obecnych i przyszłych kierowników projektów, menedżerów laboratoriów, członków grup projektowych.

 

Metody pracy zastosowane podczas szkolenia:

Szkolenie prowadzone będzie, aktywnymi metodami z wykorzystaniem studiów przypadków, pracy zespołowej oraz rzeczywistych projektów będących w fazie przygotowania lub wdrożenia.Zajęcia będą prowadzone w formie prezentacji power-point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. Częścią szkolenia są praktyczne warsztaty w zakresie ważniejszych zagadnień. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy oraz moderowana dyskusja.

Ważne:

Oficjalne podręczniki standardów; PCM, PMI, PRINCE2, są bardzo obszerne (na przykład; PRINCE 2 liczy 408 stron A4) i często napisane w sposób całkowicie niezrozumiały; mogą sporo „namieszać” i wywołać sporą dozę frustracji. Dlatego uczestnicy szkolenia otrzymają 120 stronicowy Skrypt Szkoleniowy, opracowany z uwzględnieniem specyfiki warunków realizacji projektów w Polsce i wymogów, EU, który ( mamy taką nadzieję) w sposób jasny i funkcjonalny pomoże w praktycznym wykorzystywaniu tej metodyki w realizowanych w przyszłości projektach, przez biorących udział w szkoleniu.

 

Program szkolenia:

Dzień I

 1. Wprowadzenie do Zarządzania Projektem

Mity na temat metodyk zarządzania projektami a tzw. zdrowy rozsądek

Analiza projektu – podejście PRINCE 2, PCM i PMI

Identyfikacja źródeł sukcesów i porażek projektów

Analiza problemu i celów projektu-  uzasadnienie biznesowe.

Cykl życia projektu wg PCM, PMI, PRINCE2 - fazy projektu - etapy techniczne i etapy zarządcze

       Definiowanie podstawowych pojęć zarządzania projektem

Historia i aktualne trendy w zarządzaniu projektami B+R

Bariery administracyjne, decyzyjne i kompetencyjne w przypadku projektów B+R.

       Systemy i metodyki zarządzania projektem – przegląd wiodących rozwiązań

Charakterystyka projektu, jako przedsięwzięcia organizacyjnego

Cele projektu – ćwiczenie

Obszary zarządzania projektami

Programy, projekty i operacje

Typy projektów
czynności koordynacyjne i kierownicze w ramach projektu
warunki wstępne efektywnego zarządzania projektem

3.     Inicjowanie projektu - Obszary w zarządzaniu projektem

Konspekt Projektu - Matryca priorytetów

Przygotowanie założeń projektu – ćwiczenie praktyczne

Planowanie

Konstruowanie projektu

Strategiczne decyzje projektu

Uzasadnienie biznesowe

Dokument inicjacji projektu – omówienie i ćwiczenie

 

Budowa zespołu projektowego - Uczestnicy projektu, struktura zespołu,

Rola PM – Project Managera

Struktura podziału pracy -
szkolenie i doskonalenie zespołu –
test sylwetki zawodowej
motywowanie do efektywnej pracy grupowej
metody grupowego rozwiązywania problemów

4.       Planowanie projektu - Cykl życia projektu

      Struktura podziału zadań

        Planowanie zasobów

        Metody szacowania czasu trwania i kosztów zadań projektowych

        Schemat sieciowy projektu (Metoda Ścieżki Krytycznej)

        Harmonogram projektu (wykres Gantta; Kamienie Milowe)

Harmonogram a budżet -podstawowe reguły współzależności

Przykład programu komputerowego wspomagającego zarządzanie projektem

 

 Dzień II         

 

5. Czas realizacji a skuteczność osiągnięcia celów projektu
Struktura podziału pracy (PPS/ang. WBS), jej wykorzystanie w planowaniu i kontroli
Zadania projektu, zależności miedzy nimi i dodatkowe ograniczenia zadań w czasie
Sieć czynności, diagram sieciowy PERT, wykres Gantt’a
Harmonogram oparty na datach a harmonogram oparty na sieci czynności
Budowa harmonogramu projektu - „wprzód”, „wstecz”
Ścieżka krytyczna, zadania krytyczne i podkrytyczne, zapasy czasu
Określenie i przydział zasobów, rozwiązywanie problemu przeciążenia zasobów
Łańcuch krytyczny, bufor projektu, bufory zasilające i bufory zasobów
Zarządzanie czasem w trakcie realizacji projektu – aktualizowanie harmonogramu bieżącego na podstawie informacji o realizacji projektu, zmianach w dostępności zasobów i wymaganiach klienta

Ćwiczenie: Planowanie czasu w projekcie

 

       6. Realizacja i kontrola projektu

      Cele projektu (główne i cząstkowe), tzw. „drzewo celów”, macierz wzajemnej relacji celów projektu

Analiza SWOT – zasady i procedury przygotowania oraz praktycznego wykorzystania
strukturyzacja projektu a struktura organizacyjna (np. technika czarnej skrzynki, diagram sprzężenia zwrotnego, wykres Gantta, PERT

Koszty, przychody, przepływy gotówkowe
Przekroje i szacowanie kosztów projektów
Budżetowanie, jako narzędzie zarządzania projektem
standard EVMS (Earned Value Management System) ·Metoda Earned Value i jej zastosowania
Orientacja na korzyści projektu
Szacowanie wartości projektu

       Analiza i wprowadzanie zmian

 

7. Ćwiczenie DIP – dokument inicjacji projektu

 

Dzień III

 

8. Podstawy zarządzania ryzykiem w projekcie

Identyfikacja czynników ryzyka – ćwiczenie praktyczne

Rodzaje ryzyka w projekcie – przegląd ryzyk typowych i specyficznych

Kwantyfikacja ryzyka - szacowanie ryzyka

Analiza ryzyka – test: Twoja skłonność do ryzyka

Plany przeciwdziałania

Porażki projektów na skutek niedocenienia potencjalnych ryzyk.

9. Planowanie komunikacji
Dystrybucja informacji-
test: postawa negocjacyjna
Sprawozdawczość

Jakość w projekcie? Planowanie, jakości
Zapewnienie, jakości
Sterowanie, jakością

Kapitalizacja doświadczeń, zarządzanie wiedzą

 

10. Zamknięcie projektu

 • Zarządzanie Zmianą w metodyce PRINCE2, PCM i PMI – co z tego wykorzystać dla projektów B+R?

 • Zamykanie Projektu  -  fazy procesu zamykania projektu
   Błędy, które popełniamy najczęściej, – czyli kiedy intuicja nas zawodzi?
  Skonsolidowanie wiedzy o metodykach zarządzania projektami w tym, PCM, PMI, PRINCE2

 

 

Szkolenie trzydniowe - 3 dni – 24 godziny dydaktyczne

 

Włodzimierz Gawroński