Włodzimierz Gawroński | Agenda szkolenia „Praktyczne aspekty przygotowania i rozstrzygania roszczeń”

Praktyczne aspekty przygotowania i rozstrzygania roszczeń”

 

W toku realizacji prac projektowych i procesu budowlanego w ramach kontraktu opartego na procedurach Fidic, między zamawiającym i wykonawca, powstają różnego typu roszczenia i spory. Źródła powstawania przyczyn takich roszczeń oraz sposobów ich rozstrzygania na podstawie warunków umowy, będą stanowić o treści tego szkolenia. Zostanie szczegółowo przedstawiona rola poszczególnych stron biorących udział w procedurze roszczeniowej, podstawy kontraktowe oraz sposoby zgłaszania i egzekwowania roszczeń. Uczestnicy szkolenia przećwiczą te zagadnienia w oparciu o symulacje wynikające ze studiów konkretnych przypadków. Omówione zostaną polubowne metody prowadzenia i rozstrzygania sporów a także będą zaprezentowane informacje o postępowaniu w arbitrażu i sądzie powszechnym.

 

Dla kogo jest to szkolenie:

 

Prezentacja i studia przypadków przeznaczone są przede wszystkim dla stron realizujących kontrakt wg. FIDIC.

Jest to szkolenie od strony praktycznej, prezentujące specyficzne uwarunkowania decydujące o powodzeniu przedsięwzięcia budowlanego oraz przedstawiające, jak korzystać z uprawnień w różnych sytuacjach i na kolejnych etapach realizacji kontraktu. 

Uczestnicy:Kadra zarządzająca, inżynieryjno-techniczna, służby finansowe, obsługa prawna, specjaliści – w szczególności odpowiedzialni za realizację kontraktów.

 

Tematyka i funkcje tego szkolenia zostały przygotowane, jako praktyczny przegląd szczegółowych rozwiązań w zakresie zarządzania budową, wykorzystywanych w działalności kontraktach budowlanych. Na bazie wiodącego tematu, jakim jest, zgłaszanie roszczeń a także prowadzenie sporów, zostaną przedstawione metody i zasady zarządzania kontraktem oraz skuteczne techniki tworzenia organizacyjnych i prawnych warunków realizacji i nadzorowania kontraktów. Dotyczy to relacji:

Zamawiający – Inżynier – Wykonawca. Charakter szkolenia zostanie powiązany cyklem testów określających predyspozycje i preferencje uczestników w odniesieniu do poszczególnych podtematów.

 

9.00 – 10.30

1. Wprowadzenie:

Definicje roszczeń i sporów wg. Fidic a kwestie tzw. terminów zawitych z Kodeksu Cywilnego

Rozbieżności interpretacyjne pojęcia Claim w polskiej praktyce prawnej i orzecznictwie.

Zasady ogólne zgłaszania roszczeń i prowadzenia sporów wg. WK FIDIC

Odpowiedzialność i ryzyko Stron w kontrakcie na „Budowę wg czerwonego fidica” i kontraktcie „zaprojektuj / zbuduj”

Formalne podstawy składania roszczeń

Formalne podstawy prowadzenia sporu

Roszczenia Zamawiającego (sbkl. 2.5)

 

10.30 – 10.45 – Przerwa kawowa

10.45 - 12.5

Powody roszczeń wynikające z zapisów umowy i z przebiegu prac projektowych oraz robót budowlanych

2. Szczegółowe procedury roszczeniowe

Roszczenia Wykonawcy (sbkl. 20.1)

Powody roszczeń

Procedura roszczeniowa

3. Pozycja i rola Inżyniera w rozstrzyganiu roszczeń

Ćwiczenie: Analiza i ocena roszczeń Wykonawcy oraz Zamawiającego – studia przypadków

- Subklauzula 3.5 WK FIDIC

 

12.15 – 13.00 – Lunch

13.00 – 14.30

 

4. Polubowne rozstrzyganie sporów

Negocjacje

Mediacje

Komisja rozjemcza

5. Procedura rozjemstwa wg WK FIDIC

Rodzaje i skład komisji rozjemczej

Przebieg postępowania rozjemczego – studia przypadków

Decyzja komisji rozjemczej i jej wykonalność.

Sądowne rozstrzyganie sporów

6. Arbitraż i sąd powszechny – zalety i wady

Przebieg postępowania przed komisja Arbitrażową

14.30 – 14.45 – Przerwa kawowa

14.45 – 16.00

Najczęściej popełniane błędy, dotyczące roszczeń w kontrakcie.

Podsumowanie szkolenia.UWAGA: Przedstawione bloki tematyczne szkolenia mogą być w zależności od potrzeb uczestników - poszerzone lub skrócone bądź pominięte. Ostateczna agenda w przypadku szkolenia dedykowanego, będzie, co do zakresu uzgadniana z zamawiającym.

Czas szkolenia 8 godzin dydaktycznych – jeden dzień

 

 

 

 

Włodzimierz Gawroński