Włodzimierz Gawroński | Agenda szkolenia FIDIC

Agenda szkolenia

 

"Warunki kontraktowe FIDIC dla początkujących – punkt widzenia wykonawcy"

 

( czas trwania dwa dni – 16 godzin dydaktycznych)

 

 

Kilka słów o celach i elementach składowych szkolenia:

Podstawowym celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu stosowania warunków kontraktowych FIDIC w realizacji inwestycji liniowych, dla osób po raz pierwszy stykających się z ta procedurą w projektach inwestycyjnych realizowanych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, prawo cywilne i przepisy o ochronie środowiska.

Na każdym etapie szkolenia, omawiane zasady i techniki procedury FIDIC, będą odnoszone do krajowych regulacji prawnych, w szczególności do prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego i kodeksu cywilnego. Uczestnicy szkolenia otrzymają między innymi, odpowiedź, popartą konkretnymi przykładami, jak dokonywać zmian w kontrakcie.

Jak skutecznie wnioskować o uruchamianie procedur zamówień dodatkowych i uzupełniających w kontraktach FIDIC oraz jak zgłaszać roszczenia?

Bardzo istotnym celem tego szkolenia jest również przekazanie uczestnikom szkolenia informacji na temat roli, jaką pełnią oni w procesie inwestycyjnym oraz o ciążących na nich obowiązkach.

Omawiane podczas szkolenia studia przypadków, wskażą uczestnikom, jak działać w ramach ustalonych uwarunkowań organizacyjnych i finansowych, w przypadku finansowania inwestycji ze środków unijnych. Jak dobrze przygotować się do projektu? Jak zweryfikować zapisy studium wykonalności, pełniące w czasie realizacji inwestycji rolę dokumentu weryfikującego? Dlaczego tak ważne jest możliwie jak najwcześniejsze przeanalizowanie materiałów służących do realizacji projektu, czyli projektów technicznych, programów funkcjonalno-użytkowych, uregulowanego stanu prawnego gruntów, decyzji i uchwał np. w zakresie zwolnienia wykonawcy z opłat za zajęcia pasów drogowych itp.?

 

 

Dla kogo jest to szkolenie:

 

Szkolenie jest skierowane do osób, które po raz pierwszy maja styczność z procedurą FIDIC.

Jest to szkolenie od strony praktycznej, prezentujące specyficzne uwarunkowania decydujące o powodzeniu przedsięwzięcia budowlanego oraz przedstawiające, jak korzystać z uprawnień w różnych sytuacjach i na kolejnych etapach realizacji kontraktu. 

 

Tematyka i funkcje tego szkolenia zostały przygotowane, jako praktyczny przegląd szczegółowych rozwiązań w zakresie zarządzania budową, wykorzystywanych w działalności kontraktach. Na bazie omawianych praktycznych procedur, zostaną przedstawione metody i zasady zarządzania kontaktami oraz skuteczne techniki tworzenia organizacyjnych i prawnych warunków realizacji i skutecznego korzystania z zapisów kontraktów. Dotyczy to relacji: Zamawiający – Inżynier Kontraktu - Wykonawca. Proces szkolenia zostanie powiązany cyklem testów określających predyspozycje i preferencje uczestników w odniesieniu do poszczególnych podtematów.

 

 

KORZYŚCI:

  1. Poznanie i zdobycie umiejętności w zakresie wykorzystania praktycznych procedur w praktyce realizacji i rozliczania projektów budowlanych, podstawowej wiedzy dotyczącej zarządzania projektami oraz sygnalnych prawidłowości w dziedzinie skutecznych negocjacji.

  2. Pozyskanie szerokiego spektrum wiedzy, dotyczącej błędów i przyczyn porażek w projektach budowlanych, w kontekście unormowań prawnych i organizacyjnych procesów inwestycji budowlanej.

  3. Przećwiczenie na studiach przypadków stosowanych w praktyce rozwiązań dotyczących: organizacji placu budowy, zmian w fazie realizacyjnej oraz form i trybu rozliczeń końcowych.

 

METODOLOGIA:

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji power-point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. Zostaną przeprowadzone praktyczne warsztaty w wybranych aspektach szkolenia. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy oraz moderowana dyskusja.

UWAGA: Uczestnicy szkolenia otrzymają dodatkowo obszerny ( ponad 120 stron) Skrypt- podręcznik zawierający omówienie wszystkich najistotniejszych zagadnień dotyczących praktycznych aspektów procesu budowlanego, w kontekście procedury FIDIC, będący pomocą w praktycznym, realizowaniu umów o roboty budowlane.

 

 

Program:

 

Dzień I

 

9.00 – 10.30

 

Wprowadzenie:

Wprowadzenie – krótka historia i cel procedur FIDIC – narodziny FIDIC i jego ewolucja

Aktualne trendy w zakresie stosowania procedur budowlanych FIDIC.

Rodzaje kontraktów realizowanych według FIDIC,

Książki FIDIC – Czerwona, Żółta, Srebrna i Biała – różnice, zalety i wady oraz ich

zastosowanie, przy realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.

 

 

10.30 – 10.45 Przerwa kawowa

10.45 – 12.15

 

Warunki Ogólne FIDIC - 20 Klauzul - od definicji do rozstrzygania sporów

Omówienie i dokładna analiza poszczególnych Klauzul.

Czerwona książka”- studia przypadków

Żółta książka” – przykład pilotażu „zaprojektuj i wybuduj”

Srebrna książka”- czyli kiedy najważniejszy jest czas – przykład stadion Wrocław

Ćwiczenie w rozpoznawaniu klauzul

 

12.15 – 13.00 Obiad

13.00 – 15.00

Warunki szczególne FIDIC

 

Podmioty kontraktu; pozycja w kontrakcie

Prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawcy,

Konflikt interesów) w realizacji projektu – studia przypadków

Pozycja Zamawiającego w odniesieniu do Inżyniera Kontraktu

Zasady i metodyka współdziałania zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera w ramach 

kontraktu

Przebieg procesu inwestycyjnego w procedurze FIDIC od momentu wejścia na plac

budowy, poprzez realizację zadania do momentu odbioru inwestycji.

 

15.00 – 15.15 Przerwa kawowa

15.15 – 16.15

Uwarunkowania stosowania procedur FIDIC w warunkach polskich uregulowań

prawnych.

Szczegółowy przegląd obszarów potencjalnie konfliktowych:

Prawo budowlane - przykłady

Prawo cywilne – studia przypadków– obszary szczególnej „wrażliwości”

Prawo zamówień publicznych- przykłady

Ustawa o finansach publicznych - przykłady

Akty wykonawcze i wytyczne, – czyli „diabeł tkwi w szczegółach” - przykłady

 

Dzień II

 

9.00 – 10.30

 

FIDIC w projektach unijnych

Zakres i reguły stosowania

Standardy FIDIC w projektach unijnych 

Zakres i reguły stosowania - przykłady

Praktyczne aspekty wykorzystania procedur w realizacji projektów unijnych. 

 

10.30 – 10.45 Przerwa kawowa

10.45 – 12.15

 

Ćwiczenie: umowa dla Inżyniera Kontraktu

 

 

Błędy, porażki – przyczyny i skutki

 

Typowe błędy w praktyce stosowania FIDIC w poszczególnych fazach;

Faza przygotowania projektu, Faza realizacji, i Faza rozliczania

Metodyka diagnozowania i naprawy błędów

Konflikty w procesie realizacji kontraktu i metodyka ich rozwiązywania

12.15 – 13.00 Obiad

13.00 – 15.00

 

Zmiany w kontrakcie FIDIC a prawo zamówień publicznych

 

Procedura zmian w fazie realizacji projektu – relacje; FIDIC - PZP

Wykorzystanie nowych unormowań prawa zamówień publicznych w tym zakresie oraz metodyki i procedur zarządzania projektami – szczegółowe omówienie podstaw prawnych i metodyki postępowania

Jak powinien się przygotować zamawiający podejmując negocjacje w sprawie zmian?

ze stronami Kontraktu z instytucją pośredniczącą ( fundusze europejskie),

Omówienie przykładów wykorzystania FIDIC w celu realizacji inwestycji finansowanych

Ze środków unijnych i wynikających z nich wniosków praktycznych.

15.00 – 15.15 Przerwa kawowa

15.15 – 16.15

Błędy, jakie popełniamy najczęściej – prezentacja na podsumowanie szkoleniaCzas szkolenia 16 godzin dydaktycznych – dwa dni

 

 

 

Włodzimierz Gawroński