Włodzimierz Gawroński | Agenda szkolenia FIDIC - punkt widzenia wykonawcy kontraktu - dla średnio zaawansowanych

FIDIC - punkt widzenia wykonawcy kontraktu - dla średnio zaawansowanych

( czas trwania dwa dni – 16 godzin lekcyjnych)

 

Kilka słów o składowych elementach szkolenia:

Rola i pozycja wykonawcy w kontrakcie stanowi główny punkt odniesienia w tym szkoleniu.

Jak wykonawca powinien się przygotować do udziału w realizowanym Kontrakcie od momentu negocjacji i podpisania umowy, poprzez jej wykonywanie aż do rozliczenia się z przyjętych w kontrakcie zobowiązań?

Przedstawione podczas tego szkolenia, techniki i narzędzia będą miały zastosowanie w zarządzaniu na każdym etapie Umowy, w ramach ustalonych zasad zarządzania ryzykiem i zapewnienia standardów, jakości wykonywanych robót oraz zabezpieczenia swoich roszczeń. Jak dobrze przygotować się do projektu? Jak przeanalizować zapisy umowy i ustalić punkty krytyczne w realizacji kontraktu realizowanego w procedurze Fibic? Dlaczego tak ważne jest możliwie jak najwcześniejsze przeanalizowanie materiałów służących do realizacji projektu, czyli projektów technicznych, programów funkcjonalno-użytkowych, uregulowanego stanu prawnego gruntów, decyzji i uchwał, np. w zakresie zwolnienia wykonawcy z opłat za zajęcia pasów drogowych itp.?

Gospodarowanie czasem w kontrakcie, – czyli praktyczne sposoby radzenia sobie z

Harmonogramem.

Co to znaczy w praktyce – zrozumieć procedurę Fidic? Jakie błędy w tym zakresie popełniamy najczęściej i jak można ich uniknąć?

Na bazie, jakich standardów zapewnić prawidłowe przeprowadzenie procesu wdrażania inwestycji za poprzez odpowiedni przepływ informacji?

Co można wygrać a co przegrać w procedurach zmian w kontrakcie?

Jak skutecznie zgłaszać roszczenia i uczestniczyć w sporach ze stronami kontraktu?

 

To tylko przykładowe pytania, na które odpowie to szkolenie.

 

Dla kogo jest to szkolenie:

 

Prezentacja i studia przypadków przeznaczone są przede wszystkim dla pracowników firmy realizującej kontrakt, których wiedza w zakresie procedury FIDIC, wymaga uporządkowania i poszerzenia.

Jest to szkolenie od strony praktycznej, prezentujące specyficzne uwarunkowania decydujące o powodzeniu przedsięwzięcia budowlanego oraz przedstawiające, jak korzystać z uprawnień w różnych sytuacjach i na kolejnych etapach realizacji kontraktu. 

 

Uczestnicy:Kadra zarządzająca, kierownicy budów, kierownicy robót, majstrowie, służby finansowe, obsługa prawna – w szczególności odpowiedzialna za realizację kontraktu.

 

Tematyka i funkcje tego szkolenia zostały przygotowane, jako praktyczny przegląd szczegółowych rozwiązań w zakresie przygotowania do kontraktu a następnie, zarządzania budową. Na bazie wiodącego tematu, jakim jest procedura, FIDIC zostaną przedstawione metody i zasady realizacji kontraktu oraz skuteczne techniki tworzenia przez Wykonawcę, organizacyjnych i prawnych warunków realizacji i nadzorowania kontraktów. Dotyczy to relacji:

Zamawiający – Inżynier – Wykonawca z punktu widzenia Wykonawcy. Charakter szkolenia zostanie powiązany cyklem testów określających predyspozycje i preferencje uczestników w odniesieniu do poszczególnych podtematów

 

FIDIC w czterech wymiarach, – czyli jak:

  1. Co wynika z Ogólnych i Szczególnych warunków Umowy FIDIC?.

  2. Jakie zapisy kontraktu są szczególnie ryzykowne dla wykonawcy?

  3. Jak skutecznie zapewnić przestrzeganie uprawnień wykonawcy przez Inżyniera Kontraktu?.

  4. Jak zbudować i wdrożyć sprawny system zarządzania ryzykiem i zapewnienia standardów, jakości kontraktu przy współpracy z Inżynierem Kontraktu i z Zamawiającym?.

 

Wskazana powyżej problematyka zostanie omówiona i przećwiczona w oparciu o studia przypadków zrealizowanych Kontraktów.

 

 

CELE SZKOLENIA:

 

1.Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom poszerzonej wiedzy w zakresie ogólnych i szczegółowych przepisów warunków kontraktowych FIDIC.

2. Szkolenie ma na celu profesjonalnie przygotować Wykonawcę procesu inwestycyjnego (przygotowanie i negocjowanie umowy, projektowanie, realizacja, nadzór) do realizowania go zgodnie z wymaganiami krajowymi i międzynarodowymi z praktycznym uwzględnieniem norm prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz reguł tzw. dobrej praktyki inwestycyjnej.

3.Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi

wg Warunków Kontraktowych FIDIC.

Uporządkowanie zasadniczych i szczegółowych wymogów projektu, poprzez analizę, krok

po kroku każdego etapu, łącznie z końcowym rozliczeniem się z obowiązków.

 

 

 

KORZYŚCI:

  1. Poznanie i zdobycie umiejętności w zakresie wykorzystania procedur FIDIC w praktyce przygotowania, realizacji i rozliczania projektów budowlanych..

  2. Pozyskanie szerokiego spektrum wiedzy, dotyczącej błędów i przyczyn porażek w kontraktach budowlanych, w kontekście unormowań prawnych i organizacyjnych procesów inwestycji budowlanej.

  3. Przećwiczenie na studiach przypadków stosowanych w praktyce rozwiązań dotyczących: fazy przedinwestycyjnej, organizacji placu budowy, form wynagrodzenia, zmian w fazie realizacyjnej oraz form i trybu rozliczeń końcowych.

 

METODYKA SZKOLENIA:

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji Power-point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. Zostaną przeprowadzone praktyczne warsztaty w wybranych aspektach szkolenia. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy oraz moderowana dyskusja.

UWAGA: Uczestnicy szkolenia otrzymają dodatkowo obszerny ( ponad 120 stron) Skrypt- podręcznik zawierający omówienie wszystkich najistotniejszych zagadnień dotyczących praktycznych aspektów procesu budowlanego, realizowanego z wykorzystaniem procedur FIDIC, będący pomocą w praktycznym przygotowywaniu, wdrażaniu umów o roboty budowlane.

 

Plan szkolenia:

 

Wprowadzenie:

Podmioty kontraktu; pozycja w kontrakcie – kryteria wyboru pozycji

Prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawcy – stosowane modele rozwiązań (

Wady i zalety,

Konflikt interesów) w realizacji projektu – studia przypadków

Inżynier Kontraktu: uprawnienia, obowiązki w procesie inwestycyjnym – rozwiązania

skrajne i optymalne.

Zasady i metodyka współdziałania zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera w ramach 

kontraktu

 

 

Warunki szczególne FIDIC

Czerwona książka” – szczegółowe omówienie Klauzul i ich wpływu na postanowienia

umowy - kontraktu

Żółta książka”

Srebrna książka”

 

 

FIDIC a praktyczne wymogi prawa polskiego w odniesieniu do uprawnień i

obowiązków Wykonawcy kontraktu

 

Uwarunkowania stosowania procedur FIDIC w warunkach polskich uregulowań prawnych.

Prawo budowlane,

Prawo cywilne,

Prawo zamówień publicznych

Akty wykonawcze i wytyczne, – czyli „diabeł tkwi w szczegółach”

 

Program zarządzania ryzykiem – obowiązki Wykonawcy

 

Program zapewnienia jakości – metodyka przygotowania

 

BIOZ w warunkach Kontraktu Fidic

 

Błędy, porażki – przyczyny i skutki

 

Test psychologiczny: „Twoja skłonność do ryzyka”Typowe błędy w praktyce stosowania FIDIC w poszczególnych fazach;

Metodyka diagnozowania i naprawy błędów

Konflikty w procesie realizacji kontraktu i metodyka ich rozwiązywania

Inżynier Kontraktu

Rola, pozycja i uprawnienia

Ćwiczenie: przykładowy kontrakt Inżyniera

Problematyka podwykonawstwa

Zmiany

Procedura zmian w fazie realizacji projektu

Wykorzystanie nowych unormowań prawa zamówień publicznych w tym zakresie oraz metodyki i procedur zarządzania projektami.

 

Test psychologiczny; „Twoja sylwetka zawodowa”

 

Kary umowne – jak się skutecznie przed nimi bronić?

 

Jak sobie z tym problemem radzić - scenariusze

 

Odbiory robót w procedurze Fidic

 

Gwarancje w Fidic

 

Roszczenia Wykonawcy, – co w praktyce oznacza tzw. „skarbonka z roszczeniami”?Podsumowanie szkolenia.

 

Sesja informacji zwrotnej.

 

UWAGA: W/w szkolenie może być również przeprowadzone w wersji wyłącznie dla gremiów kierowniczych firmy.

W tym wydaniu, główne akcenty szkolenia zostaną położone na sferę decyzyjną w kontraktach.

Szczegółowy podział wymiaru godzinowego poszczególnych bloków tematycznych wg zapotrzebowania klienta.

 

 

 

 

Włodzimierz Gawroński