Renata Gąsior

Trener
Kierownik Oddziału Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym Archiwum Państwowego w Lublinie.
wyślij zapytanie do trenera

O mnie

Absolwent studiów historycznych na UMCS w Lublinie oraz Muzealniczego Studium Podyplomowego na UW w Warszawie.

Od 1999 r. pracownik Archiwum Państwowego w Lublinie, zatrudniona na stanowisku kierownika Oddziału Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym.

Członek i sekretarz lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Przewodniczący Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji Niearchiwalnej w Archiwum Państwowym w Lublinie.

Wykładowca w ramach kursów kancelaryjno-archiwalnych organizowanych przez Gospodarstwo Pomocnicze działające przy Archiwum Państwowym w Lublinie (od 2001 r.) oraz trener w Krajowym Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (SAP).
Brała aktywny udział w tworzeniu przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Publikacje w: „Muzealnictwie”, roczniku Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, „Archiwiście Polskim”, współautor katalogu wystawy „Archiwa skarbnicą pamięci i informacji”, współorganizator Lubelskiego Festiwalu Nauki w ramach działań podejmowanych przez AP w Lublinie.