Proponujemy  szkolenie będące syntezą wiedzy i umiejętności na temat skutecznego zarządzania projektem innowacyjnym.  Podczas tego szkolenia, przekażemy wam naszą wiedzę, w której będzie niewiele teorii ( mimo wszystko jest też niezbędna), lecz praktyka – trening - praktyka…..
Każdy projekt biznesowy zawiera w sobie właściwy mu zakres ryzyka. Projekty innowacyjne, charakteryzują się jeszcze większym ryzykiem, niż typowe projekty, wymagają też ścisłej współpracy pomiędzy członkami zespołu oraz kreatywnego i elastycznego podejścia. Tak jak wszystkie inne projekty muszą się jednak opierać na solidnych podstawach biznesowych i podlegają rygorom ograniczeń kosztowych i czasowych. Pomożemy w oparciu o studia przypadków przeanalizować zarówno wykonalność jak też ryzyko innowacyjnego projektu.

 • Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak zbudować model biznesowy, jak stworzyć efektywny zespół, jak przygotować się do inwestycji, a także jak dobrze zaprezentować projekt przed inwestorem.  
 • Zapoznają się w sposób z zasadami i technikami zarządzania innowacja w firmie. Dowiedzą się także, jakie umiejętności zespołu projektowego, są niezbędne do zapewnienia sukcesu innowacji. Poznają metody kreatywnego myślenia – metodę sześciu kapeluszy De Bono,  „burzę mózgów” jej rozwinięcie -  „Cimdo”,  Synektykę  i metodę Triz. Dodatkowo zdobędą praktyczną wiedzę na temat metodyki i procedur umożliwiających wycenę rynkową innowacyjnego projektu.  
 • Uczestnicy szkolenia przećwiczą zagadnienia ryzyka  w oparciu o metodyki ERM oraz normy ISO31000;
 • Uczestnicy poznają zasady i techniki oceny przykładowych kosztów i skali niezbędnych zasobów finansowych dla realizacji projektu, w tym: estymację kosztów innowacji dla określenia rentowności projektu. Przedstawione to zostanie w kontekstach; strategii kreatywności, konkretnych przykładów wykorzystania metody twórczego i kreatywnego myślenia oraz zespołowych technik myślenia kreatywnego
 • Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik uzyska wiedzę pozwalającą: zidentyfikować zagrożenia i szanse dla własnych projektów innowacyjnych, opanować umiejętność zdiagnozowania potrzeb innowacyjnych swojej firmy, określić źródła finansowania i sposoby aplikowania o środki niezbędne dla zrealizowania planowanych rozwiązań innowacyjnych, oszacować potencjał realizacyjny planowanych nakładów w projekcie w relacji do  przewidzianego zakresu projektu.
 • W trakcie szkolenia, zaprezentowane zostaną przykładowe projekty w tym także, przykłady prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez firmy mikro, małe i średnie.

Cele dydaktyczne szkolenia:

Zdobycie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie następujących kwestii:

 • W jaki sposób ustalić, czego oczekują nasi potencjalni klienci i w jakim zakresie te oczekiwania spełnia POTENCJALNIE nasz innowacyjny produkt?
 • Co stanowi podstawowe źródło trudności w procesie badania potencjału rynkowego innowacyjnych rozwiązań i jak sobie z tym radzić? 
 • Dlaczego poszczególne etapy tego procesy odnoszące się do strategii wejścia na rynek, poprzez marketing innowacyjnych projektów, napotykają na bariery hamujące rezultaty naszych działań w tej dziedzinie? 
 • Opanowanie przez uczestników wiedzy o tym, jak skutecznie zdiagnozować, czy nowy pomysł, ma nową, jakość i wartość rynkową?
 • Uczestnicy szkolenia zostaną w zapoznani z zasadami i technikami przygotowania i przeprowadzenia badań rynkowego potencjału projektów innowacyjnych. 
 • Poznają procedury oceny wartości rynkowej produktu innowacyjnego, w tym olbrzymie możliwości, jakie stwarza wykorzystanie Internetu. 
 • Uporządkują swoją wiedzę o dotychczasowym przebiegu zastosowania metod marketingowych w tym porównawczych i nowych rozwiązaniach w tej dziedzinie. 
 • Dowiedzą się także, jakie umiejętności są niezbędne do zapewnienia sukcesu rynkowego innowacji.
 • Dodatkowo zdobędą wiedzę na temat metodyki i procedur umożliwiających korzystanie z tzw. inżynierii finansowej oraz zarządzania ryzykiem innowacyjnego projektu.

Uczestnicy szkolenia otrzymają odpowiedź między innymi na następujące pytania:

Jak sprawdzić, że projekt jest wykonalny?
Które informacje w ocenie potwierdzają przesłanki do uznania, że projekt będzie miał charakter trwały?
Jakie wnioski z oceny uzasadniają, że produkty projektu „wejdą” na rynek i z jakim prognozowanym skutkiem biznesowym?
Czy wiarygodnie wykonano analizę strategiczną projektu?
Jak zbadać poprawność analizy wartości rynkowej pomysłu, czyli czy to się opłaci?
Jak dokonać oceny czy zakładane przepływy z działalności inwestycyjnej i finansowej są wiarygodne?
Czy autorzy analizy rynku i analizy ryzyka potrafią wykazać, że zidentyfikowane przez nich ryzyka w projekcie to większość potencjalnych obszarów ryzyka?
Jakie są sporne kwestie oceny opłacalności projektów inwestycyjnych w tym zakresie?
Jak dokonać wyboru optymalnej formy prawnej dla wdrożeń i komercjalizacji? 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

1. Wprowadzenie – podstawowe pojęcia dotyczące innowacji, czyli, krótkie przypomnienie o tym, jak wielkie jest tu „zamieszanie”

 • Warunki brzegowe – czy masz szanse na innowacyjny projekt?
 • Kontrola aktualnych aktywów na tle intuicyjnej analizy potrzeb rynku
 • Jak „rodziły się i umierały” innowacyjne projekty – studia przypadków?

2. Ćwiczenie: kalendarz priorytetów dotyczących naszego innowacyjnego projektu
        

3. Standardy zarządzania projektami wdrożenia i komercjalizowania innowacji - krótki przegląd i ocena przydatności - przykłady

 • Standardy wypracowane przez Project Management Institute (PMI), PRINCE2, PCM.
 • Identyfikacja najczęstszych źródeł sukcesów i porażek projektów innowacyjnych – obszary ryzyka – wstępna mapa ryzyka – przykładowa karta ryzyka.
 • Analiza problemu i celów projektu-  uzasadnienie biznesowe – studia przypadków.
 • Ćwiczenie: Identyfikacja cykli projektu na omówionym projekcie: „Metoda sześciu Kapeluszy” De Bono.

 4. Budowa i zarządzanie zespołem projektowym

 • Struktura podziału pracy – rola kierownika projektu
 • Szkolenie i doskonalenie zespołu – test sylwetki zawodowej
 • Motywowanie do efektywnej pracy grupowej
 • Metody grupowego rozwiązywania problemów – „burza mózgów”:, „metoda delficka”  metoda Triz, – przykłady.

 5. Podstawy zarządzania ryzykiem w projekcie

 • Identyfikacja czynników ryzyka – metodyka FMEA,  COSO II
 • Metodyka ERM – przykłady zastosowania
 • ISSO 31000 – przykłady zastosowania
 • Rodzaje ryzyka w projekcie- ćwiczenie mapa ryzyka mojego projektu
 • Kwantyfikacja ryzyka - szacowanie ryzyka - przykłady
 • Analiza ryzyka – test: Twoja skłonność do ryzyka
 • Plany przeciwdziałania

 6. Planowanie formy prawnej wdrażania i ochrony praw do innowacji

 • Krótki przegląd form prawnych na tle ochrony wynikającej z prawa autorskiego, prawa ochrony własności przemysłowej itd.
 • Start- up, sprzedaż praw własności – wady i zalety
 • Kryteria wyboru licencjonowanie – skala premii licencyjnej 
 • Alians strategiczny – model PPP Joint – venture – 
 • Model spółki specjalnego przeznaczenia
 • Samodzielne wdrożenie - spin–off /spin-out

  7. Plan wdrożenia i komercjalizacji

 • Wybór formy prawnej i organizacyjnej – start- up, spin-off i spin-out – lista kryteriów wyboru
 • Wybór sposobu wdrożenia innowacji, rozważenie ewentualności znalezienia partnera biznesowego – studia przypadków
 • Przygotowanie założeń i wstępnego harmonogramu – narzędzia realizacyjne
 • Ustalenie zasad finansowo – prawnych przebiegu procesów wdrożeniowych i zasad podziału korzyści 
 • Analiza due diligence procesu przed wdrożeniowego – przegląd procedury – przykłady rozwiązań praktycznych
 • Inżynieria finansowa, strategie finansowania; fazy finansowania; źródła finansowania; finansowanie dla działających firm; korzystanie z usług pośredników i maklerów).

  8. Analiza rynku, w tym potrzeb odbiorców, zagrożeń ze strony konkurencji oraz uwarunkowań otoczenia zewnętrznego

  9. Tworzenie wstępnego zbioru danych z wykorzystaniem profesjonalnych firm badawczych lub  zasobów Internetu:

 • Rodzaj potencjalnych nabywców
 • Użyteczność produktu w odniesieniu do ceny - stopy zwrotu z nakładów inwestycyjnych
 • Przewidywanie reakcji klientów
 • Sposoby badania wielkości rynku dla innowacyjnych pomysłów – dobór metod i narzędzi do skutecznego pozyskiwania danych płynących z rynku
 • Procedury dokonania optymalnego wyboru projektów mających największe szanse realizacji w warunkach rynkowych.

  10. Strategia wejścia na rynek

       Metody wprowadzenia na rynek nowych usług/produktów na podstawie przeprowadzonej analizy potencjału rynkowego

  11. Ramy tematyczne strategii:

 • Wstępne szacunki rynkowe (wielkość rynku, możliwa akceptacja odbiorców) identyfikowane i analizowanie potrzeb klientów
 • Testowanie koncepcji poprzez prezentację potencjalnym klientom
 • Ocena techniczna pod względem ekonomiczności wytwarzania 
 • Szczegółowa analiza finansowa projektu
 • Harmonogram działań wdrażających strategię
 • Metody monitorowania
 • Raportowanie postępów w wdrażaniu
 • Plany naprawcze

  12. Wartość produktu innowacyjnego na przyszłym rynku

 • Zasady szacowania aspektów handlowych: (poziom doprecyzowania oraz dostępność informacji o projekcie, stopień dopracowania planu realizacji projektu
 • Szacowanie procentowego udziału w rynku, jaki mogą osiągnąć innowacyjne pomysły przed wprowadzeniem na rynek
 • Analiza konkurencji innowacyjnych pomysłów – sposoby porównania usług/produktów innowacyjnych przed wprowadzeniem na rynek z podobnymi produktami już istniejącymi na rynku
 • Umowa komercjalizacyjna – 2 - studia przypadków

 13. Wycena produktów finalnych procesów komercjalizacji - Wartość produktu innowacyjnego

 14. Wycena porównawcza na podstawie produktów konkurencyjnych i substytutów

 • Wycena wartości dla nabywcy  - wartość rynkowa w relacji do ceny produktu innowacyjnego – przykłady
 • Poszukiwanie wartości wewnętrznej produktów innowacyjnych
 • Wycena uzależniona od poziomu kosztów
 • Cena wspierająca cele strategiczne  - ustalanie strategicznych cen nowych produktów 
 • Skala zasobów potrzebnych do opracowania kosztów oraz oczekiwana dokładność oszacowania – 5 klas szacowania - Association for the Advancement of Cost Engineers International (AACEI)
 • Dystrybucja nowych produktów

  15. Marketingowe wsparcie procesów komercjalizacji innowacji

Szkolenie prowadzone będzie aktywnymi metodami z wykorzystaniem pracy zespołowej oraz studiów przypadków. Zajęcia będą prowadzone w formie prezentacji Power-point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane praktyczne aspekty zarządzania projektami innowacyjnymi na bazie studiów przypadków.. Uzupełnieniem wskazanych metod będą grupowe ćwiczenia, testy oraz moderowana dyskusja.

Uczestnicy szkolenia otrzymają także, obszerny Skrypt szkoleniowy, zawierający najistotniejsze kwestie związane z tematyką szkolenia, wzory, szablony i wyjaśnienia, które będą pomocne dla dalszego doskonalenia umiejętności w zakresie przygotowania scenariuszy działań w zakresie procesów wdrożeniowych i komercjalizacji innowacji.