Jednym z warunków do sukcesu w tym zakresie jest zdobycie wiedzy o metodach zarządzania projektami i umiejętności praktycznego działania w stosowaniu sprawdzonych metodyk, pozwalających realizować projekty. Przedstawione podczas tego szkolenia, techniki i narzędzia będą miały zastosowanie w zarządzaniu na każdym etapie cyklu życia projektu, w ramach ustalonych uwarunkowań organizacyjnych i finansowych.

Podstawowym narzędziem służącym osiąganiu tych celów będzie prezentowana na szkoleniu metodyka zarządzania projektami PRINCE2 powstała na bazie dobrych praktyk po analizie wielu projektów, zarówno tych, które zakończyły się sukcesem jak i tych, które zakończyły się porażką. Metodyka ta, prezentuje brytyjskie podejście do Zarządzania Projektami.

Uczestnikom szkolenia zostanie ona przedstawiona, jako sposób na przygotowanie i zrealizowanie projektu budowlanego. Odpowiedź na pytanie, jaka jest w tych procesach rola i pozycja wykonawcy, stanowi główny punkt odniesienia w tym szkoleniu. Jak wykonawca odpowiedzialny za przebieg procesu budowlanego ma się przygotować do udziału w tym procesie od momentu wynegocjowania warunków, poprzez zrealizowanie i rozliczenie i jak wykorzystać do tego celu metodykę PRINCE2.

Na każdym etapie szkolenia, omawiane zasady i procedury przewidziane w PRINCE 2, będą odnoszone do krajowych regulacji prawnych, w szczególności do prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, kodeksu cywilnego i procedury FIDIC.

Uczestnicy szkolenia otrzymają między innymi, odpowiedź, popartą konkretnymi przykładami:

 • Jak dokonywać zmian w kontrakcie?
 • Jak waloryzować wynagrodzenie za kontrakt?
 • Jak przeprowadzić procedury zamówień dodatkowych i uzupełniających?
 • Jak dobrze przygotować się do projektu?
 • Jak zweryfikować zapisy studium wykonalności, pełniące w czasie realizacji inwestycji rolę dokumentu weryfikującego?
 • Jak dobrać wykwalifikowaną kadrę, doświadczoną w realizacji tego typu przedsięwzięć?
 • Dlaczego tak ważne jest możliwie jak najwcześniejsze przeanalizowanie materiałów służących do realizacji projektu, czyli projektów technicznych, programów funkcjonalno-użytkowych, uregulowanego stanu prawnego gruntów, decyzji i uchwał np. w zakresie zwolnienia wykonawcy z opłat za zajęcia pasów drogowych itp.?
 • Na bazie, jakich standardów zapewnić prawidłowe przeprowadzenie procesu wdrażania inwestycji za poprzez odpowiedni przepływ informacji?

Uczestnicy szkolenie uzyskają także odpowiedź między innymi na następujące pytania:

 • Jak kontrolować i organizować rozpoczęcie, rozwinięcie i zakończenie projektu?,
 • Za pomocą, jakich procedur i technik przeprowadzać regularne przeglądy postępów prac w stosunku do planu i założeń biznesowych?
 • Z czego wynikają kłopoty i porażki projektów?
 • Jak stosować metodykę PRINCE2 w projektach budowlanych?
 • Na czym polega znaczenie i w jaki sposób wykorzystywać tzw. elastyczne punkty decyzyjne?
 • Z czego wynika i na czym opiera się funkcjonowanie automatycznej kontroli wszelkich odchyleń od planu?
 • Jak wykorzystywać metodykę PRINCE2 w połączeniu z standardami wymaganymi przy realizacji projektów wg FIDIC?

To tylko przykładowe pytania, na które odpowie to szkolenie.

CELE SZKOLENIA:

 • Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania metodyki PRINCE2 jako jednego ze standardów zarządzania projektami w realizacji inwestycji budowlanych. Poznanie i opanowanie kluczowych zasad i technik dotyczących planowania i działania, które musi być podjęte, aby wdrożyć tę metodykę Przedstawienie i wyjaśnienie elementów składowych metodologii PRINCE2 na konkretnych przykładach i porównanie ich do innych standardów – FIDIC. Zdobycie umiejętności dokładnego wyznaczania relacji i granic pomiędzy projektem a kontekstem biznesowym działań projektowych.
 • Szkolenie ma na celu przygotować uczestników procesu inwestycyjnego (projektowanie, realizacja, nadzór) do realizowania go zgodnie z wymaganiami prawa i interesem biznesowym firmy z praktycznym uwzględnieniem norm prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz reguł tzw. dobrej praktyki inwestycyjnej.
 • Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi i zastosowania metod i technik zarządzania projektami wg PRINCE2.

KORZYŚCI:

 • Poznanie i zdobycie umiejętności w zakresie wykorzystania praktycznych procedur w praktyce przygotowania, realizacji i rozliczania projektów budowlanych, podstawowej wiedzy dotyczącej zarządzania projektami oraz sygnalnych prawidłowości w dziedzinie skutecznych negocjacji.
 • Pozyskanie szerokiego spektrum wiedzy, dotyczącej błędów i przyczyn porażek w projektach budowlanych, w kontekście unormowań prawnych i organizacyjnych procesów inwestycji budowlanej.
 • Przećwiczenie na studiach przypadków stosowanych w praktyce rozwiązań dotyczących: Fazy przedinwestycyjnej, organizacji placu budowy, zmian w fazie realizacyjnej oraz rozliczeń końcowych.

Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 1. Podstawowe pojęcia zarządzania projektami i ich związek z procesem budowlanym.
 2. Charakterystyka i definicja projektu i klasyfikacja i rodzaje projektów - przykłady.
 3. Obszary zarządzania projektami, czyli co obejmuje nasz projekt.
 4. Identyfikacja źródeł sukcesów i porażek projektów – znaczenie czynnika ludzkiego.
 5. Mity na temat metodyk zarządzania projektami a tzw. zdrowy rozsądek oraz intuicja.
 6. Charakterystyka procesu budowlanego i możliwości jego prowadzenia przy wykorzystaniu PRINCE2 oraz FIDIC i Kc.
 7. Analiza wykonalności i opłacalności projektu budowlanego – podejście PRINCE2 na tle innych standardów PRINCE2 – FIDIC - zakres możliwości połączenia standardów.
 8. Analiza problemu i celów projektu- uzasadnienie biznesowe.
 9. Cykl życia projektu wg PRINCE2 - fazy projektu - etapy techniczne i etapy zarządcze.
 10. Konflikt interesów w realizacji projektu – studia przypadków.
 11. Zasady i metodyka współdziałania w ramach kontraktu inwestycyjnego od momentu składania oferty, przygotowywania koncepcji i realizację do momentu odbioru inwestycji.
 12. Przegląd obszarów potencjalnie konfliktowych:
  • Prawo budowlane
  • Prawo cywilne
  • Prawo zamówień publicznych
  • Ustawa o finansach publicznych
  Test: Twoja skłonność do ryzyka
 13. Wymagania szczegółowe dotyczące przygotowania inwestycji budowlanej z wykorzystaniem PRINCE2.
 14. Przygotowanie analizy wstępnej dla SIWZ – ćwiczenie.
 15. Najpoważniejsze nieprawidłowości i błędy popełnione w odczytaniu warunków kontraktu.
 16. Zarys ogólny przyczyn i możliwości wprowadzenia zmian.
 17. Najważniejszy jest czas, czyli jak aktualizować harmonogram.
 18. Zespół Zarządzania Projektem - budowa zespołu zarządzania projektem - procedura.
 19. Rola i zadania kierownika projektu – porównanie standardów PRINCE2 i FIDIC.
 20. Pozycja kierownika projektu w strukturze organizacyjnej.
 21. Kwalifikacje i cechy kierownika projekt.
 22. Organizacja Projektu.
 23. Inicjowanie Projektu.
 24. Metodyka monitorowania, raportowania – wymagania Zamawiającego a procedury unijne
  Test Sylwetki zawodowej
  Test umiejętności analitycznych
 25. Zarządzanie ryzykiem projektowym i zmianami w projekcie.
 26. Definicja i wartościowanie ryzyka.
 27. Prawo zamówień publicznych – obszary szczególnej „wrażliwości”.
 28. Akty wykonawcze i wytyczne – czyli „diabeł tkwi w szczegółach” - przykłady
 29. Ryzyko:
  • Planowanie ryzyka
  • Identyfikacja i analiza ryzyka
  • Planowanie reakcji na ryzyko
  • Monitorowanie ryzyka
 30. Dokument inicjujący projekt – DIP – ćwiczenie – podział na grupy ćwiczeniowe i omówienie zasad pracy nad ćwiczeniem.
 31. Błędów, porażek – ich przyczyn i skutków na tle zasad i technik skutecznych negocjacji.
 32. Typowe błędy w praktyce prowadzenia inwestycji budowlanych w poszczególnych fazach.
 33. Faza realizacji – problematyka zmian w kontrakcie.
 34. Metodyka diagnozowania i naprawy błędów.
 35. Konflikty w procesie realizacji kontraktu i metodyka ich rozwiązywania.
 36. Procedura zmian w fazie realizacji projektu.
 37. Wykorzystanie nowych unormowań prawa zamówień publicznych w tym zakresie oraz metodyki i procedur zarządzania projektami.
 38. Tworzenie budżetu zadania, bieżący nadzór nad tempem realizacji inwestycji.
 39. Rozwiązywanie realnych problemów w trakcie realizacji inwestycji.
 40. Negocjacje z Zamawiającym
  Test: Podatność na działania manipulacyjne
 41. Prezentacja wyników ćwiczenia przez uczestników szkolenia – wnioski praktyczne.
 42. Najczęstsze błędy popełniane w fazie przygotowania i realizacji kontraktu.
 43. Podsumowanie szkolenia.

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji PowerPoint z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy oraz moderowana dyskusja.

UWAGA: Uczestnicy szkolenia otrzymają dodatkowo obszerny ( ponad 100 stron) Skrypt- podręcznik zawierający omówienie wszystkich najistotniejszych zagadnień dotyczących metodyki PRINCE 2, będący pomocą w praktycznym przygotowywaniu, i realizacji umów o roboty budowlane.