Skuteczne zarządzanie projektami stanowi najlepszy sprawdzian efektywności wykorzystania zasobów i osiągania zakładanych celów na konkurencyjnym obszarze biznesu, nowoczesnej administracji czy też forum społecznego działania. O skali i metodykach stosowanych do zarządzania projektami decyduje w dużej mierze wielkość firmy i specyfika problemu, który ma być rozwiązany. Dotyczy to zarówno zasobów finansowych i osobowych będących w dyspozycji firmy jak też jej strategii rozwoju i założeń innowacyjności projektu. To szkolenie przeznaczone jest dla małych i mikro firm z uwzględnieniem skali ich potrzeb i możliwości realizacyjnych.
Treści dotyczące wiedzy i metodyki spełnienia warunków niezbędnych do sukcesu w tym zakresie będą, prezentowane i ćwiczone w kontekście małych i mikro firm. Zostaną przekazane takie zasoby wiedzy o metodach zarządzania projektami i umiejętności praktycznego działania, które pozwolą w praktyce realizować projekty. Przedstawione podczas tego szkolenia, techniki i narzędzia będą miały zastosowanie w zarządzaniu na każdym etapie cyklu życia projektu, w ramach ustalonych uwarunkowań organizacyjnych i finansowych oraz przy optymalnym wykorzystaniu potencjału firmy.

Cele szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania projektami, poprzez wnikliwą analizę studiów przypadków, praktyczne ćwiczenia oraz zapoznanie z przykładami konkretnych rozwiązań, dających się bezpośrednio zastosować w pracy. Program tego szkolenia zapewnia kompleksową wiedzę i praktyczne umiejętności, poprzez etap przygotowawczy, na którym definiujemy wymogi projektu, opracowanie struktury i logistyki realizacyjnej, system weryfikacji, aż po zamknięcie i rozliczenie projektu. Uczy jak korzystać z podstawowych koncepcji, umiejętności i technik zarządzania projektem.

 • Dopasowywać cele i założenia projektu do jasno sprecyzowanych potrzeb otoczenia projektu
 • Opracowywać strukturę podziału pracy
 • Stawiać realistyczne, wymierne cele i zapewniać pozytywne efekty
 • Szacować koszty i terminy przy zastosowaniu prostych i sprawdzonych technik
 • Opracowywać i wdrażać niezawodny system kontroli projektu

Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

 1. Wprowadzenie do Zarządzania Projektem
  • definiowanie podstawowych pojęć zarządzania projektem - specyfika mikro i małych firm
  • aktualne trendy w zarządzaniu projektami
  • przegląd instytucji wspomagających przedsiębiorczość i innowacyjność o oraz zakres możliwej do uzyskania pomocy przez mikro i małe firmy
  • systemy i metodyki zarządzania projektem - przegląd wiodących rozwiązań
  • najczęściej wykorzystywane oprogramowania wspierające mikro i małe firmy w zarządzaniu projektami - przegląd standardów
 2. Charakterystyka projektu jako przedsięwzięcia organizacyjnego
  • cele projektu - przykłady - uwarunkowania wynikające z tzw. priorytetów środków pomocowych UE
  • typy projektów - przykłady: tematyczne, innowacyjne, „hard” i „soft”
  • czynności koordynacyjne i kierownicze w ramach projektu
  • warunki wstępne efektywnego zarządzania projektem - test
 3. Inicjowanie projektu - Obszary w zarządzaniu projektem
  • konspekt Projektu - Matryca priorytetów - ćwiczenie
 4. Indywidualnie czy zespołowo - kryteria decyzji - przykłady
  • konsekwencje wyboru - wady i zalety
  • budowa zespołu projektowego - uczestnicy projektu, struktura zespołu - test
  • struktura podziału pracy - ćwiczenie
  • szkolenie i doskonalenie zespołu - test
  • motywowanie do efektywnej pracy grupowej
  • metody grupowego rozwiązywania problemów - ćwiczenie
 5. Planowanie projektu - Cykl życia projektu
  • struktura podziału zadań
  • planowanie zasobów
  • metody szacowania czasu trwania i kosztów zadań projektowych
  • schemat sieciowy projektu (Metoda Ścieżki Krytycznej)
  • harmonogram projektu (wykres Gantta; Kamienie Milowe)
  • harmonogram a budżet -podstawowe reguły współzależności
  • MS Project - przykład programu komputerowego wspomagającego zarządzanie projektem
 6. Czas realizacji a opłacalność projektu
  • struktura podziału pracy (pps/ang. wbs), jej wykorzystanie w planowaniu i kontroli
  • zadania projektu, zależności miedzy nimi i dodatkowe ograniczenia zadań w czasie
  • sieć czynności, diagram sieciowy pert, wykres gantt’a - ćwiczenie
  • harmonogram oparty na datach a harmonogram oparty na sieci czynności
  • budowa harmonogramu projektu - „wprzód”, „wstecz” ćwiczenie
  • ścieżka krytyczna, zadania krytyczne i podkrytyczne, zapasy czasu
  • określenie i przydział zasobów, rozwiązywanie problemu przeciążenia zasobów
  • łańcuch krytyczny, bufor projektu, bufory zasilające i bufory zasobów
  • zarządzanie czasem w trakcie realizacji projektu - aktualizowanie harmonogramu bieżącego na podstawie informacji o realizacji projektu, zmianach w dostępności zasobów i wymaganiach klienta
 7. Realizacja i kontrola projektu
  • cele projektu (główne i cząstkowe), tzw. „drzewo celów”, macierz wzajemnej relacji celów projektu – ćwiczenie
  • strukturyzacja projektu a struktura organizacyjna (np. technika czarnej skrzynki, diagram sprzężenia zwrotnego, wykres Gantta, PERT
 8. Koszty, przychody, przepływy gotówkowe
  • przekroje i szacowanie kosztów projektów - ćwiczenie
  • budżetowanie jako narzędzie zarządzania projektem
  • standard evms (earned value management system)
  • metoda earned value i jej zastosowania
  • orientacja na korzyści projektu
  • szacowanie wartości projektu - ćwiczenie
  • analiza i wprowadzanie zmian - ćwiczenie
 9. Podstawy zarządzania ryzykiem w projekcie
  • identyfikacja czynników ryzyka - rodzaje ryzyka w projekcie
  • kwantyfikacja ryzyka - szacowanie ryzyka - ćwiczenie
  • analiza ryzyka, ryzyko specyficzne projektów pomocowych UE
  • plany przeciwdziałania
  • porażki projektów - przykłady błędów.
 10. Planowanie komunikacji, promocji i PR projektu
  • dystrybucja informacji
  • sprawozdawczość
 11. Jakość w projekcie
  • planowanie jakości, zapewnienie jakości, sterowanie jakością
  • kapitalizacja doświadczeń, zarządzanie wiedzą
 12. Zamknięcie projektu

Szkolenie prowadzone jest aktywnymi metodami z wykorzystaniem studiów przypadków, pracy zespołowej oraz rzeczywistych projektów będących w fazie przygotowania lub wdrożenia w firmie.

Zajęcia będą prowadzone w formie prezentacji power-point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. W zależności od zapotrzebowania, możliwe są praktyczne warsztaty we wszystkich aspektach szkolenia. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy oraz moderowana dyskusja.